Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук (2009 г.), доцент, PhD
Посада: доцент, завідуюча підготовчим відділенням для іноземних громадян
 
Тема дисертаційної роботи: «Оподаткування в системі макроекономічного регулювання» (2009 р.)
 
Основні курси, що викладаються: економічна теорія, макроекономіка – 2, макроекономічний аналіз податкової політики, макроекономічне прогнозування, моделювання економічної динаміки, економічна теорія суспільних фінансів.
 
Наукові інтереси: оподаткування, фіскальна політика, макрофінанси, фінанси публічного сектору, моделювання та прогнозування фінансової діяльності.
 • Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених 2012-2014 рр.
 • Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит
 • Член журі обласного туру Малої академії наук з економіки

Публікації

Монографії:
 1. Крючкова Н.М. Податкова політика в системі макроекономічного регулювання: Монографія / Н.М. Крючкова. – Одеса: Астропринт, 2011. – 190 с.
 2. Крючкова Н.М. Фискальный потенциал совершенствования администрирования налогов в Украине // Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография / Под общ. ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова, А.И. Крысоватого. – К.: Кондор, 2011. – 530 с. (автору принадлежит п.5.2. – с. 294-306).
 3.  Крючкова Н.М. Теорія і практика оподаткування в умовах інституціоналізації економічного розвитку // Економіка і управління в умовах глобальних трансформацій. [Текст]: кол. монографія / за заг.ред. О.В. Горняк - Одеса, 2013.- 370 с. (автору належить розділ 4 – с. 44-54).
 4. Крючкова Н.М. Оподаткування підприємств малого бізнесу в Україні // Закономірності розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного середовища. [Текст]: кол. монографія / за заг.ред. О.В. Горняк - Одеса, 2015.
 5.  Крючкова Н.М. Фіскальні ефекти управлінської діяльності в оподаткуванні: монографія / В.М. Мельник, Н.М. Крючкова, Д.С. Степанова. – Тернопіль: Астон, 2015. – 202 с. (автору належить розділ 2).
 6.  Крючкова Н.М. Механізм та інструменти податкового регулювання // Державні фінанси України: стратегія розвитку. Текст]: кол. монографія / за заг.ред. І.Я. Чугунова. – Київ, 2016. – 480 с. (автору належить пп. 3.2).
 7. Навчально-методичні видання:
 8.  Экономическая теория. Учебное пособие: 2-е изд. за ред. Доленко Л.Х., Горняк О.В. - Харьков «Бурун Книга», 2010. – 327 с. (автору принадлежит раздел 1, 9, 15).
 9.  Крючкова Н.М. Методичні рекомендації до курсу «Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів» для студентів економічних спеціальностей. – ОНУ імені І.І. Мечникова, 2011. – 22 с.
 10.  Крючкова Н.М. Методичні рекомендації до курсу «Моделювання економічної динаміки» для студентів економічних спеціальностей. – ОНУ імені І.І. Мечникова, 2011. – 20 с.
Публікації в фахових виданнях:
 1. Крючкова Н.М. Інституційні проблеми реформування теорії фінансів і фінансового регулювання / Н.М. Крючкова // Вісник Одеського національного університету: серія «Економіка». Т. 15. Вип. 20. – Одеса. – 2010. – с. 131-137.
 2. Крючкова Н.М. Анализ потенциала реального и финансового секторов Одесского региона в процессе интеграции в систему мирохозяйственных связей /Н.М.Крючкова// Научные труды Санкт-Петербургского государственного университета. - Санкт-Петербург, 2010. - Т.1.– с.264-271.
 3.  Крючкова Н.М. Механізм податкового регулювання економічного розвитку України /Н.М. Крючкова// Вісник Одеського національного університету: серія «Економіка». – Одеса. – 2010. – с. 58-66.
 4.  Крючкова Н.М. Вплив оподаткування на соціально-економічний потенціал економіки України в умовах інституційних зрушень: теоретичний підхід / Н.М. Крючкова // Вісник соціально-економічних досліджень Одеського державного економічного університету. – Одеса. - 2011. Вип. 41(2). – с. 222-230. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vsed/2011_41_2/41(2)/222-229.pdf 
 5.  Крючкова Н.М. Фінанси суспільного сектору в контексті інституціональних трансформацій в Україні / Н.М. Крючкова // Галицький економічний вісник. - № 4 (33). – Тернопіль. – 2011. – с. 64-69. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Gev/2011_4/FIN-ACCO/027.pdf 
 6.  Крючкова Н.М. Теорія фіскального федералізму в контексті фінансової безпеки держави /Н.М. Крючкова // Збірник наукових праць університету КРОК «Зовнішня торгівля. Економічна безпека». - № 1. – Київ, 2012. – с. 45-55.
 7.  Крючкова Н.М. Проблеми впровадження в Україні податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – Сімферополь, 2014. – 40-44. http://www.uk.x-pdf.ru/5ekonomika/1547610-1-udk-3362262121-kryuchkova-ken-docent-onu-imeni-ii-mechnikova-problemi-vprovadzhennya-ukraini-podatku-neruhomist-vidm.php
 8.  Kryuchkova N. Public finance of Ukraine in the context of institutional transformations // Středoevropský věstnik pro vědu a výzkum. – Praha: Publishing house Education and Science, 2014. – NR 7 (9). – р.49-55.
 9.  Kryuchkova N. Theoretical approaches to determining the efficiency of public finances // Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Європейський університет, Інститут вищої освіти НАПН України. – Київ, 2015. - № 2.
 10.  Крючкова Н.М. Концепція невизначеності в сучасній економічній теорії / Н.М. Крючкова, В.І. Корчева // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 2015. - № 6 (104). – с. 26-32. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/5_2015ua/18.pdf 
Участь у науково-практичних конференціях, семінарах:
 1.  Крючкова Н.М., Мальцева Л.С. Эффективность социальных инвестиций в Украине // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції», Одеса. - 2010. (0,2 д.ар.).
 2. Крючкова Н.М., Гончаров Л. Анализ структуры дефицита государственного бюджета и способов его финансирования в постсоциалистических странах // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції», Одеса. - 2010. (0,2 д.ар.).
 3.  Крючкова Н.М., Аркавенко А. Тенденции развития межрегиональных интеграционных процессов в Украине// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції», Одеса. - 2010. (0,15 д.ар.).
 4.  Крючкова Н.М., Молчанова А. Вплив курсу національної валюти на індекс споживчих цін в Україні// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції», Одеса. - 2010. (0,2 д.ар.).
 5.  Крючкова Н.М., Рогозин К. Тенденции развития фондового рынка Украины в современных условиях// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції», Одеса. - 2010. (0,1 д.ар.).
 6.  Крючкова Н.М., Яворський О. Конкурентоздатність як пріоритет інноваційного розвитку країни// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції», Одеса. - 2010. (0,25 д.ар.).
 7.  Крючкова Н.М., Солтовський Є. Особливості міжнародної конкурентоспроможності України в умовах трансформації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції», Одеса. - 2010. (0,2 д.ар.).
 8.  Крючкова Н.М. Теоретико-методологічні засади податкової політики в системі макроекономічного регулювання // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації», Сімферополь. – 2010. - С. 34-36.
 9.  Крючкова Н.М. Інституційні засади формування податкової архітектоніки в трансформаційних умовах економіки України // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації», Одеса. – 2010. - С. 39-41.
 10.  Крючкова Н.М. Інституційні аспекти розбудови податкової архітектоніки / Н.М. Крючкова // Матеріали науково-практичної конференції «Напрями розбудови податкової системи України в умовах утвердження ринкової економіки», Тернопіль. – 2011.– С.115-117.
 11.  Крючкова Н.М. Фискальный аспект формирования местных бюджетов стран-членов ЕС /Н.М. Крючкова // Сборник трудов международной научно-практической конференции «Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД», Одеса. – Ч.І. – 2011. – с. 83-85.
 12. Крючкова Н.М., Молчанова А.О. Развитие информационных технологий как фактор повышения конкурентоспособности нацональных экономик // Сборник трудов международной научно-практической конференции «Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД», Одеса. – Ч.ІІ. – 2011. – с. 43-45.
 13.  Крючкова Н.М., Криленко Д.В. Трансформація соціально-економічних відносин в умовах глобалізації // Сборник трудов международной научно-практической конференции «Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД». – Ч.ІІ. – 2011. – с. 57-59.
 14.  Крючкова Н.М. Оподаткування-економічний розвиток: теоретичні аспекти дослідження // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Стратегії стійкого розвитку економіки». – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – с. 33-35.
 15.  Крючкова Н.М. Суспільні фінанси в контексті економічного розвитку держави // Збірник наукових праць «Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку». – Київ: ДКС Центр, 2011. – С. 35-37.
 16.  Крючкова Н.М. Фіскальні аспекти стабілізаційної політики: аналіз тенденцій в Україні // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Стратегії стійкого розвитку економіки». – К.: Вид-во Європейського університету, 2012.
 17.  Крючкова Н.М. Оцінка фінансової стабільності як основа фінансової безпеки України /Н.М. Крючкова // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку» , Одеса. – Ч.І. – 2012. – с. 65-67.
 18.  Крючкова Н.М. Оценка влияния государства на состояние теневой экономики // Збірник наукових праць «Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку». – Київ: ТОВ «ДКС Центр», 2012. – С. 158-160.
 19.  Крючкова Н.М. Оцінка податкового навантаження як чинника фінансової стабільності // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки», Тернопіль. – 2013. – С.73-75.
 20.  Kryuchkova N. TAX BURDEN AS A FACTOR OF FINANCIAL STABILITY // Матеріали ХІ науково-практичної конференції "ECONOMICS: CURRЕNT AFFAIRS AND DEVELOPMENT PROSPECTS ", Київ. – 2013. – С. 25-28.
 21.  Крючкова Н.М. Оцінка ефективності сучасної моделі податкової політики України // Науково-дослідний інститут економічного розвитку, східноєвропейський центр фундаментальних досліджень «ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, УПРАВЛІННЯ». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Будапешт-Валенсія-Київ, 2013. - С. 87-89.
 22.  Крючкова Н.М. Проблеми та наслідки трансформації податкової системи України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика соціально-економічного розвитку суспільства в умовах глобалізації», Чернігів. – 2014. – С. 33-35.
 23.  Крючкова Н.М. Аналіз зарубіжного досвіду бюджетно-податкового регулювання інноваційного розвитку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національної економіки в умовах глобалізації». – Одеса, 2014. – С. 79-81.
 24.  Крючкова Н.М. Суспільні фінанси: категоріальний аналіз в сучасній фінансовій теорії // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії стійкого розвитку економіки». – Видавництво Європейського університету. – Київ, 2014. – С. 61-63.
 25.  Крючкова Н.М. Фіскальні аспекти стабілізаційної політики в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій». – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014.
 26.  Крючкова Н.М. Фіскальна політика як інструмент антикризового регулювання економіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти». Одеса, 2015. – С. 29-32.
 27.  Крючкова Н.М. Аналіз сучасного стану публічних фінансів в України / Н.М. Крючкова // Актуальні проблеми економіки та права: теорія та практика: матеріали Всеукраїнського науково-практичний семінар. – Державний університет телекомунікацій, Навчально-методичний центр Державної служби фінансового моніторингу України. - 22 травня 2015 р. – С. 100-102.
 28.  Крючкова Н.М. Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти». – Чернігівський національний технологічний університет. – 21 грудня 2015 р.
 29.  Крючкова Н.М. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системи / Науково-практична інтернет-конференція. – Луцький національний технічний університет, 09 грудня 2015 р.
 30.  Крючкова Н.М. «Перспективные вопросы мировой науки – 2015». / XI Международная научно-практическая конференція.- Бял ГРАД-БГ (г.София, Болгария). – 15.12.-22.12.2015 г.
 31.  Крючкова Н.М. Концепція невизначеності в сучасній економічній теорії / Н.М. Крючкова, В.І. Корчева // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 2015. - № 6 (104). – С. 26-32.
 32.  Крючкова Н.М. Податкове регулювання як важіль забезпечення стійкості державних фінансів / Н.М. Крючкова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища". - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. - С. 26-28.
 33.  Крючкова Н.М. Fiscal aspects of stabilization policy in the system of public finances / Н.М. Крючкова // Матеріали інтернет - семінару «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації». – Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua/ 
Підвищення кваліфікації, стажування:
 1. Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України - захист кандидатської дисертації «Оподаткування в системі макроекономічного регулювання» (2008-2009 рр.);
 2. Студентка університету SOPHIA-ANTIPOLIS (м. Ніцца, Франція), факультет економіки, права і управління (2000-2001 рр.);
 3. У 2001 р. здобула диплом DEUG університету SOPHIA-ANTIPOLIS (м. Ніцца, Франція);
 4.  Секретар проекту Tempus-Tacis – Україна (2000-2001 рр.);
 5. Університет SOPHIA-ANTIPOLIS (м. Ніцца, Франція) – стажування (жовтень – грудень 2001 р., травень-червень 2004 р.);
 6. Одеський національний економічний університет, кафедра фінансів – стажування (грудень 2013 – січень 2014 р.).
Відзнаки:
 • «Викладач року очима студентів 2011-2012» - ОНУ імені І.І. Мечникова
 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b532c825121d2372694031532177538
title_5b532c825134815779716241532177538
title_5b532c825145d20671518771532177538
title_5b532c825156e915617511532177538
Top