Myronova Larysa Anat.

senior lecturer of the Chair of Foreign Languages for the Science Faculties. 

Has been working at the University since September 1990, at the Chair since September 1998.

Disciplines: Latin for Professional Purposes (Faculties of Romance and Germanic Philology, Philology, Biology, History, Economics and Law).

Manuals and Textbooks:

 • Латинсько-український словник для студентів фармацевтичного відділення хімічного факультету. – Одеса: Удача,  2012. – 31с.
 • Матеріали для тестів з  латинської мови для філологічних факультетів. – Одеса: Удача, 2009. – 54 с.
 • Материалы для тестов по практическому синтаксису латинского языка (филологические факультеты). Одесса: Удача,  2009. – 27 с.
 • Методичний посібник з латинської мови для студентів факультету РГФ та філологічного  заочної форми навчання (морфологія). – Одеса: Удача,  2006. – 50 с.
 • Методичний посібник з латинської мови для студентів фармацевтичного відділення хімічного факультету (практична частина). – Одеса: Удача,  2003. – 35с.
 • Робоча програма з латинської мови за напрямом підготовки: “Філологія (українська, російська, болгарська мова та література)”. – Одеса, 2011.
 • Тексти з латинської мови для студентів фармацевтичного відділення хімічного факультету.  – Одеса, 2011. -  20 с.
 • Тести модульного контролю з морфології латинської мови для студентів гуманітарних факультетів.  – Одеса, 2008. – 14 с.
 • Тести модульного контролю з практичної граматики латинської мови (морфологія). – Одеса, 2011. –17 с.
 • Миронова Л. А., Григораш В.С. «Методичні вказівки до курсу «Латинська мова» для студентів І курсу спеціальності «Хімія» денної форми навчання» - Одеса: Видавець Букаєв, 43 с.

Publications:

 • Жести й міміка як основа образності соматичних фразеологізмів: матеріали  І Всеукраїнської науково – практичної конференції  “Загальні питання філології” ( Дніпродзержинськ, 18-19 бер. 2004 р.). – Дн.: Наука і освіта, 2004. – С. 100 – 101.
 • Концепт страху у фразеологічній картині світу (на прикладах українських соматичних фразеологізмів): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень – 2004” (Дніпропетровськ, 21-30 червня 2004 р.). – Дн.: Наука і освіта, 2004. – С. 47 – 48.
 • Особливості національно-культурної семантики соматичних фразеологізмів в українській мові: сб. научн. докладов по материалам ХІ международной конференции по функциональной лингвистике “Функциональное описание естественного языка и его единиц” (Ялта, 4-8 окт. 2004 г.). – Ялта: Доля, 2004. – С. 238 – 239.
 • Порівняльна характеристика соматичних фразеологізмів із дефініцією “працювати” в українській та іспанській мовах: матеріали ІІ Міжвузівської конференції молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур” (Донецьк, 12-13 лют. 2004 р.). – Д.: Донецький нац. ун - т, 2004. – С. 213 – 215.
 • Порівняльна характеристика соматичних фразеологізмів української та іспанської мов на позначення сімейних відносин: матеріали VМіжнародної науково-практичної конференції „Альянс наук: вчений – вченому”, Дніпропетровськ, 18 – 19 лютого 2010 р.). – Дн.: Біла, 2010. – С. 47 – 49.
 • Порівняльна характеристика українських та іспанських соматичних фразеологізмівна позначення розумових здібностей людини//Мовознавчий вісник ЧНУ. – Чернігів, 2008.–Вип. №6. – С. 119 – 123.
 • Порівняльна характеристика українських та іспанських фразеологізмів, що базуються на опозиції «верх − низ» // Науковий вісник Херсонського держ. ун -ту, серія «Лінгвістика». – Херсон, 2007. – Вип. №5. – С. 78 – 82.
 • Порівняльна характеристика фразеологізмів із компонентом ніс в українській та іспанській мовах: семантична мотивація // Науковий збірник  «Записки з загальної лінгвістики». – Одеса, 2005. – Вип. № 6. – С. 163 – 170.
 • Семантическая характеристика соматического компонента в украинских фразеологизмах: материалы научно-практической конференции «Перспективные разработки  науки и техники” (Белгород, 22-24 окт. 2004 г.). – Белгород: Руснаучкнига, 2004. – С. 41 – 43.
 • Семантична характеристика фразеологізмів із соматизмом рука в українській і mano в іспанській мові // Збірник «Мова» ОНУ. – Одеса, 2004. – Вип. №9. –– С. 137 – 141.
 • Соматические фразеологизмы украинского и испанского языков в репрезентации эмоциональной сферы человека [Електронний ресурс] // ZmogusKalbosErdveje// Периодическое издание научных статей кафедры иностранных языков Каунасского гуманитарного факультета Вильнюсского университета.  – Каунас ,2013. – Вип. №7. – С. 412– 419. – [Режим доступу до журн.: http://www.khf.vu.lt/images/stories/knygos/conference_proceedings_zke_2013_multiple.pdf]
 • Способи мотивації іспанських фразеологічних одиниць із соматичним компонентом cara: матеріали IIМіжнародної наукової конференції "Теоретичні та прикладні питання філології" (Дніпродзержинськ, 22-23 серп. 2011 р.). – Дн.: Видавець біла К.О., 2011. – С. 63 – 66.
 • Характеристика емоційно – психологічного стану людини в українських та іспанських фразеологічних одиницях із соматичним елементом серце // науковий вісник Херсонського державного університету, серія „Лінгвістика”. – Херсон, 2006. – Вип. №3. – С. 179 – 182.
 • Характеристика іспанських соматичних фразеологізмів на позначення зовнішності людини: тези доповідей та повідомлень обласної конференції «Сучасна професійна іноземна мова та всесвіт» (Одеса,  ОНПУ,  27 червня 2007 р.). – Одеса, 2007. – С. 40 – 45.
 • Характеристика продуктивності соматичного компонента фразеологізмів в іспанській мові: матеріали Всеукраїнської наукової конференції  „Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства” (Сумський державний університет, 19-20 квітня, 2012 р.). – Суми, 2012. – С.177 – 181
 • Концептуалізація жестових рухів і міміки людини у фразеологічних одиницях української та іспанської мов/Л.А. Миронова //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія:Філологія. Випуск 10. Том 2. – Одеса, МГУ, 2014. – С.98-102.
 • Тези доповіді на міжнародній науково – практичній конференції «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення» (20–21 листопада 2015 р., м. Одеса, Міжнародний гуманітарний університет): «Значення іспанських та українських соматичних фразеологізмів з погляду образних засобів мови». С.166-170.
 • Тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції "II Таврійські філологічні читання" ( 20-21 травня 2016 р., м. Херсон) : «Характеристика соматичного компонента cara в іспанській фразеології».
 • Соматичні фразеологізми іспанської мови як об’єкт сучасних мовознавчих досліджень /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення» - м. Одеса, Міжнародний гуманітарний університет, 25–26 листопада 2016 р. – С. 71-75. – 0, 25 арк.
 • Національно-культурний компонет соматичних фразеологізмів іспанської та української мов / International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” – Lublin, Lublin science and technology park S.A., April 28-29, 2017. – С. 179 -183. – 0,24 арк.
 • Особливості методики викладання латинської мови на природничих факультетах / ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» 15 травня 2017 р. : Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2017. – С. 148-152. – 0, 15 арк.
 • Етнолінгвістичні та лінгвокультурні особливості фразеологізмів з компонентом рука/mano в іспанській та українській мовах//Спадчына Скарыны да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зборнік навуковых артыкулау − Гомель, Гомельскі дзярж.ун-т – 2017. – С.127-132.

Scholarly interests: involve the investigation of somatic phraseological units of Spanish, Latin and Ukrainian languages, the ways of their representation in the language view picture.

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception (38-048)723-52-54
Phone/fax (38-048)723-35-15
Email:

 

Our Partners

title_5e51fe891b41113231553251582431881
title_5e51fe891b5361082701951582431881
title_5e51fe891b65319135222211582431881
title_5e51fe891b91c10242500351582431881
Top