Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук (2004 р.), доцент

Тема дисертаційної роботи: «Інноваційно-інвестиційний чинник розвитку промисловості (на прикладі Одеської області)» (2004 р.)

Основні курси, що викладаються: економічна теорія, інвестування, економічна історія, історія економічних вчень, соціальна економіка та економічна соціологія, національні інноваційні системи

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні чинники, соціальний капітал, соціалізація та інше

Наукова діяльність:

Посібники:

 1. Скороход И.П. Экономическая теория. Учебное пособие/ Под ред. Горняк О.В. (гл. 11,18,19) – Харьков: «Бурун Книга», 2010. – 327с.
 2. Економіка і управління в умовах глобалізаційних трансформацій: Змінив категоріальному апараті сучасної економічної теорії під впливом формування нового способу виробництва [колективна монографія]/За заг. ред. Горняк О.В. – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. - Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.36-43

Статті у наукових виданнях:

 1. Скороход І.П. Теоретичні аспекті економічної соціалізації економіки/ І.П. Скороход// Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2012. – том 17, вип. 1(6).-  С.110-116.
 2. Скороход  І.П., Рубель О.Е. Формирование концепции региональной инновационно-инвестиционной политики: проблемы, перпективы, приоритеты (на примере Одесской области)/ І.П. Скороход, О.Е. Рубель. - Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2002 наукове видання, 38 сторінок.
 3. Скороход  И.П. Инвестиции как один из важнекйших факторов реформирования экономики Украины/ И.П. Скороход,  Л.И. Макієнко. - Одеса: Одеський державний університет. 1997. 
 4. Скороход  І.П.  Совершенствование системы факторного анализа стратегий инновационн-инвестиционной региональной политики. Одесса. Наукові праці Економіко-правового факультету РИНКОВА ЕКОНОМІКА: сучасна теорія і практика управління Том 7 (Випуск 8).Формування ринкової структури у трансформаційної економіці України. 2004.
 5. Скороход І.П.. Теоретичні аспекті економічної соціалізації економіки / І.П. Скороход// Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2012. – Т.17. – вип. 2.

Тези:

 1. Скороход  І.П., Порохно Н.В. Інституціональний підхід до аналізу національних інноваційних систем // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми вдосконалення інституційних умов функціонування української економіки». – 10-12 вересня 2008.- Одеса.- С. 34-35.
 2. Скороход И.П., Яворский А. Антиинфляционные стратеги трансформационной экономики в условиях мирового фінансового кризиса // Збірник наукових праць конференції «Постсоціалістичні країни в умовах світової фінансової кризи». –Ч.ІІ. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – 2009. –  С. 47-49.
 3. Скороход І.П.Соціалізація економіки України як елемент системної трансформації суспільства // Збірник наукових доповідей (матеріали професорсько-викладацького складу кафедри економічної теорії та історіїх економічної думки факультету економіки ІМЕМ ОНУ імені І.І. Мечникова) – Одеса, 2009 -  с.57
 4. Скороход И.П. Антиинфляционные  стратегии трансформационной экономики в условиях мирового финансового кризиса // Збірник наукових праць конференції «Постсоціалістичні країни в умовах світової фінансової кризи». –Ч.2.Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – 2009. –  С. 47.
 5. Скороход І.П.  Особливості теоретичного становлення категорії «соціалізація». Збірник наукових доповідей (матеріали професорсько-викладацького складу кафедри економічної теорії та історіїх економічної думки факультету економіки ІМЕМ ОНУ імені І.І. Мечникова) – Одеса, 2010 -  с.57
 6. Скороход И.П., Макеева Е.А. Необходимость инновационного развития как условие экономического роста экономики Украины// Економічні інновації. Випуск. 43. Українське Причорномор’я в національних і міжнародних координатах розвитку: регіональний вимір. Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2011. – С.171-180.
 7. Cкороход І.П., Скороход Н.В. Особливості механізму соціалізації в Україні на сучасному етапі.// Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності». –Ч.2.Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – 2012. –  С. 67.
 8. Скороход І.П., Скороход Н.В. Особливості інститутів соціалізації перехідної економіки.// Збірник матералів науково-практичної конференції «Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку». / 27-29 вересня 2012 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса. – 2012. – частина 2. – С. 55.
 9. Cкороход І.П., Скороход Н.В. Особливості сучасної теорії економічної безпеки. \\ Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса. – 2012. 
 10. Скороход І.П., Скороход Н.В. Особливості сучасної теорії людського капіталу // «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності». Збірник наукових праць третьої міжнародної науково-практичної конференції: частина ІI. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2013. – С. 75-76.
 11. Скороход І.П. Вплив інвестиційної політики на економічний розвиток в Україні/І.П. Скороход, Н. Завгородня//70-та звітньо студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – 23-25 квітня 2014р. 
 12. Скороход І.П. Оцінка економічного потенціалу держави/І.П. Скороход, Т. Омельчук//70-та звітньо студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – 23-25 квітня 2014р. 
 13. Скороход І.П. Економічний потенціал держави як умова конкурентоспроможності економіки/І.П. Скороход// Щорічна наукова конференція професорсько-викладацького складу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – 2014.

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах: прийняла участь в 32 науково-практичних конференціях

Підвищення кваліфікації, стажування: 01.06.2010 – 01.07.2010 – Державна академія холоду, кафедра економіки, підприємництва та менеджменту

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b51f3a1e01db20780568661532097441
title_5b51f3a1e02f810334835071532097441
title_5b51f3a1e040f1556737621532097441
title_5b51f3a1e052511133723701532097441
Top