Про кафедру

Кафедра мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців – міжфакультетська кафедра, що була раніше складовою частиною Управління міжнародного співробітництва та загальноекономічної діяльності, згодом – Інституту міжнародної освіти, а на цей час – філологічного факультету, має сьогодні необхідний потенціал та досвід, який дозволяє проводити якісну мовну підготовку іноземних громадян у найрізноманітніших формах, орієнтованих на практичні цілі навчання.  

Сучасні дослідження професорсько-викладацького складу кафедри базуються на міцному фундаменті досягнень філологічної думки та представлені багатоаспектними результатами діяльності за понад 50-річний період роботи.  

Кафедра була відкрита у 1971 році на базі секції РЯІ при філологічному факультеті Одеського державного університету. Завідувачами кафедри в різні роки були к. філол. н., доценти Сорокіна М. М., Дроздовський В. П., ст. викладач Соломонов В. Г., ст. викладач Бондаренко І. П. Багато років керувала кафедрою доц. Турутіна М. Ф. У 1988-2014 рр. завідувачем кафедри був к. філол. н., доц. Ільяш А. Є. З вересня 2014 р. до квітня 2015 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала к. філол. н., доцент Черновалюк І. В. З квітня 2015 р. по жовтень 2016 р. – доцент Арефьєва Н. Г. У 2016-2021 рр. кафедрою керувала д.філол.н., професор Рева-Лєвшакова Л.В. У листопаді 2021 р. кафедру знову очолила д. філол.н., доцент Арефьєва Н.Г. 

На кафедрі вивчають: російську, українську та англійську мови – фонетику, лексику, граматику, розвиток мовлення.  

Наукові теми кафедри:

У 2012-2017 рр. наукова діяльність кафедри здійснювалась у межах наукової теми №242 «Удосконалення прийомів та способів навчання іноземців українській (російській) мові в професійних цілях»  (номер держреєстрації 0113U000604);  термін виконання: 1.03.2013 – 31.12.2017. Керівник теми – к. філол.н., доцент Ілляш А. Є., з червня 2015 р. – к.філол.н., доцент Арефьєва Н.Г.

Сьогодні колектив кафедри успішно працює над виконанням затвердженої наукової теми №324 «Лінгвокультурологічні та лексикографічні аспекти мовної підготовки іноземців» (номер держреєстрації 0122U002403);  термін виконання: 1.02.2022 – 31.12.2026. Керівник теми – д.філол.н., доцент Арефьєва Н.Г., відповідальний виконавець – к.філол.н., доцент Черновалюк І.В.

Збірники наукових статей, колективні монографії:

Багаторічний науковий і методичний досвід співробітників кафедри та спеціалістів провідних закладів вищої освіти України в галузі викладання російської / української мовякіноземних покладено в основу збірника наукових статей «Сучасні проблеми методики викладання мов та навчання іноземців у ВНЗ України» (ред. колегія:  Н.Г.Арефьєва (відп.ред.), Є.М.Степанов (наук. ред.), О.В.Книш, І.В.Черновалюк, Х.А.Корнєєва (відп. секр.). Одеса, ОНУ, 2016).

За матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теоретичні та практичні проблеми мовної підготовки іноземців в аспекті міжнародної комунікації» видано збірник наукових статей «Міжнаціональна комунікація – полілог культур (актуальні питання навчання іноземців)» за загальною редакцією  проф. Реви-Лєвшакової Л.В. (Одеса, ОНУ, 2019). 

На цей час формується колективна монографія «Сучасні проблеми методики викладання мов та навчання іноземців у закладах вищої освіти», присвячена 50-річчю кафедри мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців і 30-річчю підготовчого відділення. 

Конференції:

8 листопада 2018 р. на кафедрі вперше було проведено Студентську наукову конференцію «Наукова творчість студента-іноземця: самоідентичне вираження в українському просторі», присвячену Дню української писемності та мови, а також Всесвітньому дню молоді та Всесвітньому дню науки. У роботі конференції взяли участь 32 студенти дев’яти факультетів ОНУ, зокрема магістри філологічного факультету, а також слухачі ПВІ.

16-17 травня 2019 р. на кафедрі було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Теоретичні та практичні проблеми мовної підготовки іноземців в аспекті міжнародної комунікації».

Науково-методичні  семінари:

З 2015 р. на кафедрі регулярно проводяться науково-методичні семінарі, на яких обговорюються актуальні  проблеми мовної підготовки іноземців. 

Членство в робочій групі МОН України:

У 2017-2018 рр. доцент Н.Г. Арефьєва працювала в складі робочої групи МОН України з розробки матеріалів стандартизованого оцінювання іноземних студентів з мови навчання (російської) на рівень В1.

Навчально-методична комісія:

З 2014 по 2021 рр. на кафедрі працювала навчально-методична комісія, діяльність якої була спрямована насамперед на забезпечення високої якості начальної, навчально-методичної та методичної літератури на кафедрі, що готується до видання. У різні часи комісію очолювали к. філол.н., доценти Черновалюк І.В., Арефьєва Н.Г., Любецька В.В., д.філол.н., проф. Рева-Лєвшакова Л.В.

На цей час у зв’язку із приєднанням кафедри до філологічного факультету ОНУ літературу, що готується до видання співробітниками кафедри, рекомендує навчально-методична комісія філологічного факультету. К.філол.н., доцент Любецька В.В. є членом науково-методичної ради ОНУ імені І.І.Мечникова. У різні часи членами ради були к.філол.н., доценти Арефьєва Н.Г., Черновалюк І.В., д.філол.н., проф. Рева-Лєвшакова Л.В.

Членами вченої ради Інституту міжнародної освіти були доценти Арефьєва Н.Г., Книш О.В., Любецька В.В., Черновалюк І.В., проф. Рева-Лєвшакова Л.В., ст. викл. Андріанова І.О., Семенюк Л.В., Шахіна Ю.Г.

Захист дисертацій:

У 1987 р. ст. викл. кафедри І.П. Бондаренко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук «Роль языковой среды при овладении русским языком: лексический аспект» за спеціальністю 10.02.01 – «Російська мова». Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді ОДУ імені І.І. Мечникова.

К.філол.н., доцент Н.Г.Арефьєва захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук «Фразеологія російських переселенських говірок Півдня України: лінгвокультурологічний та лексикографічний аспекти» за спеціальністю 10.02.02 – «Російська мова». Захист відбувся 22.12.2021р. у спеціалізованій вченій раді Д 08.051.05 ДНУ імені Олеся Гончара.

Отримання вченого звання:

У 1990 р. вчене звання доцента було присвоєно к.філол.н. Бондаренко І.П.

25 січня 2013 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України вчене звання доцента було присвоєно к.філол.н. Черновалюк І.В.(серія атестата 12  ДЦ  номер 033961).

22 грудня 2014 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента к.філол.н. Арефьєвій Н.Г. (серія атестата 12 ДЦ № 040901).  

26 листопада 2020 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України вчене звання доцента присвоєно к.філол.н. Любецькій В.В.(серія атестата АД № 005900).

Кафедра пропонує на вибір ряд спецкурсів, що надають студентам можливість отримати більш глибокі знання в галузі практичної лінгвістики, стилістики та літератури. З цією метою проводяться практичні заняття з російської / української / англійської мов, що забезпечують розвиток усного мовлення, активне володіння лексикою, фразеологією, фонетикою, інтонацією, граматичними навичками, лінгвостилістичним аналізом тексту, теорією і практикою наукового мовлення. Успішному оволодінню мови навчання допомагають перегляди навчальних і художніх фільмів, зустрічі з діячами науки, літератури, мистецтва, відвідування театрів, музеїв, виставок, знайомства з визначними пам’ятками Одеси. 

Навчання на кафедрі – це можливість самостійно працювати за індивідуальним навчальним планом різним категоріям слухачів. Така форма передбачає спеціальний навчальний план, виконання контрольних та випускних робіт. Випускникам видається свідоцтво.

У галузі навчально-методичної роботі здійснюється вивчення практичних питань викладання російської/української / англійської мов як іноземних.

Кафедра здійснює консультаційну допомогу за наступними темами:

 • практична граматика російської /української / англійської мов;
 • теорія і практика викладання синтаксису;
 • лінгвістичний потенціал російського художнього тексту: навчання читанню, аналізу, інтерпретації;
 • типологія навчальних завдань та вправ;
 • навчання фонетиці;
 • практика викладання фразеології в аспекті лінгвокультурології;
 • теорія і практика наукового мовлення.

Кафедра пропонує закордонним партнерам/спеціалістам оволодіти російською/українською / англійською мовами та навичками перекладу для роботи за фахом. Оригінальна система вправ, підручники дозволяють швидко засвоїти необхідний резерв слів у межах обраної спеціальності. 

Колектив кафедри з готовністю відгукнеться на пропозиції щодо співробітництва. У залежності від потреб та планів закордонних колег пропонуємо використати наступні форми контактів: 

 • у межах укладання багатоцільової міжвузівської/ міжкафедральної угоди;
 • у межах створення авторських колективів з написання практичних робіт;
 • у межах відряджень співробітників для проведення різноманітних консультацій, обговорень, дискусій, оперативної спільної підготовки наукових публікацій, робочих навчальних матеріалів, участь у роботі семінарів тощо.

Кафедра відкрита для довготривалого співробітництва за наступними напрямками:

 • комплексна програма випуску навчальної літератури;
 • складання навчальних планів, програм спецкурсів та спецсемінарів для наукових працівників, стажистів, аспірантів;
 • методична організація навчального процесу з російської/української/ англійської мов для різних категорій слухачів.

Фінансові умови та строки навчання, включаючи забезпечення навчальними матеріалами, визначаються контрактом.

Ваші пропозиції із співробітництва, питання та уточнення можуть бути адресовані безпосередньо на кафедру або в Центр міжнародної освіти.

Адреса:

кафедра мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців, філологічний факультет, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, провулок Маяковського, 7.

тел. 048-723-07-57, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-048) 68-12-84
Телефон: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top