Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук (2010), доцент (2016)
Посада: доцент
 
Тема дисертаційної роботи: «Торгово-організаційна інфраструктура ринку цінних папрів України» (2010)
 
Основні курси, що викладаються: інфраструктура фондового ринку, моделювання ринків капіталу, практикум з ринку цінних паперів, фінанси, гроші та кредит, кон’юнктурний аналіз ринків
 
Наукові інтереси: міжнародні фінанси, глобальний фінансовий простір, трейдингові мережі, ринок цінних паперів, акціонерний капітал

Публікації

Монографії:
 1. Розділ 3. Формування інфраструктури ринку цінних паперів в умовах глобалізації світової економіки // Економіка і управління в умовах глобальних трансформацій [Текст]: кол. монографія / За заг. ред.. О.В. Горняк. – Одеса: ISBN 978-617-7041-31-2 – 2012. – с. 104-128
 2. П. 1.9. Концептуальні основи трансформації інфраструктури фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації //Фінансова система регіонів: проблеми та перспективи за заг. ред. А. Б. Кондрашихіна, В. К. Присяжнюка – К.: АМУ, 2014. – с. 142-161
 3. Особливості функціонування акціонерного капіталу в сучасних умовах та його вплив на розвиток підприємств // Закономірності розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного [Текст]: кол. монографія / за заг.ред. О.В. Горняк - Одеса, 2015. – с. 93-113
 4.  Chapter 2. Management of share capital in the contex of the regional development in Ukraine // New trends in management and production engineering : regional, cross-border and global perspectives: scientific monograph.- Aachen: Shaker Verlag, ISBN 978-3-8440-4203-0. - 2016, p. 112-125 http://www.shaker.eu/Online-Gesamtkatalog-Download/2016.10.11-13.46.14-91.208.138.250-rad4AC6F.tmp/3-8440-4203-2_INH.PDF 
 5. Chapter 18. Evaluation of the company and its dependence on the Ukrainian stock market infrastructure https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=60223&osCsid=c7e30ff61a1eb42eb3317a2532206f59 
Навчально-методичні видання:
 1. Практикум з ринку цінних паперів для студентів IV курсу напрямів підготовки 6.030201 Міжнародні економічні відносини, 6.030501 Економічна теорія // Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015. – 92 с.
 2. Інфраструктура фондового ринку для студентів спеціальності 7.03020101 Міжнародні економічні відносини // Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2015. – 44 с.
Публікації в фахових виданнях:
 1. Копилова О. В. Чинники та тенденції, що впливають на формування інфраструктури фондового ринку розвинених країн / О. В. Копилова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів». – Том 1. – Хмельницький національний університет. – 2010. – с. 93-97.
 2.  Копилова О. В. Аналіз стану та проблем розвитку біржового сегменту українського фондового ринку (на прикладі ПФТС та УБ) / О. В. Копилова // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 7 (25). – Ч. 4. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк. – 2010. – с. 321-335
 3. Копилова О. В. Перспективы развития инфраструктуры фондового рынка Украины после слияния ПФТС и ММВБ // Вісник ОНУ. – 2010. - Т. 15. - Вип. 20 . (Економіка). – с. 122-130
 4. Копилова О. В. Порівняльний аналіз сучасних тенденцій розвитку фондових ринків постсоціалістичних країн в умовах європейської інтеграції// Вісник ОНУ. – 2011. - Т. 16. - Вип. 20 . (Економіка). – с. 86-94
 5. Копилова О.В. Функціонування акціонерного капіталу в Україні: аналіз сучасного стану та проблем / О. В. Копилова // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 8 (26). – Ч. 4. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк. – 2012. – с. 178-193
 6.  Копилова О.В. Фінансова криза як каталізатор поглинань серед фондових бірж / О.В. Копилова // Економічний аналіз. – 2013. – Т. 13. – с. 71-78
 7.  Копылова О.В. Problemy innowacyjnego rozwoju rynku akcji na Ukrainie / О.В. Копылова // Nowoczesnosc przemyslu I uslug w warunkach kryzysu I novych wyzwan. Praca zbiorowa pod redakcja Jana Brzoski, Jana Pyki. – 2013. – s.181-190
 8.  Копилова О.В. Вплив глобалізації інфраструктури фондового ринку на розвиток інвестиційних фондів / О.В. Копилова // Вісник ЧНУ серія Економіка. – 2014. – с. 16-20 http://new.econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/nv_710-711.pdf 
 9.  Копылова О.В. Инновации и фрагментарность фондового рынка Украины в условиях трансформации // NOWOCZESNOŚĆ PRZEMYSŁU I USŁUG. Praca zbiorowa pod redakcja Jana Brzoski, Jana Pyki. – 2014. – р. 281-290 http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z73/Kopy%B3owa%20O.pdf 
 10.  Копилова О.В. Гарбут А.І. ЕМІСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ // Вісник ОНУ. – 2014.- с. 41-45 http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/6075/1/41-45.pdf 
 11.  Копилова О.В., Булат К.В. Показники розвитку інфраструктури ринку цінних паперів України: аналіз структури та сучасних тенденцій // Наука молода, Тернопіль. – 2014, с. 169-177 http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/192/1/NAUKA_MOLODA_%E2%84%9621.pdf 
 12.  Kopylova Olha The insider information and security of the stock market: the European experience // Forum Scientae Oeconomia. – Security management. – Volume 2 (2014). – N 2. – pp. 95-106 http://www.wsb.edu.pl/container/FORUM%20SCIENTIAE/forum%202014%20nr%202/8.o-kopylova.pdf 
 13.  Копилова О.В., Яганцян А.С. Банківська система України в умовах посткризового відновлення економіки // Наука молода, Тернопіль. – 2015. - с. 85-98 http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/3366/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%20%D0%92..pdf
 14. Копилова О.В. Залучення капіталу для невеликих компаній за допомогою біржової інфраструктури фондового ринку / О. В. Копилова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 10(1). - с. 138-142.
 15. Копилова О.В. Сучасні теоретичні підходи щодо визначення трейдингових мереж фондового ринку/ О.В. Копилова // Економічний аналіз. – 2016. – Т. 25. - №1 – с. 138-143
 16. Kopylova O. Trade networks evolution under the conditions of stock market lobalization [Online] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. - 2016. - № 4. Available: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_4/epm2016_4_3.pdf
 17. Копилова О.В. Механізм формування архітектури сучасних трейдингових мереж фондового ринку / О. В. Копилова, Н. М. Пугачова // Економічний форум. - 2017. - № 1. – с. 212-220
 18. Копилова О.В.Особливості формування акціонерного капіталу в країнах Центрально-Східної Європи // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - № 16. - с. 704-708
Участь у науково-практичних конференціях, семінарах:
 1. Копилова О. В. Порівняльний аналіз сучасних тенденцій розвитку фондових ринків постсоціалістичних країн в умовах європейської інтеграції / О. В. Копилова // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції». - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2010. – с. 25-27.
 2. Копылова О. В. Перспективы развития инфраструктуры фондового рынка Украины после слияния ПФТС и ММВБ / О. В. Копылова // Збірник наукових праць IV міжнародної науково-практичної конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації». - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2010. – с. 22-25
 3. Копилова О.В. Світова фінансова криза 2007-2011 років: етапи розвитку та наслідки для фондового ринку / О.В. Копилова // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту в країнах СНД»: частина І. - Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2011. – с. 68-70
 4.  Копилова О.В. Фінансова криза як поштофх до нової хвилі поглинань серед фондових бірж / О.В. Копилова // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки. Матеріали наук.-практ. конференції. Тези доп. (11-12 травня). – Тернопіль, 2011. – с.117-119
 5.  Копилова О.В. Екстенсивні та інтенсивні шляхи подолання кризи на фондовому ринку України / О.В. Копилова // Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції "Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів". Тези доп. (20-21 жовтня 2011). – Запоріжжя, 2011. – с. 117-119
 6.  Копилова О.В. Акціонерний капітал як чинник стійкого розвитку економіки України // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики. Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. Тези доп. – Харків, 2012. – с. 118-122
 7.  Копилова О.В. Конкурентоздатність національної інфраструктури фондового ринку: теоретичні та методичні аспекти // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки. Матеріали наук.-практ. конференції. Тези доп. – Тернопіль, 2013. – с.120-123
 8.  Копилова О.В. Сучасні проблеми функціонування акціонерного капіталу в Україні // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. Тези доп. – Одеса, 2013
 9.  Копилова О.В. Модель розвитку акціонерного капіталу в Україні // Фінанси в умовах модернізації економіки: Збірник тез доповідей круглого столу, Академія муніципального управління. - Київ, 2013. – с. 51-52
 10.  Копилова О.В. Вплив глобалізації інфраструктури фондового ринку на розвиток інвестиційних фондів // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації. – Тернопіль: «Тернопільський національний економічний університет», 2014. – с. 37-39.
 11.  Копилова О.В., Георгіу І.Ю. Розвиток банківського кредитування в умовах інтеграції України до глобального середовища // Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2014 р., м. Одеса / Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. та ін.; [відп. ред. Б.В. Буркинський; О.І. Лайко]. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2014. – с. 165-166
 12. Копилова О.В., Гарбут А.І. Порівняльний аналіз ролі комерційних банків на фондових ринках Європейського Союзу та України // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності: збірник наукових праць четвертої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», 2014. – С. 49-51
 13. Копилова О.В. Інфраструктура ринку цінних паперів у фінансовій системі регіону // Фінанси в умовах модернізації економіки: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 квітня 2014 р. –К.: Академія муніципального управління, 2014. – С.74-76
 14.  Копилова О.В. Фрагментарність інфраструктури ринку цінних паперів України в умовах трансформації // VI Міжнародна науково-практична конференція «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій» 25 – 27 вересня 2014 року, м. Одеса, с. 125-127
 15. Копилова О.В. Комерційні банки як провідний елемент інфраструктури фондового ринку // Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітті: збірник тез доповідей. – Вектор. – Тернопіль, 25 листопада 2014 р., с. 37-40.
 16.  Копілова О. Innovations and fragmentation of the Ukrainian stock market // Międzynarodową Konferencję Naukową NOWOCZESNOŚĆ PRZEMYSŁU I USŁUG, 8-10 листопада 2015 р.
 17.  Копилова О.В. Теоретичні підходи щодо структурування глобального фінансового простору // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації. – Тернопіль: «Тернопільський національний економічний університет», 2015. – с. 35-37.
 18.  Копилова О.В. Інновації та фрагментарність фондового ринку України в умовах кризи // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи». – Львів. - 17-18 квітня 2015 р.
 19.  Kopylova O. Management of share capital in the context of the region development in Ukraine // the 2nd International Scientific Conference “NEW TRENDS IN MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING - REGIONAL, CROSS-BORDER AND GLOBAL PERSPECTIVES” 14-15 May 2015 in Cieszyn
 20.  Копилова О.В. Передумови формування трейдингових мереж на ринку цінних паперів // Международная научно-практическая конференция ОТ БАЛТИКИ ДО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. – Рига. – 25 марта 2016 г. – с. 23-25
 21.  Копилова О.В., Ходаковський Д. Фондові біржі як провідний вузол трейдингових мереж // Міжнародна науково-практична конференція «Потенціал економіки країни: сучасний стан, розвиток та управління». – Львів. - 17-18 червня 2016 р.
 22.  Kopylova, O. Modern trade networks architecture under the circumstances of stock market globalization // 3RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE NEW TRENDS IN MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING - REGIONAL, CROSS-BORDER AND GLOBAL PERSPECTIVES. - Cieszyn, 2nd – 3rd June 2016
 23.  Копилова О.В. Трейдингові мережі фондового ринку: сутність та передумови формування // ХIIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації», 24-25 березня 2016 року
 24.  Копилова О.В. Принципи побудови трейдингових мереж в умовах глобалізації фондового ринку // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції., 22-24 вересня 2016 р. / Ред. колегія: О. В. Горняк, І.А.Ломачинська. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2016. – 94 с.
 25. Копилова О.В. Фондові біржі як базовий елемент трейдингових мереж // Актуальні напрями забезпечення ефективності економіки країни: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 14-15 жовтня 2016 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. – с. 86-89
 26. Копилова О.В., Михайлов О.І. Глобальні фондові біржі: сутність та критерії визначення // Розвиток фінансово-економічного становища на різних рівнях управління: підприємство, регіон, держава: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24-25 березня 2017 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – с. 12-15.
 27. Kopylova O. Stock market trade networks: structure principles under the terms of globalization // Economic and social development of Ukraine in XXI century: national vision and globalization challenges: Collection of scientific articles. – Dradt2Digital Publishing House, 2017. – p. 13-15
 28. Копилова О. В., Михайлов О. І. Основні форми інтеграції фондових бірж в сучасних умовах // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 12-13 травня 2017 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – с. 24-27.
Підвищення кваліфікації, стажування:
 1. Освітній проект: знайомство з системою вищої Австрії: Віденський державний університет, Зальцбурзький медичний університет імені Парацельса. (травень 2013 р.)
 2. Стажування в Одеському національному економічному університеті, кафедра фінансів. (грудень 2013 – січень 2014 р.)
 3. Fundacja Instytut Rozvoju Wspolpracy Miedzynarodowej, Польща (квітень 2017 р.)
 4. Consilium Sp. Z.o.o., Польща (травень 2017 р.)
 5. Otto-Von-Guericke-Universitat Magdeburg, Німеччина (травень 2017 р.)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b53303fa30a28061850151532178495
title_5b53303fa31ba7011420211532178495
title_5b53303fa32cd7026469361532178495
title_5b53303fa33df7797546111532178495
Top