Наукові проекти

2017-2018 Госп. договірна тема № 486/05/17  науковий керівник к.геол-мiн.н. Сучков I.О. «Геохімічнi роботи по титулу №402 «Пошуково-детальні сейсморозвідувальні роботи СГТ в межах Килійсько-Зміїного виступу та і Криловського прогину»». Проведено лабораторне вивчення проб донних вiдкладiв та придонного шару морської води , що були відібрані пiд час експедиції 2016 року. Аналіз отриманих даних підтвердив перспективність ділянки північно-західного шельфу Чорного моря для пошуку родовищ  газу та газоконденсату. У 2017 році проведено три рейси на НДС «Iскатель».  Морські експедицiйнi роботи з  геохімічної зйомки в районах північно-західного шельфу Чорного моря проводились для оцінки перспективності пошуків покладів газоподібних і рідких вуглеводнів.

Відібрані проби вуглеводних газів морської води, а також проби донних відкладень, які будуть вивчатися в умовах стаціонарної лабораторії  для подальшого визначення фазового і кількісного аналізу газоподібних і рідких вуглеводнів, та надання рекомендацій для проведення пошукового буріння.

2016-2017 р. Госп.договірна тема № 096 «Проведення аналізу по визначенню якості нафти та нафтопродуктів у морському середовищу з визначенням складу та структури у залежності від генезису», відповідальний виконавець к.х.н. Пономорева Л.П. Виявлено техногенне забруднення об’єктів морського середовища як у прибережних зонах, так і у віддалених від них районах, та їх впливу на екосистеми Чорного моря.

За результатами дослідження проведена оцінка внеску антропогенної складовій у сучасних донних відкладах і водних екосистемах.  Проведений аналіз виявлених  відмінностей хімічного складу рідких вуглеводнів і виявлені ділянки нафтового забруднення. Проводилися роботи з контролю над станом льяльних вод, визначені ареали поширення нафтопродуктів у результаті аварійних розливів на морі

2016 р Госп.договірна тема № 430/09/16 науковий керівник к.геол-мiн.н. Сучков I.О. «Геохімічнi роботи по титулу №402 «Пошуково-детальні сейсморозвідувальні роботи СГТ в межах Килійсько-Зміїного виступу та і Криловського прогину»». Проведенi морськi експедицiйнi роботи з  геохімічної зйомки в районах північно-західного шельфу Чорного моря для оцінки перспективності пошуків покладів газоподібних і рідких вуглеводнів. Відібрані проби вуглеводневих газів морської води, а також проби донних відкладень, якi передані в стаціонарну лабораторію для подальшого визначення фазового та кількісного аналізу газоподібних і рідких вуглеводнів.

Міжнародні проекти:

2017-2022 р.р. INQUA Focus Group SACCOM: 1709F “Ponto-Caspian Stratigraphy and Geochronology (POCAS)” (2017-2022) www.inqua.org Керівник д.г.-м.н. проф. В.В. Янко.
Проєкт присвячений четвертинної стратиграфії та геохронології Каспійсько-Чорноморсько-Середземноморського коридору. Основна мета – міждисциплінарна детальна стратиграфія та кореляція понто-каспійських стратотипів та опорних розрізів, основаних на польових роботах та лабораторном вивченні отриманного геологічного та палеонтологічного матеріалу.

2013-2018 р.р. UNESCO-IGU-IGCP - 610 «Від Каспійського до Середземного моря: Зміна навколишнього середовища і реакції людини протягом четвертинного періоду» (From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary). Керівник д.г.-м.н. проф. В.В. Янко. Цей проект спрямований на вивчення впливу змін навколишнього середовища на розвиток людства в межах Каспійсько-Чорноморсько-Середземноморського коридору, який охоплює Євразійський міжконтинентальний басейн Каспійського, Чорного, Мармурового, Егейського та Середземного морів і прибережних районів. Під час четвертинного періоду, ці басейни були часто пов'язані і ізольовані один від одного. Це і зумовило їх умови навколишнього середовища і гідрологічного режиму та наклало певний вплив на різні біологічні популяції, в тому числі людей, що населяють прибережні області.

2012-2013 р.р. «Пляжеві піски як архів давніх штормів в Чорному морі (Beach sands as archives of ancient Black Sea storms)». Спільно з Temple University, USA, фінансування - National Geographic, USA. Керівник від ОНУ Є.П.Ларченков.

2012-2015 р.р Проект EU-FP7 PERSEUS «Політико-орієнтовані морські Екологічні дослідження в південно-європейських морях» (Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas). У виконанні цього проекту бере участь 52 організації-партнера з 21 країни.

2011-2013 р.р. Проект MAREAS «Чорноморський Спільний регіональний науково-дослідний центр для пом'якшення наслідків і адаптації до глобальних кліматичних змін» (Black Sea Joint Regional Research Centre for Mitigation and Adaptation to the Global Changes Impact, EU Joint Operational Programme "BLACK SEA 2007-2013), в якому беруть участь всі чорноморські країни. За цим проектом проведений рейс на румунському науково-дослідному судні «Маре Нігрум» в румунських водах в травні 2012 р. і заплановано другий рейс на цьому ж судні в українських водах в травні 2013 р. У проекті беруть участь студенти, аспіранти, співробітники ОНУ та Національної Академії Наук України. Очікувані результати - це фонд мережі установ та вироблення правил і способів взаємодії між науковим співтовариством і політиками, встановлення інформаційних і освітніх сайтів, спеціалізовані бази даних, розробка та підтримка законодавчих ініціатив, виявлення та висвітлення випадків і процесів, які шкодять екосистемам Чорного моря, погодження та раціоналізація дій держав-учасниць програми. Керівник від ОНУ д.г.-м.н. проф. В.В. Янко.

2011-2013 р.р. Проект «Інтерпретація екологічних стежок з метою підтримки управління природоохоронними територіями в Чорноморському регіоні (ІнтерТрейлс)» (InterTrails, Interpretative Trails on the Ground: Support to the Management of Natural Protected Areas in the Black Sea Region).

2011-2012 р.р. "WAPCOAST" Water pollution prevention options for coastal zones and tourist areas: Application to the Danube Delta front area, the BLACK SEA ERA.NET - Pilot Joint Call "Networking on Science and Technology in the Black Sea Region. Очікувані результати спільного українсько-румунсько-німецького проекту: (1) розшифровка і кількісна оцінка геохімічних процесів у фронтальній зоні дельти Дунаю і лагун Разелм-сена, пов'язаних з надходженням органічних речовин у прибережні води і донні відкладення з метою з'ясування їх ролі в процесах евтрофікації, (2) створення та перевірка гідродинамічної моделі води і процесів осадконакопичення в прибережних зонах Чорного моря з використанням новітніх методів і технологій дослідження. Керівник від ОНУ д.г.-м.н. проф. В.В. Янко.

2009-2013 рр. Європейський проект ECOST-MEETING-TD0902-090310-001280 SPLASHCOS «Затоплені доісторичні об'єкти та ландшафти континентального шельфу» (Sub-merged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf), в який входять 68 університетів (в тому числі і ОНУ) з 24 країн. Офіційні представники від України д.г.-м.н. проф. В.В. Янко та д.і.н. О.В. Сминтина. Вперше в європейській науці узагальнені відомості про затоплені палеолітичні поселення північно-західного шельфу Чорного моря і змодельовані на цій основі напрямки та шляхи міграцій давнього населення в цьому регіоні в пізньому плейстоцені. Вперше в Україні розроблено й апробовано науковий план геоархеологічніх робіт в області пам'яток пізнього палеоліту і мезоліту в рамках міжнародної науково-дослідної експедиції «Берег Богів» з метою виявлення і картографування давньої берегової лінії і виявлення поселень стародавніх жителів краю.

2009-2010 р.р. Двосторонній (Україна-Росія) проект № Ф28.6/024 "Північно-Чорноморський регіон в умовах глобальних змін клімату: закономірності розвитку природного середовища за останні 20 тисяч років і прогноз на поточне століття", спонсований українським і російським фондами фундаментальних досліджень. Керівник від ОНУ д.г.-м.н. проф. В.В. Янко

2009-2011р.р. Проект EU-FP7 «Оновлення Чорноморської наукової мережі» (Upgrade Black Sea SCENE). Координатор проекту - фірма MAРІС, Голландія (2009-2011)

2006-2010 р.р.  Проект EU-FP6 HERMES «Hotspot Ecosystems Research on the Margins of European Seas» (http://www.eu-hermes.net), в якому, поряд з ОНУ, брало участь 48 університетів. Керівник від ОНУ д.г.-м.н. проф. В.В. Янко. (Http://www.eu-hermes.net). В рамках цього проекту проведено науковий рейс в Чорному морі на українському НДС «Володимир Паршин».

2005-2011 р.р. INQUA 0501 «Каспійсько-чорноморсько-середземноморський коридор за останні 30 тис. років: зміни рівня моря і адаптаційна стратегія людини» (Caspian-Black Sea-Mediterranean Corridor during the last 30 ky: Sea level change and human adaptive strategies). Керівник д.г.-м.н. проф. В.В. Янко.

2005-2010 р.р. UNESCO-IGU-IGCP 521 «Чорноморсько-середземноморський коридор за останні 30 тис. років: зміни рівня моря та адаптація людини» (Black Sea-Mediterranean Corridor during last 30 ky: Sea level change and human adaptation). Керівник д.г.-м.н. проф. В.В. Янко. У проектах № 7 і 8 взяло участь близько 400 вчених з 32 країн. Проведено сім пленарних конференцій та польових екскурсій в Туреччині, Росії, Україні, Греції, Румунії та Болгарії, захищені десятки магістерських та докторських (PhD) робіт, видані три монографії, надруковані десятки статей, створена база геохронологічних датувань, розроблені моделі коливання рівня і солоності моря, водообміну через Босфор, а також розселення людини слідом за змінами середовища.

2005-2008 р.р. Проект EU-FP6 «Чорноморська наукова мережа» (Black Sea Scientific Network). Координатор проекту - фірма MAРІС, Голландія

2006-2007 р.р. Проект EU-TACIS «Технічна допомога у плануванні менеджменту басейну Нижнього Дністра» (Technical Assistance for the Lower Dnister Basin Management Planning). Контактор - фірма «Аркадіс Євроконсалт», Голландія.

2005-2007 р.р. Українсько-австрійський проект «Дослідження палеонтологічних залишків верхнеміоценового - пліоценового віку в Одеській області». Керівник д.г.-м.н. проф. В.В. Янко

2003 р. NATO Advanced Research Workshop «Зміна клімату та міграції берегової лінії". (Climate Change and Coastline Migration), Бухарест, Румунія. Співкерівник д.г.-м.н. проф. В.В. Янко.

2000-2003 р.р. Проект EU-TACIS «Придунайські озера: стале збереження і відновлення природного стану і екосистем» (Lower Danube Lakes: Sustainable Restoration and Protection of Habitats and Ecosystems). Контрактор проекту - фірма Ленделл Мілз, Англія.

1997-2000 р.р. «Розробка нової технології вивчення впливу забруднення Чорного моря нафтою та гербіцидами на організми» (Pollution by oil and herbicides in the Black Sea: Novel detection technologies and biological impact). Європейська програма COPERNICUS. Керівник д.г.-м.н. проф. Є.П. Ларченков.

Держбюджетні теми:

2022-2024 р.р. «Вивчення розвантаження глибинних флюїдних потоків на дні Чорного моря з метою оцінки безпеки мореплавства» д/б тема № 612 (фундаментальна). Головна мета - всебічне вивчення розвантаження глибинних флюїдних потоків (ГФП) на морському дні для створення комплексної геоінформаційної системи (ГІС), яка є кінцевим продуктом проєкту, з визначенням місць їх розташування та оцінкою небезпеки для надводного і підводного судноплавства в економічній зоні України та прилеглої глибоководної частині Чорного моря. Головні завдання: 1. Створення бази геолого-геофізичних даних по геолого-структурним особливостям зон розвантаження ГФП на морському дні в рамках зазначеного вище району робіт, тобто сипи, плюми, грязьові вулкани, що фактично входять у склад труб дегазації, за їх геохімічними, мінералогічними, і палеонтологічними ознаками. В основу створення бази даних буде покладено комплексний метод направлено-рангової інтерпретації геологічної інформації, розробленої раніше авторами проекту. 2. Створення бази даних по гідрологічним особливостям водної товщі в місцях розвантаження ГФП.

2019-2021 р.р. «Розробка прогнозних критеріїв пошуків покладів вуглеводнів в Чорному морі на засадах теорії флюїдогенез» д/б тема № 590 (прикладна). Фінансування - Міністерство освіти і науки України. Керівник д.г.-м.н. проф. В.В. Янко. Головна мета – дослідження для розробки комплексної системи прецизійних прогнозних критеріїв, рангованих за ступенем чутливості до об’єкту, для виявлення покладів вуглеводныв (ВВ) в осадовому чохлі північно-західної частини Чорного моря на засадах теорії флюїдогенезу шляхом поєднання та інтегрування прямих пошукових ознак. Основні завдання проекту включають вивчення: (1) проявів грязевого вулканізму; (2) газогеохімічних характеристик донних відкладів; (3) термобаричних параметрів флюїдного середовища (за флюїдними включеннями ВВ у мінеральних новоутвореннях); (4) мейобентосу з твердими раковинами (включно з ізотопією раковин) та без них; (5) інтерпретацію, інтеграцію, порівняння отриманих результатів з даними сейсморозвідки і їхнє зведення у комплексну систему критеріїв через прямі пошукові ознаки ВВ покладів.

2015-2017 «Вивчити процеси формування та просторового розподілу метану у Чорному морі та теоретично обґрунтувати його вплив на еко- та геосистеми басейну» д/б тема № 539. Фінансування - Міністерство освіти і науки України. Керівник д.г.-м.н. проф. В.В. Янко. Головна мета проекту: вивчити процеси формування та просторового розподілу природного метану у Чорному морі для теоретичного обґрунтування та прогнозування його впливу на еко- та геосистеми басейну, розробити концепцію і моделі їх асиміляційної ємності, цілісності й стійкості для різних сценаріїв зміни клімату та рівня моря і дати рекомендації для оптимізації використання біологічних ресурсів, техногенного навантаження на морське дно, судноплавства та охоронних заходів у районах поширення метанових викидів.

2010-2012 р.р. «Розробити теоретичні основи концепції формування і трансформації субмарини газогідратів в голоценових час в Чорному морі», д/б тема № 465. Фінансування - Міністерство освіти і науки України. Керівник д.г.-м.н. проф. Є.П.Ларченков

2008-2009 р.р. «Вивчити геологічну будову, сучасні екзогенні геологічні процеси і провести оцінку руйнування поверхні і берегів острова Зміїний», д/б тема № ЗМ/336-2008. Фінансування - Міністерство освіти і науки України. Керівник д.г.-м.н. проф. Є.А.Черкез.

2007-2009 р.р. «Оцінити перспективи нафтогазоносності Кілійсько-Зміїноостровського геоблоку на основі еволюційно-геодинамічної моделі його формування», д/б тема № 412. Фінансування - Міністерство освіти і науки України. Керівник д.г.-м.н. проф. Є.П.Ларченков.

2003-2006 р.р. "Створити еволюційно-геодинамічну модель формування та флюідодинамічного режиму Кілійсько-Зміїноостровського геоблоку, для наукового обґрунтування прогнозу нафтогазоносності придунайського шельфу України", д/б тема № 362. Фінансування - Міністерство освіти і науки України. Керівник д.г.-м.н. проф Є.П.Ларченков.

.2002-2003 р.р. «Розробити еколого-геохімічні критерії оцінки впливу освоєння газових і газово-конденсатних родовищ на геосистеми північно-західного шельфу Чорного моря», д/б тема № 302. Фінансування - Міністерство освіти і науки України. Керівник д.г.-м.н. проф. Є.П.Ларченков.

1999-2002 р.р. "Вивчити динаміку обумовлених техногенезом деформацій геохімічних полів донних ландшафтів і розробити критерії прогнозування екологічного стану узбережно-морських екосистем північно-західного шельфу Чорного моря", д/б тема № 136. Фінансування - Міністерство освіти і науки України. Керівник д.г.-м.н. проф. Є.П. Ларченков.

1997-2000 р.р. "Еколого-геохімічні і геодинамічні основи прогнозу техногенних змін в узбережній зоні межиріччя Дунай-Тілігул", д/б тема № 775. Фінансування - Міністерство освіти і науки України. Керівник д.г.-м.н. проф. Є.П. Ларченков.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top