Рівні освіти

 • Бакалаврський рівень

  Бакалавр – освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується в результаті успішного засвоєння освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180 – 240 кредитів ЄКТС.

  Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій.

  Закон України «Про Вищу освіту» (реєстрац. № 1556-VII від 01.07.2014 р.)

  Бакалавр – перший цикл освіти у відповідності до Рамки кваліфікації європейського простору вищої освіти FQ-EHEA (2005 р.) та відповідає шостому рівню Європейської рамки кваліфікацій щодо навчання упродовж життя — EQF-LLL (2008 р.)

  Європейський академічний простір

  Структура програми бакалавра в Європі

  (180 кредитів ECTS - European Credit Transfer System)

  90 кредитів – обов’язкові модулі (базові для програми) – тобто половина (50%)

  15 кредитів – напівобов’язкові модулі спеціалізації, профілізації (наприклад вибрати обов’язково 3 з 5 дисциплін)

  60 кредитів – вибіркові модулі, з яких 30 (тобто 50%) можуть не відноситися до основної програми (можна вибирати з великого переліку дисциплін)

  15 кредитів – бакалаврська робота

  Програмні компетентності

  Загальні

  Системні:

  • Здатність до гармонійного поєднання, сприйняття та оцінювання розвитку природи та суспільства, розгляду суспільних явищ в розвитку і конкретних історичних умовах.
  • Здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, займати активну життєву та громадянську позицію, розвивати лідерські якості.
  • Здатність до безперервного навчання та саморозвитку, самостійної і автономної праці, використання системного підходу до розроблення та реалізації проектів.
  • Здатність турбуватися про якість, виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості.
  • Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, бути ініціативним та креативним, генерувати та формулювати нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність.

  Інструментальні:

  • Здатність до аналізу та оцінювання соціальних процесів і явищ в здійсненні професійної діяльності.
  • Здатність до засвоєння та демонстрування професійних знань та розумінь, набуття вмінь та навичок, розв’язання конкретних задач та вирішення проблем у професійній галузі.
  • Здатність до організації і планування професійної діяльності у відповідності з визначеними стратегічними орієнтирами.
  • Здатність до професійного (усного та письмового) спілкування діловою українською мовою.
  • Здатність до опанування іноземної мови на рівні професійного спілкування з предмету основної діяльності.
  • Здатність працювати зі спеціальною інформацією, у тому числі в глобальних електронних мережах.
  • Здатність обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати спроможність їх виконання та правомочність.

  Міжособистісні:

  • Здатність набувати та ефективно використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати в команді та налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.
  • Здатність до критики та самокритики у здійсненні професійної діяльності.
  • Здатність до міждисциплінарної взаємодії, налагодження та здійснення комунікаційної діяльності із зовнішнім середовищем, спілкування з експертами з інших галузей.

  Фахові:

  • Здатність до усвідомлення відмінностей поміж ключовими соціологічними парадигмами, уміння застосовувати соціологічні поняття, концепції та теорії для інтерпретації соціальних явищ і процесів.
  • Розуміння базових закономірностей взаємодії індивідів, соціальних груп, спільнот та суспільств, соціальної обумовленості структури особистості та життєвого шляху індивіда, а також ролі індивіда в життєдіяльності соціальних організацій, спільнот і суспільств.
  • Розуміння соціальних процесів, трендів, можливостей і викликів соціальних змін в Україні та світі.
  • Здатність зіставити результати різних соціологічних досліджень.
  • Здатність застосувати соціологічний дослідницький інструментарій, уміння розробити та реалізувати програму соціологічного дослідження.
  • Здатність знайти соціальні дані у відкритому доступі, здійснити їх змістовне структурування й узагальнення.
  • Здатність проаналізувати, представити та проінтерпретувати числові й нечислові соціальні дані.

 • Магістерський рівень

  Магістратура - другий рівень у дворівневій системі вищої освіти. Термін навчання в магістратурі - 2 роки. До вступу в магістратуру допускаються особи, які мають вищу освіту будь-якого рівня (бакалавр, дипломований спеціаліст, магістр).

  Дворівнева система вищої освіти введена в Україні в рамках приєднання нашої країни до Болонського процесу, що припускає зближення систем вищої освіти в європейських країнах з метою створення єдиного європейського освітнього простору.

  Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

  Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

  Закон України «Про Вищу освіту» (реєстрац. № 1556-VII від 01.07.2014 р.)

  Програмні компетентності

  Загальні

  Системні:

  • Здатність до гармонійного поєднання, сприйняття та оцінювання розвитку природи та суспільства, розгляду суспільних явищ в розвитку і конкретних історичних умовах.
  • Здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, займати активну життєву та громадянську позицію, розвивати лідерські якості.
  • Здатність до безперервного навчання та саморозвитку, самостійної і автономної праці, використання системного підходу до розроблення та реалізації проектів.
  • Здатність турбуватися про якість, виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості.
  • Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, бути ініціативним та креативним, генерувати та формулювати нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність. Інструментальні:
  • Здатність до аналізу та оцінювання соціальних процесів і явищ в здійсненні професійної діяльності.
  • Здатність до засвоєння та демонстрування професійних знань та розумінь, набуття вмінь та навичок, розв’язання конкретних задач та вирішення проблем у професійній галузі.
  • Здатність до організації і планування професійної діяльності у відповідності з визначеними стратегічними орієнтирами.
  • Здатність до професійного (усного та письмового) спілкування діловою українською мовою.
  • Здатність до опанування іноземної мови на рівні професійного спілкування з предмету основної діяльності.
  • Здатність працювати зі спеціальною інформацією, у тому числі в глобальних електронних мережах.
  • Здатність обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати спроможність їх виконання та правомочність.

  Міжособистісні:

  • Здатність набувати та ефективно використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати в команді та налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.
  • Здатність до критики та самокритики у здійсненні професійної діяльності.
  • Здатність до міждисциплінарної взаємодії, налагодження та здійснення комунікаційної діяльності із зовнішнім середовищем, спілкування з експертами з інших галузей.

  Фахові:

  • Здатність до усвідомлення відмінностей поміж ключовими соціологічними парадигмами, уміння застосовувати соціологічні поняття, концепції та теорії для інтерпретації соціальних явищ і процесів.
  • Розуміння базових закономірностей взаємодії індивідів, соціальних груп, спільнот та суспільств, соціальної обумовленості структури особистості та життєвого шляху індивіда, а також ролі індивіда в життєдіяльності соціальних організацій, спільнот і суспільств.
  • Розуміння соціальних процесів, трендів, можливостей і викликів соціальних змін в Україні та світі.
  • Здатність зіставити результати різних соціологічних досліджень.
  • Здатність застосувати соціологічний дослідницький інструментарій, уміння розробити та реалізувати програму соціологічного дослідження.
  • Здатність знайти соціальні дані у відкритому доступі, здійснити їх змістовне структурування й узагальнення. Здатність проаналізувати, представити та проінтерпретувати числові й нечислові соціальні дані.
 • Освітньо-науковий/освітньо-творчий рівень

  Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

  Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

  Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

  Закон України «Про Вищу освіту» (реєстрац. № 1556-VII від 01.07.2014 р.)

  Мета програми доктора філософії (PhD) в галузі соціології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, передбачає надання фундаментальних знань щодо основних концепцій, теоретичних підходів і методів дослідження в соціології.

  Курси зосереджені на вивченні засобів масової інформації і комунікації, соціології сім’ї, розвитку дитини, соціології освіти, культурології, раси і досліджень етнічної приналежності, соціології села та міста, теорії розвитку та політичної соціології.

  Розподіл змісту освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

   

  Цикли дисциплін

  Навчальних годин

  Кредитів

  Загальні дисципліни. Нормативні дисципліни (обов’язкові)

  540

  18

  Професійні дисципліни. Нормативні дисципліни (обов’язкові)

  450

  15

  Дисципліни вибору (15 кредитів, 25 %)

  360

  12

  Науково-дослідницька робота

  Х

  Х

  Підготовка та захист дисертаційної роботи

  Х

  Х

  Разом

  1350

  45

  Дослідницькі компетентності

  • здатність до критичного мислення, зокрема, вміння застосовувати критичне мислення до аналізу результатів власного наукового дослідження, його наукової новизни, теоретичного і практичного значення;
  • уміння з нових дослідницьких позицій формулювати методологічну базу власного наукового дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і значення для розвитку інших галузей науки, суспільно-політичного, економічного життя, національної чи світової духовної культури;
  • здатність до участі у міждисциплінарних проектах та вміння використовувати результати наукових досліджень інших галузей науки для досягнення цілей власного наукового дослідження;
  • уміння ефективно використовувати сучасну методологію наукового пізнання та новітні методи наукових досліджень;
  • ініціювати, організовувати та проводити комплексні теоретичні та експериментальні дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових знань;
  • проводити власні оригінальні наукові дослідження, які містять наукову новизну, мають важливе теоретичне та практичне значення;
  • уміння кваліфіковано відобразити результати наукових досліджень у наукових статтях та тезах, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз;
  • здатність професійно презентувати результати своїх досліджень на міжнародних наукових конференціях, семінарах для вітчизняного та світового співтовариства;
  • уміння працювати з літературними каталогами, базами даних зі спеціальності та наукометричними базами; володіти навичками застосування синергетичної методології у науково-дослідницькій та педагогічній діяльності, знаннями про фундаментальні засади сучасної наукової картини світу;
  • знання соціальної історії галузі науки, за якою здійснюються власні дослідження, усвідомлення місця результатів власного наукового дослідження у суспільному житті.

  Комунікативні компетентності

  • здатність вільно застосовувати рідну та іноземну (в першу чергу - англійську) мову в науковій роботі, науково-педагогічній та інноваційній діяльності, в практиці повсякденного спілкування в режимі реального часу;
  • здатність написання українською та іноземною мовою власних наукових творів різного змісту та обсягу (наукова стаття, автореферат, тези конференції, наукова доповідь, запит на науковий грант, договір про співпрацю, звіт з наукової роботи, дисертація тощо);
  • здатність написання українською та іноземною мовою власних науково-педагогічних творів різного змісту та обсягу (робоча навчальна програма, текст лекції, розділи в навчальному посібнику, підручнику тощо);
  • здатність усно практично використовувати іноземну мову у науковій, інноваційній діяльності та педагогічній діяльності (усний виступ на конференції, використання іноземної мови у ділових переговорах щодо комерціалізації результатів наукового дослідження, проведення іноземною мовою лекцій з нормативних курсів та спеціальних курсів за профілем кафедри, консультування студентів іноземною мовою, проведення іноземною мовою одноразових презентаційних та профорієнтаційних лекцій для різних категорій слухачів тощо);
  • уміння та навички використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при спілкуванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації даних та представленні результатів; здатність працювати із наукометричними базами даних з метою виконання власного наукового дослідження та вміння використовувати інтернет-технології для організації і забезпечення власної наукової, педагогічної та інноваційної діяльності, у підготовці наукових публікацій, звітів, ділової та особистої документації;
  • здатність до практичного використання у власній педагогічній діяльності інформаційних технологій дистанційного навчання, у організації та проведенні наукових заходів (конференції, наукові семінари, майстер-класи тощо);
  • спроможність ефективно працювати самостійно та в команді, організовувати взаємодію з експертами.

  Управлінські компетентності

  • здатність брати участь у організації роботи кафедри, факультету, університету, знати та розуміти принципи організації роботи науково-дослідного сектору/лабораторії/, науково-дослідної теми за профілем навчання (розподіл функціональних обов’язків, технічне завдання науково-дослідної роботи, місце науково-дослідного сектору/лабораторії у системі наукової роботи інституту та університету тощо);
  • знати принципи фінансування науково-дослідних робіт та структуру кошторисів на її виконання, вміння підготувати запит на отримання фінансування, звітну документацію;
  • знати основи управління науково-дослідним сектором/лабораторією, основи управління науково-дослідною роботою інституту й університету (план роботи, регламент, індикатори); уміння формувати команду дослідників для вирішення локальної задачі (проведення експерименту, збору інформації, підготовки пропозицій).

  Науково-педагогічні компетентності

  • здатність брати участь у організації науково-педагогічної роботи профільної кафедри, знати та розуміти принципи організації роботи профільної кафедри (розподіл функціональних обов’язків, розподіл педагогічного навантаження, місце кафедри у системі науково-дослідної роботи інституту й університету);
  • практичне вміння створювати власні науково-педагогічні твори за профілем кафедри (робоча навчальна програма, конспект лекцій, навчально-методичний комплекс, розділи навчально-методичного посібника, навчального посібника, підручника, практикуму, вміння проводити, практичні, семінарські заняття, консультації, керувати самостійною роботою тощо);
  • вміння планувати і ефективно використовувати час у науковій та педагогічній роботі.

  Етичні компетентності

  • дотримуватись норм наукової етики щодо здійснення наукової діяльності та проведення власного наукового дослідження;
  • знати й коректно посилатись на розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, наукові школи та фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати мету власного наукового дослідження як складову загальноцивілізаційного та загальносоціологічного процесу.

  Спеціальні професійні

  • застосувати сучасні способи теоретичного аналізу наукових проблем та вміти здійснювати теоретичні узагальнення;
  • вміти застосовувати соціологічні теорії соціальних структур та соціальних відносин до пояснення сучасних соціальних явищ і процесів; формулювати дослідницькі гіпотези, визначати способи їх перевірки та здійснювати їх перевірку;
  • планувати та організовувати соціологічні дослідження, здійснювати соціологічну експертизу; самостійно збирати, опрацьовувати, всебічно аналізувати та узагальнювати соціологічну інформацію; застосовувати широке коло методів теоретичного та емпіричного аналізу соціальних явищ і процесів.

  ступінь доктора філософії може бути присвоєний фахівцям, які:

  • проявили систематичне розуміння своєї дослідницької галузі і майстерне володіння навичками та методами досліджень у цій галузі;
  • продемонстрували здатність започатковувати, планувати, реалізовувати та корегувати послідовний процес ґрунтовного наукового дослідження, дотримуючись належної академічної доброчесності;
  • зробили науковий внесок, провівши оригінальне дослідження, яке забезпечило приріст знань завдяки істотному обсягу праці і частина якого заслуговує на публікацію у національних або міжнародних рецензованих виданнях;
  • є здатними до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових та складних ідей;
  • можуть спілкуватися з колегами, ширшою науковою спільнотою та суспільством в цілому у питаннях, що стосуються сфери його експертних знань;
  • дають підстави очікувати від них здатності в рамках академічного та професійного контексту сприяти технологічному, суспільному чи культурному поступу в суспільстві, заснованому на знаннях.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top