Навчальні курси

Кваліфікаційний рівень: бакалавр

Динаміка підземних вод

Основні види і закони руху підземних вод, теоретичні основи фільтрації, методи та засоби гідрогеологічних розрахунків і моделювання; основи теорії вертикальних свердловин і методи обробки і інтерпретації результатів польових дослідно-фільтраційних робіт.

Механіка ґрунтів

Теоретичні основи і методи визначення і прогнозу напруженого стану, деформацій і стійкості масивів порід. Основи споруд, основні принципи проектування, нормативні документи.

Основи екології геосфер

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основами сучасних наукових уявлень про оболонкову будову Землі, еколого-геологічними аспектами будови і законами, що керують сучасною динамікою атмосфери і гідросфери, характером зв'язку між різними ланками екзосфери Землі.

Інженерні споруди

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними будівельними матеріалами і способами виконання земельних робіт, методами підготовки основ, типами фундаментів, призначенням та конструктивними особливостями основних видів інженерних споруд та з умовами взаємодії їх із ґрунтовою основою.

Нормативні документи

Метою дисципліни є ознайомлення студентів с основними положеннями Державних будівельних норм (ДБН) і Стандартів України (ДСТУ) які використовують при інженерно-геологічних вишукуваннях для будівництва і реконструкції будівель і споруд та захисту територій і об'єктів від небезпечних геологічних процесів.

Регіональна інженерна геологія

Метою дисципліни є ознайомлення студентів із закономірностями поширення і прояви на Землі усіх факторів, що визначають хід створення інженерно-геологічних умов, а також з інженерно-геологічними умовами у межах окремих структур поширених на території України.

Технічна меліорація ґрунтів

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення студентами змін складу, стану і властивостей порід в результаті застосування методів штучного їх поліпшення в інженерно-геологічних цілях

Методика інженерно-геологічного та еколого-геологічного картування

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у викладенні теоретичних і методичних основ еколого-геологічного та інженерно-геологічного картування. Неодмінною умовою викладання курсу є вивчення основних властивостей еколого-геологічних карт, їх специфіки і способів встановлення змін у геологічному середовищі; вивчення основних принципів складання інженерно-геологічних карт, їх типів, призначення, змісту та ін.

Регіональна гідрогеологія

Мета курсу – навчити майбутніх фахівців орієнтуватись у головних рисах формування підземних вод в межах різних фізико-географічних і структурно-геологічних умов.

Методика гідрогеологічних досліджень

Мета курсу – навчити студентів методиці проведення гідрогеологічних досліджень при вирішенні практичних задач.

Геохімія: геохімічні методи та гідрогеохімія

Мета курсу – вивчення речовинного складу підземних вод, процесів його формування, міграції хімічних елементів в підземній гідросфері.

Ґрунтознавство

Дисципліна надає студентам теоретичні знання з формування складу, структури, стану, фізичних та механічних властивостей ґрунтів, закономірностей їх формування; навчає основним методам (лабораторним і польовим) визначення властивостей ґрунтів

Інформатика і обробка геологічних даних

Мета навчальної дисципліни – навчити студентів використовувати комп'ютер для обробки геологічних даних. Дисципліна надає студентам теоретичні знання та практичні навички роботи з графічними об'єктами, обробки даних засобами електронних таблиць, побудови діаграм, графіків, карт і розрізів; використання методів статистичного аналізу геологічних даних

Гідрогеологія

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з теорією вчення про підземні води та їх практичне використання; з різними типами підземних вод, умовами їх залягання; фізичними, органолептичними, хімічними і санітарними особливостями; законами фільтрації; методами та технічними засобами використання.

Інженерна геологія

Надати студентам загальні поняття з інженерної геології; ознайомити з основами аналізу і оцінки геологічних і інженерно-геологічних процесів і явищ як результату взаємодії геологічного середовища з природними чинниками і інженерними спорудами; їх прогнозу і розробки методів штучної дії в потрібному напрямку.

Пошуки, розвідка і оцінка запасів підземних вод

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з загальними принципами пошуків підземних вод як корисних копалин і вивчення родовищ підземних вод; основними видами, особливостями і методикою проведення сучасних гідрогеологічних досліджень; основами і методами оцінки запасів і ресурсів підземних вод в різних гідрогеологічних умовах.

Інженерна геодинаміка

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з умовами розвитку геологічних процесів та явищ, як природних, так і тих, що виникають в зв'язку з будівництвом споруд і господарським використанням територій; з методами оцінки, просторово-часового прогнозу і розрахунку можливого впливу цих процесів і явищ на стійкість тієї чи іншої місцевості та вибору захисних споруд.

Методика обробки гідрогеологічної інформації

Мета дисципліни – надати студентам системне уявлення з методики і методів обробки матеріалів гідрогеологічних досліджень підземних вод і використанні їх результатів при рішенні різноманітних практичних задач, у т.ч. питного водопостачання; навчити студентів систематизувати первинну гідрогеологічну інформацію, виконувати її аналіз і обробку матеріалів сучасними методами, що обґрунтовані згідно поставленої мети.

Загальна екологія

Мета курсу – ознайомлення з основними поняттями, проблемами і напрямками сучасної екології. Показати, що екологія є теоретичною основою раціональних взаємовідносин людини і природи.

Геоморфологія з елементами четвертинної геології

В курсі викладаються основні відомості про будову, походження, історію розвитку та сучасну динаміку рельєфу земної поверхні. Вивчаються методи визначення віку четвертинних відкладень.

Економічна геологія і управління геолого-розвідувальними роботами.

Головною метою викладання дисципліни є знайомство студентів з структурою геологорозвідувальної галузі, способів її фінансування, і порядок виконання геологічних завдань. Ознайомитися з економічною оцінкою родовищ корисних копалин.

Основи геологічної інтерпретації геофізичних даних.

метою є ознайомлення студентів з фізико-математичними основами усіх базових геофізичних методів; підходами до розв’язку прямих та зворотних задач; прийомами якісної та кількісної інтерпретації; областями застосування геофізичних методів; основами комплексування геофізичних методів при пошуках та розвідці родовищ корисних копалин, гідрогеологічних та інженерно-геологічних задач.

Регіональна геологія.

метою є ознайомлення студентів з базовими відомостями про тектонічну будову земної кулі у світлі сучасної моделі тектоніки літосферних плит, про внутрішню будову Землі на основі сучасних геофізичних, геохімічних і геологічних даних. Надати основні положення концепцій літосферних плит, про тектоніку платформ та геосинклінальних поясів, будову та еволюцію дна Світового океану. Про стратиграфію, магматизм, тектоніку, історію геологічного розвитку та корисні копалини крупних геолого-структурних елементів світу та безпосередньо України.

Геологія родовищ корисних копалин.

Метою цього курсу є знайомство студентів з основами геології родовищ корисних копалин, їх генетичної класифікації і промислової типізації. Надання знань по головним промисловим типам руд основних типів мінеральних ресурсів. Формування уявлень про закономірності розповсюдження родовищ корисних копалин у світі.

Геологорозвідувальна справа

Польові методи випробування ґрунтів

Методика інженерно-геологічних досліджень

ГІС-технології

Кваліфікаційний рівень: магістр

Еколого-геологічні проблеми міських агломерацій

Властивості геологічного середовища, чинники і закономірності формування і розвитку інженерно-геологічних процесів та методи оцінки і прогнозу змін геоекологічного стану територій міст.

Спеціальні гідрогеологічні розрахунки

Методи і обладнання виконання режимних спостережень в гідрогеології, їх зміст, обробка і аналіз результатів; принципи та методи прогнозування режиму підземних вод, методи оцінки їх балансу та визначення фільтраційних параметрів за результатами спостережень.

Інженерно-геологічне обґрунтування захисту територій

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з комплексом спеціальних інженерних заходів і споруд, що спрямовані на запобігання формування і розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів і забезпечення їх придатності для господарчого використання територій. Нормативні документи.

Інженерно-геологічні прогнози і моделювання

Мета навчальної дисципліни ‑ формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок у галузі теоретичного і експериментального моделювання та прогнозування інженерно-геологічних процесів

Методологія наукового пізнання

Мета навчальної дисципліни ‑ вивчення сучасної теорії, методології та методики науково-дослідної роботи у галузі геології. Дисципліна надає магістрантам систематизований комплекс знань про загальні принципи, форми, методи проведення наукових досліджень; про практичне застосуванням науково-методологічних знань у геології

Інформаційне забезпечення НДР

Мета навчальної дисципліни ‑ формування у студентів навичок і вмінь відбору і аналізу інформації, роботи з літературними джерелами, узагальнення наукової інформації для написання дипломної роботи магістра та наукових статей

Морська інженерна геологія

Метою дисципліни є вивчення факторів, що визначають інженерно-геологічні умови на морському дні і в береговій зоні; ознайомлення з методами морських інженерно-геологічних досліджень; вивчення інженерно-геологічних умов в межах берегової зони та шельфу Чорного і Азовського морів для обґрунтування оптимальних проектів будівель і споруд.

Екологічна геологія України

Мета дисципліни: надати уяву про природні та техногенні чинники, під дією і за участю яких формується сучасний екологічний стан геологічного середовища України; вивчення факторів забруднення підземних вод, яке виникає внаслідок господарської діяльності. Ознайомлення із загальними напрямками охорони і раціонального використання підземних вод.

Еколого-геологічний моніторинг, експертиза та аудит

Метою курсу є формування у студентів знань стосовно діючої системи державного моніторингу геологічного середовища, умінь щодо планування та проведення спостережень стану екологічних систем; студенти повинні оволодіти теоретичним матеріалом з питань нормативно-правової бази, що використовується при замовленні і проведенні екологічної експертизи; навичками і особливостями проведення еколого-експертних оцінок при плануванні і реконструкції об’єктів господарського комплексу; специфікою проведення екологічної паспортизації діючих об’єктів і комплексів та їх аудиту.

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі та академічне письмо

Метою дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного комплексного методико-методологічного, науково-дослідного мислення викладання фахових дисциплін у вищій школі та придбання і посилення письмових навичок та навичок критичного мислення, необхідних для формування писемної наукової комунікації.

Охорона праці у галузі.

надати фахівцям теоретичні знання та практичні навички які необхідні для прийняття рішень спрямованих на захист працюючих від дії шкідливих та небезпечних чинників виробничого середовища пов’язаних з їх майбутньою професійною діяльністю в геологічної галузі.

ГІС моделювання інженерно-геологічних та гідрогеологічних систем.

Метою курсу є ознайомлення студентів з сучасними методами та засобами комп’ютерної обробки геологічних даних. Надання знать та навичок отримування , інтерпретації та представлення інженерно-геологічної та гідрогеологічної інформації по будь якої ділянці. Отримання навичок моделювання геологічних процесів для створення ґрунтовних прогнозів інженерно-геологічних та гідрогеологічних явищ.

Кваліфікаційний рівень: доктор філософії

Геологічна небезпека у містах

Сучасні екзогенні і ендогенні геологічні процеси, що розвинені на територіях міст. Методи прогнозу геологічних і інженерно-геологічних процесів і заходи по запобіганню їх несприятливих наслідків.

Математичні методи моделювання в інженерній геології і гідрогеології

Метою дисципліни є опанування майбутніми фахівцями математичних методів для моделювання інженерно-геологічних і гідрогеологічних процесів. Дисципліна надає аспірантам теоретичні знання та практичні навички з основних положень, принципів і методів творення алгоритмів для математичного моделювання та прогнозування інженерно-геологічних і гідрогеологічних процесів.

Сучасні проблеми інженерної геодинаміки

Метою навчальної дисципліни є поглиблене вивчення ряду спеціальних питань інженерної геодинаміки ‑ вплив екзотектогенезу на розвиток інженерно-геологічних процесів; сучасні методи структурно-геодинамічного картування; основні принципи, методи планування і організації геодинамічного моніторингу; методи аналізу і обробки початкових даних геодинамічного моніторингу.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top