Навчальна робота

Мовна підготовка іноземних студентів, аспірантів, стажистів повинна враховувати їхні потреби в отриманні якісної освіти, що сприятиме подальшому особистісному зростанню, а також підвищенню престижу закладу вищої освіти України, української системи освіти. Мова для іноземних студентів українських ЗВО є не тільки навчальним предметом, а й освітньою дисципліною, засобом всебічного розвитку упродовж життя, провідником майбутніх фахівців у їхньому становленні як професійних особистостей, що можуть брати участь у діалозі культур.

Пріоритетними напрямами навчально-методичної та наукової діяльності кафедри є: розробка актуальних питань теорії та методики викладання української та російської мов як іноземних (дослідження структури, змісту та організації процесу навчання іноземних громадян), теоретичне обґрунтування та практичне впровадження новітніх технологій, вивчення проблем міжкультурної комунікації в теорії та практиці викладання мов. Результати наукових досліджень оприлюднюються на міжнародних та вітчизняних конференціях, семінарах, у наукових статтях, методичних розробках тощо.

Колективом кафедри розроблені та обґрунтовані методичні концепції навчання української та російської мов як іноземних, а з 2019 р. й англійської мови, введено нові адаптивні системи навчання цих мов, здійснено моделювання навчального процесу з української та російської мов для різних категорій іноземних слухачів. З цією метою розробляються методичні вказівки та посібники, сучасні програми навчання для іноземних студентів, аспірантів та стажерів. Основним документом, що визначає навчально-методичну роботи викладачів кафедри є Концепція мовної підготовки іноземних громадян в ОНУ імені І.І. Мечникова (схвалено за засіданні Вченої Ради ОНУ 28.03.2017 р., прот. № 7).

Навчальні посібники

 1. Рева-Лєвшакова Л. В., Гладир Я. С. Розмовляємо українською (стартовий курс А1, А2) : навч. посіб. для іноземних студентів-слухачів ЗВО України. Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2021. 384 с.

Методичні посібники

 1. Черновалюк И.В. Мы учимся в ОНУ. Тексты для чтения и аудирования : метод. пособие для иностранцев. Одесса : ОНУ им. И.И. Мечникова, 2021.76 с.
 2. Шахина Ю. Г., Башкирова Н. П. Русский язык как иностранный: уровни А1, А 2, В 1: пособие для иностранных слушателей подготовительных отделений. Одесса : ОНУ им. И.И. Мечникова, 2021. 88 с.

Методичні рекомендації (вказівки)

 1. Варава С.В., Ивлева С.Н. Научный стиль речи: филологическое направление. Одесса, ОНУ, 2021. 48 с.
 2. Дащенко О. И. Прилагательное: материалы для самостоятельной работы иностранных слушателей подготовительных отделений. Одесса: ОНУ им. И. И. Мечникова, 2021. 34 с.
 3. Любецкая В.В. Мазурок И.Л. Аудио- и видеоматериалы на уроках русского как иностранного. Одесса: ОНУ, 2021. 28 с.
 4. Негляд Т.Ю. Науковий стиль мовлення (медико-біологічний профіль): тести та вправи. Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2021. 36 с.
 5. Шахина Ю.Г. Работаем с предложным падежом: методические указания для иностранных слушателей подготовительного отделения. Одесса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2021. 38 с.
 6. Шахина Ю.Г. Работаем с винительным падежом: методические указания для иностранных слушателей подготовительного отделения. Одесса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2021. 34 с.
 7. Шкапова О.М. Тексти для читання з хімії. Одеса: ОНУ, 2021. 42 с.

Підвищення кваліфікації

 1. Арефьєва Н.Г., д.філол.н.,доц. підвищення кваліфікації у формі захисту дисертації. 22 грудня 2021 року у спеціалізованій вченій раді Д 08.051.05 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара к.філол.н., доц. Арефьєва Н.Г. захистила дисертаційне дослідження "Фразеологія російських переселенських говірок Півдня України: лінгвокультурологічний та лексикографічний аспекти" на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.02 Російська мова.
 2.  Косовська Д.В., викл.: з 22.02.2021 р. по 03.05.2021 р. по кафедрі українознавства і лінгводидактики Одеської національної академії харчових технологій за програмою «Українська мова як іноземна».
 3. 3. Кот О.І.,викл.: - з 22.02.2021 р. по 03.05.2021 р. по кафедрі українознавства і лінгводидактики Одеської національної академії харчових технологій за програмою «Українська мова як іноземна».
 4. Черновалюк І.В., к.філол.н.,доц. : - з 08.11.2021 р. по 08.01.2022 р. по кафедрі української мови державного університету "Одеська політехніка" за програмою «Українська мова як іноземна».
 1. Любецька В.В. Інтерактивний практикум з російської мови як іноземної: навч.-метод. посіб. для студентів підготовчих відділень/В.В. Любецька. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2020. – 196 с.
 2. Мазурок И. Л. Русский язык. Научный стиль речи и язык специальности "Экономика"/ И.Л. Мазурок. – Одесса: ОНУ имени И.И. Мечникова, 2020. – 71 с.

Підвищення кваліфікації

 • ст. викл. Негляд Т.Ю., з 22.09.2020 р. по 23.11.2020 р. по кафедрі українознавства і лінгводидактики Одеської національної академії харчових технологій.

Публікації навчально-методичних праць

 1. Сізова Л.В., Мойсеєнко Н.Г. Ділова мова: словник / Н.Г. Мойсеєнко, Л.В. Сізова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ін-т міжнар. освіти. – Одеса: ОНУ, 2019. – 62 с.
 2. Сізова Л.В., Мойсеєнко Н.Г. Ділова мова: навч.-метод. посіб. / Н.Г. Мойсеєнко, Л.В. Сізова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2019. – 123 с.

Підвищення кваліфікації

 1. ст. викладач Андріанова І.О. пройшла стажування в Одеській національній академії зв’язку імені О.С. Попова (кафедра лінгвістичної підготовки) з російської мови як іноземної 07.10.2019-06.11.2019, з української мови як іноземної 11.11.2019-10.12.2019.
 2. викл. Сізова Л.В. пройшла стажування в Одеській національній академії зв’язку імені О.С. Попова (кафедра лінгвістичної підготовки) з російської мови як іноземної 07.10.2019-06.11.2019, з української мови як іноземної 11.11.2019-10.12.2019.

Заходи

У лютому 2019 р. проведено науково-методичний семінар «Методико-теоретичні аспекти мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців на сучасному етапі розвитку вищої школи».

Публікації навчально-методичних праць

 1. Арефьева Н.Г., Книш Е.В., Черновалюк И.В. Тексты по русскому языку: методическое пособие для иностранных студентов. – Одесса, 2018. – 66 с.
 2. Арефьева Н.Г. Русско-украинский словарь культурних символов (для иностранных студентов и стажеров). – Одесса: ОНУ, 2018 – 118 с.

Підвищення кваліфікації

 1. Мазурок І.Л., ст. викл.:
  • з 02.04.2018 р. по 26.04.2018 р. по кафедрі слов’янського мовознавства ПУНПУ імені К.Д. Ушинського за програмою «Російська мова як іноземна»;
  • з 24.09.2018 р. по 23.10.2018 р. по кафедрі лінгвістичної підготовки Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова за програмою «Українська мова як іноземна».
 2. Бережна С.М., викл.:
  • з 09.04.2018 р. по 09.05.2018 р. по кафедрі іноземних мов в Одеському національному медичному університеті за програмою «Російська мова як іноземна»;
  • з 10.05.2018 р. по 10.06.2018 р. по кафедрі суспільних наук в Одеському національному медичному університеті за програмою «Українська мова як іноземна».
 3. Бойченко А.В., викл.:
  • з 24.09.2018 р. по 23.10.2018 р. по кафедрі лінгвістичної підготовки Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова за програмою «Українська мова як іноземна».
  • з 24.10.2018 р. по 23.11.2018 р. по кафедрі лінгвістичної підготовки Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова за програмою «Російська мова як іноземна».
 4. Дащенко О.І., ст. викл.:
  • з 24.09.2018 р. по 23.10.2018 р. по кафедрі лінгвістичної підготовки Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова за програмою «Українська мова як іноземна».
  • з 24.10.2018 р. по 23.11.2018 р. по кафедрі лінгвістичної підготовки Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова за програмою «Російська мова як іноземна».
 5. Любецька В.В., к.філол.н., ст. викл.:
  • з 24.09.2018 р. по 23.10.2018 р. по кафедрі лінгвістичної підготовки Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова за програмою «Українська мова як іноземна».
  • з 24.10.2018 р. по 23.11.2018 р. по кафедрі лінгвістичної підготовки Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова за програмою «Російська мова як іноземна».
 6. Івлєва С.М., ст. викл.: стажування в Жешувському університеті Польщі в рамках проекту Еразмус+ (з 8.04.18 р. по 13.04.18 р.)

Заходи

14 лютого 2018 року проведено науково-методичний семінар з теми: «Методико-теоретичні аспекти мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців на сучасному етапі розвитку вищої школи».

Публікації навчально-методичних праць

 1. Черновалюк И. В. Собеседование по русскому языку. Методические рекомендации для иностранцев, поступающих в аспирантуру ОНУ имени И. И. Мечникова. – Одесса, 2017. – 68 с.
 2. Башкирова Н. П., Шахина Ю. Г. Русский язык. Тексты для чтения. – Одесса, 2017. – 78 с.

Заходи

08 червня 2017 року на кафедрі проведено науково-методичний семінар з теми: «Інтерактив навчального процесу у контексті формування комунікативних компетенцій іноземними студентами». У семінарі взяли участь усі члени кафедри. З доповідями виступили:

 1. Рева-Лєвшакова Л. В., д.філол.н., професор. Тема доповіді: «Традиції та інновації інтерактиву».
 2. Корнєєва Х. А., к. ф. н., ст. викл. Тема доповіді: «Історія інтерактивних методів навчання».
 3. Гері Емі Мері, докторантка University of California (Los Angeles), стажист кафедри культурології філософського факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. Тема доповіді: «Інтерактивні інновації в сучасній американській школі».
 4. Бандура А. Є., ст. викл.. Тема доповіді: «Сучасні методики викладання іноземних мов по скапу».
 5. Мазурок І. Л., ст. викл. Тема доповіді: «Інтерактив у позакласній роботі».
 6. Башкірова Н.П., ст. викл. Тема доповіді: «Планування інтерактивних занять: проблеми та перспективи».
 7. Івлєва С. М., ст. викл. Тема доповіді: «Аудіо та відеолінгвілізація української мови як іноземної».
 8. Шахіна Ю. Г., ст. викл. Тема доповіді: «Використання інтерактивних методів навчання на етапі довузівської підготовки».
 9. Сізова Л. В., ст. викл. Тема доповіді: «Формування комунікативних компетенцій іноземними студентами при вивченні ділової російської мови».
 10. Черновалюк І. В., к. ф. н., доц. Тема доповіді: «Перспективи розвитку інтерактивних технологій навчання українській/російській мові як іноземної».

Підвищення кваліфікації

 1. Рева-Лєвшакова Л. В., д.ф.н., проф.:
  • з 20.04.2017 р. по 22.05.2017 р. по кафедрі українознавства і лінгводидактики Одеської національної академії харчових технологій, стажування за програмою «Українська мова як іноземна»;
  • з 23.05.2017 р. по 23.06.2017 р. по кафедрі українознавства і лінгводидактики Одеської національної академії харчових технологій, стажування за програмою «Російська мова як іноземна».
 2. Корнєєва Х. А., к.ф.н., ст. викл.:
  • з 18.09.2017 р. по 18.10.2017 р. по кафедрі українознавства та лінгводидактики Одеської національної академії харчових технологій за програмою «Українська мова як іноземна».
 3. Бандура А.Є., ст. викл.:
  • з 29.05.2017 р. 30.06.2017 р. по кафедрі слов’янського мовознавства ПУНПУ імені К.Д. Ушинського.
 4. Садовська М.О. ст. викл.:
  • з 05.05.2017 р. по 06.06.2017 р. по кафедрі української філології та методики викладання фахових дисциплін ПНПУ імені К. Д. Ушинського.
 5. Гороб’євська Т.І., ст. викл.:
  • з 10.04.2017 р. по 10.05.2017 р. по кафедрі українознавства і лінгводидактики Одеської національної академії харчових технологій.
 6. Башкірова Н.П., ст. викл.:
  • з 03.04.2017 р. по 05.05.2017 р. в Одеському національному медичному університеті за програмою «Російська мова як іноземна»;
  • 08.05.2017 р. по 08.06.2017 р. в Одеському національному медичному університеті за програмою «Українська мова як іноземна».
 7. Ареф’єва Н. Г., к.ф.н., доц.:
  • з 13.08.2017 р. по 25.08.2017 р. стажування з російської мови у м. Санкт-Петербург.
 8. Любецька В. В., к.ф.н., ст. викл.:
  • з 09.10.2017 р. по 09.11.2017 р. у Військовій академії (м. Одеса).

Навчально-методичні праці

 1. Арефьева Н. Г. Собеседование по русскому языку: образовательно-квалификационный уровень «специалист / магистр»: методические рекомендации для иностранцев, поступающих вОдесский национальный университет имени И. И. Мечникова / Н. Г. Арефьева. – Одесса : Одесский национальный університет имени И. И. Мечникова, 2016. – 30 с.
 2. Быкова Е. А., Афанасьева М. Н., Мазурок И. Л. Учебные экскурсии. Методические рекомендации для подготовки иностранных студентов подготовительного отделения к учебным экскурсиям / Е. А. Быкова, М. Н. Афанасьева, И. Л. Мазурок. – Одесса: ОНУ, 2016. – 68 с.
 3. Мазурок И. Л. Великие экономисты. Тексты для чтения: методические рекомендации для слушателей подготовительногоотделения истудентов 1-х курсов экономических специальностей / И. Л. Мазурок. – Одесса: ОНУ, 2016. – 53 с.
 4. Рева-Лєвшакова Л. В. Методичні рекомендації щодо виконання магістерської роботи з літератури для студентів спеціальності «Мова і література» ОС «магістр». – Ізмаїл, 2016. – 27 с.
 5. Рева-Лєвшакова Л. В. Методичні рекомендації щодо виконання магістерської роботи з загального мовознавства для студентів спеціальності «Мова і література» ОС «магістр». – Ізмаїл, 2016. – 25 с.
 6. Рева-Лєвшакова Л. В. Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи з літератури для студентів спеціальності «Мова і література» (освітній рівень: спеціаліст). – Ізмаїл, 2016. – 27 с.
 7. Черновалюк И. В. Собеседование по русскому языку: образовательно-квалификационный уровень «бакалавр»: Методические рекомендации для иностранцев, поступающих в Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова / И. В. Черновалюк. – Одесса :Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2016. – 50 с.

Підвищення кваліфікації

 1. З 12.05.2016 по 12.06.2016 р. викладач кафедри мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців ІМО Ануфрієва С. М. пройшла підвищення кваліфікації в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинського на кафедрі педагогіки в обсязі трьох кредитів (108 годин). Довідка про стажування №1320/07 від 01.07.2016 р.
 2. Доц. Книш О. В. з 04.05.2016 по 04.06.2016 р. пройшла підвищення кваліфікації в Одеському національному економічному університеті на кафедрі мовної та психолого-педагогічної підготовки в обсязі трьох кредитів (108 годин). Наказ ОНЕУ № 1170 від 04.05.2016 р.
 3. Доц. Черновалюк І. В. 14.09.2016 р. по 14.10.2016 р. пройшла підвищення кваліфікації в Одеському національному політехнічному університеті в Інституті підготовки іноземних громадян кафедри української та російської мов в обсязі трьох кредитів. Довідка про стажування № 570/03-07 від 13.10.2016 р.
 4. Проф. Рева-Лєвшакова Л. В. пройшла дистанційне стажування на кафедрі журналістики і соціальних комунікацій Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) з 29.04.2016 р. по 31.10.2016 р. Посвідчення № 0253 від 31.11.2016 р. Підвищення кваліфікації у Департаменті інформації, кваліфікації та підвищення освіти Шуменського університету «Епископ Константин Преславски» (м. Варна, Болгарія) з 18.08.2016 р. по 31.10.2016 р. (50 годин). Посвідчення №5597/31 від 31.08.2016 р.Заходи 24 листопада 2016 р. ─ науково-методичний семінар з теми «Творчість Федора Достоєвського у контексті української та зарубіжної культури».

Навчально-методичні праці

 1. Арефьева Н.Г. Русская фразеология: лингвострановедческий аспект: практическое пособие / Н.Г.Арефьева. – Одесса: «Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова», 2014. – 188с.
 2. Арефьева Н.Г. Русская фразеология: методические указания для выполнения контрольних работ / Н.Г.Арефьева. – Одесса: «Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова», 2014. – 36 с.
 3. Башкирова Н.П., Мазурок И.Л. Тексты для аудирования: методическое пособие/ Н.П.Башкирова, И.Л.Мазурок. – Одесса: «Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова», 2014. – Часть I. «Новый друг» – 50с.
 4. Башкирова Н.П., Мазурок И.Л. Тексты для аудирования: методическое пособие / Н.П.Башкирова, И.Л.Мазурок. – Одесса: «Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова», 2014. – Часть II. «Думая о будущем» – 70с.
 5. Кныш Е.В. Изучаем синтаксис: методическое пособие / Е.В.Кныш. – Одесса: «Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова», 2014. – 82 с.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-048) 68-12-84
Телефон: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top