Moyseenko Natalia Grigorivna

Updated 04.03.2015

1.

ФИО (полностью)

Moiseienko Natalia Grigorivna

2.

Степень, звание

Candidate of Science in Philology, Associate Professor

3.

Тема диссертации и руководитель (канд.д.) + специальность

The Meaning and Use of the Indefinite Pronouns in Modern English

Doctor of Science in Philology, Professor Korsakov A.K., 10.02.04 - Germanic languages

4.

Тема диссертации и руководитель (докт.д.) + специальность

Speciality 10.02.04. – Germanic languages – «The Meaning and Use of the Indefinite Pronouns in Modern English». Scientific advisor − Doctor of Philological Sciences, Professor Korsakov A.K., 10.02.04 - Germanic languages

5.

Курсы, которые читаете

Germanistics, practical course of present-day English grammar,

theoretical grammar of the English language

6.

Научные интересы

Psychology, philosophy, cognitive linguistics, germanistics, typological language studies, linguistic conceptology, sociolinguistics 

7.

Кратко об области своих исследований (желательно научно-популярно для студентов)

Moiseienko Natalia Grigorivna carries out the research of the grammatical phenomena of the English language in the cognitive paradigm.

studies categorial  characteristics of the language units traditionally referred to the  Indefinite Pronouns.

 She is trying to classify them from the point of view of the prototype theory.

 Analyzes the development of morphological peculiarities of the English noun, pronoun and verb in diachrony. 

Moiseienko Natalia Grigorivna is working on intensification and optimisation  of the process of teaching English grammar and business English to the students of economic specialities; 

deals with the problems of socio - cultural competence formation of a personality in the process of study of a foreign language.    

8.

*Другие интересы помимо лингвистики

Theatre, music, painting, history, history of religion, studies in world culture.

9.

Основные публикации:

а) статьи и конференции;

б) научные и методические пособия и монографии ( с указанием наличия грифа МОН)

Articles:

 1. К вопросу о семантике местоимения и существительного в современном английском языке.//Наукові записки міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2007 – С.58-62.
 2. Особенности процессаобучения грамматике английского языка студентов экономического вуза// Збірник наукових праць V міжнародної науково-практичної конференції з питань методики викладання іноземних мов пам'яті професора В.Л. Скалкіна. – Одеса: Астропринт, 2007. – С.128-135.            
 3. Основні тенденції розвитку методики викладання англійської мови для спеціальних цілей в Україні на сучасному етапі Науковий вісник ОДЕУ - № 3(40)- Одеса, 2007. – С.119-202.
 4. Ділова іноземна мова у курсі вивчення іноземної мови для спеціальних цілей в економічних вищих навчальних закладах// Психолого-педагогічні аспекти сучасних методик навчання мови. – Одеса, 2007. – С.37-39.                   
 5. Семантика местоимения: постановка проблемы//Записки з романо-германської філології: Збірник наукових праць.-Вип. 19.- Одеса: Латстар, 2007. – С.136-145
 6. Необхідність формування лінгво-соціокультурної компетентності  особистості як найважливішої умови якісного іншомовного спілкування// Науковий вісник ОДЕУ - № 8 (64)- Одеса, 2008. – С.220-224.
 7. Комунікативна спрямованість методики викладання граматики в економічному ВНЗ// Науковий вісник ОДЕУ - № 9 (65) - Одеса, 2009 р. ОДЕУ
 8. Оптимізація шляхів формування соціо-лінгвістичної компетентності майбутніх фахівців з економіки у процесі викладання іноземної мови в економічному ВНЗ.// Науковий вісник ОДЕУ - № 9 (66)-Одеса, 2009 р. ОДЕУ
 9. Особливості навчання читанню оригінального тексту в економічному ВНЗ.// Науковий вісник ОДЕУ - № 10 (67) - Одеса, 2009 р. ОДЕУ
 10. Частиномовний статус лексеми few у сучасній англійській мові. // Збірник наукових праць.-Вип. 21.- Одеса: Латстар, 2009. – С.103-107.
 11. Частиномовний статус лексеми So: постановка проблеми // Матеріали 5-ої міжнародної науково-практичної конференції. 18 - 9 лютого 2010 року
 12. Частиномовний статус лексем Fewта So у сучасній англійській мові: постановка проблеми // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету (Вип. 15) 2010 р.
 13. Суттєві комунікативні характеристики лексем Someта Anyу діалогічній єдності «питання-відповідь» у сучасній англійській мові // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету (Вип. 12) 2008 р.
 14. Методика розвитку навичок ділового спілкування (усного та письмового) майбутнього спеціаліста з економіки // Науковий вісник № 8 (109) 2010
 15. Основні принципи методики викладання граматики іноземної мови в економічному вищому навчальному закладі // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців: економіка, політологія, історія. – Одеса: 2011. –№ 12(137). – С. 250-257.
 16. Мойсеєнко Н. Г. Функціонально-семантичні характеристики лексем someта anyу сучасній англійській мові. // Наукові записки. Серія "Філологічна".- Вип. 24.  - Острог: Видавництво Національного університе­ту "Острозька академія", 2012. - С. 210 - 211.
 17. Мойсеєнко Н.Г. Частиномовний статус лексем so та such у сучасній англійській мові: постановка проблеми // Наукові записки національного університету «Острозька Академія». – Вип. 35. – Острог, 2013. – С. 233-237.
 18. Мойсеєнко Н.Г. Поняття соціокультурно-компетентоної особистості // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. з питань методики викладання іноземної мови пам’яті проф. В.Л. Скалкіна: Зб. наук. праць. – Одеса, 2013. – С. 483-486. (у співавт.)
 19. Мойсеенко Н.Г. Принципы организации методики преподавания  грамматики английского языка студентам экономических специальностей // Вестник Казахского университета экономики, финансов и международной торговли. – Астана: Изд-во Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, 2013. – № 4. – С. 131-137. ( у співавт.)
 20. Мойсеєнко Н. Г. Особливості організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у ході викладання іноземної мови професійного спрямування // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. –  Вип. 16. –  Одеса: Міжнар. гуманіт. ун-т, 2012. –  С. 277 - 280. – у співав.
 21. Мойсеєнко Н. Г. Деякі засоби оптимізації та інтенсифікації методів розвитку навичок письмового мовлення та читання оригінального тексту професійної спрямованості у курсі вивчення іноземної мови в економічному ВНЗ // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. – Ч. 1. – Суми: Сумський державний університет, 2013.– С. 166 - 172. – у співав.
 22. Мойсеєнко Н. Г. Особливості функціонування лексем such та so у сучасній англійській мові. // Мова. - Вип. 18. - Одеса: Астропринт, 2012. -  С. 123 - 127.
 23. Мойсеенко Н. Г. Особенности семантики местоимения и существительного в современном английском языке. // Нова філологія. - Вип. 53. - Запоріжжя: 2012. - С. 116 - 119.
 24. Мойсеєнко Н. Г., Сізова Л. В. Оптимізація шляхів формування соціолінгвістичної компетенції студентів-іноземців у процесі викладання російської мови як іноземної. // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі. - Суми: Сумський державний університет, 2012 - С. 135 - 140.
 25. Мойсеєнко Н.Г. Концептуальні категорії займенникової співвіднесенності: постановка проблеми (на матеріалі англійської мови) // Записки з українського мовознавства: зб. наук. праць. – Одеса: Астропринт, 2013. – Вип. 20. – С. 139-148.
 26. Мойсеєнко Н.Г. Поняття соціокультурно-компетентної особистості // VII Міжнар. наук.-практ. конф. з питань методики викладання іноземної мови пам'яті проф. В.Л. Скалкіна: Зб. наук. праць. – Одеса, 2013. – С. 471-476. (у співавт.).

Conference proceedings:

 1. Мойсеєнко Н.Г. Проблема визначення частиномовного статусу лексеми such у сучасній англійській мові // Перші Почепцовські читання: Матеріали Міжнар. наук. конф. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 64-66.
 2. Мойсеенко Н.Г. Семантические особенности лексем some и any и их аналогов в русском языке с точки зрения теории прототипов // XVI Междунар. научн. конф. "Русистика и Современность" (120-летию со дня рождения В.В. Маяковского). – Одесса, 2013.
 3. Мойсеєнко Н.Г. Застосування відеоматеріалів  для формування деяких складників соціолінгвістичної компетенції на заняттях з ІМ зі студентами економічних спеціальностей // Матеріали II Всеукр. науково-практ. конф. «Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням». – Херсон, 2013. – С. 225-228.

Учебно-методические разработки

 1. Н. Г. Мойсеєнко. Вживання інфінітиву у сучасній англійській мові. Методичні вказівки з практичної граматики  англійської мови для студентів ІІІ курсу іспанського відділення. Одеса, 2007.      
 2. Н. Г. Мойсеєнко. ”Телефонна розмова з іноземним партнером”. Методичні вказівки з англійської мови для студентів II- IIIфакультету РГФ та для студентів II- IVкурсів ІПО спеціальності ”Міжнародні відносини ” Одеса, 2008.                                 
 3. Н. Г. Мойсеєнко. Методичні вказівки до вивчення теми ”Вживання неособових форм дієслова у сучасній англійській мові” для студентів IIкурсу всіх форм навчання всіх спеціальностей. Частина IОдеса, 2008.                                                  
 4. Н. Г. Мойсеєнко. Методичні вказівки до вивчення теми ”Телефонна розмова з іноземним діловим партнером” (англійською мовою) для студентів II- IVкурсів усіх форм навчання всіх спеціальностей. Частина IОдеса, 2008.                               
 5. Н. Г. Мойсеєнко. Методичні вказівки і навчальні завдання до виконання контрольної роботи № 3 з англійській мові для студентів IIкурсу заочної форм навчання спеціальності «Туризм» Одеса, 2008.                                                                                          
 6. Н. Г. Мойсеєнко. Методичні вказівки і навчальні завдання до виконання контрольної роботи № 4 з англійській мові для студентів 3курсу заочної форм навчання спеціальності «Туризм» Одеса, 2009.                                                                                          
 7. Н. Г. Мойсеєнко. Методичні вказівки і навчальні завдання до виконання контрольної роботи № 5 з англійській мові для студентів 4курсу заочної форм навчання спеціальностей «Туризм» Одеса, 2009.                                                                                                                                                                                             
 8. Н. Г. Мойсеєнко. Методичні вказівки до вивчення теми ”Телефонна розмова з іноземним діловим партнером” (англійською мовою) для студентів I- IVкурсів усіх форм навчання всіх спеціальностей. Частина IIОдеса, 2010.
 9. Мойсеєнко Н.Г. Методичні вказівки з практичної граматики англійської мови: до вивчення теми ThePronounдля студентів 1-2 курсів відділення іспанської філології фікультету РГФ. – Одеса, 2011. – 43 с.
 10. Мойсеєнко Н.Г. Методичні вказівки «Англійська мова професійного спрямування» для студентів 2-4 курсів усіх спеціальностей усіх форм навчання, аспірантів та слухачів СФПК. - Одеса: ОДЕУ,  2011 – 48 с.

 

10.

Email при желании

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception (38-048)723-52-54
Phone/fax (38-048)723-35-15
Email:

 

Our Partners

title_5bc8ecd3629cc16163513201539894483
title_5bc8ecd362aea16372072381539894483
title_5bc8ecd362c0017120901771539894483
title_5bc8ecd362d145342065761539894483
Top