Посада – доцент кафедри ОУЕК ОНУ

Науковий ступінь – канфидат фізико-математичних наук. Дисертація – «Диференційні включення, які вміщують малий параметр», 1984р.

Вчене звання - доцент

Базова вища освіта- У 1978 закінчив ОНУ по спеціальності «Прикладна математика»

З якого року працює в університеті – з 1978 працюю на кафедрі ОУЕК ОНУ

Суспільна наукова діяльність – не маю

Курси, що читаю

«Методи оптимізації». Нелінійне та лінійне програмування. Варіаційне обчислювання. Теорія оптимального управління.  

«Управління інвестиціями». Основи фінансової математики. Критерії ефективності інвестиційних проектів. Методи аналізу інвестиційних ризиків. Інвестиції у цінні папери.

«Багатомірний статичний аналіз». Перевірка багатомірних гіпотез. Факторний аналіз. Кластерний аналіз. Багатомірне шкалування.

«Економетрика». Парна та множинна лінійна регресія. Лінеаризація нелінійних регресій. Узагальнені регресійні моделі з гетероскедастичністю, автокореляцією та мультиколинеарністю. Метод Ейткена. Регресійні моделі з лаговими змінними. Системи одночасних рівнянь.

«Імітаційний аналіз інвестиційних проектів та фондових ринків». Інвестиційні проекти, їх властивості та класифікація, аспекти аналізу. Показники ефективності проектів. Методи аналізу інвестиційних ризиків. Вартість капіталу проекта. Фінансові інвестиції. Основні показники прибуткових облігацій. Оцінка вартості акцій.

«Математичне моделювання та системний аналіз». Математичні моделі дискретної математики. Теорія прийняття рішень. Динамічне програмування.

«Математичні методи в інвестуванні». Теорія портфеля Марковіца, Тобіна, Шарпа. Модель оцінки капітальних активів. Модели ціноскладання опціонів. Технічний аналіз ринку цінних паперів. Аналіз беззбиткової. Статичний та динамічний аналіз фінансових коефіцієнтів. Метод компанії Дюнон. Модель Альтмана потенційного банкрутства.

«Фінансова математика». Прості, складні та безперервні відсотки. Прості та загальні ренти. Вільні потоки платежів. Управління вартості проекту. Основні показники фінансової ефективності проектів. Амортизація займів. Іпотеки. Цінні папери та їх основні характеристики.

«Оптимальні моделі управління виробництвом та запасами».Класифікація запасів та систем управління запасами. Витрати по формуванню запасів та їх зберіганню, критерій якості функціонування системи управління запасами.Найпростіш а модель Уїлсона та її використання при запуску продукції у виробництво. Узагальнені моделі управління запасами з кінцевою інтенсивністю надходження партії продукції з урахуванням дефіциту без урахування дефіциту.Моделі управліннями запасами багатоменклатурної продукції при обмеженнях на складських приміщеннях, зворотні засоби та кількість замовлень. Моделі з вирогідним запитом.
Динамічні системи управління запасами.

«Додаткові розліли функціонального аналізу». Балахові та гірбельтові простори. Зв’язані простори. Рефлексивні простори. Зв’язані та самозв’язані оператори. Мінімізація функціоналів.

Коло наукових інтересів – Диференційні включення, що вміщують малий параметр. Метод усереднювання диференційних включень. Метод усереднювання систем з повільними та швидкими змінними. Метод усереднювання керованих систем з випадковмими………Математичні методи аналізу інвестиційних ризиків.

Список основних наукових робіт

  1. Васильев А.Б., Плотников В.А. Метод усреднения для дифференциальных включений с измеримой правой частью. Деп. ВИНИТИ. 8.07.1981, №3338-81, Одесса, 1981. – С. 15.
  2. Васильев А.Б., Плотников В.А. Усреднение уравнений управляемого движения с медленными и быстрыми переменными. Деп. ВИНИТИ. 5.01.1982, №65-82, Одесса, 1982. – С. 28.
  3. Васильев А.Б. О непрерывной зависимости по параметру решений дифференциальных включений. – УМЖ, 1983, т. 35, №5. – С. 607-611.
  4. Васильев А.Б. Об усреднении уравнений управляемого движения со случайным возмущением. Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и математической физики.
    Сб. научн. тр./ НАН Украины. Ин-т математики. – Киев, 1997.- С. 66-68.
  5. Васильев А.Б., Полетаев И.Н. Критериальный подход к выбору оптимальной сезонной модели прогнозирования. – Науковий вісник ОДЕУ, №14(51), Одеса, 2007.- С. 31-37.

Методички

  • Васильєв О.Б. Методичні вказівки на учбові завдання до курсу „Методи оптимізації” для студентів фаху „Комп’ютерні системи та мережі”. – Одеса, Астропринт, 2003. – С. 22.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c91b491d985e14900255321553052817
title_5c91b491d997612859995941553052817
title_5c91b491d9a8814914628311553052817
title_5c91b491d9b9b528648221553052817
Top