Scientific works

 • Fedir Tkachenko

  1. Ткаченко Ф. П., Якуба И. П. Содержание фукоксантина в некоторых водорослях Черного моря (Phaeophyceae, Ochrophyta). – Альгология, 2019. – Т. 29, № 3. – С. 278-286.
  2. Кузнецов В. О., Ткаченко Ф. П. Альгологические исследования в Одесском университете в период 1890-1933 гг. // Альгология. – 2019. – Т. 29, № 1. – С. 108-124.
  3. Tkachenko F. P., Sidorenko M. V. Macrophytobenthos of artifical ponds in the parks of Odessa city // Вісник ХНУ. Серія Біологія. – 2018. – Вип. 31. – С. 31-38.
  4. Ткаченко Ф. П., Сардарян К. Б. Водорості Тилігульського регіонального ландшафтного парку (чек-лист, поширення, екологія). – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. – 110 с.
  5. Ткаченко Ф. П., Третяк И. П. Макрофитобентос ботанического заказника общегосударственного значения «Филлофорное поле Зернова» (Украина) // Альгология. – 2015. – Т. 25, № 3. – С. 238-246.
  6. Ткаченко Ф. П., Маслов И. И. Жирные кислоты общих липидов видов рода Cystoseira C. Agardh (Phaeophyta) (Черное море, Крым) // Альгология. – 2015. – Т. 25. – С. 115-124.
  7. Ткаченко Ф. П. Zygnematales водоемов северо-западного Причерноморья // Альгология. – 2014. – Т. 24, № 3. – С. 376-379.
  8. Ткаченко Ф. П., Чернякевич С. С., Сардарян К. Б. Нове місцезнаходження рідкісного виду червоних водоростей Batrachospermum gelatinosum // Укр. ботан. журн. – 2014. – Т. 71, № 6. – С. 716-720.
  9. Ткаченко Ф. П., Ковтун О. О. Сучасний стан флори водоростей-макрофітів берегової зони острова Зміїний (Чорне море) // Чорномор. ботан. журн. – 2014. – Т. 10, № 1. – С. 37-47.
  10. Ткаченко Ф. П., Костылев Э. Ф., Третьяк И. П. Макрофитобентос ІІ малого филлофорного поля (Каркинитский залив, Черное море) // Альгология. – 2012. – Т. 22, № 3. – С. 295-302.
  11. Ткаченко Ф. П., Куцин Е. Б. Виды рода Vaucheria DC. водоемов северо-западного Причорноморья (Украина) // Альгология. – 2012. – Т. 22, № 2. – С. 190-197.
  12. Ткаченко Ф. П. Морські водорості-макрофіти України (північно-західна частина Чорного моря). – Одеса: Астропринт, 2011. – 104 с.
  13. Eduard F. Kostylev, Fedor P. Tkachenko, Irina P. Tretiak. Establishment of “Zernov’s Phyllophora field” marine reserve: Protection and restoration of unique ecosystem // Ocean & Costal Management. – 2010. – Vol. 53, № 5-6. – P. 203-208.
  14. Tkachenko F. P., Tretiak I. P., Kostilev E. F. Macrophytobenthos of the Phyllophora Field in present conditions (the Black Sea, Ukraine) // International Journal on Algae. – 2009. – Vol. 11, N 1. – P. 64-72.
  15. Ткаченко Ф. П., Третяк І. П., Костильов Е. Ф. Водорості-макрофіти як показники екологічного стану Одеського узбережжя Чорного моря // Чорноморськ. ботан. журн. – 2008. – Т. 4, № 2. – С. 222-229.
  16. Борисова Е. В., Ткаченко Ф. П. Материалы к флоре Charales юго-запада Украины // Альгология. – 2008. – Т. 18, № 3. – С. 287-298.
  17. Ткаченко Ф. П. Видовой состав водорослей-макрофитов лиманов Северного Причерноморья // Вісник ОНУ. Біологія. – 2008. – Т. 13, вип. 6. – С. 47-55.
  18. Ткаченко Ф. П. Походження та основні риси флорогенезу макрофітобентосу північно-західної частини Чорного моря // Вісник ОНУ. Біологія. – 2008. – Т. 13, вип. 4. – С. 99-105.
  19. Ткаченко Ф. П., Ружицька О. М. Вплив екстрактів водоростей на інтенсивність проростання і початковий ріст проростків насіння пшениці // Наук. зап. Тернопіль. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – 2008. – № 4 (38). – С. 35-39.
  20. Ткаченко Ф. П., Рахімова О. Л., Шишковська В. О. Антибактеріальні властивості екстрактів морських водоростей та вміст у них фенольних сполук // Таврійський мед.-біол. вісн. – 2008. – Т. 11, № 1. – С. 103-105.
 • Olena Bondarenko

  1. Kovalenko S. G., Vasylyeva T. V., Bondarenko O. Yu., Nemertsalov V. V. The specimens of famous botanist Michel Gandoger in Herbarium MSUD // Вісник ОНУ. Біологія. – 2019. – Т. 24, вип. 2(45). – С. 139-149.
  2.  Рудка Ю. О., Бондаренко О. Ю. Сучасний стан флори узбіч автомобільних шляхів міжнародного значення Хмельниччини // Екологічні науки. – 2019, № 3(26). – С. 31-34.
  3. Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В. Шлях у науці А. О. Сапєгіна – видатного випускника Новоросійського (Одеського національного імені І. І. Мечникова) університету (до 100-річчя національної Академії наук України) // Вісник ОНУ. Сер. Біологія. – 2018. – Т. 23. 1 (42). – С. 111-121.
  4. Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю., Коваленко С. Г., Немерцалов В. В. Іменні історичні колекції Гербарію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD) // Міжнародна наукова конференція «Гербарії та збереження фіторізноманіття» (3 – 5 жовтня 2018 року, Львів, Україна) // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2018. Вип. 78. – С. 144-149.
  5. Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В. Колекція О. Д. Нордманна як одна з фундацій гербарію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD) // Вісник ОНУ. Біологія. – 2017. – Т. 22, вип. 1(40). – С. 130-140.
  6. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Е. Е. Ліндеманна / С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва, В. В. Немерцалов. – Одеса: «Освіта України», 2017. – 776 с.
  7. Бондаренко Е. Ю. Оценка степени антропогенной трансформации локальных флор низовий междуречья Днестр – Тилигул // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2017. – № 3 (70). – С. 116-120.
  8. Бондаренко Е. Ю. Систематическая структура флоры антропогенно преобразованных экотопов низовий междуречья Днестр – Тилигул (Одесская область, Украина) // Фиторазнообразие Восточной Европы. – 2017. – Т. ХІ, № 2. – С. 58-69.
  9. Бондаренко О. Ю. Біоморфологічна структура флори лиманів межиріччя Дністер – Тилігул (Україна) // Вісник ОНУ. Біологія. – 2016. – Т. 21, вип. 1 (38). – С. 23-32.
  10. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й. К. Пачоського. Частина 2 / укладачі: С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва, В. В. Немерцалов. – Одеса: Освіта України, 2016. – 79 с.
  11. Бондаренко О. Ю. Флора пониззя дністерсько-тилігульського межиріччя (Одеська область, Україна). – Чорноморськ. бот. ж. – 2015. – Т. 11, вип. 3. – С. 278-296.
  12. Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Структура синантропної флори малих річок пониззя межиріччя Дністер – Тилігул // Вісник ОНУ. Біологія. – 2015. – Т. 20, вип. 1 (36). – С. 29-36.
  13. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю., Немерцалов В. В. Збори видатних ботаніків у гербарні колекції Е. Е. Ліндеманна // Вісник ОНУ. Біологія. – 2015. – Т. 20, вип. 1(36). – С. 205-215.
  14. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Г. Й. Потапенка / укладачі: С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, В. В. Немерцалов, Н. В. Герасимюк, Т. В. Васильєва. – Одеса: Освіта України, 2014. – 112 с.
  15. Шиян Н. М., Бондаренко О. Ю., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В. Автентичні зразки судинних рослин гербарію Й. К. Пачоського (MSUD) // VІ Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського. Збірка тез доповідей міжнародної наукової конференції (Херсон, 19.05.2014 – 22.05.2014). – Херсон: Айлант, 2014. – С. 48 – 49.
  16. Крюкова Г. М., Бондаренко О. Ю. Первинні відомості про синантропну флору території Національного природного парку «Тузловські лимани» // Чорноморськ. бот. ж. – 2014. – Т. 10, вип. 1. – С. 101 – 113.
  17. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція П.С. Шестерикова/ укладачі: С. Г. Коваленко, В. В. Немерцалов, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва. – Одеса: Освіта України, 2014. – 196 с.
  18. Бондаренко О. Ю., Крюкова Г. М. Про Glaucium flavum Crsntz (Papaveraceae) в Одеській області // Чорноморськ. бот. ж. – 2013. – Т. 9, вип. 2. – С. 170 – 174.
  19. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю. Ексикати колекції Й. К. Пачоського гербарію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD) // Чорноморськ. бот. ж. – 2013. – Т. 9, вип. 1. – С. 6 – 14.
  20. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й. К. Пачоського / укладачі: С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва. – Одеса: Освіта України, 2013. – 331 с.
 • Tetyana Vasilyevа

  1. Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Коваленко С. Г. Конспект флори Одеси. – Одеса: Освіта України, 2019. – 396 с.
  2. Васильєва Т. В., Шихалєєва Г. М., Еннан А. А. Енциклопедія Куяльницького лиману. Т.1. Судинні рослини. – Одеса: Освіта України, 2018. – 336 с.
  3. Васильева Т. В., Шихалеева Г. Н., Эннан А. А. Энциклопедия Куяльницкого лимана. Т.1. Сосудистые растения. – Одесса: Освіта України, 2017. – 336 с.
  4. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Е. Е. Ліндеманна // Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В. – Одеса: «Освіта України», 2017. – 776 с.
  5. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й. К. Пачоського. Частина ІІ // Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В. – Одеса: Освіта України, 2016. – 80 с.
  6. Коваленко С. Г., Немерцалов В. В., Васильева Т. В. Деревья Одессы. – Одеса: Освіта України, 2016. – 224 с.
  7. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Г. Й. Потапенко // Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Немерцалов В. В., Герасимюк Н. В., Васильєва Т. В. – Одеса: Освіта України, 2014. – 112 с.
  8. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція П. С. Шестерикова // Коваленко С. Г., Немерцалов В. В., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. – Одеса: Освіта України, 2014. – 196 с.
  9. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й. К. Пачоського / Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. – Одеса: Освіта України, 2013. – 331 с.
  10. Протопопова В. В., Шевера М. В., Мосякін С. Л., Соломаха В. А., Соломаха Т. Д., Васильєва Т. В., Петрик С. П. Види-трансформери у флорі Північного Причорномор’я // Укр. ботан. журн. – 2009. – Т. 66, № 6. – С. 770-782.
  11. Протопопова В. В., Шевера М. В., Мосякін С. Л., Соломаха В. А., Соломаха Т. Д., Васильєва Т. В., Петрик С. П. Інвазійні рослини у флорі Північного Причорномор’я. – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – 56 с.
  12. Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 23-68.
  13. Васильєва Т. В. Інвазійно активні адвентивні види рослин Південної Бессарабії // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2005. – Т. 10. – Вип. 5. – Сер. «Біологія». – С. 73-82.
  14. Випускники Одеського (Новоросійського) університету: енциклопед. словник / відп. ред. В. А. Сминтина. – Одеса: Астропринт, 2005. – Вип. 1. – 246 с. (3 статті).
  15. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г. Конспект флори Південної Бессарабії. – Одеса: ВидавІнформ, 2003. – 250 с.
  16. Професори Одеського (Новоросійського) університету: біогр. словник: в 4 т. / відп. ред. В. А. Сминтина; редкол.: Ю. А. Амброз, Т. В. Васильєва, І. С. Грєбцова, Д. С. Іщенко, Н. Л. Олегович, В. Г. Полтавчук, Т. М. Попова, В. Д. Севастьянова, М. Я. Тихоненко, М. І. Чеснокова, Н. Г. Юргелайтис; упоряд. та бібліогр. ред. В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – 2-е вид. - Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 1: Ректори. – 128 с.; Т. 2. – 509 с.; Т. 3. – 597 с.; Т. 4. – 629 с. (30 статей у співавторстві).
  17. Професори Одеського (Новоросійського) університету: біогр. словник: в 4 т. / відп. ред. В. А. Сминтина. – Одеса: Астропринт, 2000. – Т. 1: Ректори. – 120 с.; Т. 2. – 445 с.; Т. 3. – 542 с.; Т. 4. – 544 с. (30 статей у співавторстві).
  18. Black Sea Red Data Book. UNOPS, New York, 1999, 413 p. (15 статей у співавторстві as Vasilieva T.) Доступ: http://oopt.aari.ru/ref/691.
  19. Васильєва-Немерцалова Т. В., Ширяева В. П., Коваленко С. Г., Ружицька І. П. Вплив торговельних зв’язків на надходження насіння карантинних бур’янів // Укр. ботан. журн. – 1995. – Т. 52, № 5. – С. 664-671.
  20. Vasilyeva T. V., Kovalenko S. G. Species-immigrants and their role in Odessa’s urban flora // XVI Int. Botan. Conf.: Abstacts (St. Louis, USA, 1–7 Aug. 1999). – Saint Louis, 1999. – P. 456.
 • Valery Gerasimuk

  1. Gerasimiuk V. P. Microphytobenthos of the Red Sea Coast in the Area of Sharm-el-Sheikh // Inter. J. Algae. – 2019. – Vol. 21, № 2. – P. 137-148.
  2. Gerasimiuk V. P., Shikhaleyeva G. N., Ennan A. A., Tsarenko P. M., Kiryushkina A. N. Algae of Ponds of the Kuyalnik Estuary Coast (North-Western Black Sea, Ukraine) // Inter. J. Algae. – 2018. – Vol. 20, № 4. – P. 393-408.
  3. Gerasimiuk V. P. Microalgae of the North-Western Black Sea Coast Estuaries // Inter. J. Alg. – 2018. – Vol. 20, № 2. – P. 109-120.
  4. Gerasimiuk V. P. Microphytobenthos of the Gulf of Tartus (Mediterranean Sea, Syria) // Inter. J. Alg. – 2017. – Vol. 19, № 3. – Р. 249-258.
  5. Shikhaleyeva G. N., Gerasimiuk V. P., Kiryushkina A. N., Ennan A. A., Tsarenko P. M. Algofloristic studies of the Kuyalnik estuary and temporary water bodies of its vicinities (Northwestern Black Sea Coast, Ukraine) // Inter. J. Algae. – 2017. – Vol. 19, № 3. – P. 195-214.
  6. Gerasimiuk V. P. Microscopic Algae of Zmiinyi Island (the Black Sea, Ukraine) // Inter. J. Algae. – 2016. – Vol. 18, № 3. – P. 217-224.
  7. Герасимюк В. П., Долінська А. О. Мікроскопічні водорості бентосу Хаджибейського лиману (Одеса, Україна) // Вісник ОНУ. Біологія. – 2016. – Т. 21, Вип. 1(38). – С. 130-140.
  8. Герасимюк В. П., Кириленко Н. А. Мікроскопічні водорості бентосу нижньої течії річки Південний Буг // Чорноморськ. бот. ж. – 2014. – Т. 10, № 3. – С. 328-339.
  9. Gerasimiuk V. P., Kovtun O. A. Species Diversity of Microphytobenthos of the Red Sea (Egypt). // Inter. J. Alg. – 2014. – Vol. 16, № 1. – P. 57-67.
  10. Borisova O. V., Gerasimiuk V. P., Kapustin D. O., Lilitska G. G., Petlovany O. A., Tsarenko P. M., Vinogradova O. M., Wasser S. P. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. 4. Charophyta. – Ruggell: Koeltz Scientific Book, 2014. – 703 p.
  11. Gerasimiuk V. P., Zinchenko V. L. Diatom Fouling of the Little Picked Whales in the Antarctic Waters // Hydrob. j. – 2012. – Vol. 48, № 1. – P. 28-34.
  12. Tkachenko F. P., Gerasimiuk V. P., Snigirev S. M. Peculiarities of Feeding of Blennius sanquinolenthus (Coastal Zone of the Zmeiniy Island, the Black Sea) // Hydrobiological journal. – 2011. – Vol. 47, № 2. – P. 49-54.
  13. Gerasimiuk V. P. Algal Species New for the Ukraine // International Journal on Algae. – 2011. – Vol. 13, № 2. – P. 124-127.
  14. Gerasimiuk V. P., Gerasymova O. V., Struk M. O., Terenko G. V., Tsarenko O. P., Tsarenko P. M., Wasser S. P. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. 2. Bacillariophyta. – Rugell: A. R. G. Gantner Verlag K. G., 2009. – 413 p.
  15. Gerasimiuk V. P. Algae of marine littoral and inland water bodies of Galindez Island (Argentine Island, Antarctic) // Inter. J. Alg. – 2008. – Vol. 10, № 1. – P. 1-13.
  16. Герасимюк В. П., Ковтун О. А. Микроскопические водоросли Тилигульского лимана (Черное море) // Альгология. – 2007. – Т. 17, № 1. – С. 42-52.
  17. Герасимюк В. П., Кириленко Н. А. Bacillariophyta бентоса нижнего течения реки Южный Буг // Альгология. – 2006. – Т. 16, № 3. – С. 312-324.
  18. Герасимюк В. П., Кирилина А. Е. Bacillariophyta интерстициали Одесского залива Черного моря // Альгология. – 2001. – Т. 11, № 3. – С. 360-370.
  19. Герасимюк В. П., Тарасова О. О. Водорості псамону Одеських пляжів // Вісник ОДУ. – 2000. – Т. 5, Вип. 1. – С. 122-128.
  20. Гусляков Н. Е., Закордонец О. О., Герасимюк В. П. Атлас диатомовых водорослей бентоса северо-западной части Черного моря и прилегающих водоемов. – К.: Наук. думка, 1992. – 252 с.
 • Antonina Kadurina

  1. Кадурина А. О. Кессоны и их символы. Трансформация во времени // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / під заг. ред. Н. Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, № 2, 2019. – С. 53-60.
  2. Кадурина А. Символика в архитектурном декоре (на примере г. Одессы): Монография / Антонина Кадурина. – Одесса: Астропринт, 2015. – 272 с.: илл.
  3. Кадурина А. О. Феноменологический уровень восприятия архитектурно-художественной среды (на примере Пассажа в Одессе) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. за ред. В. Я. Даниленка. – Харків: ХДАДМ, 2014. – № 2. – С. 16-20.
  4. Кадурина А. О. Теоретические принципы расшифровки архитектурной символики на семиотическом уровне (на примере архитектуры Одессы) // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / під заг. ред. Н. Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, № 1, 2014. – С. 83-87.
  5. Кадурина А. О., Гринченко Е. Ю., Гагина Е. И. Символика здания русского технического общества в Одессе сквозь призму разных эпох // Проблеми теорії та історії архітектури України: Зб. наук. праць АХІ ОДАБА. Випуск 14. – Одеса: Астропринт, 2014. – С. 14-22.
  6. Кадурина А. О., Погорелов О. А. Из жизни старых одесских домов и их владельцев. Летопись судеб в архитектурных символах // Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. – Вып. 17. – Одесса: Друкарський дім, 2014. – С. 168-185.
  7. Кадурина А. О. Информационный код архитектуры Одессы в символах: Монография. – Одесса: ФЛП «Фридман А. С.», 2013. – 244 с.: илл.
  8. Кадурина А. О. Типы зданий и их символы в архитектуре Одессы: Монография. – Одесса: ФЛП «Фридман А. С.», 2013. – 262 с.: илл.
  9. Кадурина А. О. Символика в архитектуре и философия эпох // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / під заг. ред. Н. Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, № 2, 2013. – С. 122-128.
  10. Кадурина А. О., Моргун Е. Л. Финансы и кредит. История финансовых учреждений в Одессе сквозь призму символов // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / під заг. ред. Н. Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, № 6, 2012. – С. 79-85.
  11. Кадурина А. О., Гринченко Е. Ю. Символика маскаронов на усадьбе Демидовых-Сан-Донато в Одессе // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / під заг. ред. Н. Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, №1, 2012. – С. 125-131.
  12. Кадурина А. О. Символика Одесского театра оперы и балета // Пробл еми теорії та історії архітектури України: Зб. наук. праць АХІ ОДАБА. Випуск 12. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 54-64.
  13. Кадурина А. О. Пантеон античных богов в архитектуре Одессы // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / під заг. ред. Н. Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, 2011. – С. 182-190.
  14.  Кадурина А. О., Олейник М. Железнодорожный вокзал в г. Одесса. Символика памятных исторических событий // Проблеми теорії та історії архітектури України: Зб. наук. праць АХІ ОДАБА. Випуск 11. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 21-30.
  15. Кадурина А. О. Символика Пассажа в Одессе, как зеркало смены эпох // Проблеми теорії та історії архітектури України: Зб. наук. праць АХІ ОДАБА. Випуск 11. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 30-41.
  16. Кадурина А. О. Львы в архитектуре Одессы // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті / під заг. ред. Н. Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, 2010. – С. 121-129.
  17. Кадурина А. О., Чабан А. Е. К вопросу символики архитектурных форм православных храмов // Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Вип. 2 / За ред. П. А. Ричкова. – Рівне.: ПП ДМ., 2010. – С. 193-196.
  18. Кадурина А. О., Чабан А. Е. Символика храма Св. Татьяны в Одессе. Каноны и новаторство // Проблеми теорії та історії архітектури України: Зб. наук. праць АХІ ОДАБА. Випуск 10. – Одеса: Астропринт, 2010. – С. 54-63.
  19. Кадурина А. О. Символика экстерьера Новой биржи (Филармонии) в Одессе // Проблеми теорії та історії архітектури України: Зб. наук. праць АХІ ОДАБА. Випуск 9. – Одеса: Астропринт, 2009. – С. 15-23.
  20. Кадурина А. О. Солярная символика в архитектуре // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті / під заг. ред. Н.Є. Трегуб. – Харків: ХДАДМ, 2007. – № 4, 5, 6. – С. 127-133.
 • Julia Nazarchuk

  1. Назарчук Ю. С., Паузер О. Б. Вплив препарату Радіфарм на подолання спокою насіння кипарису аризонського (Cupressus arizonica Parl.) та кипарисовику Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana Greene) // Наукові записки ТНПУ Серія: Біологія. – 2017. – № 3 (70). – С. 163-169.
  2. Ходосовцев О. Є., Дармостук В. В., Назарчук Ю. С. Лишайники та ліхенофільні гриби регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» (Одеська область, Україна) // Чорноморськ. бот. журн. – 2016. – Т. 12, № 2. – С. 165-177. doi:10.14255/2308-9628/16.122/6.
  3. Керівництво з інтерпретації природоохоронних територій / [Федорончук Н. О., Полторак В. М., Безвушко Г. І., Деркач О. М., Балацька Т .І., Роженко М. В., Назарчук Ю. С.], за ред. О. Є. Рубеля, А. О. Снігірьової; Проект Інтерпретація екологічних стежок з метою сприяння управлінню природоохоронними територіями в Чорноморському регіоні (Інтер Трейлс), Чорноморське відділення Української екологічної академії наук. – Одеса: СПД «Хавроненко В. В.», 2013. – 235 с.
  4. Назарчук Ю. С. Еколого-географічні особливості ліхенобіоти степової зони південного заходу України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2013. – Т. 18, вип. 1 (30). – С. 28-33.
  5. Словник ботанічних термінів / Слюсаренко О. М., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Герасим’юк В. П., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С. та ін.; під заг. ред. С.Г. Коваленко. – Одеса: Пєчатний дом, 2012. – 204 c.
  6. Nadyeina O., Khodosovtsvev O. Ye., Nazarchyk Yu. S., Dymytrova L. V. Arid Lichens from the Red Data Book of Ukraine – Assessment, Conservation and Perspectives. – Book of abstracts, The 7th Symposium of the International Association for Lichenology (IAL-7) “Lichens: from genome to ecosystems in a changing world”. – Bangkok, 2012. – P. 86.
  7. Nadyeina O., Dymytrova L. V., Khodosovtsvev O. Ye., Nazarchyk Yu. S. Arid Lichens from the Red Data Book of Ukraine: Perspectives on Assessing, Conserving, and Educating. – Biology International. – 2011. – 50. P. 72-81.
  8. Надеина О. В., Ходосовцев О. Е., Назарчук Ю. С. Завершается проект по степным лишайникам Красной книги Украины // Степной бюллетень. – 2011. – № 33. – С. 53-56.
  9. Назарчук Ю. С. Лишайники степової зони південного заходу України : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.21 / Назарчук Юлія Сергіївна. – К., 2011. – 24 с.
  10. Надєіна О. В., Димитрова Л. В., Ходосовцев О. Є., Назарчук Ю. С. Що вам відомо про степові лишайники: маленький всесвіт під ногами // Науково-популярне видання-посібник. – Одеса : Deluxe, 2010. – 20 с.
  11. Назарчук Ю. С. Лишайники // Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ. – Одеса : Астропринт, 2008. – C. 69 – 81.
  12. Назарчук Ю. С. Субстратна пристосованість лишайників степів південного заходу України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2008. – Т. 13, вип. 4. – С. 87-92.
  13. Назарчук Ю. С. Лишайники Акерманської середньовічної фортеці // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – Т. 4, № 1. – С. 71-75.
  14. Назарчук Ю. С. Нові локалітети Neofuscelia ryssolea (Ach.) Essl. та Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale // Матеріали II Міжнародної конференції „Біологія: від молекули до біосфери”. – Харків, 19 – 21 листопада 2007 року. – Х.: Планета-Принт, 2007. – 416 с. – С. 291-292.
  15. Nazarchuk Julia S. The mediterranean species of lichens at north-western part of the Black sea coast // Abstract book of the International Conference «Origin and Evolution of Biota in Mediterranian Climate Zones an Integrative Vision» (Zurich, 14 – 15 July, 2007). – P. 31-32.
  16. Назарчук Ю. С. Лишайники в Гербарии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова (MSUD): состояние и проблемы сохранения // Конференция по систематике и морфологии растений, посвященная 300-летию со дня рождения Карла Линнея (Москва, 17 – 19 мая, 2007 г.). – М.: Т-во научных изданий КМК, 2007. – 297 с. С. 262-263.
  17. Назарчук Ю. С. Лишайники заказника „Петрівський” // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2007. – Т. 12, вип. 5. – С. 53-59.
  18. Назарчук Ю. С., Кондратюк С.Я. Лишайники острова Зміїний (Україна) // Укр. ботан. журн., 2007. – Т. 64, № 6. – С. 859 – 866.
  19. Назарчук Ю. С. Стан охорони лишайників острова Зміїний // Причорноморський екологічний бюлетень, 2006. – № 3 – 4. С. 284-288.
  20. Назарчук Ю. С. Особливості ліхенофлори заплавних лісів північно-західного Причорномор’я // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2006. – Т. 11, вип. 9. – С. 70-76.
 • Volodymir Nemertsalov

  1. Немерцалов В. В., Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю. Гербарій ОНУ (MSUD) як джерело компетентісної підготовки бакалаврів-біологів // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» / За ред. В. В. Заморова, С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. –С. 18-22.
  2. Volodymyr V. Nemertsalov, Svetlana G. Kovalenko & Tatyana V. Vasylyeva. Invasive potential of trees and shrubs in conditions of climate global changing (on example of Odessa dendroflora) // XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”. Book of Abstracts. – Uzhhorod: AUTDOR–SHARK Press, 2018. – Р. 49.
  3. Немерцалов В. В., Лотицький Д. В., Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю. Динаміка роду Fraxinus у флорі Одеси Рослини та урбанізація: Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції „Рослини та урбанізація” (Дніпро, 3 березня 2018 р.). – Дніпро, 2018. – 65-68.
  4. Немерцалов В. В., Васильєва Т. В., Коваленко С. Г. Територіальні громади Одещини у боротьбі з карантинним бур’яном – Ambrosia artemisiifolia L. // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі (присвячена 80-річчю з нагоди заснування кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка): мат. всеукраїнськ. науково-практ. конф. – Полтава: ФОП Гаража М. Ф., 2017. – С. 287-290.
  5. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Е. Е. Ліндеманна / С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва, В. В. Немерцалов. – Одеса: «Освіта України», 2017. – 776 с.
  6. Немерцалов В. В., Коваленко С. Г., Васильева Т. В. История формирования и развития дендрофлоры Одессы (к 150-летию Ботанического сада имени В. И. Липского Одесского национального университета имени И. И. Мечникова) // Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира: материалы Международной научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси (г. Минск, 6–8 июня 2017 г.). – В 2 ч. Ч. 1. – Минск : Медисонт, 2017. – С. 206 -211 (504 с.).
  7. Немерцалов В. В., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В. Деревно-кущові рослини американського походження у флорі м. Одеси // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – С. 133-139.
  8. Коваленко С. Г., Немерцалов В. В., Васильева Т. В. Деревья Одессы. – Одеса: Освіта України, 2016. – 224 с.
  9. Немерцалов В. В., Коваленко С. Г., Васильева Т. В. Динамика разнообразия лиан как показатель мезофитизации флоры Одессы // Экологические проблемы промышленных городов. Сборник научн. трудов по материалам 7-й Всеросс. научно - практич. Конференции с международным участием. – Ч. 1. – Саратов: СГТУ, 2015. – С. 331-335.
  10. Шиян Н. М., Бондаренко О. Ю., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В. Автентичні зразки судинних рослин гербарію Й. К. Пачоського (MSUD) // VІ Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського. Збірка тез доповідей міжнародної наукової конференції, (Херсон, 19.05.2014 – 22.05.2014). – Херсон: Айлант, 2014. – С. 48 - 49.
  11. Немерцалов В. В., Коваленко С.Г. Використання матеріалів колекцій гербарію ОНУ (MSUD) при підготовці бакалаврів біологів // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Сучасна біологія рослин», присвяченої 260-річчю виходу праці К. Ліннея «Species plantarum», 115-річчю відкриття подвійного запліднення С.Г. Навашиним и 60-річчю створення моделі структури ДНК Д. Уотсоном і Ф. Криком (Україна, Луганськ, 03-07 червня 2013 р.) // Ред. І. Д. Соколов. – Луганськ: Елтон-2, 2013. – (105 с.). – С. 60-62.
  12. Словник ботанічних термінів / Слюсаренко О. М., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Герасим’юк В. П., Немерцалов В. В., Назарчук Ю. С. та ін.; під заг. ред. С. Г. Коваленко. – Одеса: Пєчатний дом, 2012. – 204 c.
  13.  Блайда И. А., Баранов В. И., Васильева Т. В., Васильева Н. Ю., Немерцалов В. В., Слюсаренко Л. И., Камская В. Л. Комплексная оценка отходов углеобогащения с точки зрения их фитотоксичности, возможности вторичной переработки и детоксикации // Энерготехнологии и ресурсосбережение: науч.-техн. журн. – К.: Институт газа НАН Украины, 2012. – № 2. – С. 37-43.
  14.  Немерцалов В. В., Мурашко О. С. Рослини-символи Старого та Нового Світу у бібліографічних джерелах // Вісник Одес. нац. ун-ту. Сер. : Бібліографознавство, бібліотекознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17, вип. 1 (7). – С. 105-138.
  15. Коваленко С. Г., Немерцалов В. В., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Новий перелік рідкісних та зникаючих рослин Одещини // IV відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я (Херсон, 19 січня 2012 року). Збірка тез доповідей. – Херсон: Айлант, 2012. – С. 90.
  16. Немерцалов В. В. Современное состояние и пути обогащения дендрофлоры Одессы // Научно-практический журнал «Вестник ИрГСХА». – 2011. – Вып. 44. – Ч.5. – С. 76-78.
  17. Немерцалов В. В. Конспект дендрофлори Одеси. – Одеса: Альянс-Юг, 2007. – 95 с.
  18.  Nemertsalov V. Pagoflora of the helth resort Zatoka // V International Conference “Anthropization and environment of rural settlements. Flora and Vegetation” Proceedings of the conference. – Kyiv: M.G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, 2005. – P. 163-166.
  19.  Немерцалов В. В., Погуляй В. М., Слюсаренко О. М. Історія зеленого будівництва в Одесі у XVIII-XIX ст. // Вісник ОНУ. – 2005. – Т. 10, вип. 3, Біологія. – С. 200-208.
  20. Немерцалов В. В. Голонасінні у дендрофлорі м. Одеси // Вісник ОНУ. – 2005. – Т. 10, вип. 5. – С. 83-90.
 • Olena Pauzer

  1. Якуба І. П., Паузер О. Б. Малатдегідрогеназна система зелених листків рослин сільськогосподарських культур за нестачі мангану й позакореневого підживлення мікроелементом // Фізіологія рослин і генетика. – 2018. – Т. 50 № 6. – С. 484-498.
  2. Лопухова М. А., Паузер О. Б., Якуба І. П., Артюх М. М. Якість соку та вина з винограду Ароматний та Каберне Совіньйон за обробки лози біопрепаратом Агромар // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 4. – С 42-50.
  3. Лопухова М. А., Кучер Г. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. Фізіологічні показники та врожайність винограду сортів Ароматний та Каберне Совіньйон за обробки Агромаром // Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2018. – Т. 23, вип. 1 (42). – С. 9-20.
  4. Якуба І. П., Паузер О. Б. Показники окисно-відновних процесів у проростках овочевих культур за дії препарату Фітоцид // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Біологія. – 2017. – № 2 (69). – С.113-119.
  5. Назарчук Ю. С., Паузер О. Б. Вплив препарату Радіфарм на подолання спокою насіння кипарису аризонського (Cupressus arizonica Parl.) та кипарисовику Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana Greene) // Наукові записки ТНПУ Серія: Біологія. – 2017. – № 3 (70). – С. 163-169.
  6. Якуба І. П., Паузер О. Б., Бурикіна С. І. Накопичення марганцю рослинами ріпаку за різних доз NPK на південному чорноземі // Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку / Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Укр. т-во фізіологів; голов. ред. В. В. Моргун. – Київ, Логос. – 2017. – С. 655-661.
  7. Крижановська Н. Ю., Паузер О. Б., Якуба І. П. Фітотоксичність забруднених важкими металами ґрунтів м. Миколаєва // Питання біоіндикації та екології. – 2015. – Вип. 20, № 1. – С. 126-142.
  8. Швець Г. А., Ружицька О. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. Викладання дисциплін з фізіології рослин у підготовці студентів напряму Біологія в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова // Матеріали науково-методичного семінару «Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук». – Харків, 2013 р. – С. 63 – 65.
  9. Якуба І. П., Паузер О. Б. Марганцеве живлення рослин та шляхи його покращення / Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: у 2 т. / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин; голов. Ред. В. В. Моргун. – К.: Логос, 2009. – Т. 1. – 706 с.
  10. Бурикіна С. І., Коваленко О. В., Якуба І. П., Паузер О. Б. Вміст марганцю в ґрунті та рослинах півдня України / Вісник аграрної науки Південного регіону. Міжвід. тем. наук. збірник. – Одеса, 2012. – випуск 12-13. – С. 11-18.
  11. Словник ботанічних термінів / О. М. Слюсаренко, Т. В. Васильєва, В. П. Герасим’юк, С. Г. Коваленко, О. Б. Паузер [та ін.]; під заг. ред. С.Г. Коваленко. – Одеса : Пєчатний дом, 2012. – 204 c.
  12.  Якуба І. П., Паузер О. Б. Марганцеве живлення рослин та шляхи його покращення / Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: у 2 т. / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин; голов. ред. В. В. Моргун. – К.: Логос, 2009. – Т.1. – 706 с.
  13. Швець Г. А., Ружицька О. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. Викладання дисципліни «Фізіологія та біохімія рослин» в ОНУ імені І. І. Мечникова за кредитно – модульної організації навчального процесу / Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку / НАН України, Ін-ту фізіології рослин і генетики, Українське товариство фізіологів рослин. – К. : Логос, 2009. – Т. 2. – С. 685 – 689.
  14.  Якуба І. П., Паузер О. Б., Швець Г. А., Цандур М. О. Оцінка забезпеченості сільськогосподарських культур марганцем на південному чорноземі (за вмістом мікроелементу в ґрунті) // Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. Вип. 8. – Одеса: СМИЛ, 2007. – 220 с.
  15. Швець Г. А., Паузер О. Б., Якуба І. П. Фізіолого-біохімічні показники рослин за оптимізації марганцевого живлення сільгоспкультур на південному чорноземі / Матеріали ХІІ з'їзду Українського ботанічного товариства. – Одеса, 2006. – С. 516.
  16. Якуба І. П., Паузер О. Б., Бурикіна С. І. Накопичення марганцю листками та зерном озимої пшениці у зв’язку з їх біохімічними показниками за різних систем удобрення // Живлення рослин: теорія і практика. (Зб. наук пр., присвяч. 100–річчу від дня народження акад. АН УРСР та ВАСГНІЛ П. А. Власюка) / Головн. ред. В. В. Моргун. – К.: Логос, 2005. – С. 153-161.
  17. Бурикіна С. І., Паузер О. Б., Якуба І. П., Швець Г. А. Біохімічні показники огірка за передпосівної та позакореневої обробки магнієм, залізом та марганцем // Вісник Аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські В 53 та біологічні науки. Вип. 5. – Одеса: СМИЛ, 2004. – 290 с.
  18. Pauzer O. B., Yakuba I. P. Manganese in the southern blacksoil at irrigation, fertilization and pollution // Zeszyt poswiecony konferencji naukowej. Chemiczne zanieczyszczenia srodowiska: szacowanie ryzyka. Roczniki panstwowego zakladu higieny. – 2003. – T. 54, Suplement. – P. 96-97.
  19. Якуба І. П., Швець Г. А., Паузер О. Б. Біохімічний склад овочевих культур за передпосівної обробки насіння марганцем // Вісник ОНУ. – 2003. – Т. 8, вип. 1. – С. 50-55.
  20. Паузер А. Б., Швец Г. А., Якуба И. П. Использование микроэлементов в овощеводстве и полеводстве // Вісник аграрної науки Південного регіону. Вип 3. – Одесса : СМИЛ, 2002. – С. 54-65.
 • Olena Popova

  1. Попова О. М. Природно-заповідний фонд Одеської області в системі фізико-географічного районування України і шляхи його оптимізації // Вісник ОНУ. Сер. Географічні та геологічні науки. – 2017. –Т. 22, вип. 2. – С. 29-47.
  2. Попова О. М. Оцінка репрезентативності природно-заповідного фонду Одеського регіону для охорони екосистем та созофітів в контексті геоботанічного районування // Вісник ОНУ. Біологія. – 2016. – Т. 22, вип. 1(40). – С. 34-53.
  3. Попова О. М. Морфометрія та топонімія гідрологічних об’єктів національного природного парку «Тузловські лимани» // Вісник Одеського національного університету. Сер. Геогр. та геол.науки. – 2016. – Т.21, вип 2 (29). – С. 64-84.
  4. Попова Е. Н., Русев И. Т., Осипова М. М., Яремченко О. А. Ценность экосистем Куяльницкого лимана и перспективы их сохранения в системе природно-заповедного фонда Украины. Академику Л.С.Бергу – 140 лет: Сб. науч. статей. – Бендеры. Eco-TIRAS, 2016. – С. 473-489.
  5. Попова Е. Н. Феномен дальней диссеминации орхидей в национальном природном парке «Тузловские лиманы» Одесская область, Украина) Академику Л. С. Бергу – 140 лет: Сборник научных статей. – Бендеры. Eco-TIRAS, 2016. – С. 207-215.
  6. Попова О. М., Абрашкіна І. В. Аналіз дендрофлори парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Міський сад» (м. Ізмаїл, Одеська область) // Вісник Національного науково-природничого музею. – 2015. – Т. 13. – С. 85-92.
  7. Попова О. М., Рогозін С. Ю. Нове місцезнаходження рідкісного виду Iris pontica (Iridaceae) на Причорноморській низовині та стан його популяції // Укр. ботан. журн. – 2015. – Т. 72, № 5. – С. 439-444.
  8. Попова О. М. Знахідки Cephalanthera damasonium і Platanthera × hybrida (Orchidaceae) в Національному природному парку «Тузловські лимани»: стан їхніх популяцій і перспективи збереження. // Укр. ботан. журн. – 2015. – Т. 72, № 4. – С. 357-363.
  9. Аркушина Г. Ф., Попова О. М. Конспект флори судинних рослин м. Кіровограда. – Кіровоград: Полімед-Сервіс, 2010. – 232 с.
  10.  Кузнєцов В., Попова О. Видатний ботанік і педагог Лідія Андріївна Шапошнікова (28.02.1911-25.11.1988) // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип. 40. – Київ, 2009. – С. 161-169.
  11.  Попова Е. Н. Научная деятельность профессора Г. И. Танфильева в области ботаники // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – Т. 13. – Вип. 16. – 2008. – С. 185-195.
  12.  Попова О. М., Кузнєцов В. О., Бальчєва Г. П., Терзі О. К. Історія та сучасний стан парку «Дюківський» м. Одеси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2007. – № 12. – С. 114-117.
  13.  Попова О. М., Кузнєцов В. О. Осадча Л. П. Дендрофлора парків-пам’яток садово-паркового мистецтва міста Одеси // Наукові записки Державного природничого музею. – Львів, 2007. – Вип. 22. – С. 145-156.
  14. Попова О. М., Ужевська С. П., Юрченко Ю. Ю. Реєстр природно-заповідного фонду Одеської області. – Одеса, 2006. – 110 с.
  15.  Попова О. М. Роль природно-заповідного фонду Одеської області у збереженні судинних рослин Червоної книги України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2004. – Т. 9., вип. 1. – С. 81-87.
  16.  Попова О. М. Роль природно-заповідного фонду Одеської області у збереженні судинних рослин міжнародного рівня охорони // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2004. – Вип. 36. – С. 85-90.
  17.  Попова О. М., Кузнецов В. О. Збори злаків з території Одеської області в колекції Л. А. Шапошникової (гербарій Одеського національного університету) // Вісник Луганського держ. педагогічного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – № 11 (67). – 2003. – С.131-137.
  18. Попова О. М. Нові знахідки орхідей (Orchidaceae) в Одеській області // Вісник ОНУ. – Сер. Біологія. – Т. 8, вип. 2. – 2003. – С. 51-54.
  19. Попова О. М. Судинні рослини Одеської області з Червоної книги України, Світового та Європейського Червоних списків // Вісник Одеського національного університету. Сер. Біологія. – 2002. – Т. 7, вип. 1. – С. 278-290.
  20. Лукьянчук И. И., Попова Е. Н., Юргелайтис Н. Г. Дикорастущая полезная флора юга Украины: Справочник. – Одесса: АО БАХВА, 1996. – 112 с.
 • Olga Ruzhitskaya

  1. Ружицька О. М., Кириленко Н. А., Борисова О. В. Анатомо-морфологічні характеристики зернівок культурних плівчастих пшениць // Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Селекційно-генетична наука і освіта» (Парієві читання, 18-20 березня 2019 року). – Умань, 2019. – С. 215.
  2. Ружицька О. М., Борисова О. В. Насіннєва продуктивність та вміст білка в зерні пшениці спельти і полби за умов дефіциту мінерального живлення // Тези симпозіуму з міжнародною участю «Сталі Підходи до Підвищення Врожайності та Харчової Цінності Пшениці» (27 червня, 2018 р., Львівський національний університет імені Івана Франка). – С. 41-42.
  3. Борисова О. В., Ружицька О. М. Фракційний склад білка та активність інгібіторів трипсину у зерні твердої пшениці та двозернянки // Тези доповідей IV Міжнародної наукової конференції (9-10 жовтня, 2018, м. Харків, Україна). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 29-30.
  4. Кузнєцова Н. В., Ружицька О. М. Питання науково-педагогічної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в умовах реформування системи освіти України // KELM. Knowledge. Education. Law. Management. – 2018. – № 3 (23). – wrzesien. – С. 101-110.
  5.  Ружицька О. М., Борисова О. В. Насіннєва продуктивність і біохімічний склад зерна озимої спельти та полби за умов півдня степової зони України // Физиология растений и генетика. – 2018. – Т. 50; № 2 (292). – С. 161-169.
  6. Ружицька О. М., Борисова О. В. Проростання та ріст проростків насіння Triticum aestivum та Triticum spelta в умовах сольового стресу // Мат-ли XIV з’їзду Укр. ботан. тов-ва (м. Київ, 25-26 квітня 2017 р.). – Київ: УБТ, Ін-т ботаніки НАНУ, 2017. – С. 163.
  7. Ружицька О. М., Борисова О. В. Насіннєва продуктивність та якість зерна озимої пшениці спельти за умов півдня степової зони України // Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку: зб. наук. праць / Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Укр. т-во фізіологів рослин; [гол. ред. В.В. Моргун]. – К.: Логос, 2017. – С. 525-532.
  8.  Кириленко Н. А., Ружицька О. М., Борисова О. В. Анатомо-морфологічні особливості стебел та листків плівчастих пшениць Triticum spelta L. та T. dicoccum (Schrank) Schuebl. // Вісник ОНУ. Серія Біологія. – 2016. – Т. 21, вип. 1 (38). – С. 50-61.
  9. Ружицька О. М., Борисова О. В.  Ріст, продуктивність та якість зерна озимої спельти за умов Півдня степової зони України // Вісник ОНУ. Біологія. – 2015. – Т. 20, вип. 1 (36). – С. 47-58.
  10. Борисова О.В., Ружицька О. М.  Фізіолого-біохімічні показники проростків пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta L. за моделювання водного дефіциту [Електронний ресурс] // Вісник Харківського національного університету. Серія Біологія. – 2015. – Вип. 23 (№ 1129). – С. 81-88. – Режим доступу: http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/vol_1129.html
  11. Borysova O., Ruzhitskaya О. Hulled wheats’ (Triticum spelta, Triticum dicoccum) grain quality, germination, and viability characteristics [Електронний ресурс] // Біологічні студії. – 2015. – Т.9, №1. – С.125-134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bist_2015_9_1_13.pdf
  12. Ruzhitskaya O., Borysova O. Germination and quality of spelt seeds under south-western Ukraine conditions // Genetics and Plant Physiology, Conference “Plant Physiology and Genetics – Achievements and Challenges” (24-26 September 2014, Sofia, Bulgaria) – Sofia, the Institute of Plant Physiology and Genetics – Bulgarian Academy of Sciences, 2014. – Special Issue (Part 2), 4 (3–4). – Р. 216-224.
  13. Ружицька О. М., Заболотна А. П. Показники росту та насіннєвої продуктивності рослин деяких гексаплоїдних видів роду Triticum // Bісник Одеського національного університету. Серія: Біологія. – 2012. – Т. 17, Вип. 1-2 (26-27). – С. 46-57.
  14.  Chumychkina O., Ruzhitskaya O. Influence of hydration conditions upon seed germination after long-term storage // Agrisafe final conference “Climate change: challenges and opportunites in agriculture” (March 21-23, 2011, Budapest, Hungary) – Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 2011. – P. 59-63.
  15.  Ружицька О. М., Чумичкіна О. В. Проростання хронологічно старого насіння озимої м’якої пшениці за умов уповільнення його гідратації // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Українське товариство фізіологів рослин. – К.: Логос, 2009. – Т. 1. – С. 687-693.
  16.  Ружицкая О. Н., Игнатова С. А. Восстановление способности к прорастанию потерявших всхожесть семян озимой мягкой пшеницы // Фізіологія та біохімія культурних рослин. – 2007. – Т. 39, № 3. – С. 249-254.
  17. Ружицкая О. Н., Игнатова С. А., Безверхая Н. А. Способность к прорастанию в условиях in vitro изолированных зародышей невсхожих семян пшеницы // Біологічний вісник ОНУ. – 2006. – Т. 11, № 1. – С. 122-128.
  18. Ружицька О. М., Кіндрук М. О., Вишневський В. В. Життєздатність насіння пшениці та вміст у ньому тіобарбітуратреактивних речовин за різних умов зберігання // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2003. – № 58 (3). – С. 107-113.
  19. Ружицька О. М., Швець Г. А. Схожість насіння пшениці та вміст у ньому тіобарбітуратреактивних речовин за штучного старіння // Біологічний вісник ОНУ. – 2002. – Т.7, № 1. – С. 47-53.
  20. Ружицька О. М., Захарієва З. Є., Кіндрук М. О. Процеси водопоглинання та пероксидного окиснення ліпідів в насінні озимої пшениці різної життєздатності // Фізіологія і біохімія культурних рослин. – 2002. – Т. 34, №1. – С. 29-34.
 • Iryna Yakuba

  1. Якуба І. П., Паузер О. Б. Малатдегідрогеназна система зелених листків рослин сільськогосподарських культур за нестачі мангану й позакореневого підживлення мікроелементом // Фізіологія рослин і генетика. – 2018. – Т. 50 № 6. – С. 484-498.
  2. Лопухова М. А., Паузер О. Б., Якуба І. П. Дія біопрепарату АгроМар на анатомічну структуру пагонів та бруньок винограду Каберне Совіньйон підчас зимівлі // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених (Кирилівка, 2-5 вересня, 2018р.). – Київ, 2018. – С. 80-81.
  3. Лопухова М. А., Паузер О. Б., Якуба І. П., Артюх М. М. Якість соку та вина з винограду Ароматний та Каберне Совіньйон за обробки лози біопрепаратом Агромар // Мікробіологія і біотехнологія. – 2018. – № 4. – С 42-50.
  4. Лопухова М. А., Кучер Г. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. Фізіологічні показники та врожайність винограду сортів Ароматний та Каберне Совіньйон за обробки Агромаром // Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2018. – Т. 23, вип. 1 (42). – С. 9-20.
  5. Якуба І. П., Паузер О. Б. Показники окисно-відновних процесів у проростках овочевих культур за дії препарату Фітоцид // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Біологія. – 2017. – № 2 (69). – С.113-119.
  6. Якуба І. П., Паузер О. Б., Бурикіна С. І. Накопичення марганцю рослинами ріпаку за різних доз NPK на південному чорноземі // Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку / Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Укр. т-во фізіологів; голов. ред. В. В. Моргун. – Київ, Логос. – 2017. – С. 655-661.
  7. Якуба І. П., Коваленко О. В. Баланс мікроелементів в системі ґрунт-рослина в умовах північно-західного Причорномор’я / Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати - 2016: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 15-18 березня 2016 р.). – К: ТОВ "НВП Інтерсервіс", 2016. – С. 207-208.
  8. Крижановська Н. Ю., Паузер О. Б., Якуба І. П. Фітотоксичність забруднених важкими металами ґрунтів м. Миколаєва // Питання біоіндикації та екології. – 2015. – Вип. 20, № 1. – С.126-142.
  9. Бурикіна С. І., Коваленко О. В., Якуба І. П. Вміст марганцю в ґрунті та рослинах півдня України / Вісник аграрної науки Південного регіону. Міжвід. тем. наук. збірник. – Одеса, 2012. – випуск 12-13. – С. 11-18.
  10. Якуба І. П., Паузер О. Б. Марганцеве живлення рослин та шляхи його покращення / Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: у 2 т. / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин; голов. Ред. В. В. Моргун. – К.: Логос, 2009. – Т. 1. – 706 с.
  11. Якуба І. П., Цандур М. О., Бурикіна С. І. Вміст та доступність марганцю в ґрунті в залежності від окультуреності, сезонів року та зрошення / Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. Вип. 9, частина ІІ. – Одеса: СМИЛ, 2008. – 178 с.
  12.  Якуба І. П., Паузер О. Б., Швець Г. А., Цандур М. О. Оцінка забезпеченості сільськогосподарських культур марганцем на південному чорноземі (за вмістом мікроелементу в ґрунті) / Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. Вип. 8. – Одеса: СМИЛ, 2007. – 220 с.
  13. Якуба І. П. Фізіологічні показники ефективності позакореневого підживлення огірка марганцем на півдні Одещини // Вісник Аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. – Одеса: СМИЛ, 2005. – С. 199-209.
  14.  Якуба І. П., Паузер О. Б., Бурикіна С. І. Накопичення марганцю листками та зерном озимої пшениці у зв’язку з їх біохімічними показниками за різних систем удобрення // Живлення рослин: теорія і практика. (Зб. наук пр., присвяч. 100-річчю від дня народження акад. АН УРСР та ВАСГНІЛ П. А. Власюка) / Головн. ред. В. В. Моргун. – К.: Логос, 2005. – С. 153-161.
  15. Якуба І. П., Швець Г. А., Феоктистов П. О. Накопичення марганцю листками та зерном твердої й м’якої озимої пшениці у зв’язку з їх біохімічними показниками // Вісник ОНУ. – 2004. – Т. 9, вип. 1. – С. 88-98.
  16.  Бурикіна С. І., Паузер О. Б., Якуба І. П., Швець Г. А. Біохімічні показники огірка за передпосівної та позакореневої обробки магнієм, залізом та марганцем // Вісник Аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські В 53 та біологічні науки. Вип. 5. – Одеса: СМИЛ, 2004. – 290 с.
  17. Pauzer O. B., Yakuba I. P. Manganese in the southern blacksoil at irrigation, fertilization and pollution // Zeszyt poswiecony konferencji naukowej. Chemiczne zanieczyszczenia srodowiska: szacowanie ryzyka. Roczniki panstwowego zakladu higieny. – 2003. – T. 54, Suplement. – P. 96-97.
  18. Якуба І. П., Швець Г. А., Паузер О. Б. Біохімічний склад овочевих культур за передпосівної обробки насіння марганцем // Вісник ОНУ. – 2003. – Т. 8, вип. 1. – С. 50-55.
  19. Якуба І. П. Міграція марганцю на зрошуваних полях півдня Одещини // Вісник ОНУ. – Одеса, 2002. – Т. 7, вип. 1. – С. 152-159.
  20. Паузер О. Б., Швець Г. А., Якуба І. П. Вміст і динаміка рухомого марганцю на полях півдня Одещини // Аграрний вісник Причорномор’я. Біологічні, сільгосп. та вет. науки. – Вип. 4 (15). – Одеса, 2002. – С. 37-41.

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception: (38-048)723-52-54
Phone/fax: (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top