Єлесіна Марина Олександрівна

Elesima M

ORCID ID: 0000-0001-5662-9789

Research ID: ADQ-0475-2022 

Google Scholar: Марина Олександрівна

Посада на кафедрі: викладач

Наукова спеціальність: 053 Психологія

Тема дисертації: «Роль індивідуально типологічних особливостей в ефективності діяльності операторів транспортних засобів»  

Базова освіта: вища за спеціальністю Психологія (2017р.) та Соціальна робота (2021р.), аспірантура за спеціальністю  053 Психологія (2021р.)

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Соціальна психологія
 • Практичні заняття з дисциплін психологія конфлікту, педагогічна психологія, основи психологічного консультування, психологія спілкування.

Наукова та організаційна робота:

 Член оргкомітету   І та  II Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві» (Одеський національний університет  імені І.І. Мечникова, 2020 та 2021 рр.)

Наукові та професійні інтереси: проблеми впливу індивідуально-типологічних особливостей особистості на ефективність діяльності; професійний відбір та підбір; психологічний стрес та методи його подолання, професійне та емоційне вигорання; методи та навички психологічного відновлення.

СЕРТИФІКАТИ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Стажування та підвищення кваліфікації:

 1. 1. All-Ukrainianscientific-practicalconference «EVALUATION FORM HIGHER EDUCATION IN THE HARMONIZATION OF VALUES SPACE OF PERSONALITY» (6 hours) 0.2 ECTS credits/ Certificate №НЕНVSP000014 30 April 2021
 2. International scientific-practical conference «VALUE-BASED SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF EDUCATION:EU LESSSONS FOR UKRAINE» (30 hours) 1.0 ECTS credits/ Certificate № BDVCEC-CE000206 18-20 May 2021
 3. Всеукраїнська літня школа з психології за програмою «Національні наукові психологічні школи: історія та сучасність» в обсязі 90 годин 3 кредити ЕСTS (21 червня – 4 липня 2021р. м. Київ-Одеса) Сертифікат № 0063/04-07-ЛШ
 4. Платформа відкритих онлайн–курсів «Prometheus», Київський університет імені Бориса Грінченка, успішно завершила курс «Психологія стресу та способи боротьби з ним», 13.01.2022 р.
  Сертифікат https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/b54d1429ca0141b2b31483a5cced1c0d
 5. Весняна школа молодого науковця 2.0 Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України в обсязі – 40 годин (14-20 квітня 2022р.) Сертифікат № 1299
 6. Україно-Швейцарський проєкт «Психічне здоров’я для України» Навички психологічного відновлення в обсязі 24 години, (16.-18.06.2022р.) Сертифікат №130
 7. Успішно завершила курс «Діти та війна: навчання технік зцілення» в обсязі – 14 годин (11.07-24.07.2022р.) Сертифікат №22
 8. Підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток м’яких навичок (soft skills) як складова самореалізації педагога» в обсязі 30 годин (1 кредит ECTS) Сертифікат №1/4/18 від 31.12.2022р.
 9. Підвищення кваліфікації за програмою «Впровадження Європейської рамкової програми дій щодо психічного здоров’я та благополуччя» від Волинського національного університету імені Лесі Українки в рамках проєкту Jean Monnet Module “Developing European Framework for Action on Mental Health and Well-Being” (101085175-DevelopMental-ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH for 2022-2025) в обсязі 40 академічних годин (1,3 кредитів ECTS) 20-27.02.2023р.
 10. Підвищення кваліфікації від ГО «Прогресильні» «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» в обсязі 30 годин (1 кредит ECTS) з 15.03. – 19.04.2023р. Сертифікат № ПВ-0947

Нагороди:

 1. Нагороджена грамотою Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за високу методичну майстерність, сприяння високим досягненням в навчання студентів, значний вклад в організацію навчального процесу і активну участь у суспільному житті ФПСР та ОНУ імені І.І. Мечникова (м. Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова, декан ФПСР проф. Дунаєва Л.М.)
 2. Номінант Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року» за результатами діяльності у 2020 році у номінації «Психологія» (Міністерство освіти і науки України, Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України), м. Київ 29 вересня 2021р. Сертифікат №923

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях:

з 2019 по 2022рр - експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/51fb9a2bc7954e7696e632a3fb95ee47

Член експертних груп проведених акредитацій:

 1. Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Рівень вищої освіти – бакалавр 053 Психологія. м. Хмельницький, 2019р.
 2. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Рівень вищої освіти – бакалавр 053 Психологія. м. Київ, 2020р.
 3. Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», Рівень вищої освіти – доктор філософії 053 Психологія. м. Київ, 2020р.
 4. Приватна установа «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», Рівень вищої освіти – магістр 053 Психологія. м. Дніпро, 2020р.
 5. Київський університет імені Бориса Грінченка, Рівень вищої освіти – доктор філософії 053 Психологія. м. Київ, 2020р.
 6. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Рівень вищої освіти – доктор філософії 053 Психологія. м. Луцьк, 2021р.

Основні публікації:

 1. Елесина М.А., Псядло Э.М. «Особенности стресс-преодолевающего поведения работников морских специальностей в зависимости от психологических особенностей личности» // Збірник тез доповідей III Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції «Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м.Одеса, 24 листопада 2017 року), С. 189-191.
 2. M. Yelesina «The role of personal features and professional activities of seamen in the choice of coping strategies» // Збірник наукових праць I Міжнародної (V онлайн) науково-практичної інтернет-конференції з питань методики викладання іноземної мови «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови: лінгво-дидактичні, методичні та міжнародні перспективи» (м.Одеса, 18 березня 2019 року), С. 88-91.
 3. Єлесіна М.О. «Вплив об’єктивних та суб’єктивних факторів на ефективність операторської діяльності» // Збірник тез доповідей до 74
  Професорсько-викладацької конференції ФПСР Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса, листопад, 2019р.)
 4. Ефективність діяльності оператора в системі «людина-машина» // International scientific-practical conference «Modern scientific and technical methods of management information flow and their influence on the development of society» (24-25 February 2020 Frankfurt. Germany)
 5. Єлесіна М. О. Особистісні особливості моряків як чинники впливу на вибір копінг-стратегій під час роботи в особливих умовах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал. Острог : Вид-во ¬НаУОА, січень 2020. № 10. С. 9–13.
 6. Maryna Yelesina Factors influencing the psychological and psychophysiological well-being of the railway and maritime transport operators/ The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-09-2; pp. 242, illus.,tabs., bibls.. р.14-21
 7. Псядло Е.М., Єлесіна М.О. Індивідуально-типологічні особливості як фактор ефективності професійної діяльності в системі «людина-техніка». Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 5 листопада 2020 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко, Л. С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. – С. 234-237
 8. Єлесіна М.О. Проблематика професійного стресу працівників соціальної сфери. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 5 листопада 2020 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко, Л. С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. – С. 331-334
 9. Смокова Л.С., Діколь-Кобріна О.А., Єлесіна М.О. «Роль современной семьи в развитии адаптационного потенциала детей подросткового возраста». Збірник міжнародної наукової конференції «Психосоціальний розвиток дитини в сучасній сім'ї» факультету Велико Тирновського університету святих Кирила і Мефодія, м. Болгарія, 2020р.
 10. Ефективність діяльності оператора в системі «людина-машина» // International scientific-practical conference «Modern scientific and technical methods of management information flow and their influence on the development of society» (24-25 February 2020 Frankfurt. Germany)
 11. Єлесіна М.О. Теоретичний аналіз проблеми впливу індивідуально-типологічних особливостей особистості на ефективність діяльності. Науковий журнал ОНУ імені І.І. Мечникова ISSN 2707–0409 Психологія та соціальна робота, 2020. Вип. 2 (52), С. 39-53
 12. Kalinichenko, O. O., Yelesina, M. O., Smyrynska, N. B., Syniavska, O. O., & Leonova, H. O. (2021). Ukrainian Naval history as a component of the maritime code of the nation. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 1365-1385.

Участь у проф. об’єднаннях за спеціальністю:

ГО «Українська асоціація психології освіти і розвитку» (з 2021р.)
Європейська асоціація комунікаційних досліджень та освіти (з 2022р.)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top