Посада – доцент кафедри Оптимального керування і економічной кібернетики

Науковий ступінь– кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання – доцент кафедри Оптимального керування і економічной кібернетики

Базова вища освіта –Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, спеціальність «Математика»

З якого року працює в університеті – з 1966р, на кафедрі – з 1974р.

Громадьська наукова діяльність – не має

Перелік наукових праць

 1. Яровой А.Т. N-точечная краевая задача для разностных уравнений.//Сборник «Вычислительная математика», издательство Института АН УССР. – 1973г.
 2. Яровой А.Т. Метод усреднения в задачах оптимального быстродействия // Сборник «Функциональный анализ и некоторые вопросы качественной теории дифференциальных уравнений», издательство Мордовского университета. – 1976г.
 3. Плотников В.А., Яровой А.Т. Усреднение уравнений Понтрягина в задачах оптимального быстродействия. // Сборник «Проблемы механики управляемого движения», издательство Пермского университета. – 1978г.
 4. Плотников В.А., Яровой А.Т. Одна схема усреднения уравнений движения в задачах быстродействия. // Сборник «Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе», Киев. – 1978г.
 5. Плотников В.А., Яровой А.Т. Обоснование одной схемы усреднения для систем стандартного вида на конечном промежутке. // УМЖ.- Т.31, №2. – 1979г.
 6. Яровой А.Т. Метод усреднения в опера торных уравнениях. // Республиканская научная конференция «Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения». Тезисы докладов. – Одесса. – 1987г.
 7. Яровой А.Т.Усреднение дифференциальных уравнений с ограниченными операторами. //Деп.. в УКРНИИНТИ. -1987г
 8. Яровой А.Т. Усреднение дифференциальных операторных уравнений. Деп. В ГасНИИНТИ. – 1990г.
 9. Яровой А.Т. Усреднение задач с краевыми и начальными условиями.// Республиканская научно-методическая конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Н.И.Лобачевского. Тезисы докладов.- 1992г.
 10. Плотников В.А., Плотников Л.И., Яровой А.Т. Метод усреднения дискретных систем и его приложение к задачам управления.// Нелінійні коливання. – Т.7, №2. – 2004г.

Коло наукових інтересів – асимптотичні методи розв’язування задач оптимального керування.

Перелік викладаємих курсів

«Методи оптимізації та дослідження операцій»

«Методи оптимізації і дослідження операцій» Курс призначений для знайомства студентів з основними принципами ухвалення оптимальних рішень. Висвітлюється теорія екстремальних задач і чисельні методи їх рішення

«Економетріка»

Економетріка- самостійна наукова дисципліна, яка об'єднує сукупність теоретичних результатів, прийомів, методів і моделей, які призначені для того, щоб на основі економічної теорії, економічної статистики, математико-статистичного інструментарію додавати конкретиці кількісні вирази загальним закономірностям обумовленим економічними теоріями

«Багатовимірний статистичний аналіз»

Це самостійна наукова дисципліна, яка розробляє і систематизує поняття, прійоми, математичні методи і моделі, призначені для організації збору, стандартного запису, систематизації і обробки і отримання наукових і практичних виводів. Дисципліна складається з 3 розділів: кореляційний аналіз, методи класифікації і методи зменшення розмірності.

СК «Тимчасові ряди»

Ця дисципліна присвячена методам побудови, ідентифікації (статистичного оцінювання параметрів) і варіфікациі (статистичної перевірки адекватності) моделей одновимірних тимчасових рядів, на підставі яких робиться прогнозування економічних показників.

«Додаткові розділи фізико-математичних дисциплін «Економічні прогнозні і оптимізаційні моделі»

В цій дисципліні розглядаються різні типи економетрічних моделей, їх структурна і прогнозна форми, висловлюються основи мультіплікаторного аналізу, який є ефективним способом проведення економічного аналізу

Перелік науково - методичних праць

 1. Яровий А.Т., Бенумерова Т.В., Осадчий О.К. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій». Целочисельне програмування.
 2. Яровий А.Т., Бенумерова Т.В. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій» студентам фаху «Прикладна математика». Тема: «Симплекс-метод і аналіз моделей на чутливість».
 3. Яровий А.Т., Бенумерова Т.В., Осадчий О.К. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Єконометрика» студентам економічних фахів. Ч1.
 4. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи №24 з курсу «Методи оптимізації і дослідження операцій». Тема «Вариаційне числення»
 5. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з курсу «Методи оптимізації і дослідження операцій». Тема «Оптимальне керування»
 6. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з курсу «Методи оптимізації і дослідження операцій». Тема «Параметричне лінійне программування»
 7. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з курсу «Методи оптимізації і дослідження операцій». Тема «Цілочисельне программування»
 8. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з курсу «Методи оптимізації і дослідження операцій». Тема «Модифікований симплекс-метод. Метод декомпозицій»
 9. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з курсу «Методи оптимізації і дослідження операцій». Тема «:Аналіз моделей на чутливість»
 10. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з курсу «Методи оптимізації і дослідження операцій». Тема «Подвійність.. Подвійний симплекс-метод»
 11. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з курсу «Методи оптимізації і дослідження операцій». Тема «Мінімізація мережи, задача про найкоротший шлях , задача про максимальний потік»
 12. Яровий А.Т. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій». Тема: «Основи теорії ймовірності»
 13. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з курсу «Дослідження операцій». Тема «Теорія ігор і прийняття рішень»
 14. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з курсу «Дослідження операцій». Тема «Імітаційне моделювання»
 15. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з курсу «Методи оптимізації». Тема «Дінамічне программування»
 16. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з курсу «Методи оптимізації». Тема «Транспортна задача»
 17. Яровий А.Т. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій». Тема «Элементи багатокрітеріальної оптимізації»
 18. Яровий А.Т Методичні вказівки й учбові завдання з курсу «Методи оптимізації» для студентів 4 курсу денної і 5 курсу вечірньої форм навчання. Частина 1.
 19. Яровий А.Т, Смірнова Н.А. Методичні вказівки й учбові завдання з теми «Мінімізація функцій многих змінних на ЄОМ» по лабораторії спеціалізації для студентів 3-4 курсів денної форми навчання.
 20. Яровий А.Т Методичні вказівки й учбові завдання до лабораторних робіт по курсу «Додаткові розділи чисельних методів» для студентів 3 курсу спеціальності 0647 денної форми навчання.
 21. Яровий А.Т. Література, рекомендована для вивчення розділів «Элементи випуклого аналіза», «Нелінійне программування», «Чисельні методи», дисципліни «Методи оптимізації і дослідження операцій» та для вивчення дисципліни спеціалізації «Методи рішення екстремальних задач» для студентів 3-4 курсів механіко-математичного факультета спеціальності «Прикладна математика».
 22. Яровий А.Т. Матеріали для самоконтролю при вивченні дисципліни «Методи оптимізації і дослідження операцій» і дисципліни спеціалізації «Методи рішення екстремальних задач» для студентів 3-4 курсів механіко-математичного факультету спеціальності «Прикладна математика»
 23. Яровий А.Т. Рекомендації щодо практичного використання методів нелинійного программування. Для самостійної роботи студентів 3-4 курсів механіко-математичного факультету спеціальності «Прикладна математика», які вивчають дисципліну «Методи оптимізації і дослідження операцій» і дисципліну спеціалізації «Методи вирішення екстремальних задач», Частини 2,3.
 24. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з курсу «Методи оптимізації». Тема «Пакети прикладних програм»
 25. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з курсу «Методи оптимізації». Тема «Сепарабельне программування. Квадратичне программування. Геометричне программування»
 26. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи №7 з курсу «Методи оптимізації». Тема «Нелінійне программування»
 27. Яровий А.Т. Методичні вказівки по виконанню лабораторної роботи з курсу «Методи оптимізації». для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 01.02 – прикладна математика. Частина 3.
 28. Плотніков В.О., Трет’як А.І., Яровий А.Т. Навчальні завдання з курсу «Методи оптимізації»
 29. Плотніков В.О., Яровий А.Т. Методичні вказівки й учбові завдання по курсу «Методи оптимізації»
 30. Плотніков В.О., Смірнова Н.О., Яровий А.Т. Методичні вказівки по практикуму на ЕОМ серії ЕС для студентів 1-2 курсів.
 31. Трет’як А.І., Яровий А.Т. «Щодо викладання курсу «Методи оптимізації і дослідження операцій» на механіко-математичному факультеті». Тези докладів. Конференція по методиці викладання дисциплін в ОДУ.
 32. Яровий А.Т. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Методи оптимізації» студентам фаху «Прикладна математика»

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b28f78d23182634123871529411469
title_5b28f78d232993077627091529411469
title_5b28f78d233ab13403799991529411469
title_5b28f78d234bd1919547221529411469
Top