Навчальні польові та виробничі практики

1 КУРС

Навчальна топографічна практика. Надає студентам практичні навички з геодезичної зйомки на підставі побудування топографічної карти території певного полігону в межах парку Перемоги (верхів’я Аркадійської балки м.Одеса). 
Облаштована база практики - кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів Університету. 
Тривалість - 2 тижні. 
Місце проведення – парк Перемоги (м. Одеса).
 
Навчальна геологічна практика. Надає студентам практичні навички ведення польових геологічних досліджень і знайомить їх з фізико-геологічними процесами і результатами їх діяльності. Студенти закріплюють, і розширюють теоретичні знання, отримані під час академічних занять за курсом «Загальна геологія». 
База практики - кафедра загальної та морської геології Університету.
Тривалість - 4 тижні. 
Місця проведення - практика проходить на відслоненнях і в межах берегової смуги Чорного моря в м. Одеса та його околицях. Виїзна частина практики відбувається у вигляді польової екскурсії студентів на відслонення і геоморфологічні об’єкти Передкарпаття, Подільських Товтр і південно-західної частини Українського щита (10 діб).
 
Навчальна практика з геоекології. Мета практики полягає в тому, щоб на основі аналізу самостійно виконаних польових спостережень закріпити отримані теоретичні знання з дисципліни «Основи екології геосфер». 
Під час практики студенти одержують навички практичної роботи з деякими приладами, які використовуються в метеорологічній практиці (фото 1, 2). Навчаються грамотно і ретельно обробляти польові матеріали в період підготовки звіту з навчальної практики.
Проводиться в м. Одесі на I курсі у 2 семестрі денної форми навчання і в 3 семестрі II курсу заочної форми навчання на протязі 1 тижня.
 

2 КУРС

Навчальна бурова практика. Студенти знайомляться з різними видами буріння та обладнанням для проведення бурових робот, отримують основні навички з проведення бурових робот. Студенти спостерігають за проведенням бурових робот, знайомляться з основними видами породоруйнівних інструментів, обладнанням для спуско-підйомних операцій, інструментів для ліквідації аварій на свердловинах (фото 3, 4). 
Тривалість 2 тижні. 
Місце проведення - Геологічний полігон у складі навчальної лабораторії техніки безпеки і бурової справи, польових методів досліджень, геологічного ґрунтознавства та інженерно-геологічного моделювання кафедри інженерної геології і гідрогеології Університету.
 

 
Навчальна практика з структурної геології та геокартування. Студенти отримують навички описування, вимірювання і нанесення на топооснову елементів геологічних структур (на підставі вивчення відслонень гірських порід і по свердловинах), складених певними породними комплексами у межах навчального полігону практики, і на підставі цього складають його геологічну карту, з виїздами на унікальні геологічні об’єкти навколо зазначеного полігону (фото 5-9). 
Тривалість - 6 тижнів. 
Базовим місцем є кафедра загальної та морської геології Університету (м. Одеса) з виїздом до Навчального полігону ГГФ у с. Кринички Балтського району Одеської області, де розташовані відслонення неогену і докембрію.
 

 
Навчальна практика з екологічної геології. Студенти отримують навички описування, аналізу та оцінки екологоутворюючих факторів (природних і техногенних) за допомогою гідрогеологічних і інженерно-геологічних методів. Практика закріплює знання з таких теоретичних курсів як «Екологічна геологія», «Техногенні геофізичні та геохімічні поля» (фото 10-13).  
Тривалість - 1 тиждень. 
Базове місце практики - кафедра інженерної геології і гідрогеології Університету з виїздом до польових ділянок практики (Пересип, південна частина Куяльницького лиману, узбережжя Чорного моря).
 

3 КУРС

Навчальна геофізична практика. Практика проводиться на початку першого семестру третього курсу і ставить на мету закріплення теоретичних знань отриманих при вивченні курсу «Основи геофізики», практичне навчання студентів геофізичним методам вивчення геологічної будови Землі (магнітометрія, радіометрія, електророзвідка, сейсморозвідка, гравіметрія тощо) і оцінки інженерно-геологічної будови і властивостей ґрунтів, а також ознайомлення студентів з сучасними геофізичними методами в тому рахунку морських геофізичних досліджень і методами інтерпретації геофізичних даних. 
Тривалість - 2 тижні. 
База практики - кафедра загальної та морської геології Університету. 
 
Навчальна практика з польових гідрогеологічних та інженерно-геологічних методів досліджень. Практика проводиться для студентів денної і заочної форм навчання кафедри інженерної геології і гідрогеології. Студенти знайомляться з різними видами польових методів досліджень властивостей ґрунтів та обладнанням для випробувань ґрунтів у польових умовах, а також отримують польові навички проведення інженерно-геологічної зйомки в межах зсувних схилів узбережжя Чорного моря і лиманів. При цьому виконуються польові дослідні роботи на відповідних установках, оброблюються отримані результати і виконуються розрахунки показників фізико-механічних і фільтраційних властивостей ґрунтів (фото 14-17). 
Тривалість - 3 тижні. 
Базовим місцем проведення практики є навчальна лабораторія техніки безпеки і бурової справи, польових методів досліджень, геологічного ґрунтознавства та інженерно-геологічного моделювання кафедри інженерної геології і гідрогеології Університету.
 

4 КУРС

Виробнича практика 
Студенти закріплюють теоретичні знання, оволодівають сучасними методами та методиками геологічних польових і лабораторних досліджень, знайомляться з формами організації та засобами праці в геологічній галузі, для формування в них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в конкретних виробничих умовах. Головним завданням практики є збір фактичного матеріалу для написання першої кваліфікаційної роботи рівня «бакалавр» за напрямом 6.040103 «Геологія» (фото 18-21).
Тривалість - 5 тижнів.
Базами практики можуть бути навчальні, виробничі і наукові підрозділи Університету чи іншого навчального закладу, інститути НАНУ, інші наукові та освітні установи, підприємства, організації, установи будь-якої форми власності в Україні та за її межами, які мають належні умови для проведення фахової практики. З базами практик укладаються договори про проходження практик студентами Факультету. Студенти-практиканти на термін проходження практики можуть бути зараховані на робочі місця або проходити її як стажери без надання робочого місця. 
 

5 КУРС

Виробнича переддипломна практика спеціаліста
Студенти закріплюють та поглиблюють теоретичні знання, отримані за чотири роки навчання на навчальних і виробничих практиках, набуття практичного досвіду як фахівця гідрогеолога, інженера-геолога; підготовка на підставі зібраного фактичного матеріалу дипломної роботи рівня «спеціаліст» (фото 22-24).
Тривалість - 8 тижнів.
Базами практики можуть бути навчальні, виробничі та наукові підрозділи Університету чи іншого навчального закладу, інститути НАНУ, інші наукові та освітні установи, підприємства, організації, установи будь-якої форми власності в Україні та за її межами, які мають належні умови для проведення фахової практики. З базами практик укладаються договори про проходження практик студентами Факультету. Студенти-практиканти на термін проходження практики можуть бути зараховані на робочі місця або проходити її як стажери без надання робочого місця. 
 
Виробнича переддипломна практика магістра проводиться у першому семестрі п’ятого курсу. Мета практики – набуття практичного досвіду роботи за фахом, проведення науково-дослідницьких робіт, закріплення та поглиблення теоретичних знань та збір матеріалу для написання дипломної роботи рівня «магістр» (фото 25-26).
Тривалість - 8 тижнів.
Базами практики можуть бути навчальні, виробничі та наукові підрозділи Університету чи іншого навчального закладу, інститути НАНУ, інші наукові та освітні установи, підприємства, організації, установи будь-якої форми власності в Україні та за її межами, які мають належні умови для проведення фахової практики. З базами практик укладаються договори про проходження практик студентами Факультету. Студенти-практиканти на термін проходження практики можуть бути зараховані на робочі місця або проходити її як стажери без надання робочого місця. 
 
Науково-дослідна практика магістра проводиться у другому семестрі 5 курсу. Практика забезпечує закріплення теоретичних знань, отриманих за фаховими дисциплінами, виконання завдань науково-дослідницьких робіт за темою майбутньої дипломної роботи, і отримання навичок наукових гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень.
Тривалість - 8 тижнів.
Базами практики можуть бути наукові підрозділи Університету чи іншого навчального закладу, інститути НАНУ, інші наукові та освітні установи, підприємства, організації, установи будь-якої форми власності в Україні та за її межами, які мають належні умови для проведення фахової науково-дослідної практики. З базами практик укладаються договори про проходження практик студентами Факультету. Студенти-практиканти на термін проходження практики можуть бути зараховані на робочі місця або проходити її як стажери без надання робочого місця. 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top