Physics Research Institute

Інформація оновлена 17.09.2015

Науково-дослідний інститут фізики

 
 
 
Історія підрозділу:
 
Науково-дослідний інститут фізики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  (далі НДІ фізики ОНУ) був заснований у 1903 р. як Фізичний інститут Імператорського Новоросійського університету.
Постановами ВУЦВК і РНК УСРР від 30 квітня 1926 року та 15 травня 1926 року (додаток 1 до ст. 236) діяльність Інституту було відновлено, затверджено штати і надано їм чинності з бюджетним фінансуванням з 1 жовтня 1925 року як Українського науково-дослідного інституту фізики в м. Одесі у системі Наркомосвіти України як самостійної наукової одиниці.
В 1932 році Інститут був переданий до Наркомату легкої промисловості (трест «Українфільм») як Фізико-технічний інститут кінематографії.
З 1933 року при відновленні діяльності Одеського державного університету Інститут входить до його складу як окремий структурний підрозділ з правами юридичної особи - Науково-дослідний інститут фізики при ОДУ.
Після надання Указом Президента України від 11 вересня 2000 року № 1059/2000 Університету статусу Національного та відповідно до наказу ректора ОНУ від 04.12.2000 № 37-02 іменується як Науково-дослідний інститут фізики при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. Згідно наказу Міністра освіти і науки України від 24.05.2005 року № 308 діяльність Науково-дослідного інституту фізики при ОНУ як юридичної особи було припинено, реорганізувавши інститут у структурний підрозділ університету із збереженням його назви.
 
Керівний склад підрозділу:
 
Майже 40 років (до 1964 р.) інститут очолював проф. Є.А. Кирилов, з 1964 р. по 1974 р. – проф. А.Ю. Глауберман, з 1975 р. по 2003 р. – проф. В.М. Білоус, а з 2004 р. по 2012 р. – проф. О.В. Тюрин.
 
На цей час:
 
 • заступником директора з наукової роботи є канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник В.Ю. Мандель;
 •  
 • завідувачем науково – дослідної лабораторії оптики та лазерної фізики є доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник О.Я. Бекшаєв;
 •  
 • завідувачем науково – дослідної лабораторії фізики і хімії сорбційних процесів є доктор фіз.-мат. наук, доцент В.В. Кутаров;
 •  
 • завідувачем науково – дослідної лабораторії фізики твердого тіла є канд. фіз.-мат. наук, О.Ю. Ахмеров;
 •  
 • завідувачем науково – дослідної лабораторії напівпровідникової електроніки є канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник В.М. Скобеєва;
 •  
 • завідувачем науково – дослідної лабораторії прикладної фізики і комп’ютерних технологій є канд. фіз.-мат. наук, А.Ю. Попов.
 
 
Напрямки наукових досліджень:
 
 • Найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук
 •  
 • Фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства
 •  
 • Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів  
 
Досліджуються світлові поля і конденсовані середовища, які містять наноструктури та метаструктури, їх взаємодії та трансформації, а також проблеми створення елементної бази оптоелектроніки та фототехнологій, розробки оптичних методів і приладів неруйнівного контролю та діагностики наносистем.
 
 
Основні наукові результати:
 
Розвинуто теорію формування та керування метаструктурами з мікро- і нанооб’єктів під дією градієнтних світлових полів, яка вперше враховує, що формування просторової структури з наноцентрів у фотохромних матеріалах під дією цих полів контролюється процесами не тільки фотостимульованої дифузії, а також дрейфу носіїв заряду в локальних електричних полях, що виникають внаслідок ефекту Дембера. Теорія відкриває нові перспективи розвитку фотоніки нанодисперсних системтастворення нових фотонанотехнологій.
 
Побудована загальна теорія та експериментально підтверджено формування пучків світла з внутрішніми потоками енергії (ВПЕ) в об’ємних голографічних елементах зі вбудованою фазовою сингулярністю,у тому числі в умовах роз’юстування. Отримані експериментальні підтвердження механічної дії спінового ВПЕ у цих пучках у вигляді трансляційних і орбітальних рухів мікрочастинок. Таким чином, отримано перше в світі свідоцтво механічної дії спінового ВПЕ в світлових пучках. Визначено механізм впливу внутрішніх потоків енергії та формування вихрового і невихрового орбітального кутового моменту при крайовій та щілинній дифракції вихрових пучків.
 
Розроблена загальна теорія формування динамічних характеристик (енергії та імпульсу) в еванесцентному оптичному полі. Показано існування аномального поперечного спіну та поперечного імпульсу в еванесцентній світловій хвилі, що формується при повному відбитті світла з еліптичною поляризацією.
 
Знайдені в роботі закономірності механічної дії спінового ВПЕ відкривають нові шляхи керування рухом мікрочастинок, їх прецизійного захоплення, позиціонування виключно оптичними методами. Такі можливості будуть корисними при дослідженні і діагностиці поодиноких мікрооб’єктів та для здійснення селективних фізико-хімічних взаємодій або мікровпливів, що знайде застосування у мікроелектронній, хімічній, фармацевтичній та мікробіологічній галузях. Методи формування пучків наперед заданої складної структури, закони їх еволюції та взаємодії з нанодисперсними середовищами дають змогу керованої генерації пучків у техніці кодування, запису, обробки та передачі інформації і будуть корисними для галузей зв’язку та інформатики.
 
Встановлено нові механізми сенсибілізації гетерофазних наносистем та їх взаємодію зі фотозбудженими агрегатами барвника, що дозволяє оптимізувати процеси обміну енергії у системах "барвник ? наноструктура" та керувати властивостями композитних наносистем для використання в різноманітних прикладних задачах: нанотехнології, оптоелектроніки, реєстрації оптичної інформації, створювання сонячних фотоелектричних джерел енергії з підвищеною ефективністю та ін.
 
Запропоновано нові фізико-хімічні механізми синтезу нанокристалів сульфіду кадмію, легованих атомами перехідних металів і гетерофазних наноструктур «сульфід кадмію (ядро) ? сульфід цинку (оболонка)».Встановлені механізми фотоактиваційноїлюмінесценції, а також природа ілокалізаціяцентрів свічення, чутливих до поверхневих електронних процесівуних.Результати можуть бути використані при розробці нових люмінофорів, а також оптичних і біологічних сенсорів із значно зниженою собівартістю в дослідженнях з біофізики та біохімії, у хімічній промисловості та точному приладобудуванні, наприклад, як датчики-аналізатори атмосфери навколишнього середовища, замкнутого приміщення, реакційних камер та ін.
 
Розроблено нові методи кореляційного аналізу фазової структури біологічних мікрооб’єктів на основі методів фазо-частотно-модульованої спекл-інтерферометрії. Створено два варіанти комп’ютеризованих пристроїв до мікроскопів для реалізації цих методів для роботи як із відбитим від об’єкту світлом, так і зі світлом, що пройшло скрізь об’єкт (для прозорих об’єктів). В обох варіантах установок додатково може бути використано методи частотної модуляції та імерсійної інтерферометрії. Проведено випробування цих пристроїв для вивчення структури клітин, що уражені збудником туляремії F.tularensisholarctika. Показано, що можливо чітко розрізняти живі та зруйновані клітини, зафіксувати дегрануляцію еозинофілів, визначати розрідження цитоплазми у клітинах, визначати стадії формування лімфобластів за ступенем гомогенізації хроматину. Розробка дозволяє досліджувати мікробіологічні об'єкти в реальному масштабі часу, "наживо" (in vivo), без попереднього препарування і фарбування, тому має великі перспективи використання в мікробіології.
 
Розроблені основи нової феноменологічної моделі капілярної конденсації і випаровування в нанопористих адсорбційних структурах, яки є значними не тільки у теоретичної термодинаміці, але і у чисельних практичних застосуваннях при розробці рекомендацій для визначення необхідних параметрів адсорбентів при створенні на їх основі нових форм лікарських комбінованих препаратів у вигляді нанокапсул з поверхневим моно шаром діючої лікувальної речовини, а також для визначення параметрів нанопористих структур і умов проведення нанотехнологій водневої енергетики, цілеспрямованого синтезу адсорбентів та носіїв каталізаторів на підприємствах енергетичної, хімічної та фармацевтичної галузей.
 
Розроблені принципово нові метод та елементна база і на цій основі створено макет компьютерно-керованого ESPI (Electronic Sрeckle Interferometry) приладу до оптичних мікроскопів для спекл-інтерферометричних досліджень прозорих та непрозорих мікрооб’єктів, а також макет компьютерно-керованої швидкодіючої ESPI установки для досліджень динамічних мікрооб’єктів, у тому числі газових (плазмових). Для збільшення швидкодії у даній установці використано новий варіант методу ESPI, з використанням мультиплікування об’єктного пучка. Розроблено та створено відповідне програмне забезпечення для керування процесом досліджень за допомогою цих приладів з обробкою отриманих результатів. Показана перспективність використання методу та приладу для проведення фазових досліджень у галузях біомедицини, екології, хімії, металофізики, криміналістики та ін.
 
 
Міжнародне співробітництво:
 
З Інститутом проблем хімічної фізики РАН (м.Чорноголовка, Росія) діє Договір про наукове співробітництво (2010-2014р.) ? «Дослідження фізико-хімічних процесів синтезу напівпровідникових наночастинок і складних наноструктур з контрольованими властивостями методами оптичної і люмінесцентної спектроскопії».
 
З 2014 року з метою розвитку взаємовигідного співробітництва та зміцнення наукових і освітянських зв’язків діє Угода про співробітництво з Федеральною державною установою науки – Інститутом оптики атмосфери ім. В.Є. Зуєва Сибірського відділення РАН (м. Томськ, Росія).
 
 

Список основних публікацій:

2009:

V. M. Skobeeva, V. A. Smyntyna, O. I. Sviridova, D. A. Struts, A. V. TyurinOptical properties of cadmium sulfide nanocrystals obtained by the sol-gel method in gelatin// Journal of Applied Spectroscopy- 2009. – V.76, N.4. – p. 576 – 582.

Захаров Ю. Н.,  Малов А. Н., Попов А. Ю., Тюрин. А. В. Исследование когерентных свойств лазерного излучения методами голографии и спекл-интерферометрии.// Компьютернаяоптика, 2009.- Т.33, N1.- С.61-69 (9 Ст.).

A.V.Tyurin, A.Yu.Popov, S.A. Zhukov, Yu.N.Bercov. Mechanism of Spectral Sensitization of Emulsion Containing eterophase “Core-Shell” Microsistems// Fotoelectronika, 2009.- N18,  p.128 – 132.

 

2010:

В.В. Кутаров, Р.М. Длубовский, В.Н. Шевченко. Определение положения точки начала петли  гистерезиса в модели цилиндрических пор. //Теорет. и экспериментальная химия.2010. Т.46.№3.С.204-207.

Tyurin A.V., Bercov Y.N. , Zhukov S.A., Levitskaya T.F., Gevelyuk S.A. Doycho I.K., Ryscakiewich-Pasec E. Dye aggregation in porous glass// Optica Applicata.-2010.– XL, No2, p.311-321.

Doycho I.K., Gevelyuk S.A., Ptashenko O.O., Ryscakiewich-Pasec E., Tolmachova T.N., Tyurin A.V., Zhukov S.A. Photoluminescence features of AgBr nanoparticles formed in porous glass matrixes //Optica Applicata.-2010.– XL, No2, p.323-332.

Тюрин А.В., Чурашов В.П., Жуков С.А., Левицкая Т.Ф. Берков Ю.Н.. Взаимодействие красителей с нанокластерами Ag2Sадсорбированными на микрокристллах AgBr// Оптика и спектроскопия.- 2010, т.108, с.107-113.

Жуковский В.К., Карягин Е.В., Попов А.Ю. Применение электронно-оптического преобразователя механических колебаний с использованием голографического оптического элемента в сейсмометрии. // ЖТФ, 2010, том 80, выпуск 4, C.100-104.

В. Н. Бондарев, Д. В. Тарасевич / Статистическая теория термодинамической устойчивости кристаллических фаз // ФТТ 52, N6, 1156-1162 (2010). [IF=0.69].

V. N. Bondarev / Сritical scaling in the theory of real fluids // Eur. Phys. J. B77, N2, 153-165 (2010). [IF=1.5].

В. Н. Бондарев/ В книге: А. К. Иванов-Шиц и И. В. Мурин «Ионика твёрдого тела», т. 2, глава V «Теоретические аспекты суперионных материалов», сс. 529-574, 728-746.

Erich Robens, Jurgen Adolphs, Addi Bischoff, Jacek Goworek, Valdemar V. Kutarov,  Ewaryst Mendyk, Andreas Schreiber, Krzysztof Skrzypiec // Investigation of surface properties of lunar soils. Journal of Geological Sciences, 2010.

ТюринА.В., ЖуковС.А., БерковЮ.Н., АхмеровА.А., ЗеленинП.В./ Взаимодействие фотовозбужденных молекулярных и полимолекулярных формкрасителя, адсорбированных наповерхности микрокристаллов AgHal // ВестникХНУ, серия«Физика», 2010, сс.210-221.

 

2011:

В. Н. Бондарев, Д. В. Тарасевич / Границы термодинамической устойчивости  классических кристаллов благородных газов и проблема полиморфизма.  // ФНТ37, №. 7,  752 – 763 (2011).

V. N. Bondarev / The virial equation of fluid state and non-classical criticality // Eur. Phys. J. B 84, 121-129 (2011).

В.В.Кутаров, Ю.И.Тарасевич, Е.В.Аксененко, З.Г.Иванова. Адсорбционный гистерезис для модели щелевидных пор // Журнал физической химии. 2011. т.85, №7, С.1328-1333.

Кутаров. В.В., Робенс Э., Тарасевич Ю.И., Аксененко Е.В.Адсорбционный гистерезис при низких относительных давлениях. // Теорет. и экспериментальная химия. 2011.Т.47.№3.С.156-160.

Bekshaev A.Y., Bliokh K.Y., Soskin M.S. Comment on "Optical orbital angular momentum from the curl of polarization" // arXiv:1102.1603 [physics.optics] 8 Feb 2011.

Bekshaev A., Bliokh K., Soskin M.Internal flows and energy circulation in light beams // J. Opt. – 2011. – V. 13, No 5. – 053001 (32pp).

Bekshaev A.Ya. Role of azimuthal energy flows in the geometric spin Hall effect of light // arXiv:1106.0982v1 [physics.optics] 6 Jun 2011.

Bekshaev A.Ya., Angelsky O.V., Sviridova S.V., Zenkova C.Yu. Mechanical action of inhomogeneously polarized optical fields and detection of the internal energy flows // Advances in Optical Technologies. – 2011. – V. 2011. – 723901 (11pp). doi:10.1155/2011/723901.

Sviridova S.V., Bekshaev A.Ya. Transformation of the optical vortex light beams in holographic elements with embedded phase singularities // Proc. SPIE. – 2011. – Vol. 8338. – 83380A(9pp).

Бондарев В. Н., Тарасевич Д. В. Статистическая термодинамика«классических» кристаллов и проблема их устойчивости // Ежегодник Института проблем химической физики РАН. – 2011. – Т. VIII. – C. 136–144.

А.Ю. Попов, А.В. Тюрин, В.Я. Гоцульский, В.Г. Ткаченко, В.Е. Чечко, А.А. Римашевский, Т.А. Фунск, А.В. Скринник, Н.А. Попова, Г.Н. Джуртубаева. Перспективы применения голографических методов в медицине // Новости медицины и фармации, №363, 2011 г., с. 99-106.

Джуртубаева Г. Н., Стопчанская А. Г., Попова Н. А., Попов А.Ю., Ковбасюк Е. В. Напряженность клеточно-опосредованного иммунитета у привитых живой туляремийной вакциной к штаммам Francisella tularensis различной вирулентности// Журнал “Профілактична медицина”, № 3(15). - 2011. - С. 28-32.

Т.Л. Ракитская, Р.М. Длубовский, Т.А. Киосе, А.С. Труба, Л.П. Олексенко, В.Я. Волкова. Адсорбция паров воды природным и химически модифицированным базальтовым туфом. // Хімія, фізика та технологія поверхні. 2011. Т. 2. № 1. С. 76–80

Кутаров В.В., Длубовский Р.М., Шевченко В.Н., Иоргов А.И. Расчет десорбционной ветви петли гистерезиса для          адсорбентов корпускулярного строения  на основе модели цилиндрических       пор. // Вісник Одеського національного університету. Хімія. - 2011. –Т 16. Вип.13-14.    

Кутаров В.В., Зуб Ю.Л. Аналитическое уравнение функции  распределения пор для модели открытых цилиндрических капилляров // Хімія, фізика та технологія поверхні. 2011. Т. 2. № 3. С. 271–275.

V.A. Smyntyna, V.M.Skobeeva, N.V.Malushin. Luminescence Properties of Litium and Aluminium – doped Cadmium Sulfide Nanocrystals // Sensor Electronics and Microsystem Technologies – 2011- V.2 (8), №1, p. 55-58.

V.A. Smyntyna, V.M.Skobeeva, N.V.Malushin, D.A.Struts. Influence of manganese- impurity on photoluminescence of CdS nanocrystals. // Photoelectronics. Inter-universities scientific articles, № 21, 2011.

В.А. Сминтина,  В.М. Скобєєва, М.В. Малушин. Вплив границі розділу нa оптичні та люмінесцентні властивості квантових точок сульфіду кадмію у полімері // Фізика і хімія твердого тіла», 12(2), 2011.

Bekshaev A. Improved theory for the polarization-dependent transverse shift of a paraxial light beam in free space // Ukr. J. Phys. Opt. – 2011. – V. 12, No 1. – P. 10–18.

Свірідова С., Бекшаєв О. Моделювання перетворень вихрових пучків світла в комп’ютерно-синтезованих голограмах із вбудованою фазовою сингулярністю // Вісник Львівського ун-ту. Серія фізична. – 2011. – Випуск 46. – С. 235–244.

 

2012:

Smyntyna V.A., Skobeeva V. M. Synthesis and Optical Properties of Nanoparticles of Silver // Technical Digest Frontiers in Optics (FiO) 2012 and Laser Science (LS) XXVIII Meetings. (Optical Society of America, Washington, DC, 2012), FW3A.15.

Valentyn Smyntyna, Bogdan Semenenko, Valentyna Sko Bekshaev A.Ya. Internal energy flows and instantaneous field of a monochromatic paraxial light beam // Appl. Opt. – 2012. – V. 51, No 10. – P. C13–C16.

Bekshaev A.Ya. Internal energy flows and instantaneous field of a monochromatic paraxial light beam // Appl. Opt. – 2012. – V. 51, No 10. – P. C13–C16.

Angelsky O.V., Bekshaev A.Ya., Maksimyak P.P., Maksimyak A.P., Hanson S.G., ZenkovaC.Yu.Orbital rotation without orbital angular momentum: mechanical action of the spin part of the internal energy flowin light beams// Opt. Express. – 2012. – V. 20, No. 4. – P.3563–3571.

Bekshaev A.Ya. Polarization-dependent transformation of a paraxial beam upon reflection and refraction: A real-space approach // Phys. Rev. A. – 2012. – V. 85. –023842(7).

AngelskyO.V., BekshaevA.Ya., MaksimyakP.P., MaksimyakA.P., MokhunI.I., HansonS.G., ZenkovaC.Yu., TyurinA.V. CircularmotionofparticlessuspendedinaGaussianbeamwithcircularpolarizationvalidatesthespinpartoftheinternalenergyflow// Opt. Express. – 2012. – V. 20, No. 10. – P. 11351–11356.

Bekshaev A.Ya., Sviridova S.V., Popov A.Yu., Tyurin A.V. Generation of optical vortex light beams by volume holograms with embedded phase singularity // Opt. Commun. – 2012. – V. 285, No 20. – P. 4005–4014.

BekshaevA. Ya., AngelskyO. V., HansonS. G., ZenkovaC. Yu. Scattering of inhomogeneous circularly polarized optical field and mechanical manifestation of the internal energy flows // Phys. Rev. A. – 2012. – V. 86. – 023847 (10)

AngelskyO. V., BekshaevA. Y., MaksimyakP. P., ZenkovaC. Y. MaksimyakA. P., GorodynskaN. V. The mechanical action of the spin part of the internal energy flow // Proc. SPIE. – Vol.8411.– 841102.

Тюрин А.В., Жуков С.А., Ламзаки О.В. Взаимодействие красителей с нанокластерами, адсорбированными на поверхности микрокристаллов AgBr// Оптикаи спектроскопия– 2012. – Т. 112, №5. – С. 797–804.

KutarovV. V., RobensE. ThePiсkettequationanalyticalcontinuation // Adsorption. – 2012. – V. 18, No 1. – P. 43–47.

RobensE., AdolphsJ., BischoffA., GoworekJ., KutarovV. V., SchreiberA, SkrzypiecK.Investigation of surface properties of lunarsoils// Zeitschriftfurgeologische Wissenschaften. – 2012. – V. 40 (1). –P.43–55.

ErichRobens, JurgenСмынтына В.А., Скобеева В.М., Воробьёв Н.К., Струц Д.А., Когут И.С., Свиридова О.И., Влияние внешних факторов на стабильность оптических свойств наночастиц серебра. // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології.– 2012.– т.3(9), №1.– C.15– 19.

В.Сминтина, Б. Семененко, В. Скобєєва, М. Малушин Вплив поверхні нанокристала CdS на їх люмінесцентні властивості // Збірник наукових праць   «Електроніка та інформаційні технології».–  2012.–  Випуск 2.–  С. 45– 50.

Смынтына В.А., Скобеева В.М., Малушин Н.В. Влияние примеси марганца на люминесценцию нанокристаллов CdS // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології.– 2012.–  т.3(9), №2.–  p. 34– 38.

Смынтына В.А., Скобеева В.М., Малушин Н.В. Влияние поверхности на спектр люминесценции НК CdS, в желатиновой матрице  // Межведомственный научн. сб. Фотоэлектроника. – 2012. Т.21.- С.50-56.

KutarovV.V., TarasevichYu.I., AksenenkoE.V. Application of scaling theory to description of adsorption hysteresis in open slit-like micropores //Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2012. – Т.3, №4. – С. 496–502.

V. V. Kutarov, E. Robens: The Piсkett equation analytical continuation. Adsorption.2012 №1, р.43-47

Adolphs, Addi Bischoff, Jacek Goworek, Valdemar V. Kutarov, Andreas Schreiber, Krzysztof Skrzypiec:Investigation of surface properties of lunar soils. Untersuchung der Oberflacheneigenschaften von Bodenmaterial des Mondes.Zeitschrift fur geologische Wissenschaften – Journal of Geological Sciences 2012. V.40 (1)  p.43-55.

 

2013:

Bliokh K. Y., Bekshaev A. Y., Nori F. Dual electromagnetism: Helicity, spin, momentum, and angular momentum //New J. Phys. – 2013. – V. 15, No 3. – 033026(28).

Bekshaev A. Y., Bliokh K. Y., Nori F. Mie scattering and optical forces from evanescent fields: A complex-angle approach // Opt. Express. – 2013. – V. 21, No 6 – P. 7082–7095.

Bekshaev A. Y. Subwavelength particles in an inhomogeneous light field: Optical forces associated with the spin and orbital energy flows // J. Opt. – 2013. – V. 15, No 4. – 044004.

AngelskyO. V., BekshaevA. Ya., MaksimyakP. P., MaksimyakA. P., HansonS. G., andZenkovaC. Yu. Self-diffractionofcontinuouslaserradiationinadispersemediumwithabsorbingparticles // Opt. Express. – 2013. – Vol. 21, No. 7. – P. 8922–8938.

Bliokh K.Y., Bekshaev A.Y., Kofman A.G., Nori F. Photon trajectories, anomalous velocities and weak measurements: a classical interpretation // New J. Phys. – 2013. – Vol.15, No 7. – 073022.

AngelskyO. V., BekshaevA. Y., MaksimyakP. P., MaksimyakA. P., ZenkovaC. Y., GorodynskaN. V. Circular motion of particles by the help of the spin part of the internal energy flow // Proc. SPIE. – 2013. – Vol. 8882. – 88820A (6).

K. Bliokh, A. Bekshaev, F. Nori.Extraordinary momentum and spin in evanescent waves // arXiv:1308.0547 [physics.optics] 2 Aug 2013.

Bekshaev A., Mohammed K.A.Transverse energy redistribution upon edge diffraction of a paraxial laser beam with optical vortex // Proc. SPIE. – 2013. – Vol. 9066. –906602.

Бондарев В. Н., Безверхий П. П., Косенко С. И. Анализ экспериментальных данных в рамках статистической теории критических явлений // Журн. Физ. Химии. – 2013. – Т. 87, № 11. – С. 1864–1870.

Popov A. Yu.,Popova N. A.,TyurinA. V.,GrimblatovV. Effectsofspeckle-likelaserirradiationongrowthofbacteriain vitro // Proc. SPIE. – 2013. – Vol. 8569. – 85690C.

Bekshaev A., Sviridova S., Popov A., Rimashevsky A. and Tyurin A. Optical vortex generation by volume holographic elements with embedded phase singularity: Effects of misalignments //Ukr. J. Phys. Opt. – 2013. – Vol. 14, No 4. – P. 171–186.

KutarovV.V., TarasevichYu.I., AksenenkoE.V., DlubovskiyR.M. Adsorptione quilibriumandhysteresisinopenslit-like supermicropores // Хімія, фізика та технологія поверхні – Т. 4, № 4. – С. 351–357.

Bekshaev A., Mohammed K.A., Kurka I.A.Transverse energy circulation and the edge diffraction of an optical-vortex beam // Appl. Opt. – 2014. – V. 53, No 10. – P. B27–B37.

Bliokh K., Bekshaev A., Nori F.Extraordinary momentum and spin in evanescent waves // Nat. Commun. – 2014. – V. 5. – 3300.

Angelsky O. V., Bekshaev A. Ya., Maksimyak P. P., Maksimyak A. P.,  HansonS. G., ZenkovaC. Yu. Self-action of continuous laser radiation and Pearcey diffraction in a water suspension with light-absorbing particles // Opt. Express. – 2014. – V. 22, No 3. – P. 2267–2277.

 
 
Адреса, контактні дані:

65082, Одеса, вул. Пастера, 27,

Науково-дослідний інститут фізики ОНУ імені І.І. Мечникова

Тел. +38(0484)723- 80-36

Admission

Frantsuz'ky Blvd, 24/26
Phone: (+38-0482) 68-12-84
Phone: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Rector

Dvoryans'ka St, 2, Odesa, 65082
Reception: (+38-048) 723-52-54
Phone/fax: (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top