Scientific works

Olena Bondarenko

Tetyana Vasilyevа

Valery Gerasimuk

Nataliya Kyrylenko

Svitlana Kovalenko

Julia Nazarchuk

Volodymir Nemertsalov

Olena Pauzer

Olena Popova

Olga Ruzhitskaya

Fedir Tkachenko

Iryna Yakuba

The list of monographs for 2012 - 2017

 

Olena Bondarenko

 1. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. Колекція О.Д. Нордманна як одна з фундацій гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Вісник ОНУ. Біологія. – 2017. – Т. 22, вип. 1(40).- С. 130-140.
 2. Бондаренко О. Ю. Біоморфологічна структура флори лиманів межиріччя Дністер – Тилігул (Україна) // Вісник ОНУ. Біологія. 2016. Т. 21, вип. 1 (38). – 23 – 32.
 3. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Збори видатних ботаніків у гербарні колекції Е. Е. Ліндеманна // Вісник ОНУ. Біологія. 2015. Т. 20, вип. 1(36). – С. 205 – 215.
 4. Бондаренко О.Ю. Стисла характеристика флори пониззя межиріччя Дністер – Тилігул (Одеська область, Україна) // Чорноморськ. бот. ж., 2015, Т. 11, № 3.
 5. Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Структура синантропної флори малих річок пониззя межиріччя Дністер – Тилігул // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2015. – Т. 20. – Вип. 1(36). – С. 29 – 36.
 6. Крюкова Г.М., Бондаренко О.Ю. Первинні відомості про синантропну флору території Національного природного парку «Тузловські лимани» // Чорноморськ. бот. ж., 10 (1): 101 - 113.
 7. Бондаренко Е. Ю., Васильева Т. В. Систематическая структура флоры лиманов междуречья Днестр – Тилигул // Агротехнологии XXI века: концепции устойчивого развития: материалы международной конференции, посвященной 100-летию кафедры ботаники, защиты растений, биохимии и микробиологии (17–18 апреля 2014 г.). – Воронеж : ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – С. 313 – 318.
 8. Бондаренко Е. Ю., Васильева Т. В. Систематическая структура флоры водоразделов низовий междуречья Днестр – Тилигул (Одесская область, Украина) // Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов: Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием). 21 июня 2014 г. Махачкала : АЛЕФ (ИП Овчинников М.А.), 2014. – C. 28 – 31. 
 9. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю. Ексикати колекції Й.К. Пачоського гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Чорноморський ботанічний журнал.- 2013.-Т.9, № 3.- С.6-14
 10. Бондаренко О. Ю., Крюкова Г. М. Про Glaucium flavum Crsntz (Papaveraceae) в Одеській області // Чорноморськ. бот. ж., 9 (2): 170 – 174.
 11. Бондаренко Е. Ю., Васильева Т. В. Инвазионные виды во флоре экотопов различных секций антропогенных экосистем // Мониторинг и оценка состояния растительного мира: Материалы IV-ой Международной научной конференции. – Минск : ГУ «БелИСА», 2013. – С. 172 – 174 с.
 12. Бондаренко Е. Ю., Васильева Т. В. Структура флоры водоразделов низовий междуречья Днестр – Тилигул // Актуальные проблемы экологии и сохранения биоразнообразия России и сопредельных стран. Вып. 9. Материалы Всероссийской научной конф. Владикавказ. 2013. – 352 с. С. 31 –35.
 13. Бондаренко О. Ю., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В. Карантинні бур’яни півдня України у ХІХ-ХХ ст. // Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. А 25 Сільськогосподарські та біологічні науки. – 2012. – Вип. 61. – С. 30 – 35.
 14. Бондаренко Е. Ю., Васильева Т. В. Характеристика синантропных видов растений флоры низовий междуречья Днестр – Тилигул (Одесская область, Украина) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Естественные науки, 2011. – № 3 (98). – Выпуск 14/1. – С. 238 – 241. 
 15. Бондаренко О. Ю. Про знахідку Scivereckia podolica (Besser) Andrz. еx DC. в околицях м. Одеси // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали міжнародної конференції (11 – 15 жовтня 2010 р., м. Київ). – Київ : Альтерпрес, 2010. – С. 65 – 66.
 16. Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Рідкісні рослини флорокомплексів невеликих річок півдня Одеської області // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2009. – Т. 14. – Вип. 8. – С. 15 – 21.
 17. Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В., Коваленко С. Г. Колектори колекції Й. К. Пачоського у гербарії Одеського національного університету // V Ботанічні читання пам’яті Й. К. Пачоського / Збірка тез доповідей міжнародної наукової конференції (Херсон, 28 вересня – 1 жовтня 2009 р.). – Херсон : Айлант, 2009. – С. 10.
 18. Бондаренко О. Ю., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В. Гербарій ОНУ (MSUD). Поява інвазійних видів рослин в Одеському повіті та в місті Одесі // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2009. – Т. 14. – Вип. 14. – С. 7 – 14.
 19. Бондаренко О. Ю., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В. Рідкісні та зникаючі види Одещини у гербарних колекціях ОНУ імені І. І. Мечникова (MSUD) // Вісник Київського національного ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Інтродукція та збереження рослинного різноманіття». – 2009. – № 22 – 24.– С. 97 – 98.
 20. Бондаренко О. Ю. Конспект флори пониззя межиріччя Дністер – Тилігул. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 332 с.
 21. Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Вплив антропогенної трансформації території на стан раритетних видів у межиріччі Дністер – Тилігул // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2008. – Т. 13. – Вип. 4. – С. 61 – 70.
 22. Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Флора окремих рудеральних екотопів межиріччя Дністер – Тилігул // Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. Вип. 9. Частина перша. – Одеса : СМИЛ, 2008. – С. 115 – 119.

Tetyana Vasilyevа

 1. Васильєва Т.В., Коваленко С.Г., Немерцалов В.В. Флоро-генетичний аналіз фітобіоти острова Зміїний (Чорне море, Україна) // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол.- 2017, № 2 (69).- С.16-20.
 2. Немерцалов В.В., Коваленко С.Г., Васильєва Т.В. Деревно-кущові рослини американського походження у флорі м. Одеси // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. –  Вип. 26.5. –  С. 133-139.
 3. Васильєва Т.В., Коваленко С.Г., Немерцалов В.В. Рослини середземноморського походження в урбанофлорі м. Одеси // Вісник ОНУ. Біологія. – 2016. – Т. 21, вип. 1(38). –  С. 33-42.
 4. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Збори видатних ботаніків у гербарній колекції Е.Е. Ліндеманна (MSUD) // Вісник ОНУ. Біологія.- 2015.- С. 205-215.
 5. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю. Ексикати колекції Й.К. Пачоського гербарію Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (MSUD) // Чорноморський ботанічний журнал.- 2013.-Т.9, № 3.- С.6-14.
 6. Васильєва Т. В. Віра Вікторівна Протопопова (до 80-річчя вченої) / І. А. Тимченко, Т. В. Васильєва // Український ботанічний журнал. - 2013. - Т. 70, № 1. - С. 124-125.
 7. Бондаренко О.Ю., Коваленко С.Г., Васильєва Т.В. Карантинні бур’яни півдня України у ХІХ-ХХ ст. // Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. А 25 Сільськогосподарські та біологічні науки.-2012. Вип. 61. – С. 30-35.
 8. Словник ботанічних термінів / О.М. Слюсаренко, Т.В. Васильєва, В.П. Герасим’юк [та ін.] ; під заг. ред. С.Г. Коваленко. – Одеса : Пєчатний дом, 2012. – 204 c.
 9. Протопопова В. В., Шевера М. В., Мосякін С. Л., Соломаха В. А., Соломаха Т. Д., Васильєва Т. В., Петрик С. П. Види-трансформери у флорі північного Причорномор’я // УБЖ. – 2009. – Т. 66, № 6. – С. 770 – 782.
 10. Інвазійний потенціал адвентивної фракції флори Причорномор’я / В. В. Протопопова, М. В. Шевера, С. Л. Мосякін, В. А. Соломаха, Т. Д. Соломаха, Т. В. Васильева, С. П. Петрик. – К. : Фітосоціоцентр, 2009. – 60 с.
 11. Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ. Монографія. – Одеса : Астропринт, 2008. – С. 23 – 68.
 12. Васильєва Т. В., Корзюков А. І, Коваленко С. Г. Культивовані рослини острова Зміїний // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2006. – Т. 11. – Вип. 1.– С. 84 – 92
 13. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г. Спонтанна флора острова Зміїний (Чорне море, Україна) // мат. ХІІ з’їзд УБТ. – Одеса, 2006. – С. 23. 
 14. Васильева Т. В., Коваленко С. Г., Паузер Е. Б. Флора острова Змеиный // Вісник Одеського національного університету. Екологія. – 2005. – Т. 10. – Вип. 4. – С. 66 – 72.
 15. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Ружицька І. П., Немерцалов В. В., Немерцалова С. В. Біологічні особливості нових для Причорномор’я видів родини Euphorbiaceae Juss. // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2004. – Т. 9. – Вип. 5. – С. 55 – 62.
 16. Васильєва Т. В. Коваленко С. Г. Конспект флори Південної Бессарабії. – Одеса : ВидавІнформ, 2003. – 250 с.
 17. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Ружицька І. П., Немерцалов В. В. Характерні особливості пагофлори Південної Бессарабії // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2003. – Т. 8. – Вип. 2. – С. 43 – 50. 
 18. Васильєва Т. В., Немерцалов В. В., Немерцалова С. В. Особливості флори причорноморських піщаних кіс Бессарабії // Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – № 11 (43). – Біологічні науки. – 2001. – С. 5 – 10.
 19. Black Sea Red Data Book. – New York : United Nations Publications, 1999. – 413 p. – 15 статей.

Valery Gerasimuk

 1. Герасим’юк В.П., Герасим’юк Н.В. Мікроскопічні водорості бентосу степової річки Кучурган // Вісник ОНУ. Сер. Біологія. – 2017. – Т. 22, вип. 1(40). – С. 23-33.
 2. Шихалеева Г.Н., Герасимюк В.П., Кирюшкина А.Н., Эннан А.А., Царенко П.М. Альгофлористические исследования Куяльницкого лимана и эфемерных водоемов его побережья (Северо_Западное Причерноморье, Украина) // Альгология. – 2017. – Т. 27, № 3. – С. 277-298.
 3. Герасимюк В.П. Микрофитобентос залива Тартус (Сирия, Средиземное море) // Альгология. – 2017. – Т. 27, № 3. – С. 313-322.
 4. Герасим’юк В.П., Долінська А.О. Мікроскопічні водорості бентосу Хаджибейського лиману ( Одеса, Україна) // Вісник ОНУ. Сер. Біологія. – 2016. – Т. 21, вип. 1(38). – С. 130-140.
 5. Царенко П.М., Эннан А.А., Шихалеева Г.Н., Баринова С.С., Герасимюк В.П., Рыжко В.Е. Cyanoprokaryota в экосистеме Куяльницкого лимана (Украина) // Альгология. – 2016. – Т. 26, № 4. – С. 418-438.
 6. Герасимюк В.П. Микроскопические водоросли акватории острова Змеиный (Украина) // Альгология. – 2016. – Т. 26, № 3. – С. 293-303.
 7. Gerasimiuk V.P. Microscopic Algae of Zmiinyi Island (the Black Sea, Ukraine) // Inter. J. Alg. – 2016. – Vol. 18, № 3. – P. 217-224.
 8. Кириленко Н.А., Герасим’юк В.П. Мікрофітобентос річки Південний Буг // Наук. Зап. Терноп. Нац. Пед. Ун-ту. Сер. Біологія. – 2015. – Т. 64, № 3-4. – С. 287-290.
 9. Кириленко Н. А., Герасимюк В. П. Мікрофітобентос ріки Південний Буг // Наукові зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. – Сер. Біологія. – 2015. – № 3 – 4 (64). – С. 287 – 290.
 10. Кириленко Н. А., Кузнєцов О. В., Гамарц Т. К., Фролова Н. Д. Паразитологічний моніторинг пасажирських перевезень на Одеській залізниці // Актуальні проблеми транспортної медицини. – № 2 (40). – 2015. – С. 28 – 32.
 11. Borisova O. V., Gerasimiuk V. P., Kapustin D. O. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. 4. Charophyta / P. M. Tsarenko, S. P. Wasser, Nevo E. – Ruggel : A.R.A. Gantner Verlag K. – G., 2014. – 703 p. 
 12. Герасим’юк В.П., Чемерська Х.О. Мікрофітобентос річки Мертвовід // Вісники ОНУ. Сер. Біологія. – Т. 19, вип. 1(34). – С. 57-67.
 13. Герасим’юк В.П., Кириленко Н.А. Мікроскопічні водорості бентосу нижньої течії річки Південний Буг // Чорномор. бот. журн. – 2014. – Т. 10, № 2-3. – С. 328-339.
 14. Gerasimiuk V.P., Kovtun O.A. Species Diversity of Microphytobenthos of the Red Sea (Egypt) // Inter. J. Alg. – 2014. – Vol. 16, № – P. 57-67.
 15. Герасим’юк В. П., Кириленко Н. А. Мікроскопічні водорості бентосу нижньої течії річки Південний Буг // Чорноморськ. бот. журн. – 2014. – 10, № 23. – С. 328 – 340.
 16. Герасим’юк В. П., Чемерська Х. О. Мікрофітобентос річки Мертвовід // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2014. – Т. 19. – Вип. 1(34). – С. 57 – 67.
 17. Герасимюк В.П., Ковтун О.А. Видовое разнообразие египетского прибрежья Красного моря // Альгология. -2013. – Т. 23, № 4. – С. 450-460.
 18. Герасим’юк В.П., Герасим’юк Н.В. Мікроскопічні водорості Одеських полів фільтрації // Вісник ОНУ. Сер. Біологія. – 2013. – Т. 18, вип. 1. – С. 19-27.
 19. Герасим’ юк В.П., Герасим’юк Н.В., Літовчак Я.Л. Мікрофітобентос Кучурганського водосховища // Чорноморск. бот. журн. – 2013. – Т. 9, № 2. – С. 226-237.
 20. Герасим’юк В. П., Герасим’юк Н. В. Мікроскопічні водорості Одеських полів фільтрації // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2013. – Т. 18. – Вип. 1. – С. 19 – 27.
 21. Герасим’юк В. П., Герасим’юк Н. В., Літовчак Я. Л. Мікрофітобентос Кучурганського водосховища // Чорномор. ботан. журн. – 2013. – Т. 9, № 2. – С. 226 – 237.
 22. Герасимюк В. П., Ковтун О. А. Видовое разнообразие микрофитобентоса египетского прибрежья Красного моря // Альгология. – 2013. – 23, № 4. – С. 450 – 460.
 23. Герасимюк В. П., Ковтун О. А. Микроскопические водоросли Тилигульского лимана (Черное море, Украина) // Альгология. 2012.– 17, № 1. – С. 42 – 52.
 24. Герасимюк В. П. Новые для Украины виды водоростей // Альгология. – 2011. – 21, № 1. – С. 126 – 128.
 25. Герасим’юк В. П., Миронюк О. М. Мікрофітобентос степової зони річки Барабой // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2011. – Т. 16. – Вип. 18. – С. 8 – 15.
 26. Герасимюк В. П., Эннан А. А., Шихалеева Г. Н. Видовой состав водорослей бентоса Куяльницкого лимана (Северо-Западное Причерноморье, Украина) // Альгология. – 2011. – 21, № 2. – С. 226 – 240.
 27. Герасимюк В. П., Зинченко В. Л. Диатомовые обрастания китов малых полосатиков в водах Антарктики // Гидробиол. журн. – 2011. – 47, № 5. – С. 29 – 36.
 28. Герасимюк В. П. Микрофитобентос Днестровского лимана // Причорном. еколог. бюлетень. – 2011. – 39, № 1. – С. 141 – 148.
 29. Герасимюк В. П. Микрофитобентос залива Тартус (Сирия, Средиземное море) // Матер. наук. конф. “Каразінські природознавчі студії”. – Харків, 2011. – С. 97 – 99.
 30. Герасим’юк В. П. Мікроскопічні водорості бентосу степової річки Кодими // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2010. – Т. 15. – Вип. 6. – С. 25 – 30.
 31. Gerasimiuk V. P. et al. Algae of Ukraine: Diversity, Nomenclature, Taxonomy, Ecology and Geography. Vol. 2. Bacillariophyta / P. M. Tsarenko, S. P. Wasser, Nevo E. – Ruggel: A.R.A. Gantner Verlag K.– G., 2009. – 413 p.
 32. Gerasimiuk V. P. Algae of marine littoral and inland water bodies of Galindez (Argentine Islands) // Inter. J. Algae. – 2008. – 10, № 1. – P. 1 – 13.
 33. Герасимюк В. П., Кирилина А. Е. Bacillariophyta интерстициали Одесского залива Черного моря // Альгология. – 2001. – 11, № 3. – С. 360 – 370.
 34. Словник ботанічних термінів / О. М. Слюсаренко, Т. В. Васильєва, В. П. Герасим’юк [та ін.] ; під заг. ред. С. Г. Коваленко. – Одеса : Пєчатний дом, 2012. – 204 c.
  Black Sea Red Data Book. – New York : United Nations Publications, 1999. – 413 p. – 15 статей.
 35. Герасим’юк В. П. Діатомові водорості бентосу Хаджибейського і Куяльницького лиманів (Північно-Західне Причорномор’я): Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – К., 1992. – 18 с.
 36. Герасимюк В. П., Гусляков Н. Е. Эколого-флористический анализ диатомовых водорослей бентоса Хаджибейского лимана (Черное море) // Альгология. – 1992. – 2, № 3. – С. 49 – 53.
 37. Гусляков Н. Е., Закордонец О. А., Герасимюк В. П. Атлас диатомовых водорослей бентоса северо-западной части Черного моря и прилегающих водоемов. – К. : Наук. думка, 1992. – 252 с.

Nataliya Kyrylenko

 1. Кириленко Н. А. Анатомо-морфологічні дослідження вегетативних органів сукулентних рослин закритого грунту // Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків - запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін. Збірник статей міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю Ботанічного саду ім. акад. В. І. Липського ОНУ імені І. І. Мечникова 19-21 вересня 2017 року. - Одеса, ОНУ, 2017. - С. 66-70
 2. Кириленко Н. А., Ружицька О. М., Борисова О. В. Анатомо-морфологічні особливості стебел та листків плівчастих пшениць Triticum speltaL. та T. dicoccum (Schrank) Schuebl. // Вісник ОНУ. Біологія. – 2016. –  Т. 21, вип. 1(38). –  С. 50-61.
 3. Kirilenko N. A. Structural peculiarities of vegetative organs of Sempervivum tectorum (Crassulaceae) and Saliсornia europaea L. (Chenopodiaceae) – residents of extreme habitats // Journal of Education, Health and Sport . – 2016. –  Vol. 6, №. 9. –  P. 883-892.
 4. Ткаченко Ф. П., Кириленко Н. А. Еколого - біологічні особливості донної рослинності солоних озер пересипу Тилігульського лиману // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – Вып. 5. - Ялта. – 2015. – С. 89-93.
 5. Кириленко Н. А., Герасимюк В. П. Мікрофітобентос ріки Південний Буг. // Наукові зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. - Сер. Біологія. – 2015. - № 3-4 (64). – С. 287-290.
 6. Кириленко Н. А. Особливості анатомо-морфологічної будови Crassulaceae, їх таксономічне та еволюційне значення // Вісник Одеського національного університету. – 2015. – Т. 36, Вип. 1. – С. 37-46.
 7. Кириленко Н. А., Кузнєцов О. В., Гамарц Т. К., Фролова Н. Д. Паразитологічний моніторинг пасажирських перевезень на Одеській залізниці // Актуальні проблеми транспортної медицини. – № 2 (40). – 2015. – С. 28-32.
 8. Герасимюк В. П., Кириленко Н. А. Мікроскопічні водорості бентосу нижньої течії річки Південний Буг // Чорноморський ботанічний журнал. – 2014. – Т.10, № 3. – С. 328 – 339.
 9. Кириленко Н. А., Келембет Н. О. Огляд досліджень гельмінтофауни птахів водно-болотних угідь України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2011. – Т. 16. – Вип. 6. – С. 120 – 126.

 

Svitlana Kovalenko

 1. Васильєва Т. В., Коваленко С. Г., Немерцалов В. В. MAGNOLIOPSIDA СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У ФЛОРІ м. ОДЕСИ // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Біологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – № 1. – С. 7-18
 2. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. Колекція  О.Д. Нордманна як одна з фундацій гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Вісник ОНУ. Біологія. – 2017. – Т. 22, вип. 1(40).- С. 130-140.
 3. Коваленко С.Г., Васильева Т.В., Бондаренко Е.Ю., Немерцалов В.В. Растения засоленных местообитаний Прикаспийской низменности в сборах Г.И. Потапенко (Гербарий Одесского национального университета имени И.И. Мечникова -MSUD) // Вестник КазНУ. Серия экологическая.- 2015.- № 1-2 (43).- С. 460-465.
 4. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Збори видатних ботаніків у гербарній колекції Е.Е. Ліндеманна (MSUD) // Вісник ОНУ. Біологія.- 2015.- С. 205-215.
 5. Коваленко С. Г., Васильева Т. В., Бондаренко Е. Ю., Немерцалов В. В. Растения засоленных местообитаний Прикаспийской низменности в сборах Г. И. Потапенко (Гербарий Одесского национального университета имени И. И. Мечникова – MSUD) // Вестник КазНУ. Серия экологическая. – 2015. – № 1–2 (43). – С. 460 – 465. 
 6. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Г. Й. Потапенко // Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Немерцалов В. В., Герасимюк Н. В., Васильєва Т. В. – Одеса : Освіта України, 2014. – 112 с.
 7. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція П. С. Шестерикова // Коваленко С. Г., Немерцалов В. В., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. – Одеса : Освіта України, 2014. – 196 с.
 8. Шиян Н. М., Бондаренко О. Ю., Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В. Автентичні зразки судинних рослин гербарію Й. К. Пачоського (MSUD) // VІ Ботанічні читання пам’яті Й.К. Пачоського. Збірка тез доповідей міжнародної наукової конференції, (Херсон, 19.05.2014 – 22.05.2014) / відповідальний редактор М. Ф. Бойко. – Херсон : Айлант, 2014. – С. 48 – 49.
 9. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й. К. Пачоського / Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. – Одеса : Освіта України, 2013. – 331 с.
 10. Коваленко С.Г., Т. В. Васильєва Т.В., Швець Г.А. Кафедра ботаніки на біологічному факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова // Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2013. Т. 18, вип. 4(33).- С. 14-22.
 11. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю. Ексикати колекції Й.К. Пачоського гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Чорноморський ботанічний журнал.- 2013.-Т.9, № 3.- С.6-14.
 12. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю. Роль П. С. Шестерикова у вивченні флори півдня України // Матеріали ХІІІ з’їзду УБТ (Львів, 19–23 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 52. 
 13. Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В. Гербарні колекції Одеси як основа вивчення біорізноманіття флори регіону // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 6–8 квітня 2011). – К. : Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного, 2011. – С.73 – 75 (299 с.).
 14. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Швець Г. А. 145 років існування кафедри ботаніки ОНУ // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2010. – Т. 15. – Вип. 6. – С. 117 – 124.
 15. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Бальчева Г. О. Гербарій Одеського національного університету. Колектори іменної колекції Е. Е. Ліндеманна // «Теорія і практика сучасного природознавства»: Мат. ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю утворення Херсонського державного університету. – Херсон, 2007.
 16. Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю., Янкіна Н. А. Гербарії як складова частина наукової і виховної роботи. 1. Колектори гербарію Вищих Жіночих Педагогічних курсів // Фальцфейніфські читання: Збірник наукових праць. – Херсон, 2007. – С. 163 – 166.
 17. Коваленко С. Г., Васильева Т. В., Бондаренко Е. Ю., Бальчева Г. А. Гербарий Одесского национального университета (MSUD) // Мат. конференции по морфологии и систематике растений, посвященной 300-летию со дня рождения Карла Линнея (Москва, 16–19 мая 2007 года). – М.: Т-во научных изданий КМК, 2007. – С. 256 – 257.
 18. Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю. Скарби гербарію Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Травник 18 сторіччя // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2005. – Т. 10. – Вип. 5. – С. 191 – 198.
 19. Ботаніки і ботанічні дослідження в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова (1865 – 2005) / Коваленко С. Г., Васильєва Т. В., Швець Г. А. – Одеса : Фенікс, 2005. – 104 с.
 20. Професори Одеського (Новоросійського університету). Біографічний словник в 4–х томах. – Одеса : Астропринт, 2000. – 30 статей.
 21. Професори Одеського (Новоросійського університету). Біографічний словник в 4–х томах. 2-е видання доповнене. – Одеса : Астропринт, 2005. – 31 стаття.
 22. Словник ботанічних термінів / О. М. Слюсаренко, Т. В. Васильєва, В. П. Герасим’юк [та ін.] ; під заг. ред. С. Г. Коваленко. – Одеса : Пєчатний дом, 2012. – 204 c.
 23. Black Sea Red Data Book. – New York : United Nations Publications, 1999. – 413 p. – 15 статей.

         

Julia Nazarchuk

 1. Назарчук Ю.С. Еколого-географічні особливості ліхенобіоти степової зони південного заходу України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2013. – Т. 18, вип. 1 (30). – С. 28 – 33.
 2. Ходосовцев О.Є., Дармостук В.В., Назарчук Ю.С. Лишайники та ліхенофільні гриби регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» (Одеська область, Україна) // Чорноморськ. бот. журн. – 2016. – Т. 12, № 2. – С. 165 – 177.
 3. Назарчук Ю.С., Паузер О.Б. Вплив препарату Радіфарм на подолання спокою насіння кипарису аризонського (Cupressus arizonica) та кипарисовику Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana Greene) // Наукові записки ТНПУ Серія: Біологія. – 2017. – № 3 (70) . – С. 163 – 169.
 4. Назарчук Ю. С. Еколого-географічні особливості ліхенобіоти степової зони південного заходу України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2013. – Т. 18. – Вип. 1(30). – С. 28 – 33.
 5. Керівництво з інтерпретації природоохоронних територій / [Федорончук Н. О., Полторак В. М., Безвушко Г. І., Деркач О. М., Балацька Т. І., Роженко М. В., Назарчук Ю. С.], за ред. О. Є. Рубеля, А. О. Снігірьової; Проект Інтерпретація екологічних стежок з метою сприяння управлінню природоохоронними територіями в Чорноморському регіоні (Інтер Трейлс), Чорноморське відділення Української екологічної академії наук. – Одеса : СПД «Хавроненко В. В.», 2013. – 235 с.
 6. Nadyeina O., Khodosovtsvev O. Ye., Nazarchyk Yu. S., Dymytrova L. V.
  Arid Lichens from the Red Data Book of Ukraine – Assessment, Conservation and Perspectives. – Book of abstracts, The 7th Symposium of the International Association for Lichenology (IAL–7) “Lichens: from genome to ecosystems in a changing world”. – Bangkok, 2012. – P.86. 
 7. Надеина О. В., Ходосовцев О. Е., Назарчук Ю. С. Завершается проект по степным лишайникам Красной книги Украины // Степной бюллетень. – 2011. – № 33. – С. 53 – 56.
 8. Nazarchuk Ju. S., Lyalikov Ja. V. History study of lichens of Odesa // Proceedings of the V International Young scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.», dedicated to 160 anniversary from the birth of professor Frants Kamenskiy (Odesa, June 13 – 17, 2011). – Odesa : Pechatniy dom, 2011. – 296 p. P. 44 – 45.
 9. Nadyeina O., Dymytrova L. V., Khodosovtsvev O. Ye., Nazarchyk Yu. S. Arid Lichens from the Red Data Book of Ukraine: Perspectives on Assessing. Conserving, and Educating. – Biology International. – 2011. – 50. – P. 72 – 81.
 10. Назарчук Ю. С. Лишайники степової зони південного заходу України : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.21 / Назарчук Юлія Сергіївна. – К., 2011. – 24 с.
 11. Надєіна О. В., Димитрова Л. В., Ходосовцев О. Є., Назарчук Ю. С. Що вам відомо про степові лишайники: маленький всесвіт під ногами // Науково–популярне видання-посібник. – Одеса : Deluxe, 2010. – 20 с.
 12. Назарчук Ю. С. Лишайники Акерманської середньовічної фортеці // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – Т. 4, № 1. – С. 71 – 75. 
 13. Назарчук Ю. С. Субстратна пристосованість лишайників степів південного заходу України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2008. – Т. 13. – Вип. 4. – С. 87 – 92. 
 14. Назарчук Ю. С. Лишайники / Ю. С. Назарчук // Острів Зміїний. Рослинний і тваринний світ. – Одеса : Астропринт, 2008. – C. 69 – 81.
 15. Назарчук Ю. С. Лишайники в Гербарии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова (MSUD): состояние и проблемы сохранения // Конференция по систематике и морфологии растений, посвященная 300-летию со дня рождения Карла Линнея (Москва, 17 – 19 мая, 2007 г.). М. : Т-во научных изданий КМК, 2007. – 297 с. С. 262 – 263.
 16. Назарчук Ю. С. Лишайники заказника „Петрівський” // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2007. – Т. 12. – Вип. 5. – С. 53 – 59. 
 17. Назарчук Ю. С. Нові локалітети Neofuscelia ryssolea (Ach.) та Xanthoparmelia camtschadalis (Ach.) Hale // Матеріали II Міжнародної конференції „Біологія: від молекули до біосфери”. – Харків, 19 – 21 листопада 2007 року. – Х. : Планета-Принт, 2007. – 416 с. С. 291 – 292.
 18. Назарчук Ю. С., Кондратюк С. Я. Лишайники острова Зміїний (Україна) // Укр. ботан. журн., 2007. – Т. 64, № 6. – С. 859 – 866.
 19. Nazarchuk Julia S. The mediterranean species of lichens at north–western part of the Black sea coast // Abstract book of the International Conference «Origin and Evolution of Biota in Mediterranian Climate Zones an Integrative Vision» (Zurich, 14 – 15 July, 2007). – P. 31 – 32.
 20. Назарчук Ю. С. Особливості ліхенофлори заплавних лісів північно-західного Причорномор’я // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2006. – Т. 11. – Вип. 9. – С. 70 – 76.
 21. Назарчук Ю. С., Кондратюк С. Я. К истории изучения лишайников северо-западного Причерноморья // Материалы VIII Молодежной конференции ботаников в Санкт-Петербурге (17 – 21 мая 2004 г.). – СПб., СПГУТД, 2004. – 274 с. С. 83.

 

Volodymir Nemertsalov

 1. Блайда И. А., Баранов В. И., Васильева Т. В., Васильева Н. Ю., Немерцалов В. В., Слюсаренко Л. И., Камская В. А. Комплексная оценка отходов углеобогащения с точки зрения их фитотоксичности, возможности вторичной переработки и детоксикации // Энерготехнологии и ресурсосбережение.–2012. – № 2. – С. 37 – 43.
 2. Немерцалов В. В. Рослини-символи Старого та Нового Світу у бібліографічних джерелах / В. В. Немерцалов, О. С. Мурашко // Вісник Одес. нац. ун-ту. Сер. : Бібліографознавство, бібліотекознавство, книгознавство. - 2012. - Т. 17, вип. 1 (7). - С. 105-138.
 3. Немерцалов В.В. Адаптація представників родини Rosaceae Juss. до умов Північно-Західного Причорномор’я. // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. - Вип.80, ч.2. - Херсон: Грінь Д.С., 2012. - С. 62-67.
 4. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Збори видатних ботаніків у гербарній колекції Е.Е. Ліндеманна (MSUD) // Вісник ОНУ. Біологія.- 2015.- С. 205-215.
 5. Немерцалов В.В., Коваленко С.Г., Васильєва Т.В. ДЕРЕВНО-КУЩОВІ РОСЛИНИ АМЕРИКАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У ФЛОРІ м. ОДЕСИ // Науковий вісник НЛТУ УКРАЇНИ.- 2016.- С. 133-139.
 6. Немерцалов В. В. Мурашко О. С. Рослини-символи Старого та Нового Світу у бібліографічних джерелах // Вісник Одеського національного університету. Бібліографознавство, бібліотекознавство, книгознавство. – 2012. – Т. 17. – Вип. 1(7). – С. 105 – 138.
 7. Немерцалов В. В. Адаптація представників родини Rosaceae Juss. до умов Північно-Західного Причорномор’я // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. – Вип. 80, ч. 2. – Херсон : Грінь Д.С., 2012. – С. 62 – 67. 
 8. Немерцалов В. В. Представники родини Moraceae Link. у дендрофлорі Південного Заходу України // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2011. – ТОМ 2(9), № 1. С. 207 – 213.
 9. Немерцалов В. В. Современное состояние и пути обогащения дендрофлоры Одессы // Научно-практический журнал «Вестник ИрГСХА». – 2011. – Вып. 44. – Ч. 5. – С. 76 – 78.
 10. Немерцалов В. В., Коваленко С. Г., Васильева Т. В. Этапы интродукции древесно–кустарниковых растений в дендрофлору Одессы // Вестник Воронежского государственного университета. – 2010, № 2. Серия география и экология. – С. 89 – 92. 
 11. Немерцалов В. В., Петрушенкo В. В., Ореховская О. А. Биоэкологическая характеристика некоторых нетрадиционных кормовых культур юга Украины // Вісник Київського національного ун-ту м. Т.Г. Шевченка. Серія «Інтродукція та збереження рослинного різноманіття». – 2009. – № 19 – 21. – С. 169 – 171.
 12. Немерцалов В. В. Конспект дендрофлори Одеси. – Одеса : Альянс–Юг, 2007. – 95 с. 
 13. Немерцалов В. В., Петрушенко В. В., Васильєва Т. В., Богуславенко О. В. Структура дендрофлори парку імені О. М. Горького // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2006. – Т. 11. – Вип. 9. – С. 77 – 84.
 14. Vasylyeva T. V., Kovalenko S. G., Nemertsalov V. V. The informational model of synanthropic flora forming // Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. – вип. 7. – Одеса : СМИЛ, 2006. – С. 182 – 186.
 15. Немерцалов В. В., Погуляй В. М., Слюсаренко О. М. Історія зеленого будівництва в Одесі у XVIII–XIX ст. // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2005. – Т. 10. – Вип. 3. – С. 200 – 208.
 16. Немерцалов В. В. Голонасінні у дендрофлорі м. Одеси // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2005. – Т. 10. – Вип. 5. – С. 83 – 90.
 17. Немерцалов В. В. Інтродукційний потенціал деяких родин дендрофлори міста Одеси // Вісник аграрної науки Південного регіону. – 2005. – вип. 6. – Одеса : СМИЛ, 2005.– С. 209 – 214.
 18. Black Sea Red Data Book. – New York : United Nations Publications, 1999. – 413 p. – 15 статей.

Olena Pauzer

          Якуба І.П., Паузер О.Б., Бурикіна С.І. Накопичення марганцю рослинами ріпаку за різних доз NPK на південному чорноземі // Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку / Ін-т фізіології рослин  і генетики НАН України, Укр. т-во фізіологів; гол. ред. В.В. Моргун. – Київ, Логос. – 2017. -  С.655-661.

 1. Якуба І.П., Паузер О.Б. Показники окисно-відновних процесів у проростках овочевих культур за дії препарату Фітоцид // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Біологія.- 2017. - №2(69). С.113-119.
 2. Назарчук Ю.С., Паузер О.Б. Вплив препарату Радіфарм на подолання спокою насіння кипарису аризонського (Cupressus arizonica) та кипарисовику Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana Greene) // Наукові записки ТНПУ Серія: Біологія. – 2017. – № 3 (70) . – С. 163 – 169.
 3. Крижановська Н.Ю., Паузер О.Б., Якуба І.П. Фітотоксичність забруднених важкими металами ґрунтів м. Миколаєва // Питання біоіндикації та екології – 2015. – Вип.20, №1. – С.126-142.
 4. Швець Г.А., Ружицька О.М., Паузер О.Б., Якуба І.П. Викладання дисциплін з фізіології рослин у підготовці студентів напрямку «Біологія» в ОНУ імені І.І Мечникова. / Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук: Матеріали. – Харків (Україна). – 2013. – С. 55-56.
 5. Швець Г. А., Ружицька О. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. Викладання дисциплін з фізіології рослин у підготовці студентів напряму Біологія в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова // Матеріали науково-методичного семінару «Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук». – Харків, 2013 р. – С. 63 – 65.
 6. Бурикіна С.І., Коваленко О.В., Якуба І.П., Паузер О.Б. Вміст марганцю в ґрунті та рослинах півдня України / Вісник аграрної науки Південного регіону. Міжвід. тем. наук. збірник. – Одеса, 2012. – випуск 12-13. – С. 11-18.
 7. Швець Г. А., Ружицька О. М., Паузер О. Б., Якуба І. П. Викладання дисципліни «Фізіологія та біохімія рослин» в ОНУ імені І. І. Мечникова за кредитно – модульної організації навчального процесу / Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку / НАН України, Ін-ту фізіології рослин і генетики, Українське товариство фізіологів рослин. – К. : Логос, 2009. – Т. 2. – С. 685 – 689.
 8. Васильева Т. В., Коваленко С. Г., Паузер Е. Б. Флора острова Змеиный // Вісник Одеського національного університету. Екологія. – 2005. – Т. 10. – Вип. 4. – С. 66 – 72.
 9. Швець Г. А., Паузер О. Б., Якуба І. П. Фізіолого-біохімічні показники рослин за оптимізації марганцевого живлення сільгоспкультур на південному чорноземі / Матеріали ХІІ з'їзду Українського ботанічного товариства // Тези доп. – Одеса, 2006. – С. 516.
 10. Бурикіна С. І., Паузер О. Б., Якуба І. П., Швець Г. А. Біохімічні показники огірка за передпосівної та позакореневої обробки магнієм, залізом та марганцем // Вісник Аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські В 53 та біологічні науки. Вип. 5. – Одеса : СМИЛ, 2004. – 290 с.
 11. Паузер Е. И., Васильева Т. В., Попова Е. Н., Ткаченко Ф. П., Коваленко С. Г., Ружицкая И. П., Данилишин А. С., Златова Е. И., Назарчук Ю. С., Немерцалов В. В., Полянцев П. И., Мединец В. И. Анализ состояния растительного покрова в районе Придунайских озёр // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2002. – Т. 7. – Вип. 2. – С.135 – 148.
 12. Паузер О. Б., Швець Г. А., Якуба І. П. Вміст і динаміка рухомого марганцю на полях півдня Одещини // Аграрний вісник Причорномор’я. Біологічні, сільгосп. та вет. Науки Вип. 4 (15). – Одеса, 2002. – С. 37 – 41.
 13. Паузер А. Б., Швец Г. А., Якуба И. П. Использование микроэлементов в овощеводстве и полеводстве // Вісник аграрної науки Південного регіону. Вип 3. – Одесса : СМИЛ, 2002. – С. 54
 14. Швець Г. А., Паузер О. Б., Антушева Т. О., Якуба І. П. Фізіолого-біохімічні параметри овочевих культур в польових та тепличних умовах за впливу мікроелементів // Вісник ОНУ. – Одеса, 2001. – Т. 6, вип. 1. – С.17 – 23.
 15. Паузер О. Б., Швець Г. А., Антушева Т. О., Якуба І. П. Влияние микроэлементов на физиолого–биохимические показатели овощных культур // Вісник аграрної науки південного регіону. Сільгосп. та біол. науки. Вип.1. – Одеса : СМИЛ, 2000. – С. 152 – 157.
 16. Паузер О. Б., Швець Г. А., Антушева Т. О., Якуба І. П. Микроэлементы в процессах жизнедеятельности люцерны // Вісник аграрної науки. Спец. випуск. – Київ, 2000. – С. 65 – 66.

Olena Popova

 1. Попова О.М. (2017). Лікарські рослини національного природного парку “Тузловcькі лимани”: видовий склад, орієнтовна оцінка ресурсів. Чорноморськ. бот. ж., 13 (1): 43-56. doi:10.14255/2308-9628/17.131/4.
 2. Попова О.М., Абрашкіна І.В. Дендрофлора парку ім. О.В. Суворова (м. Ізмаїл, Одеська область) // Інтродукція рослин. – 2017.- №1 - С.50-58.
 3. Попова О.М., Рогозін С.Ю. Аналіз созофітної фракції флори Чигринської балки (Одеська область, Україна) // Вісник ОНУ. Біологія. – 2016. – Т. 21, вип. 2(39). – С. 49-60.
 4. Попова О.М. Знахідки Cephalanthera damasonium і Platanthera × hybrida (Orchidaceae) в Національному природному парку «Тузловські лимани»: стан їхніх популяцій і перспективи збереження // Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 357—363.
 5. Попова О.М., Рогозін С.Ю. Нове місцезнаходження рідкісного виду Iris pontica (Iridaceae) на Причорноморській низовині та стан його популяції // Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(5): 439-444.
 6. Попова О.М. (2015). Дендрофлора національного природного парку “Тузловські лимани” (Одеська область, Україна) // Чорноморськ. бот. ж., 11 (3): С. 251-261. doi:10.14255/2308-9628/15.113/12.
 7. Коритнянська В.Г., Попова О.М. (2015). Облігатнопаразитні фітотрофні гриби Національного природного парку «Тузловські лимани» // Чорноморськ. бот. ж., 11 (3): 194-201. doi:10.14255/2308-9628/15.113/6.
 8. Попова О.М., Абрашкіна І.В., Буракова Т. Дендрофлора Ізмаїльської фортеці // Вісник ОНУ. Біологія. - Т. 20. вип.2(37). - С. 49-57.
 9. Попова О.М. Морфометрія та топонімія гідрологічних об’єктів національного природного парку «Тузловські лимани» // Вісник Одеського національного університету Т.21. Вип 2 (29) 2016. Серія геогр. та геол.науки. - с. 64-84.
 10. Попова О.М., Абрашкіна І. В. Аналіз дендрофлори парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Міський сад» (м. Ізмаїл, Одеська область) // Вісник Національного науково-природничого музею. - 2015. - Том 13 . - С.41-48.
 11. Попова О.М. Підбір асортименту деревних рослин для створення штучних лісонасаджень на території національного природного парку “Тузловські лимани” // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. - № 11. - 2014. - С. 210 — 215.
 12. Попова О.М. Географічний аналіз дендрофлори національного природного парку “Тузловські лимани” // Вісник ОНУ. Сер. Біологія. 2014. Т.19., вип.2 (35). - С. 34 — 40.
 13. Попова О. М. Дендрофлора національного природного парку “Тузловські лимани” (Одеська область, Україна). – Чорноморськ. бот. ж. – 2015. – Т. 11, вип. 3. – С. 251 – 261.
 14. Попова О. М. Знахідки Cephalanthera damasonium і Platanthera × hybrida (Orchidaceae) в Національному природному парку «Тузловські лимани»: стан їхніх популяцій і перспективи збереження. – Укр. ботан. журн. – 2015. – Т. 72, № 4. – 357 – 363.
 15. Горбняк Л.Т., Любінська Л.Г., Попова О.М., Артюх М.М. Найпівденніший локалітет Pulsatilla grandis (Ranunculaceae) в Україні // Укр.ботан.журн. - Т.71, №2. - 2014. - С. 203 — 205.
 16. Коритнянська В.Г., Попова О.М. Нові знахідки видів роду Leveillula (Erysiphales) на Правоебрежжі степу України // Укр.ботан.журн.Т.71.№3.2014. - С. 364 — 367.
 17. Коритнянська В.Г., Попова О.М. Облігатнопаразитні фітотрофні гриби Дунайського біосферного заповідника НАН України // Укр. ботан. журн. – 2014. – Т. 71, № 4. – С. 502-508.
 18. Попова О. М. Созофіти узбережжя Куяльницького лиману (Одеська область) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин. Мат-ли III міжнародної наукової конференції (4 – 7 червня 2014 р., м. Львів). – Львів : ТзОВ “Простір-М”, 2014. – С. 142 –144.
 19. Коритнянська В.Г., Попова О.М., Драбинюк Г.В. (2014). Борошнисторосяні та іржасті гриби Національного природного парку «Бузький Гард». Чорноморськ. бот. ж., 10 (4): 488-498. doi:10.14255/2308-9628/14.104/3.
 20. Попова О.М., Артюх М.М. Дендрофлора парку національного наукового центру “Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова” // Чорном. ботан. журн., Т. 11. 2014. - № 1. - С. 117 — 128.
 21. Попова О.М., Касим І.Р. Історія вивчення фітобіоти району Нижньодністровського національного природного парку // Вісник ОНУ. Сер. Біологія. - 2013. - Т. 18, вип. 3 (32). - С. 33 — 46.
 22. Попова О. М. Перспективи оптимізації природно-заповідного фонду Одеси в контексті формування локальної екомережі // Шляхи оптимізації природно-заповідного фонду міст України як основи формування локальних екомереж. (науково-методичне видання). – Полтава : Дивосвіт, 2013. – С. 20 – 24.
 23. Коритнянська В.Г., Товстуха Н.І., Попова О.М. Облігатнопаразитні фітотрофні гриби деяких паркв та скверів міста Одеси // Чорноморський ботанічний журнал - Т.8, 2012. - №4, С. 446 — 458.
 24. Попова О.М., Гамула О.В. Заповідне урочище “Кішеве” як елемент екомережі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» – К. : ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 171, ч. 1. – С. 144-148.
 25. Ужевская С.Ф., Попова Е.Н., Рыжко В.Е. Белая цикадка (Metcalfa pruinosa) в Одессе // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія “Фітопатологія та ентомологія”. - 2012. - № 11. - С. 123 — 134.
 26. Попова Е. Н., Русев И. Т. Проблемы формирования экосети в Одесской области // Экологические сети – опыт и подходы. Материалы конференции (13 – 14 октября 2011 г.). – Кишинев : Биотика, 2012. – С. 88 – 94. 
 27. Попова О. М. Про концептуальні питання щодо складання червоних списків (на прикладі Одеської області) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин. Мат-ли II міжнародної наукової конференції (9–12 жовтня 2012 р.). – Київ: Паливода А. В., 2012. – С. 32 – 34.
 28. Попова О. М. Види рослин з Червоної книги України на заповідних територіях Одещини (доповнення та уточнення) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин. Мат-ли II міжнародної наукової конференції (9 – 12 жовтня 2012 р.). – Київ : Паливода А. В., 2012. – С. 276 – 279.
 29. Аркушина Г. Ф., Попова О. М. Конспект флори судинних рослин м. Кіровограда. – Кіровоград : Полімед–Сервіс, 2010. – 232 с.
 30. Русев И. Т., Попова Е. Н. Куяльницкий лиман как национальный природный парк // Екологія міст та рекреаційних зон. – Одеса : ІНВАЦ, 2010. – С. 314 –322.
 31. Попова Е. Н., Русев И. Т. Создание регионального ландшафтного парка «Тарутинская степь» – путь к сохранению биоразнообразия степных экосистем и развитию рекреации // Екологія міст та рекреаційних зон. – Одеса : ІНВАЦ, 2010. – С. 281 – 288.
 32. Попова О. М., Кузнєцов В. О. Сучасні проблеми ботанічного музеєзнавства // Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність. Мат-ли наук.конф., присвяченої 145 річниці заснування Крайового музею в Чернівцях (15 травня 2008 р.). – Чернівці : ДрукАрт, 2008. – С.87 – 92.
 33. Попова О. М. Внесок М. М. Альбова (1866 – 1897) у вивчення рослинного світу Кавказу // Історія Української науки на межі тисячоліть. – Вип. 33. – Київ, 2008. – С. 193 – 204.
 34. Попова Е. Н. Научная деятельность профессора Г. И. Танфильева в области ботаники // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2008. – Т. 13. – Вип. 16. – С. 185 – 195.
 35. Попова О. М., Кузнєцов В. О. Місце гербаріїв у системі культурно-наукових установ України // Наукові записки державного природознавчого музею. – Вип. 24. – Львів, 2008. – С. 21 – 26.
 36. Попова О. М., Кузнєцов В. О. Осадча Л. П. Дендрофлора парків-пам’яток садово-паркового мистецтва міста Одеси // Наукові записки Державного природничого музею. – Львів, 2007. – Вип. 22. – С. 145 – 156.
 37. Попова О. М., Ужевська С. П., Юрченко Ю. Ю. Реєстр природно-заповідного фонду Одеської області. – Одеса, 2006. – 110 с.
 38. Попова О. М., Артюх М. М. Дендрофлора парку національного наукового центру “Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова” // Чорном. ботан. журн. – 2005. – Т. 11. – № 1. – С. 117 – 128.
 39. Попова Е. Н. Распространение орхидей в Одесской области // Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. – 2004. – № 1. – С. 186 – 189.
 40. Попова О. М. Роль природно-заповідного фонду Одеської області у збереженні судинних рослин Червоної книги України // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2004. – Т. 9. – Вип. 1. – С. 81 – 87.
 41. Попова О. М. Судинні рослини Одеської області з Червоної книги України, Світового та Європейського Червоних списків // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2002. – Т. 7. – Вип. 1. – С. 278 –290.

Olga Ruzhitskaya 

 1. Кириленко Н. А., Ружицька О. М., Борисова О. В. Анатомо-морфологічні особливості стебел та листків плівчастих пшениць Triticum spelta та T. Dicoccum (Schrank ) Schuebl. //Вісник ОНУ. Біологія. - 2016. - Т. 21, вип. 1(38) - С. 50-61
 2. Доброва Г. О., Замбріборщ І. С., Шестопал О. Л., Ружицька О. М. Чутливість до андрогенезу in vitro Полби звичайної Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl. – 2016. - Мікробіологія і біотехнологія . - №2 (34). - C. 54-60.
 3. Borysova O., Ruzhitskaya O. Hulled wheats’ (Triticum spelta, Triticum dicoccum) grain quality, germination, and viability characteristics [Електронний ресурс] / // Біологічні студії. – 2015. – Т.9,№1. – С.125–134. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-df/bistpdf
 4. Борисова О.В., Ружицька О.М. Фізіолого-біохімічні показники проростків пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta L. за моделювання водного дефіциту [Електронний ресурс] / // Вісник Харківського національного університету. Серія: Біологія. – 2015. – Вип. 23 (№1129). – С. 81-88. – Режим доступу: http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/vol_1129.html
 5. Ружицька О.М., Борисова О.В. Ріст, продуктивність та якість зерна озимої спельти за умов Півдня степової зони України // Вісник Одеського національного університету ім. Мечникова. – 2015. – Т.20; вип..1(36). – С. 47-58.
 6. Ruzhitskaya O., Borysova O. Germination and quality of spelt seeds under south-western Ukraine conditions // Genetics and Plant Physiology, Special Issue (Part 2), 4(3–4). – 2014. - Р. 216–224.
 7. Замбріборщ І.С., Доброва Г.О., Шестопал О.Л., Ружицька О.М. Індукція новоутворень в культурі пиляків тетраплоїдної пшениці Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl in vitro // Сборник научных трудов SWorld РИНЦ Science Index «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2013». – Т.50. – 2013. – 28–32.
 8. Ружицька О. М., Заболотна А. П. Показники росту та насіннєвої продуктивності рослин деяких гексаплоїдних видів роду Triticum // Bісник Одеського національного університету. Серія: Біологія. – 2012. – Т. 17, Вип. 1-2 (26-27). – С. 46–57.
 9. Chumychkina O., Ruzhitskaya O. Influence of hydration conditions upon seed germination after long-term storage // Agrisafe final conference “Climate change: challenges and opportunites in agriculture” (March 21 – 23, 2011, Budapest, Hungary) – Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 2011. – P. 59 – 63.
 10. Ружицька О. М., Чумичкіна О. В. Проростання хронологічно старого насіння озимої м’якої пшениці за умов уповільнення його гідратації // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Українське товариство фізіологів рослин. – К. : Логос, 2009. – Т. 1. – С. 687 – 693.
 11. Ружицкая О. Н., Игнатова С. А. Восстановление способности к прорастанию потерявших всхожесть семян озимой мягкой пшеницы // Фізіологія та біохімія культурних рослин. – 2007. – Т. 39, № 3 – С. 249 – 254. 
 12. Ружицкая О. Н., Игнатова С. А., Безверхая Н. А. Способность к прорастанию в условиях in vitro изолированных зародышей невсхожих семян пшеницы // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2006. – Т. 11. – Вип. 1. – С. 122 – 128.
 13. Ружицька О. М., Кіндрук М. О., Вишневський В. В. Життєздатність насіння пшениці та вміст у ньому тіобарбітуратреактивних речовин за різних умов зберігання // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2003. – № 58 (3) – С. 107 – 113. 
 14. Ружицкая О. Н., Клименкова Н. Т., Прокопчук Е. О. Морфофизиологические показатели семян озимой мягкой пшеницы, капсулированных углеродной пленкой // Тези доповідей YIII Конференції молодих вчених "Сучасні напрямки у фізіології і генетиці рослин" (23 – 25 жовтня, 2002 р., Київ). – Київ, 2002. – С. 32.
 15. Ружицька О. М., Швець Г. А. Схожість насіння пшениці та вміст у ньому тіобарбітуратреактивних речовин за штучного старіння // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2002. – Т. 7. – Вип. 1. – С. 47 – 53. 
 16. Ружицька О. М., Захарієва З. Є., Кіндрук М. О. Процеси водопоглинання та пероксидного окиснення ліпідів в насінні озимої пшениці різної життєздатності // Фізіологія і біохімія культурних рослин. – 2002. – Т. 34, №1. – С. 29 – 34. 

Fedir Tkachenko

 1. Ткаченко Ф.П., Придюк М.П., Златова К.В. Нова знахідка рідкісного гриба Myriostoma coliforme (Geastrales) в Україні // Укр.ботан.журн. – 2017.– Т.74, № 1. – С. 76-79.
 2. Ткаченко Ф.П., Сардарян К.Б. Водорості Тилігульського регіонального ландшафтного парку (чек-лист, поширення, екологія) [монографія]/ Ф.П. Ткаченко, К.Б. Сардарян; за ред. П.М. Царенка. – Одеса: ОНУ, 2017. – 109с.
 3. Миронюк А.Н., Ткаченко Ф.П., Сардарян К.Б. Водоросли бентоса пресноводных экосистем Тилигульского регионального ландшафтного парка (Украина)// Альгология. – 2016. – Т. 26, № 1. – С. 90-101.
 4. Ткаченко Ф. П., Кириленко Н. А. Еколого-біологічні особливості донної рослинності солоних озер пересипу Тилігульського лиману // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – Вып. 5. – Ялта. – 2015. – С. 89 – 93.
 5. Ткаченко Ф.П., Третяк И.П. Макрофітобентос ботанического заказника общегосударственного значения «Филлофорное поле Зернова» (Украина) // Альгология. – 2015. – Т. 25, № 3. – С. 238-246.
 6. Ткаченко Ф.П., Третяк И.П. Водоросли-макрофиты импактных зон Одесского прибрежья // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. біол.. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 640-644.
 7. Ткаченко Ф.П., Ковтун О.О. Сучасний стан флори водоростей-макрофітів берегової зони острова Зміїний (Чорне море) // Чорномор. ботан. журн. – 2014. – Т. 10, № 1. – С. 37-474.
 8. Ткаченко Ф.П., Маслов И.И. Эколого-биологические особенности лиманной и морской популяций Cystoseira barbata и морской C. crinita (Phaeophyta) // Альгология. – 2014. – Т. 24, № 3. – С. 306-309;
 9. Ткаченко Ф.П., Маслов И.И. Жирные кислоты общих липидов видов рода Cystoseira C. Agardh (Phaeophyta( (Черное море, Крым) // Альгология. – 2015. – Т. 25. – С. 115-124.
 10. Ткаченко Ф.П. Zygnematales водоемов северо-западного Причерноморья // Альгология. 2014. – Т. 24, № 3. – С. 376-379;
 11. Миронюк А.Н., Ткаченко Ф.П. Фитобентос как показатель экологического состояния малой реки Чичиклея // Гидробиол. журн. – 2014. – Т. 50, № 1. – С. 32-43;
 12. Ткаченко Ф.П., Чернякевич С.С., Сардарян К.Б. Нове місцезнаходження рідкісного виду червоних водоростей Batrachospermum gelatinosum // Укр. ботан. журн. – 2014. – Т. 71, № 6. С. 716-720.
 13. Ткаченко Ф. П., Чернякевич С. С., Сардарян К. Б. Нове місцезнаходження рідкісного виду червоних водоростей Batrachospermum gelatinosum (Batrachospermaceae) // Укр. ботан. журн. – 2014. – Т. 71, № 6. – C. 716 – 719.
 14. Миронюк О.М., Ткаченко Ф.П. Порівняльна характеристика фітобентосу деяких малих річок північно-західного Причорномор’я // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 20 біологія. – 2013. – Вип. 5. – С. 45-52;
 15. Миронюк А.Н., Ткаченко Ф.П. Состав водорослей-индикаторов малых рек северо-западного Причерноморья // Вісник ХНАУ. Серія біологія. – 2013. – вип.. 2 (29). – С. 93-102.
 16. Ткаченко Ф.П., Куцин Е.Б. Виды рода Vaucheria DC. водоемов северо-западного Причорномор’я (Украина) // Альгология. – 2012. – Т. 22, № 2. – С. 190-197;
 17. Ткаченко Ф. П., Костылев Є. Ф., Третьяк И. П. Макрофитобентос Малого Филлофорного поля (Каркинитский залив, Черное море, Украина) // Альгология. – 2012. – Т. 22, № 3. – С. 295 – 302.
 18. Ткаченко Ф. П., Маслов И. И. Жирные кислоты общих липидов видов рода Cystoseira C. Agardh (Phaeophyta) (Черное море, Крым) // Альгология. – 2015. – Т. 25, № 2. С. 115 – 124.
 19. Куцин Е. Б., Ткаченко Ф. П. Содержание липидов и их жирно-кислотный состав у водорослей-макрофитов Черного моря // Гидробиол. журн. – 2011. – Т. 47, № 2. – С. 65 – 72.
 20. Ткаченко Ф. П., Герасимюк В. П., Снигирев С. М. Особенности питания Blennius sanquinolentus (прибрежье острова Змеиного, Черное море) // Гидробиол. журн. – 2010. – 46, № 6. – С. 52 – 57.
 21. Куцин О.Б., Ткаченко Ф.П. Вплив детергентів на інтенсивність фотосинтезу водоростей-макрофітів Чорного моря // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2008. – вип. 46. – С 17 – 23.
 22. Ткаченко Ф. П. Видовой состав водоростей-макрофитов лиманов северо-западного Причерноморья // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2008. – Т. 13. – Вип. 16. – С. 47 – 55.
 23. Tkachenko F. P. Species composition of algae-macrophytes of the Northwestern part of the Black Sea // Intern. on Algae. – 2004. – V. 6, N 3. – P. 251 – 269.
 24. Ткаченко Ф. П. Влияние загрязненных вод оросительной системы на макрофитобентос Джарылгачского залива Черного моря // Альгология. – 2003. – Т. 13, № 2. – С. 167 – 176.
 25. Куцын Е. Б., Ткаченко Ф. П. Аминокислотный состав и биологическая ценность белков некоторых черноморских водорослей-макрофитов // Альгология. - - Т. 13, № 1. – С. 34 – 43.
 26. Ткаченко Ф. П., Маслов И. И. Морской макрофитобентос Черноморского биосферного заповедника // Экология моря. – 2002. – Вып. 62. – С. 34 – 40.

 27. Ткаченко Ф. П., Шевченко И. М. Иммунотропные свойства экстрактов из некоторых морских водорослей // Таврический мед.-биол. Вестн. – 2002. – Т. 5, № 4. – С. 111 – 114.
 28. Ткаченко Ф. П. Макрофітобентос Дністровського лиману Чорного моря // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту. Серія біологія і екологія. – 2002. – Т. 2, вип. 10. – С. 166 – 171.
 29. Ткаченко Ф. П., Ковтун О. О. Макроф1ти Тилігульського лиману Чорного моря // Укр. ботан. журн. – 2002. – Т. 59, № 2. – С. 184 – 191.
 30. Ткаченко Ф. П. Важкі метали (Cd і Cu) і фізіологічні параметри водоростей-макрофітів (на прикладі Сladорhоrа vаgаbundа (L.) Hoek) // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2002. – Т. 7. – Вип. 1. – С. 54 – 59.
 31. Ткаченко Ф. П., Куцын Е. Б. Влияние детергентов на аминокислотный состав белка зеленой водоросли Cladophora vagabunda (L.) Hoek // Гидробиол. журн. – 2002. – Т. 38, № 3. – С. 94 – 103.
 32. Ткаченко Ф. П. Макрофитобентос Одесского залива Черного моря и его динамика // Альгология. – 2001. – Т. 11, № 1. – С. 115 – 121.
 33. Ткаченко Ф. П. Макрофіти Березанського лиману Чорного моря // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2001. – Т. 6. – Вип. 1. – С. 102 – 108. 
 34. Ткаченко Ф. П. Макрофітобентос Тузловської групи лиманів Чорного моря // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2000. – Т. 5. – Вип. 1. – С. 141 – 146.
 35. Ткаченко Ф. П., Єременко Т. І. Макрофіти Григорівського та Дофінівського лиманів Чорного моря // Укр. ботан. журн. – 2000. – Т. 57, № 2. – С. 141 – 147.
 36. Ткаченко Ф. П., Куцын Е. Б. Влияние детергентов на некоторые физиологические параметры зеленой водоросли Cladophora vagabunda (L.) Hoek // Экологические проблемы Черного моря: Cб. науч. статей. – Одесса : ОЦНТЭИ. – 1999. – С. 294 – 297.
 37. Ткаченко Ф. П., Куцын Е. Б. Оценка состояния экосистемы Одеского залива по некоторым биохимическим показателям водоростей-макрофитов // Экология, экономика, рынок: Сб. науч. статей. – Одесса : ОЦНТЭИ. – 1999. – С. 130 – 134.
 38. Ткаченко Ф. П. Внутрішньовидова мінливість розмірів клітин слані видів роду Cladophora Kutz. з Чорного моря // Укр. ботан. журн. – 1991. – Т. 48, № 4. – С. 53 – 56. 
 39. Ткаченко Ф. П. Особенности биологии Cladophora vagabunda (L.) Hoek (Chlorophyta) // Альгология. – 1991. – Т. 1, № 4. – С. 23 – 28.
 40. Ткаченко Ф. П., Коваль В. Т. Биохимический состав массовых бентосных водорослей Черного моря // Гидробиол. журн. – 1990. – Т. 26, № 5. – С. 33 –36.

 

Iryna Yakuba

 1. Якуба І.П., Паузер О.Б., Бурикіна С.І. Накопичення марганцю рослинами ріпаку за різних доз NPK на південному чорноземі // Фізіологія рослин: досягнення та нові напрямки розвитку / Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Укр. т-во фізіологів; голов ред. В.В.Моргун. – Київ, Логос. – 2017. -  С.655-661.
 2. Бурикіна С.І., Коваленко О.В., Якуба І.П., Паузер О.Б. Вміст марганцю в ґрунті та рослинах півдня України / Вісник аграрної науки Південного регіону. Міжвід. тем. наук. збірник. – Одеса, 2012. – випуск 12-13. – С. 11-18.
 3. Якуба І. П., Паузер О. Б. Марганцеве живлення рослин та шляхи його покращення / Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: Ф 50 у 2 т. / НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин; голов. ред. В. В. Моргун. – К. : Логос, 2009. – Т.1. – 706 с. 
 4. Якуба І. П., Цандур М. О., Бурикіна С. І. Вміст та доступність марганцю в ґрунті в залежності від окультуреності, сезонів року та зрошення // Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. Вип. 9, частина ІІ. – Одеса : СМИЛ, 2008. – 178 с.
 5. Якуба І. П., Паузер О. Б., Швець Г. А., Цандур М. О. Оцінка забезпеченості сільськогосподарських культур марганцем на південному чорноземі (за вмістом мікроелементу в ґрунті) // Вісник аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. Вип. 8. – Одеса : СМИЛ, 2007. – 220 с.
 6. Якуба І. П. Фізіологічні показники ефективності позакореневого підживлення огірка марганцем на півдні Одещини // Вісник Аграрної науки Південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні науки. – Одеса : СМИЛ, 2005. – вип. 6. – С. 199 – 209.
 7. Якуба І. П., Паузер О. Б., Бурикіна С. І. Накопичення марганцю листками та зерном озимої пшениці у зв’язку з їх біохімічними показниками за різних систем удобрення // Живлення рослин: теорія і практика. (Зб. наук пр., присвяч. 100–річчу від дня народження акад. АН УРСР та ВАСГНІЛ П. А. Власюка) / Головн. ред. В. В. Моргун. – К. : Логос, 2005. – С. 153 – 161.
 8. Якуба І. П. Малатдегідрогеназна система зелених листків огірка за умов різної забезпеченості марганцем // Вісник Харківського національного аграрного університету. Сер. Біол. – 2003. – № 5 (3). – С. 16 – 22.
 9. Якуба І. П., Швець Г. А., Феоктистов П. О. Накопичення марганцю листками та зерном твердої й м’якої озимої пшениці у зв’язку з їх біохімічними показниками // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2004. – Т. 9. – Вип. 1. – С. 88 – 98.
 10. Якуба І. П., Швець Г. А., Паузер О. Б. Біохімічний склад овочевих культур за передпосівної обробки насіння марганцем // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2003. – Т. 8. – Вип. 1. – С. 50 – 55.
 11. Pauzer O. B., Yakuba I. P. Manganese in the southern blacksoil at irrigation, fertilization and pollution // Zeszyt poswiecony konferencji naukowej . Chemiczne zanieczyszczenia srodowiska: szacowanie ryzyka. Roczniki panstwowego zakladu higieny. – 2003. – T. 54, Suplement. – P. 96 – 97.
 12. Якуба І. П. Міграція марганцю на зрошуваних полях півдня Одещини // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2002. – Т. 7. – Вип. 1. – С. 152 – 159. 

 

The list of monographs for 2012 - 2017

 1. Словник ботанічних термінів / О.М. Слюсаренко, Т.В. Васильєва, В.П. Герасим’юк [та ін.] ; під заг. ред. С.Г. Коваленко. – Одеса : Пєчатний дом, 2012. – 204 c.
 2. Скарби гербарію ОНУ (MSUD) Гербарна колекція Й.К. Пачоського // Коваленко С.Г.Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В.-Одеса:Освіта України, 2013.-331 с.
 3. Керівництво з інтерпретації природоохоронних територій / [Федорончук Н.О., Полторак В.М., Безвушко Г.І., Деркач О.М., Балацька Т.І., Роженко М.В., Назарчук Ю.С.], за ред. О.Є. Рубеля, А.О. Снігірьової; Проект Інтерпретація екологічних стежок з метою сприяння управлінню природоохоронними територіями в Чорноморському регіоні (Інтер Трейлс), Чорноморське відділення Української екологічної академії наук – Одеса: СПД «Хавроненко В.В.», 2013.- 235 с.
 4. Borisova O.V., Gerasimiuk V.P., Kapustin D.O., Lilitska G.G., Petlovany O.A., Tsarenko P.M., Vynogradova O.M., Wasser S.P. Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. – Vol. 4. – Rugell: A.R.G.: Gantner Verlag, 2014. – 703 p.
 5. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція П.С. Шестерикова // Коваленко С.Г., Немерцалов В.В., Бондаренко О.Ю.,  Васильєва Т.В. – Одеса: Освіта України, 2014.- 196 с.
 6. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція  Г. Й. Потапенко // Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В., Герасимюк Н.В., Васильєва Т.В. – Одеса: Освіта України, 2014.- 112 с. (23 с.)
 7. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й.К. Пачоського. Частина 2 / укладачі: к.б.н., доцент С.Г. Коваленко, ст. викладач О.Ю. Бондаренко, к.б.н., доцент Т.В. Васильєва, к.б.н., доцент В. В. Немерцалов. – Одеса: Освіта України, 2016. – 79 с.
 8. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Е.Е. Ліндеманна. / С.Г. Коваленко, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Васильєва, В.В. Немерцалов.- Одеса: «Освіта України», 2017.- 776 с.
 9. Important Plant Areas of Ukraine / V.A. Onyshchenko (editor). – Kyiv: Alterpress, 2017. – p. 173-174, 273-274, 312-313
 10. Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції. – Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2017. – С.52-53, 92-93.
 11. Ткаченко Ф.П., Сардарян К.Б. Водорості Тилігульського регіонального ландшафтного парку (чек-лист, поширення, екологія): монографія / за ред.. проф. П.М. Царенка. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. – 110 с.

Adress

Dvoryanskaya str., 2,Odessa, 65082
Reception (38-048)723-52-54
Phone/fax (38-048)723-35-15
Email:

 

Our Partners

title_5dd78112c50778386739641574404370
title_5dd78112c51903751953321574404370
title_5dd78112c52a4171843451574404370
title_5dd78112c53b817739053371574404370
Top