Родіна Наталія Володимирівна

Родіна Наталя Володимирівна - доцент, кандидат психологічних наук

 

Наукова ступень, вчене звання Доктор психологічних наук, професор

Посада Завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології
 
Назва дисертаційної роботи
 
 • Працює викладачем в ОНУ імені І.І. Мечникова з 2001 року.
 • У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Індивідуально-особистісні особливості менеджерів середньої ланки: психодинамічний підхід».
 • З 2009 року науковий співробітник ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України».
 • З 2011 року член редколегії наукових журналів: «Вісник Одеського національного університету. Секція психологія» та міжнародних науково-практичних журналів «FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS», «AMERICAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL, APPLIED & EXPERIMENTAL RESEARCH».
 • З 2012 року член спеціалізованої вченої ради Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
 • У 2013 році в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію на тему «Психологія копінг-поведінки: системне моделювання».
 • Рецензент матеріалів міжнародних науково – практичних конференцій «Етнопсихологічні дослідження в медицині, соціології та сфері освіти» (2013 р.).
 • Організація міжнародної конференції «500 років використання поняття «Психологія» в літературі, мистецтві, науці і практиці за фактом першої згадки цього поняття в бібліографії робіт Marko Marulic» (2014 р.).
 • Керівник секції «Міжнародна інтеграція психолого - педагогічних досліджень» VI міжнародної студентської електронної наукової конференції «Студентський науковий форум 2014».
 • Дипломант XV національного конкурсу «Золота Психея» в номінації «Проект року в психологічній науці 2013 року» (м. Санкт -Петербург). Член Асоціації політичних психологів України з 2014 року.
 • У 2015 році присвоєне вчене звання професора.
 • З 2015 року дійсний член академії «European Academy of Natural History» European scientific and industrial consortium, program «Open science partnership» (United Kingdom).
 • Голова Державної екзаменаційної комісії в Південноукраїнському педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського (2012 р.), Херсонському державному університеті (2015 – 2016 рр.), Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (2017 р.).
 • З березня 2016 року працює завідувачем кафедри диференціальної і спеціальної психології ОНУ імені І.І. Мечникова.
 • З червня 2016 року керівник науково-дослідницької теми «ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ОРТОБІОЗУ ЛЮДИНИ».
 • Під її науковим керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації - у 2015 році на тему «Проактивне подолання стресових ситуацій особистістю» (кандидат психологічних наук Бірон Богдан Володимирович), у 2016 році на тему «Психологічні умови розвитку мотивації професійного зростання особистості керівника» (кандидат психологічних наук Капустянський Михайло Вікторович).
 • На наступний час науковий керівник 5 кандидатських дисертацій. Має більш 77 наукових праць, серед яких 2 монографії, 4 навчально-методичних посібника.
Професійні навички та знання
 
Викладає дисципліни: «Клінічна психологія», «Патопсихологія з елементами нейропсихології», «Психологія стресу, копінг-поведінки та здоров’я», «Основи реабілітології», «Психологія вищої школи», «Системне моделювання психологічних феноменів».
 
Професійні навички: Принципи системного моделювання психологічних феноменів. Сучасні методи математичного аналізу даних у психології. Проективна психодіагностика. Психометричний аналіз опитувальників і їх створення. Профорієнтація і психологічне консультування підлітків і молоді. Психологічний супровід у надзвичайних та екстремальних ситуаціях. Формування ефективної копінг-поведінки.
 
Стажування та програми 
 • Одеський національний медичний університет Міністерства охорони здоров’я України, кафедра суспільних дисциплін, 2014 рік
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, кафедра психодіагностики і медичної психології, 2009 рік;
 • Стажування в Одеській психіатричній лікарні № 1 в лабораторії експериментальної психодіагностики, 2002 рік.
Сертифікати
 
Учасник міжнародних науково - практичних конференцій: «Соціально- психологічні та політичні проблеми транскордонної безпеки» (Одеса, 2013), «Проблеми емпіричних досліджень у психології» (Київ, 2013) ;«500 років використання поняття «Психологія» в літературі, мистецтві, науці і практиці за фактом першої згадки цього поняття в бібліографії робіт Marko Marulic» (Абакан, 2014); «Міжнародна інтеграція психолого - педагогічних досліджень» VI міжнародної студентської електронної наукової конференції «Студентський науковий форум 2014», «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (Київ, 2014), «Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення» (Одеса, 2014), «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» (Одеса, 2015), «Світоглядні орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти» (Полтава, 2015), «Соціальні, психологічні та політичні проблеми транскордонної безпеки» (Одеса, 2016), «Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції» (Київ, 2016), «Всеукраїнська психодіагностична асоціація»(Київ, 2016), «Соціалізація та ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (Київ, 2016 р.).
Учасник семінарів - тренінгів «Гештальттерапія: психотехніка особистісного та професійного зростання»; «Нейролінгвістичне програмування: психотехніки особистісного та професійного зростання»; «Тілесно - орієнтована терапія»; «Розвантажувально - дієтична терапія»; «Психоаналітична терапія».
 
Сфера наукових інтересів Пріоритетні напрямки дослідження базуються на психодинамічному підході, проективної психодіагностики, системному моделюванні психологічних феноменів, сучасних методах математичної статистики.
 
E-Mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
 
 
Монографії:
 • Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : монографія / Н. В. Родіна. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2011. – 364 с.
 • Родіна Н. В. Проактивний копінг як реалізація особистісного потенціалу при подоланні життєвих труднощів: Теоретико-методологічні аспекти // Потенціал особистості та тенденції його реалізації в умовах трансформаційних змін у суспільстві : кол. монографія / [В. І. Подшивалкіна, А. А. Бефані, О. В. Яремчук та ін.] ; за наук. ред. В. І. Подшивалкіної. – Одеса : Фенікс, 2011. – Ч. 8. – С. 264–299.
 • Навчально-методичні праці:
 • Родіна Н.В. Патопсихологія з елементами нейропсихології : навчально-методичний посібник / Н.В. Родіна – Донецьк: «Східний видавничий дім», Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015. – 196 с.
 • Родіна Н.В. Психологія стресу, копінг-поведінки і здоров’я: навчально-методичний посібник / Н.В. Родіна; ОНУ ім. І.І. Мечникова. –Донецьк: «Східний видавничий дім», 2015. – 165 с.
 • Родіна Н.В. «Патопсихологія з елементами дефектології» (за кредитно-модульною системою) / Н.В. Родіна / Методичні рекомендації по організації самостійної роботи студентів по спецпрактикуму ОНУ, ІМЕМ.-Одеса, «Негоціант», 2007. - 40 с.
 • Родіна Н.В. «Патопсихология с элементами дефектологии» для студентов 5 курса (магистров) / Н.В. Родіна / Учебно-методические разработки к семинарским занятиям по спецпрактикуму ОНУ, ІМЕМ. - Одеса, «Негоціант», 2007. – 92 с.
Розділи у колективних монографіях:
 • Проактивний копінг як реализація особистісного потенціалу при подоланні життєвих труднощів: Теоретико-методологічні аспекти // Потенціал особистості та тенденції його реалізації в умовах трансформаційних змін у суспільстві : кол. монографія / [В. І. Подшивалкіна, А. А. Бефані, О. В. Яремчук та ін.] ; за наук. ред. В. І. Подшивалкіної. – Одеса : Фенікс, 2011. – Ч. 8. – С. 264–299.
Статті у наукових фахових виданнях:
 
 • Родіна Н.В. Перспективи позитивної психології та психології ортобіозу людини в реабілітації учасників Антитерористичної операції [Rodina N.V. Prospects of Positive Psychology and Psychology of human ortobiozis in rehabilitation of antiterrorist operation participants] // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Issue: 2 (14) – cо-publ.: Publishing office: Accent graphics communications – Hamilton, ON, 2016. –Р. 55-61.
 • Родіна Н.В. Статево-рольова ідентифікація особистості та особливості подолання стресу в ситуаціях загрози само актуалізації / Н.В. Родіна // Освiта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. - № 1(32). – С. 32-37.
 • Родіна Н.В. Гендерний конфлікт у структурі копінгу особистості / Н.В. Родіна / Освіта та розвиток обдарованої особистості – 2015. - № 2(33). - С. 18-24.
 • Родина Н.В. Теоретический анализ изучения роли сознательных и бессознательных процессов в копинг-поведении / Н.В. Родина / Інтернет-конф. «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», (Одеса, 5 лют. – 5 берез. 2015 р.). – Режим доступу : http://kspodn.onu.edu.ua/index.php/kunena 
 • Родина Н.В. Стратегии совладания с ситуациями угрозы жизни в контексте этнополикультурного пространства / Н.В. Родина // : [Материалы IV международного молодежного научно-культурного форума], Томск, 17 – 21 марта 2014 года. - Томск, 2014. – С. 222-226.
 • Родіна Н.В. Розвиток копінгу на протязі життєвого шляху особистості / Н.В. Родіна / Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Т. 19, Вип. 1(31). – С. 279-289.
 • Родіна Н.В. Роль его-конгруентності особистості в подоланні стресових ситуацій та забезпеченні суб’єктивного відчуття безпеки / Н.В. Родіна / Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Т. 19, В. 2(32). – С. 270-281.
 • Родіна Н.В. Емоційні стани дітей з офтальмопатологією у передопераційний період / Н.В. Родіна / Офтальмологічний журнал. – 2014 - № 5. – С. 9-14.
 • Родіна Н.В. Роль его-конгруентності особистості в подоланні стресових ситуацій та забезпеченні суб’єктивного відчуття безпеки / Н.В. Родіна / Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., 20-22 червня 2014 року. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2014. – С. 132-143.
 • Родіна Н.В. Системні уявлення про копінг в парадигмі Марковських моделей / Н.В. Родіна // Освiта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. - № 9-10 (28-29). – С. 28-31.
 • Родіна Н.В. Копінг в умовах військових дій: виклики для українського суспільства / Н.В. Родіна // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоцiацiя політичних психологiв України, Iнститут соціальної та полiтичної психології НАПН України - К.: Мiлленiум, 2014. – Вип 1(15). - С. 107-116.
 • Родіна Н.В. Змістовна та конвергентна валідність опитувальника WOCQ для ситуацій загрози самоактуалізації та життю / Н.В. Родіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2014. – Т. 1, В. 1. – С. 78-84.
 • Родіна Н.В. Нормативні та оригінальні рішення в тесті Вартегга в системі індивідуально-психологічних особливостей особистості / Н.В. Родіна // Вісник Національного університету оборони України. – 2014. - № 5 (42). – С. 299-307.
 • Родіна Н.В. Вплив копiнгу на вiдчуття суб'єктивної безпеки особистостi / Н.В. Родіна // Вісник Одеського національного університету. – 2014. - № 19 (34). – С. 68-78.
 • Родіна Н.В. Нормативні та оригінальні рішення в тесті Вартегга в системі індивідуально-психологічних особливостей особистості / Н.В. Родіна // Вісник Національного університету оборони України. – 2014. - № 5 (42). – С. 299-307.
 • Родіна Н.В. Соціально-економічний статус і копінг у контексті безпеки особистості / Н.В. Родіна // Вісник Одеського національного університету. – 2013. – Том 18, В. 24. – С. 215 – 223.
 • Родіна Н.В. Количественные системные методы в психодиагностических исследованиях / Н.В. Родіна // Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПСИХОЛОГІЇ» / За ред. І.В. Данилюка, І.В. Ващенко. – К.: ОВС, 2013. – Вип. 2. – С. 315-319.
 • Родина Н.В. Рисуночный тест Вартегга. История создания и развития метода / Н.В. Родина / Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. http://flogiston.ru/articles/general/psychology500years  
 • Родіна Н. В. Копінг-поведінка аномічної особистості / Н. В. Родіна, Б. В. Бірон // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2012. – Т. 14 (1). – С. 298–305.
 • Родина Н. В. Теоретико-эмпирические аспекты изучения психосоматических компонентов офтальмологических заболеваний / Н. В.Родина,Л. О.Насинник // Наука і освіта. – 2012. – № 3. – С. 91–94.
 • Родіна Н. В. Копінг-поведінка пацієнтів з раком молочної залози. Структура та детермінанти / Н. В. Родина // Наука і освіта. – 2012. – № 3. – С. 86–90.
 • Родіна Н. В. Системно-параметрична модель формування копінг-поведінки / Н. В. Родіна // Інтернет-конф. «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», (Одеса, 2 лют. – 1 берез. 2012 р.). – Режим доступу : http://forum.onu.edu.ua/index.php/topic,5064.0.html 
 • Родіна Н. В. Ієрархічна модель структури копінг-поведінки / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : В. І. Судаков [та ін.]. – К. : Логос, 2011. – Т. 1. – С. 120–129.
 • Родіна Н. В. Емпірична верифікація системної моделі копінг-поведінки, що реалізується в парадигмі психодинамічного підходу / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми психології. – Т. 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 4, ч. 2. / за ред. : С. Д. Максименка, М. В. Папучі. – К. : Інститут психології ім. Г. С. Костюка, 2011. – С. 208–217.
 • Коваленко А. Б. Дослідження копінг-поведінки: Тенденції та перспективи / А. Б. Коваленко, Н. В. Родіна // Наука і освіта. – 2011. – № 9. – С. 110–113.
 • Родіна Н. В. Психодинамічні аспекти теорії В. Шутца: проблема міжособистісних потреб в ситуації внутрішньосімейної взаємодії / Н. В. Родіна, О. М. Сухоребра // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : В. І. Судаков [та ін.]. – К. : Логос, 2011. – Т. 3. – С. 104–114.
 • Родіна Н. В. Проблема переживання прихильності до об’єкту втрати / Н. В. Родіна, О. М. Ческідова // Актуальні проблеми психології. – Т. 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 4, ч. 2 / за ред. : С. Д. Максименка, М. В. Папучі. – К. : Інститут психології ім. Г.С. Костюка, 2011. – С. 200–208.
 • Родіна Н. В. Роль проактивного копінгу в подоланні особистістю життєвої кризи / Н. В. Родіна, Б. В. Бірон // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – Т. 16, вип. 17. – С. 155–162.
 • Родіна Н. В. Особистісні характеристики як ресурси долаючої поведінки. Огляд деяких сучасних теорій копінгу / Н. В. Родіна // Проблеми сучасної психології. – 2010. – № 7. – С. 608–633.
 • Родіна Н. В. Класифікація осіб, що долають важкі життєві ситуації. Ієрархічна модель / Н. В. Родіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету. – 2010. – № 3/4. – С. 145–156.
 • Родіна Н. В. Феномен розуміння в контексті подолання важких життєвих ситуацій. Теоретично-методологічний аналіз / Н. В. Родіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного університету. – 2010. – № 5/6. – С. 39–48.
 • Родіна Н. В. Класифікація осіб, які долають екстремальні ситуації (ієрархічна модель на прикладі пожежників МНС України) / Н. В. Родіна // Наука і освіта. – 2010. – № 9. – С. 116–120.
 • Родіна Н. В. Системне моделювання копінг-поведінки, що реалізується в парадигмі психодинамічного підходу. Концепція дослідження / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми психології. – 2010. – Т. 11, вип. 3. – С. 372–379.
 • Родіна Н. В. Основні компоненти соціального середовища абітурієнтів, які вступають до ВНЗ / Н. В. Родіна // Вісник Одеського національного університету. – 2010. – Т. 15, вип. 16. – С. 66–77.
 • Родіна Н. В. Опитувальник WOCQ в адаптації С. І. Хаїрової. Психометричний аналіз і альтернативна факторна модель / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми психології. – 2010. – Т. 12, вип. 10, ч. 2. – С. 340–350.
 • Родіна Н. В. Проективна експрес-методика, що заснована на стимульному матеріалі тесту Вартегга. Застосування у вивченні копінгу / Н. В.Родіна // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2010. – Т. 12, ч. 2. – С. 247–257.
 • Родіна Н. В. Психометричний аналіз і стандартизація опитувальника WOCQ для вивчення долаючої поведінки в умовах екстремального стресу/Н. В.Родіна // Вісник Одеського національного. університету. – 2010. – № 15 (11). – С. 137–147.
 • Родина Н. В. Исследование копинг-стратегий как модераторов дезадаптивной реакции личности на стресс. Применение опросника WOCQ/Н. В.Родина // Науковий часопис. – 2009. – № 26 (50). – С. 128–133.
 • Коваленко А. Б. Особистісний потенціал в опануванні важких життєвих ситуацій: проактивна взаємодія з середовищем / А. Б. Коваленко, Н. В. Родіна // Вісник Одеського національного університету. – 2009. – № 14 (17). – С. 54–65.
 • Родіна Н. В. Копінг-поведінка як психічна діяльність суб’єкта / Н. В. Родіна // Вісник Одеського національного університету. – 2009. – № 14 (6). – С. 80–88.
 • Родіна Н. В. Символічна організація несвідомого та вибір копінг-стратегій у процесі засвоєння нових зв’язків і стосунків / Н. В. Родіна // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009.– № 449/450. – С. 129–134.
 • Родіна Н. В. Усвідомлювані і неусвідомлювані компоненти копінг-поведінки як психічної діяльності суб’єкта / Н. В. Родіна // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2008. – № 39/40. – С. 71-79.
 • Родина Н. В. Личностные детерминанты профессионального выбора студентов-психологов: психодинамический подход / Н. В. Родина // Актуальні проблеми психології: психологія навчання, генетична, медична психологія. – 2007.– № 10 (1). – С. 92–94.
 • Родіна Н. В. Особливості прояву копінг-поведінки майбутніх фахівців
  / Н. В. Родіна // Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2007. – № 3 (2). – С. 219–225.
 • Родіна Н. В. Особливості застосування тесту незавершених малюнків Вартегга для дослідження копінг-стратегій у підлітків / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми психології. – 2007. – № 10 (2). – С. 438–446.
 • Родина Н. В. К проблеме соотношения понятий «Копинг-стратегии» и «Защитные механизмы» / Н. В. Родина // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. – 2006. – № 1. – С. 98–104.
 • Родина Н. В. Прогнозирование эффективности деятельности менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях. Регрессионные модели / Н. В. Родина // Науковий часопис. – 2006. – № 12 (37). – С. 180–185.
 • Родіна Н. В. Аналіз конструктної і критеріальної валідності методики WOCQ у діагностиці ефективності діяльності антикризових менеджерів / Н. В.Родіна // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2006. – № 8 (8). – С. 224–233.
 • Родина Н. В. Глубинно-психологические детерминанты копинг-поведения менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях / Н. В. Родина // Наука і освіта. – 2006. – № 5–6.– С. 81–85.
 • Родина Н. В. Индивидуально-психологические особенности менеджеров среднего звена, способных к карьерному росту в реструктурируемых организациях / Н. В. Родина // Наука і освіта. – 2006. – № 5/6. – С. 85–89.
 • Родина Н. В. Психодинамический подход к анализу совладающего поведения студентов в период предэкзаменационного стресса / Н. В. Родина // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України.–2006. – № 30. – С. 214–222.
 • Родина Н.В. Индивидуально-личностные особенности личности менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях: психодинамический подход: дис. канд. псих. наук : 19.00.01 / Родіна Наталія Володимирівна. - Одеса, 2005. - 194 с.
 • Родина Н.В. Індивідуально-особистісні особливості менеджерів середньої ланки в кризових ситуаціях: психодинамічний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии» / Н.В. Родина. – Одесса, 2005.- 22 с.
 • Родіна Н.В. Психодинамический подход к исследованию индивидуально-личностных особенностей менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях // Актуальні проблеми практичної психології. Всеукраїнська науково-практична конференція. Зб. наукових праць. Херсон: Персей, 2004. – С. 228-232.
Участь у конференціях
 
Тези:
 • Родіна Н.В. Можливості психології ортобіозу людини в реабілітації учасників антитерористичної операції / Н.В. Родіна / Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції: Матеріали VI міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 26 травня 2016 р.) / Мінистерство оборони України, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. – К.: НУОУ, 2016. – С. 279-281.
 • Родіна Н. В. Системне моделювання копінг-поведінки, що реалізується в парадигмі психодинамічного підходу. Концепція дослідження [Електронний ресурс] // Тези доп. на Першому всеукр. конгр. із соц. психології (УКСП–2010) «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи», (Київ, 18–20 жовт. 2010 р.). – Режим доступу: http://www.ispp.org.ua/podiy_14_s_17.htm
 • Родина Н. В. Исследование копинг-стратегий как модераторов дезадаптивной реакции личности на стресс: применение опросника WOCQ/Н. В.Родина // Методології та технології практичної психології в системі вищої освіти: [Матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф.]. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова МОН України, Поліграф-центр, 2009. – С. 163–165.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da6cb44a4b3b11505280341571212100
title_5da6cb44a4c8e16424911201571212100
title_5da6cb44a4db612852629531571212100
title_5da6cb44a4ed07105924391571212100
Top