Iсторiя кафедри

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

  імені І. І. МЕЧНИКОВА

Передісторія становлення кафедри педагогіки ОНУ імені І. І. Мечникова пов'язана як з освітньою, так і інноваційною педагогічною діяльністю Рішельєвського ліцею, в якому:

- уже з перших років його функціонування, з ініціативи його директора - Абата Ніколя (1793-1820 р. р.) здійснювалося викладання педагогіки як обов'язкового навчального предмета, який розкриває специфіку виховання і навчання особистості;

Аббат Ніколь (1758 - 1835 р.р.)

- а трохи пізніше було створено особливе - педагогічне відділення (Педагогічний інститут) з метою підготовки викладацьких кадрів зі складу найкращих випускників Рішельевського ліцею. При цьому Аббат Ніколь вважав, що майбутні викладачі повинні, перш за все, перейнятися «духом» цього навчального закладу шляхом отримання необхідних педагогічних знань, умінь і навичок в процесі власної діяльності з ліцеїстами по їх навчанню і вихованню.

Створення кафедри педагогіки в Рішельєвському ліцеї пов'язано з ім'ям Івана Семеновича Орлая (1770-1829 р.р.), видатним діячем медицини, педагогіки та освіти.

Орлай Іван Семенович (1770 - 1829 p.p.)

З 1826 року він обіймав посаду директора Рішельєвського ліцею. Орлай Іван Семенович був людиною широкої енциклопедичної освіти - доктор медицини та хірургії Дерптського університету; доктор філософії та магістр словесних наук Кенігсберзькому університету, Почесний член Російської імператорської академії наук і багатьох наукових товариств, у тому числі й іноземних. Н. В. Гоголь назвав І. С. Орлая незрівнянним педагогом свого часу, а І. Я. Франко та І. М. Павлик були переконані, що закарпатський українець І. С. Орлай зайняв почесне місце в історії вітчизняної школи і науки.

На початку академічного 1850-1851 року було заборонено мирським професорам викладати філософські науки в університетах, педагогічних інститутах і Рішельєвському ліцеї. Однак в цей час в Рішельєвському ліцеї була заснована кафедра педагогіки на підставі Найвищого веління Государя Імператора від 5 листопада 1850 р. Згідно з рішенням Міністра Народної освіти від 14 лютого 1851 р. За № 1015 завідувачем кафедрою педагогіки був призначений Роберт Васильович Орбінський (1834 - 1893 р. р.).

Орбинський Роберт Васильович (1834-1893 р.р.)

Він закінчив курс наук в Головному Педагогічному Інституті зі званням Старшого вчителя і викладав дисципліни педагогічного циклу в Рішельєвському ліцеї до і після його перетворення в Новоросійський університет. Завдяки його організаторської діяльності значно поповнилися фонди університетської бібліотеки спеціальної педагогічної літературою, а також завдяки зусиллям членів історико-філологічного факультету почали досліджуватися актуальні питання педагогіки.

Заснування кафедри педагогіки в Рішельєвському ліцеї знаменувало собою факт особливої ​​історичної та соціальної значущості - інституалізації місії педагогіки вищої школи як:

 • - нової та самостійної галузі вітчизняної гуманітарної науки, покликаної пізнати складні закони організації вищої освіти, а також обґрунтувати закономірності процесів навчання і виховання інтелектуальної еліти суспільства;
 • - розвиваючої і доцільної для збагачення індивідуального соціокультурного досвіду інтелігентної людини освітньої та професійно орієнтованій на викладацьку діяльність навчальної дисципліни.

Завдяки фундаментальним дослідженням Миколи Миколайовича Ланге (1858 - 1921 р. р.), здійснених ним в області психології і педагогіки, Новоросійський університет, починаючи з 1888 р., придбав світову популярність як центр психологічної та педагогічної науки, утримуючи цей статус протягом тривалого часу .

Ланге Микола Миколайович (1858-1921р.р.)

На розвиток педагогіки як науки, а також практики виховання і навчання підростаючого покоління в Одесі впливає також і те, що з 1923 року в Інституті народної освіти (ІНО), який вважався наступником Новоросійського університету, поряд з іншими предметними комісіями, плідно функціонує вже і педагогічна комісія. У нових історичних умовах на кафедрі педагогіки досліджуються найбільш актуальні проблеми теорії та практики виховання і навчання підростаючого покоління. Науково-педагогічний колектив кафедри педагогіки направляв свої творчі зусилля, перш за все на розробку проблем змісту і методики викладання педагогічних дисциплін у вищій школі, а також на розробку методів і форм організації педагогічної практики випускників класичного університету. В результаті плідної діяльності членів кафедри педагогіки були підготовлені науково-методичні матеріали до першої Всеукраїнської конференції з педагогічної освіти.

У другій половині 20-х років у розробці та поширенні педагогічних ідей серед студентів університету значну роль грав педагогічний гурток на чолі з професором Артемієм Григоровичем Готаловим-Готлібом (1866-1960 р. р.). З 1921 р. в ІНО А. Г. Готалов-Готліб був завідувачем кафедрою педагогіки.

Готалов-Готлiб Артемій Григорович. (1866-1960 р.р.)

Перебуваючи в закордонних наукових відрядженнях в країнах Європи - Швейцарії, Франції, Німеччині, Чехословаччині - вивчав систему європейської освіти, що відобразив у своїх науково-педагогічних роботах. Особливе місце в його педагогічних працях займали також питання виховання. А. Г. Готалов-Готліб вважав, що «тільки вбираючи різноманіття зовнішніх явищ, особистість може розвивати свій внутрішній світ ...».

Починаючи з 1933 р., значно активізувалися дослідження з актуальних проблем педагогічної науки, які проводились професором Елькіним Д. Г.

У передвоєнні і воєнні роки кафедра педагогіки продовжувала наукову і освітню діяльність. Було видано дві збірки наукових праць, а під час війни захищено шість кандидатських дисертацій. Під час війни кафедра педагогіки працювала в евакуації в Майкопі і Байрам-Алі. Завідувачем кафедри був проректор Одеського державного університету кандидат педагогічних наук, доцент Степан Федорович Збандуто з 1941р. до 1947р.

Збандуто Степан Федорович(1911-1973р.р.)

У післявоєнні роки кафедра педагогіки існувала спільно з кафедрою психології. Керував нею до 1960 р. професор Давид Генріхович Елькін (1895-1983 р. р.).

Елькін Давид Генріхович (1895-1983 р.р.)

Займаючись розробкою питань дитячої та педагогічної психології, Д. Г. Елькін опублікував монографію «Педагогіка і психологія пам'яті» (1948), в якій викладено ряд практичних рекомендацій з організації навчання з метою підвищення його ефективності. За монографію «Сприйняття часу», Д. Г. Елькін отримав першу премію імені К. Д. Ушинського. В післявоєнні роки почалася педагогізація університету: на всіх факультетах читалися курси теорії педагогіки з елементами історії педагогіки, вперше в історії університету в навчальні плани включені спецкурси з педагогіки.

У нових історичних умовах відповідно до Указу Міністра ВССО УРСР № 525 від 25.10.1960 р. та Наказом ОДУ імені І. І. Мечникова № 1792 від 06.12.1960 р. «Про розділ кафедри психології на дві кафедри: кафедру психології та кафедру педагогіки» кафедра педагогіки стала окремим підрозділом. Кафедра педагогіки під керівництвом відомого дослідника проблем історії педагогіки, кандидата педагогічних наук, доцента Віктор Тимофійович Ружейнікова відроджує свій соціальний статус як найважливіший науково-дослідницький та навчально-організаційний підрозділ університету, покликаний забезпечити загально педагогічну і професійно-педагогічну підготовку випускників.

Ружейніков Віктор Тимофійович (1908-1986 р.р.)

До складу кафедри педагогіки входили кандидати педагогічних наук, доценти В. Е. Дем'яненко і Т. М. Федотова, а також ст. викладач В. І. Литовченко.

З 1966 по 1986 р. р. кафедру педагогіки очолював кандидат педагогічних наук, професор Іван Іванович Кобиляцький - засновник Української педагогіки вищої школи як нового дослідницького напрямку у вітчизняній педагогічній науці.

Кобиляцький Іван Іванович (1907-1996 р.р.)

За плідну наукову діяльність в 1977 р. Вища атестаційна комісія присвоїла І. Кобиляцькому вчене звання професора кафедри педагогіки. У 1978 р. видавництво «Вища школа» опублікувало керівництво І. І. Кобиляцького «Основи педагогіки вищої школи», яке стало першим підручником для всіх викладачів-дослідників, які бажали працювати в галузі педагогіки вищої школи. Крім того, зазначений посібник багато років залишався базовим підручником для студентів, аспірантів, викладачів, що цікавились проблемами викладання у вищих навчальних закладах. У посібнику на основі досвіду організації навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах України та інших союзних республіках, а також з урахуванням досягнень вищої школи соціалістичних країн Кобиляцький І. І. вперше висвітлив питання змісту, принципів організації і методів навчання та виховання студентів. Визначив основні шляхи становлення педагогіки вищої школи, серед яких: узагальнення передового науково-педагогічного досвіду вищих навчальних закладів, кафедр, окремих вчених-педагогів і студентських наукових колективів; широке використання педагогічних інновацій у вищих навчальних закладів усіх основних профілів. І. І. Кобиляцький обґрунтував дидактичні закономірності та виділив дев'ять принципів навчання, зокрема:

 • - висока науковість і ідейна спрямованість навчання;
 • - органічна єдність наукової та навчальної діяльності студентів;
 • - поєднання навчання студента з дослідницькою роботою;
 • - єдність теоретичного навчання і практичної діяльності студентів.

На глибоке переконання І. І. Кобиляцького, наукові дослідження викладача вищої школи обов'язково повинні бути відображені в навчальній роботі зі студентами, інакше педагог є лише ретранслятором чужих ідей, а значить, не буде цього авторитету серед студентів. При цьому І. І. Кобиляцький відзначав, що при проведенні дослідно-експериментальної роботи у вищій школі необхідно враховувати специфіку педагогічних досліджень - складність і своєрідність процесу формування майбутнього фахівця, користуватися змістовними методами досліджень і не переносити в педагогіку таких методів інших наук, які відволікають дослідника від суті педагогічних явищ і процесів.

Особливої ​​уваги заслуговує той факт, що підручник І. І. Кобиляцького «Основи педагогіки вищої школи» був перевиданий в Китайській Народній Республіці, а ім'я автора внесено до енциклопедії цієї країни.

У другому посібнику «Основи педагогіки» (1985 р.) в структурі педагогіки вищої школи, крім традиційних розділів: загальні засади, дидактика і виховна робота, І. Кобиляцький пропонував виділити окремим розділом «Керівництво наукової та навчально-виховною діяльністю студентів». Він підкреслював значення широкого залучення студентів до наукових досліджень як важливого засобу творчої підготовки майбутніх фахівців. Багато уваги вчений приділяв питанням активізації пізнавальної діяльності студентів шляхом:

 • - впровадження проблемного планування та викладання лекційних курсів;
 • - створення проблемних ситуацій під час проведення семінарських і практичних занять, захисту курсових і дипломних робіт;
 • - використання проблемного підходу в процесі контролю знань, умінь і навичок студентів, організації їх виробничої та педагогічної практики.

На його переконання, провідним принципом вдосконалення всієї системи підготовки фахівця повинен бути принцип професійно - діяльнісної спрямованості змісту і способів організації вищої освіти, що сприятиме навчанню студентів конкретним знанням і вмінням, необхідним для успішної науково-дослідної та практичної (професійної) діяльності. Такий підхід вимагає реалізації ряду вимог до вдосконалення навчального плану, програм, навчальних посібників та навчальних (виробничих) практик. У них повинні враховуватися вимоги, що сприяють здійсненню професійної спрямованості особистості студента як майбутнього фахівця:

 • - єдності теоретичної (предметної, наукової) та практичної підготовки;
 • - єдності психологічної та педагогічної підготовки;
 • - єдності проблемного, діяльнісного і активно-особистісного підходів.

І. І. Кобиляцький одним з перших підняв проблему професійно-педагогічної підготовки викладачів вищої школи і доклав багато зусиль для її вирішення. З його ініціативи в Одеському державному університеті імені І. І. Мечникова був створений міжвузівський семінар з проблем педагогіки вищої школи з метою підвищення педагогічної майстерності викладачів. Цей семінар із задоволенням відвідували викладачі вищих навчальних закладів м. Одеси. Вчений розробив програму семінару, ряд методичних рекомендацій, які не втратили свого значення і сьогодні. Зокрема, в методичних рекомендаціях «Методи навчання і формування фахівця у вищій школі» (1975 р.) розглядаються питання науково-педагогічних передумов вдосконалення методів навчання у вищій школі, специфіка організації самостійної роботи студентів, обґрунтовуються особливості управління пізнавальною діяльністю студентів.

Традиції, які були створені зав. кафедри педагогіки, професором І. І. Кобиляцький, підтримувалися протягом багатьох років. Велика увага завжди приділялася методології та методиці викладання курсу педагогіки. Кожен викладач кафедри педагогіки, незалежно від звання і посади, протягом семестру був зобов'язаний прочитати одну відкриту лекцію або провести відкрите практичне або семінарське заняття. На них обов'язково були присутні всі викладачі та аспіранти кафедри, а також усі бажаючі з факультету, де вони проводилися. Після цього заняття ретельно обговорювалося. Якщо виникали різні погляди на ті чи інші проблеми, це було приводом для обговорення цього питання на методичних семінарах, які проводились обов'язково раз на місяць. Всі викладачі висловлювали свою точку зору, обґрунтовували її і коли приходили до спільної думки, одному з досвідчених викладачів доручалося написати текст цієї лекції. Таким чином, на кафедрі був повний текст лекцій по всьому курсу педагогіки, і молодий викладач завжди міг з ним попрацювати.

Багато уваги І. І. Кобиляцьким приділялася вдосконаленню виховної роботи зі студентською молоддю. Вченим було розроблено детальні рекомендації кафедрам, кураторам і наставникам академічних груп по вихованню студентів. Значну частину наукової спадщини І. І. Кобиляцького складають навчально-методичні посібники, які стали квінтесенцією педагогічного досвіду вченого, а потім і мудрими порадниками для викладачів-практиків. Серед посібників наступні:

 1. «Формування у студентів ідейно-політичного світогляду в процесі викладання загальнонаукових і профілюючих дисциплін»;
 2. «Методичні рекомендації кафедри впровадження проблемного викладання»;
 3. «Питання вдосконалення самостійної роботи студентів у нових умовах»;
 4. «Професійна майстерність педагога і вдосконалення лекційного викладання у вищій школі»;
 5. «Навчально-виховний процес і методи навчання та виховання в педагогічному інституті»;
 6. «Як вести дослідницьку роботу в школі та профтехучилищі»;
 7. «Методи навчання і виховання в педагогічному інституті та їх наукове обґрунтування»;
 8. «Науковий експеримент як метод дослідження в педагогіці» та ін.

Зав. кафедри педагогіки І. І. Кобиляцький органічно поєднував організаційно-педагогічну, навчальну роботу з ґрунтовними науковими дослідженнями на території педагогіки вищої школи, успішно керував аспірантами. Це були найпродуктивніші роки його науково-педагогічної діяльності, оскільки їм було опубліковано провідні монографії та навчально-методичні посібники, а також підготовлено 52 кандидата педагогічних наук. Спектр досліджень охоплював такі проблеми, як: провідна роль особистості вченого-педагога в навчально-виховному процесі вузу і особливості формування його професійно-педагогічної спрямованості, моральних якостей; наукова та навчально-методична діяльність педагога вищої школи; облік і контроль якості знань студентів як метод управління їх навчально-пізнавальною діяльністю. Крім того, на кафедрі педагогіки його соратниками та аспірантами досліджувалися аспекти, що стосуються:

 • - Актуальних історико-педагогічних проблем (доц. Г. П. Гребенная);
 • - Шляхів формування дитячого колективу (доц. В. І. Грановська);
 • - Професійної орієнтації школярів (доц. Л. М. Васильєва);
 • - Комп'ютеризації навчального процесу (доц. К. А. Норкин);
 • - Інтенсифікації педагогічної підготовки вчителя, розвитку його творчої активності (доц. Л. М. Бєляєва);
 • - Формування соціальної зрілості майбутнього вчителя в умовах Університетський освіти (доц. Е. Н.Василевська);
 • - Розвитку творчої активності студентів (доц. М. А. Байдан);
 • - Удосконалення загальнопедагогічної підготовки студентів класичного університету (доц. О. І. Жмурин (О. І. Вавілова)).

З 1986 по 2004 р. р. кафедру педагогіки очолювала кандидат педагогічних наук, професор Олександра Миколаївна Якубовська (195 - 2004 р. р.).

Якубовська Олександра Миколаївна (1943-2004 р.р.)

Під її керівництвом тривало дослідження закономірностей організації та удосконалення якості загально педагогічної і професійно-педагогічної підготовки студентів класичного університету.

Так, протягом 80-х - початку 90-х років на підставі творчого співробітництва кафедри педагогіки з провідними лабораторіями Науково-дослідного інституту загальної педагогіки АПН СРСР (підготовки вчителя, педагогічного прогнозування), розроблялися психолого-педагогічні засади удосконалення форм і методів професійної підготовки майбутнього вчителя в класичному університеті. За результатами досліджень викладачів та аспірантів кафедри педагогіки було проведено три Міжнародні науково-практичні конференції, в яких брали участь видатні вітчизняні вчені серед яких академіки В. І. Андрєєв, Ю. К. Бабанський, Є. В. Бондаревська, Б. С. Гершунський , І. Д. Звєрєв, І. А. Зязюн, Кан-Калик, З. О. Малькова, видатні педагоги-новатори Ш. А. Амонашвілі, В. Ф. Шаталов, Є. М. Ільїн, М. Г. Палтішев , М. П. Гузик, а також вихованці А. С. Макаренко.

З 1991 по 1996 р. р. члени кафедри педагогіки під керівництвом О. М. Якубовської брали участь у виконанні галузевої програми Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України та працювали над проблемою "Теоретичні та методичні основи гуманізації педагогічної освіти". Як результат, з цієї проблеми було видано 6 методичних посібників, проведена Міжнародна науково-практична конференція "Концепція гуманізму в становленні та розвитку професійної освіти".

Для координації науково-дослідної та методичної роботи кафедри педагогіки в 1998 р. професором О. М. Якубовської був створений загально університетський Центр змісту спеціальної освіти та сучасних технологій навчання при АПН України. 12 викладачів, 7 аспірантів, 6 шукачів працювали над дослідженням проблеми гнучкого введення сучасних технологій навчання в систему професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя. Крім того, викладачі кафедри проводили дослідницьку, організаційно-педагогічну та науково-методичну роботу в 14 філіях і експериментальних майданчиках, організованих в гімназіях, коледжах, школах м. Одеси та Одеської області. Особливу увагу було приділено шефству над міським притулком № 1 для неповнолітніх дітей та інтернатом для дітей сиріт м. Ізмаїла.

З кінця 90-х років зав. кафедри педагогіки, професор О. М. Якубовська в рамках діяльності очолюваного Центру змісту спеціальної освіти та сучасних технологій навчання ініціювала проведення серед студентів 4-5 курсів загально університетського щорічного конкурсу педагогічної майстерності, який традиційно проходив в три етапи. Організовуючи діяльність Міжнародного клубу молодих вчених-викладачів «Self actualization», вона проводить широкомасштабну наукову і суспільно-педагогічну роботу, плідно працюючи з аспірантами. Під її керівництвом було захищено 18 кандидатських дисертацій з проблем теорії та методики професійної освіти.

Предметом дисертаційних досліджень викладачів кафедри педагогіки, а також шукачів та аспірантів професора О. М. Якубовської були наступні:

 • - гуманізація професійної підготовки студентів класичного університету (В. Зінкевічус);
 • - виховання гуманних взаємин між юнаками та дівчатами (О. В. Гукаленко);
 • - підготовка майбутнього вчителя до педагогічного управління (О. Кудрін);
 • - дидактичні умови гуманізації процесу навчання майбутніх вчителів (А. А. Листопад);
 • - формування гуманності як професійно значущої якості майбутнього педагога (М. В. Ткаченко);
 • - екологічна освіта студентської молоді (В. А. Кузнєцов);
 • - моральне виховання студентів (Е. Е. Вовкове);
 • - вдосконалення методів науково-дослідної роботи студентів (Ж. І. Глотова);
 • - підвищення ефективності емоційної взаємодії викладачів і студентів (І. М. Гапійчук);
 • - формування емоційної культури майбутніх педагогів (І.П. Анненкова);
 • - підготовка студентів до превентивному вихованню учнів (Л. В.-В. Вейланде).

Результати дисертаційних досліджень кафедри педагогіки сприяли впровадженню в Одеському державному університеті імені І. І. Мечникова, а також інших вузах України, ряду педагогічних інновацій (зокрема, модульно-рейтингової системи навчання на геолого-географічному факультеті та в Інституті математики, економіки і механіки; 20 дидактичних модулів з навчальних курсів педагогіки середньої і вищої школи).

На початку нового тисячоліття одним з важливих напрямків роботи кафедри педагогіки під керівництвом професора О. М. Якубовської став розвиток зарубіжних зв'язків з педагогічною громадськістю та науковцями різних країн. Так співпраця була налагоджена з представниками Росії (Ростовський державний педагогічний університет), ПМР (Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка), Польщі (Вища педагогічна школа м. Честкова), Великої Британії (Університет Північного Лондона), США (Центр по вивчення обдарованості Коннектикутського університету) та іншими. Як результат, кафедра педагогіки була організатором низки Міжнародних науково-практичних семінарів з питань:

 • - дистанційного навчання за сприяння європейського співтовариства (Університет Північного Лондона);
 • - підготовки управлінських кадрів під егідою Ради Європи;
 • - ситуаційного навчання за підтримки європейської співдружності (Університет Північного Лондона);
 • - сучасних технологій навчання, в рамках проекту «Громадянська освіта: Україна-Молдова-Білорусь».

З 2000 р. для посилення науково-дослідного потенціалу кафедри педагогіки зав. кафедри педагогіки О. М. Якубовська залучила до творчої співпраці докторів педагогічних наук, професорів Раїса Іллівна Хмелюк та Ольга Степанівна Цокур (за сумісництвом). Це сприяло активізації наукових досліджень аспірантів за найбільш перспективним проблемам теорії і методики професійної освіти майбутніх фахівців.

Професор Р. І. Хмелюк, Ударник IX п'ятирічки (1976 р.), «Відмінник освіти України», Заслужений працівник вищої школи УРСР (1980 р.), Ветеран праці (1983 р.). Вона нагороджена Орденом трудового червоного прапора (1978 р.), медалями А. С. Макаренка (1980 р.) і К. Д. Ушинського (1981 р.), має почесну відзнаку голови Одеської державної адміністрації (2003 р.), є першою стипендіаткою президентської стипендії видатних діячів освіти України (2006 р.)

Хмелюк Раїса Іллівна (1927-2011 р.р.)

Працюючи на кафедрі педагогіки ОНУ імені І. І. Мечникова, сприяла усвідомленню її членами та аспірантами історичної місії і ролі педагогіки вищої школи як науки і навчального предмета у професійній підготовці сучасних кадрів в класичному університеті. Зокрема, висвітлюючи у своїх наукових працях сутність, спрямованість і соціальну значимість професійного відбору та професійно-педагогічної підготовки майбутнього викладача вищої школи, а також їх прямого зв'язку між собою, професор Р. І. Хмелюк переконливими емпіричними фактами довела, що:

 • - рівень професійно-педагогічної підготовки фахівців у магістратурі вузу знаходиться в прямій залежності від якісного складу магістрантів, зокрема, не стільки від їх освітніх успіхів (предметних компетенцій) у вищій школі, скільки від їх морально-психологічної готовності до оволодіння педагогічною майстерністю;
 • - морально-психологічна готовність до педагогічної діяльності - це сукупність стійких інтересів і схильностей до неї, а також певних - моральних рис характеру і якостей особистості (любов до дітей), спеціальних здібностей (педагогічне мислення, уява, спостережливість, інтуїція, артистизм, емпатія, лідерство) та широкої обізнаності (глибокі і різнобічні знання, вміння та навички, здатність їх творчо застосовувати);
 • - професійна придатність майбутнього викладача - це відповідність його інтересів, індивідуальних якостей, властивостей особистості вимогам педагогічної професії - здатності здійснювати педагогічне управління, супровід і підтримку підростаючого покоління в придбанні культурних цінностей, нести соціальну відповідальність за її кінцеві результати.

Тому феномен «цивільної, професійної та соціальної зрілості» майбутнього викладача розглядався Р. І. Хмелюк як головний фактор успішності його професійної підготовки, оволодіння вершинами педагогічної майстерності і творчості в педагогічній професії.

Своїм науково-педагогічним творчістю професор Р. І. Хмелюк, будучи лідером, всесвітньо відомої наукової школи, сприяла створенню необхідної теоретичної основи для розробки на кафедрі педагогіки ОНУ імені І. І. Мечникова ряду актуальних проблем, що стосуються:

 • -  Становлення та розвитку професійного потенціалу сучасного викладача вищої школи, його ключових, предметних і педагогічних компетентностей;
 • - Формування у магістрантів і аспірантів професійно-педагогічної спрямованості і стійкості особистості як суб'єктів сфери освітніх послуг;
 • - Посилення професійної готовності випускників класичного університету до педагогічної та науково-педагогічної діяльності;
 • - Вдосконалення педагогічної майстерності сучасного викладача вищої школи;
 • - Досягнення вершин професіоналізму особистості та науково-педагогічної діяльності у вищій школі.

Крім того, професор Р. І. Хмелюк доклала багато зусиль, сприяючи успішному захисті кандидатських дисертацій останніми аспірантами (Т. В. Кучеровская, Л. В.-В. Вейланд) наукової школи професора О. М. Якубовської.

З 2004 р. по теперішній час кафедру педагогіки ОНУ імені І. І. Мечникова очолює доктор педагогічних наук, професор Ольга Степанівна Цокур, Відмінник освіти України, Дійсний член Міжнародної Слов'янської Академії Освіти імені Я. А. Коменського.

Цокур Ольга Степанівна

Цокур О. С. направляє творчі зусилля аспірантів і науково-педагогічного колективу кафедри педагогіки на розробку найбільш дискусійних і соціально значущих проблем теорії і практики педагогіки вищої школи, викликаних факторами модернізації, диверсифікації, глобалізації та євроінтеграції.

Зберігаючи спадкоємність і слідуючи кращим традиціям університету, професор О. С. Цокур здійснює наукове керівництво аспірантами за спеціальностями 13.00.04 (теорія та методика професійної освіти) і 13.00.09 (теорія навчання), розширюючи полігон досліджень в рамках авторської науково-педагогічної школи. Під її науковим керівництвом підготовлено та успішно захищено 24 кандидатські дисертації. Найбільш значущі результати дисертаційних досліджень з таким новим і оригінальним напрямами, як: педагогічний менеджмент і самоменеджмент, професійно-педагогічна іміджологія і акмеологія, науково-педагогічна деонтологія, професійна та гендерна педагогіка. Будучи творчо перетвореними в нові змістовні модулі, успішно впроваджуються в навчально-виховний процес аспірантури, магістратури та бакалаврату ОНУ імені І. І. Мечникова та інших вузів в курсах педагогіки, педагогіки вищої школи, методики виховної роботи та основ педагогічної майстерності, а також у процесі педагогічної та асистентської (науково-педагогічної) практики. Вони знайшли відображення у змісті навчально-методичних рекомендацій та навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Кафедра педагогіки під керівництвом професора О. С. Цокур здійснює наукове керівництво експериментальними майданчиками, створеними на базі:

 • - Гімназій № 1 та № 5 м. Одеси ("Творчий пошук вчителів-новаторів");
 • - Одеського професійного ліцею технологій та дизайну ЮУНПУ ім. К.Д.Ушинського ("Проблеми професійної адаптації та соціалізації учнів-інвалідів в умовах ринкової економіки");
 • - Інституту соціальних наук і факультету Романо-германської філології ОНУ імені І. І. Мечникова ("Лабораторія гендерних досліджень у вищій школі", "Психолого-педагогічні основи організації навчально-виховного процесу у вищій школі", "Становлення і розвиток ідей педагогіки вищої школи в південному регіоні Україні ");
 • - приватної школи «Ніка - М» м. Одеси («Обдаровані діти: пошук інноваційних технологій навчання, організація науково-дослідної та культурно-дозвіллєвої діяльності»).

При кафедрі педагогіки під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора О. С. Цокур з 2004 р. організована Лабораторія гендерних досліджень. У рамках лабораторії аспірантами (І. В. Іванова, Н. В. Нагорна, О. В. Железняк, П. П.Терзі, О. Р. Фрасинюк, А. А. Ягремцева та ін) проводиться дослідно-експериментальна робота по проблемам гендерної педагогіки, гендерної освіти педагогічних кадрів, формування гендерної компетентності та культури студентів. Обговоренню різних проблем гендерних досліджень у педагогіці вищої школи присвячені міжнародні науково-практичні конференції "Інтеграція гендерного підходу в сучасну науку і освіту: результати та перспективи" (25.10.05 р.), а також робота відповідних секцій:

 • - теоретико-методологічні основи жіночих і гендерних досліджень;
 • - теорія і практика гендерної освіти студентської та учнівської молоді;
 • - актуальні проблеми гендерної педагогіки і формування особистості педагога-гендерології.

Результати науково-дослідної діяльності членів та аспірантів кафедри педагогіки пройшли апробацію на щорічних університетських та 11 міжнародних науково-практичних конференціях, які знайшли відображення у відповідних збірниках:

 1. Проблеми соціалізації майбутніх фахівців в контексті вимог Болонського процесу: матеріали міжн. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, 7 лютого 2004 р. / під ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. - Одеса, 2004. – 98 с.
 2. Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень: матеріали міжн. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, 25 березня 2005 р. / під ред. Л. М.Голубенко, О. С.Цокур. – Одеса, 2005. – 195 с.
 3. Інтеграція гендерного підходу в сучасну науку і освіту: результати і перспективи: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 26 жовтня 2005 р. //Науковий вісник ПДПУ ім. К. Д. Ушинського. – Спеціальний випуск /під ред. О. С.Цокур. – Одеса, 2005. – 239 с.
 4. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 27 травня 2006 р. / під ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2006. – 64 с.
 5. Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2008 р. / за заг. ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур – Ч.1. - Одеса, 2008. – 329 с.
 6. Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2008 р. / за заг. ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Ч.2. - Одеса, 2008. – 129 с.
 7. Інтеграція учнівської і студентської молоді з особливими потребами у систему професійної освіти і сучасне життя: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 22 травня 2009 р. /під ред. О. С. Цокур. – Одеса, вид. Букаєв В. В. – 252 с.
 8. Підготовка майбутніх фахівців в умовах глобалізації та євроінтеграції: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 25 листопада 2009 р. //Актуальні проблеми теорії і практики сучасної освіти / за заг. ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2010. – С. 3-34.
 9. Обдаровані учні: пошук інноваційних технологій навчання й виховання: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 14 січня 2010 р. //Актуальні проблеми теорії і практики сучасної освіти / за заг. ред. О. С. Цокур – Одеса, 2010. – С. 35-74.
 10. Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 145-річчю ОНУ імені І. І. Мечникова, 50-річчю факультету романо-германської філології, 50-річчю кафедри педагогіки / [за ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур]. – Одеса, 2010. – 250 с.
 11. Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. наук.-практ. конгресу – ІХ Слов’янські педагогічні читання 6-7 вересня 2010 р. / за заг. ред. О. С. Цокур.– Одеса, 2010. – 256 с.
 12. Професійна кар’єра випускника ПТНЗ: сучасний стан і перспективи формування: матеріали регіон. наук. - практ. конф. 24 лютого 2012 р. / за ред. О. С. Цокур. – Одеса: видавець Букаєв В. В., 2012. – 145 с.
 13. Актуальні проблеми студентської молоді: матеріали регіон. наук. -практ. конф. 17 травня 2012 р. / ред. Є. Л. Стрельцов – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2012. – 121 с.
 14. Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу? / Матеріали міжн. наук. - практ. конф. 26 жовтня 2012 р. /за ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Одеса, 2012. – 150 с.
 15. І Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті фундаторів української педагогіки вищої школи – професорів І. І. Кобиляцького та Р. І. Хмелюк / Матеріали регіон. наук. - практ. конф. 31 січня 2012 р. / за ред. О. С. Цокур. – Одеса: Фенікс, 2012. – 103 с.

Колектив кафедри педагогіки РГФ

До 145-річчя ОНУ імені І. І. Мечникова, 50-річчю факультету РГФ та 50-річчю кафедри педагогіки було приурочено проведення Міжнародного конгресу - ІХ Міжнародний Педагогічний Собор «Полікультурній слов'янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції» (6-7.09.2010 р.), 2 міжнародних науково - практичних конференцій: «Педагогіка віщої школи у ХХІ столітті: сучасний стан и перспективи розвитку» (21.05.2010 р.), «Актуальні проблеми Теорії і практики сучасної освіти» (14.01.2010 р.), а також ряду науково-методичних семінарів на базі навчальних закладів м. Одеси, в яких взяли участь провідні вчені, викладачі-новатори, аспіранти, магістри, студенти вітчизняних і зарубіжних вузів (Росії, Молдови, ПМР, Білорусії, Болгарії, Німеччини, Туреччини, Польщі, Ізраїлю).

Крім того, до знаменної історичної події науково-педагогічний колектив кафедри педагогіки підбив підсумки розробки науково-дослідної теми «Дослідження актуальних проблем Формування професіоналізму особистості й діяльності майбутнього фахівця в контексті вимоги євроінтеграції» (№ 0107U003865), оформивши результати наукової роботи у вигляді колективної монографії, згідно таких розділів:

 • - Формування професіоналізму майбутніх педагогів-професіоналів в класичних університетах: історія, сучасність, перспективи (доц. Н. В. Кузнєцова);
 • - Модернізація вищої школи як фактор формування професіоналізму та конкурентоспроможності особистості майбутнього фахівця; формування професіоналізму особистості майбутнього викладача вищої школи як суб'єкта інноваційної педагогічної діяльності (проф. О. С. Цокур);
 • - Методологічний аспект проблеми формування професійної компетентності майбутнього психолога (ас. Н. В. Нагорна);
 • - Закономірності становлення професійної компетентності сучасного педагога по гендерному вихованню учнів (ст. преп. А. В. Железняк);
 • - Формування професіоналізму майбутнього спеціаліста засобами навчання на основі індивідуально-освітніх маршрутів (доц. Л. В.-В. Вейланд);
 • - Формування професіоналізму особистості майбутнього вчителя засобами педагогічного тренінгу (ст. преп. Л. Й. Волкова);
 • - Концепція формування науково-дослідної культури майбутнього фахівця в магістратурі (ст. преп. А. Н. Сомбаманія);
 • - Формування професіоналізму діяльності майбутнього викладача географії по громадянському вихованню молоді (доц. Л. Б. Прокоф'єва);
 • - Формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього вчителя як суб'єкта освітніх правовідносин (доц. М. І. Рябенко);
 • - Формування педагогічного професіоналізму аспірантів негуманітарних спеціальностей засобами інноваційних технологій (доц. В. В. Павлова).

Члени кафедри педагогіки здійснюють науково-організаційну та лекторську діяльність з популяризації педагогічних інновацій в різних навчальних закладах та підвищення професійно-педагогічної компетентності та науково-дослідної культури їх кадрів. Члени та аспіранти кафедри педагогіки під керівництвом проф. О. С. Цокур працюють над розробкою нової проблеми - концепцією формування педагогічного артистизму сучасного викладача вищої школи. Саме цій актуальній проблемі присвячена Міжнародна науково-практична конференція кафедри педагогіки ОНУ імені І. І. Мечникова (26 жовтня 2012 р.). Впровадження результатів наукового пошуку в практику сприятиме оновленню змісту і технологій вищої та післядипломної педагогічної освіти, а також підвищенню якості здійснення освітніх послуг.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-048) 68-12-84
Телефон: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top