Сторінка абітурієнта

Інститут математики, економіки і механіки
Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова
(ІМЕМ)

Детальна інформація про вступ в ІМЕМ:

ФАКУЛЬТЕТИ:

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

Відділення заочно-дистанційного навчання

Презентація ІМЕМ

 

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Інститут математики, економіки і механіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова є найбільшим центром математичної думки на Півдні України та єдиним в цьому регіоні в плані підготовки кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів фіз.-мат. наук) по ряду математичних спеціальностей.

Лекції для студентів математичних спеціальностей за основними курсами читають провідні доценти і професори ІМЕМ, більша частина з яких доктори фізико-математичних наук - представники відомих, як в Україні, так і за кордоном, математичних шкіл.

Напрям – МАТЕМАТИКА Спеціальність - МАТЕМАТИКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр (6.040201), спеціаліст (7.04020101), магістр (8.04020101)

Денна та заочна форма навчання.

Спеціалізації:

 • математика
 • математична економіка та економетрика

Спеціальність «Математика» забезпечується Кафедрами: математичного аналізу, диференціальних рівнянь, комп’ютерної алгебри та дискретної математики, геометрії і топології, вищої математики, оптимального керування і економічної кібернетики, методів математичної фізики.

Математик - високоінтелектуальна професія. Праця математиків має в наші дні всебічно прикладне значення. Процес впровадження математичних методів дослідження відбувається практично у всіх науках і галузях знань.
В рамках спеціальності «Математика» ведеться підготовка фахівців: в галузі науково-дослідної діяльності, викладачів вузів і шкіл, працівників банківських та фінансово-аналітичних організацій. Диплом математика - це відмінний старт для наукової кар'єри, а також для діяльності в різних інноваційних галузях і в бізнесі.

Особливістю підготовки фахівців в області «Математична економіка та економетрика» є фундаментальна підготовка в галузі математичних, економічних, та інформаційних технологій. Математик - економістє фахівцем-аналітиком широкого профілю в області підготовки і реалізації економічних рішень на базі використання економіко-математичних моделей і ЕОМ.

Варіанти працевлаштування. Фахівець з управління ринковими і фінансовими ризиками, аналітик ринків різних секторів економіки, актуарій та ін.

Існують підготовчі курси (тел. для довідок 723-05-88,63-76-04)

Спеціальність – 113 «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» Спеціалізація – «ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр, спеціаліст, магістр.

Денна форма навчання, існує скорочена форма навчання на базі ОКР молодший спеціаліст.

Спеціалізації:

 • проектування та розробка комп’ютерних програм;
 • математичне та комп’ютерне моделювання фізичних процесів та явищ;
 • комп’ютерна візуалізація механічних рухів тіл та середовищ;
 • наукові дослідження у інженерних галузях.

Спеціалізація«Теоретична та прикладна механіка» забезпечується Кафедрами: теоретичної механіки, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, комп’ютерної алгебри та дискретної математики, геометрії і топології, методів математичної фізики, оптимального керування і економічної кібернетики..

Механіка та математика завжди були фундаментом прикладних наук. Для механіки наших днів характерно широке застосування найрізноманітніших математичних і фізичних знань, у тому числі новітніх розділів прикладної та обчислювальної математики, сучасних систем програмування.

Студенти ОНУ, що навчаються за спеціалізацією «Теоретична та прикладна механіка», поглиблено вивчають комп'ютерне моделювання фізико-механічних процесів з використанням трьохмірної графіки.

Основні напрямки підготовки:

 • проектування і розробка прикладного програмного забезпечення для ПЕОМ;
 • математичне та комп'ютерне моделювання фізичних процесів і явищ (чисельний експеримент);
 • комп'ютерна двох-і трьохмірна візуалізація механічних рухів тіл і рухливих суцільних середовищ;
 • розробка математичних методів і алгоритмів для вирішення ресурсномістких завдань з використанням паралельних обчислень на ЕОМ;
 • наукові дослідження і комп'ютерне відтворення техногенних ситуацій на промислових виробництвах.

Варіанти працевлаштування - компанії з розробки програмного забезпечення; фахівці з комп'ютерного моделювання і вирішення науково - технічних завдань реального виробництва.

Для абітурієнтів існує консультаційний центр «Відкриті публічні математичні консультації». Тел. для довідок (048) 718-54-64

Існують підготовчі курси (тел. для довідок 723-05-88,63-76-04)

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Напрям – ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА Спеціальність – ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр (6.040301), спеціаліст (7.04030101), магістр (8. 04030101)

Денна форма навчання, існує скорочена форма навчання на базі ОКР молодший спеціаліст.

Спеціальність «Прикладна математика» забезпечується Кафедрами: оптимального керування і економічної кібернетики, методів математичної фізики, обчислювальної математики, математичного забезпечення комп‘ютерних систем.

Прикладна математика - це застосування математичних методів і алгоритмів в різноманітних галузях науки і практики шляхом створення математичної моделі системи. Для цього необхідно знання не тільки математичних методів, а й сучасних комп'ютерних, інформаційно-комунікаційних технологій, програмування. Прикладний математик вивчає проблему в будь-якій предметній галузі, будує математичну модель проблеми, визначає методи розв’язування поставленої задачі, реалізує її розв’язання за допомогою ЕОМ, та інтерпретує отриманий результат у предметну область. За необхідності проводиться імітаційний експеримент. Отримана фундаментальна математична підготовка та освоєння найсучасніших IT-технологій і мов програмування робить випускника високо конкурентним на міжнародному ринку праці.

Спеціалізації:

 • Математичне моделювання та розробка прикладного програмного забезпечення;
 • Системний аналіз, кібернетика та оптимальне керування;
 • Інформаційні системи та комп'ютерні технології.

Варіанти працевлаштування:

 • Проектний напрямок - розробник програмного забезпечення в різних IT-компаніях.
 • Виробничо-технологічний напрямок- фахівець із застосування наукомістких технологій і пакетів програм у галузі економіки, техніки, фізики, хімії, біології, , медицини, екології, тощо.
 • Організаційно-управлінський напрямок - фахівець з управління проектами в різних сферах діяльності: інформатизації підприємств і організацій; економіці, юриспруденції, в державному і муніципальному управлінні, соціології, психології, освіті, соціальній сфері, в охороні здоров'я.
 • Аналітичний напрямок- аналітик по вивченню інформаційних систем методами математичного прогнозування і системного аналізу в банківській, фінансовій сферах.
 • Науково-дослідницький напрямок - викладач ВНЗ, технікуму; співробітник дослідницьких відділів підприємств та НДІ.

Існують підготовчі курси (тел. для довідок 723-05-88,63-76-04)

Лекції що суботи о 11:00 в головному корпусі ОНУ (вул. Дворянська, 2, ауд. 75, 2 поверх). Тел. 067-4831419

Напрям – КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ Спеціальність – КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр (6.050102), спеціаліст (7.05010201), магістр (8.05010201)

Денна форма навчання, існує скорочена форма навчання на базі ОКР молодший спеціаліст.

Спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі» забезпечується Кафедрами: математичного забезпечення комп‘ютерних систем, комп‘ютерної алгебри та дискретної математики, обчислювальної математики, методів математичної фізики, оптимального керування і економічної кібернетики.

Сферами професійної діяльності в рамках спеціальності «Комп'ютерні системи і мережі» є області науки і техніки, що охоплюють сукупність проблем, пов'язаних з побудовою апаратних і програмних інформаційних комп'ютерних систем і мереж універсального і спеціального призначення. Ці проблеми сьогодні найбільш актуальні практично для всіх сфер діяльності людини.

Професіонали в галузі комп'ютерних мережевих та інформаційних технологій за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі» є в даний час найбільш затребуваними і високооплачуваними фахівцями, як на регіональних, так і світових ринках праці.

Об'єктами професійної діяльності випускника за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі» є:

 • адміністрування обчислювальних систем і мереж;
 • проектування і розробка комп'ютерних систем і мереж;
 • системне та прикладне програмування;
 • аналітика комп'ютерних систем і мереж;
 • захист комп'ютерних систем і передачі інформації в комп'ютерній мережі.

Випускники спеціальності"Комп'ютерні системи та мережі" отримують глибокі і всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системному і прикладному програмуванні складних обчислювальних комплексів: розподілених комп'ютерних систем, локальних, глобальних і корпоративних комп'ютерних мереж.

Особливістю підготовки фахівців у класичному університеті за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі» є - висококласна школа програмування плюс фундаментальна база в області дискретної математики та криптології

Випускники працюють провідними розробниками корпоративних мереж і систем, системного і прикладного програмного забезпечення, керівниками відділів комп'ютерних та інформаційних технологій в різних фірмах, державних організаціях, банках.

Кваліфікація випускника фахівця - «професіонал в області обчислювальної техніки».

Існують підготовчі курси (тел. для довідок 723-05-88, 63-76-04)

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

Напрям – ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ Спеціальність – ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Освітньо-кваліфікаційній рівень: бакалавр (6.030501), спеціаліст (7.03050101), магістр ( 8.03050101)

Денна та заочна (спеціаліст, магістр) форма навчання, існує скорочена форма навчання на базі ОКР молодший спеціаліст.

Економічна теорія – це фундаментальна наука, яка є основоюприкладних економічних дисциплін, зокрема, підприємництво, управління, фінанси, кредит, бухгалтерський облік, економічна політика.

Дисципліни спеціальності «Економічна теорія» в ОНУ імені І.І. Мечникова відповідають загальноприйнятим світовим стандартам, оскільки програми всіх навчальних дисциплін узгоджені зі стандартами як України, так і Європи, що є результатом довгострокового співробітництва з провідними європейськими вузами, зокрема, з університетами Ніцци Софія-Антіполіс (Франція), Генуї (Італія), Коімбра (Португалія), Центральноєвропейським університетом (Будапешт, Угорщина), Київською школою економіки.

Студенти оволодівають комплексом базових знань і навичок з економіки підприємства, фінансів і інвестицій, менеджменту і маркетингу, галузевої економіки, банківської справи, економічної політики.

Напрями магістерських досліджень: закономірності розвитку галузевих структур і стратегій підприємства, закономірності формування інституціональних структур в трансформаційній економіці, фірма і ринок в умовах інституціоналізації економічної діяльності, фінансова економіка.

Варіанти працевлаштування: студенти, що закінчили спеціальність «Економічна теорія», мають конкурентні переваги при працевлаштуванні у великі компанії та банківські й фінансові групи, державні установи, міжнародні організації, консалтингові та дослідницькі центри.

Посади, що обіймають випускники спеціальності «Економічна теорія»: економісти в банках і на підприємствах різних форм власності; фахівці з економічної аналітики і консалтингу, управління фінансами компаній; співробітники дослідницьких відділів фірм, державних установ та науково-дослідницьких інститутів; викладачі вищих навчальних закладів.

Для абітурієнтів на факультеті існує "Школа молодого економіста" (тел. для довідок7235418)


НАПРЯМ – МІЖНІРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИН Спеціальність – МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр (6.030203 ), спеціаліст (7.03020301), магістр ( 8.03020301)

Денна та заочна (спеціаліст) форма навчання.

Інтеграція України в міжнародний економічний простір зумовлює необхідність підготовки фахівців із організації економічної діяльності в міжнародній сфері.

На спеціальності «Міжнародні економічні відносини» навчають базовим економічним дисциплінам за програмами, адаптованими до вимог провідних зарубіжних університетів; з отриманням кваліфікації «Економіст-міжнародник»; професійної іноземної мови з отриманням кваліфікації «Перекладач» (магістратура); практичним навикам, необхідним для успішної роботи за фахом у національних компаніях та у філіях іноземних фірм в Україні і за кордоном.

Студенти беруть участь в ініціативах Місії Європейського Союзу, Інституту відкритого суспільства, урядових та громадських організацій країн Європи та США.

У навченому процесі постійно задіяні провідні іноземні викладачі та вчені. Кращі студенти отримують право на безкоштовне навчання на магістерських програмах в Центральноєвропейському університеті (Будапешт, Угорщина), Російській школі економіки, Київській школі економіки.

Студенти оволодівають комплексом базових знань з міжнародної торгівлі і зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної економічної інтеграції, міжнародних фінансів і валютно-кредитних відносин, інституційних аспектів розвитку міжнародних ринків, стратегій фірми на міжнародних ринках, економіки Європейського Союзу.

Під час навчання студенти мають право вибору однієї із двох програм спеціалізації: «Міжнародні фінанси» і «Фірма у міжнародних ринкових структурах».

Варіанти працевлаштування – економіст-практик у галузі зовнішньоекономічної діяльності, фахівець з організації міжнародної торгівлі, консультант консалтингових компаній, економіко-фінансова діяльність, дипломатична та консульська служба.

Для абітурієнтів на факультеті існує "Школа молодого економіста" (тел. для довідок7235418)

Напрям – МЕНЕДЖМЕНТ Спеціальність – МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Освітньо – кваліфікаційний рівень: бакалавр (6.030601), спеціаліст ( 7.03060101),Магістр 8.03060101

Денна та заочна форма навчання.

Спеціальність «Менеджер організацій і адміністрування» є однією з найбільш затребуваних професій на українських підприємствах, тому є спеціальністю широкого профілю в галузі управління.

Навчальні програми направлені на підготовку фахівців здатних вирішувати найскладніші міждисциплінарні проблеми. Весь навчальний процес побудований так, щоб якнайповніше розкрити лідерські якості студентів, розвинути їх аналітичні здібності і стратегічне мислення.

Навчальний процес у ІМЕМ забезпечує глибоке вивчення базових і спеціальних дисциплін за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», що дозволяє випускнику швидко зрозуміти суть виниклої проблеми на будь-якому рівні управління компанією, а також своєчасно прийняти якісне рішення по її подоланню.

Випускники спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» володіють комплексом знань і навичок стратегічного управління, економіки, маркетингу та стратегічного маркетингу, екологічного менеджменту та економіки природокористування, фінансового та інвестиційного менеджменту, бізнес – планування, логістиці, інформаційних систем і технологій в управлінні організацією, зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного маркетингу, управління персоналом, психології бізнесу, права, та інш.

Практичні навички здобуваються при участі в стажуваннях на підприємствах різних галузей і форм власності; навчальній практиці в лабораторіях «Бізнес – проектів»; майстер – класах і тренінгах, а також реальних бізнес – проектах.

Викладання ведеться провідними фахівцями в області керування, маркетингу, фінансів, екології, IT-технологій, антикризового управління.

Можливості працевлаштування для випускників досить широкі: вони успішно працюють на керівних посадах в державних і недержавних установах / організаціях (у великому, середньому і малому бізнесі), багато хто відкриває свій власний бізнес.

Сфери працевлаштування. Банківська справа і фінансовий менеджмент. Інвестиційне управління. Готельно – ресторанний бізнес і туризм. Крюінг. Рекламний бізнес. Маркетинг. Логістика. Управління персоналом.

Для абітурієнтів на факультеті існує "Школа основ менеджменту та маркетингу" (тел. для довідок723-84-98,066-692-1208)


ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

Напрям – ПСИХОЛОГІЯ Спеціальність - ПСИХОЛОГІЯ

Освітньо - кваліфікаційний рівень: бакалавр (6.030102), спеціаліст (7.04030101), магістр (8.03010201)

Денна та заочна форма навчання, існує скорочена форма навчання на базі ОКР молодший спеціаліст за медичними спеціальностями.

Спеціалізації:

 • психологія розвитку особистості на життєвому шляху
 • організаційна психологія
 • реабілітологія

Спеціальність «Психологія» забезпечується Кафедрами: Диференціальної і спеціальної психології, Загальної психології та психології розвитку особистості, Соціальної і прикладної психології.

Психолог - це затребувана і актуальна спеціальність, орієнтована на: збереження і укріплення психічного і психологічного здоров’я, підвищення адаптивних можливостей людини; індивідуальну психологічну підтримку; набір та роботу з персоналом; роботу в правоохоронних органах та органах влади, в сферах соціальної практики, охорони здоров'я, соціального захисту, спорту, культури й засобів масової комунікації. Психологи проводять: психодіагностику, психокорекцію, психопрофілактичну роботу, психологічне консультування, а також психологічне просвітництво.

Особливістю підготовки фахівців-психологів в ІМЕМ є – підготовка висококваліфікованих фахівців для здійснення якісних психологічних послуг та фахівців в області науково-дослідної роботи, яка базується на глибокому вивченні теоретичних дисциплін і набутті студентами практичних умінь і навичок в діагностиці, консультуванні, експертизі, профілактиці психологічних проблем й аномалій; підтримці особистісного розвитку. Отримання практичних навичок в психодіагностиці, психокорекції, психологічному консультуванні та психопрофілактичній роботі і просвітництві здійснюється за допомогою широкого спектру практичних занять і при проходженні різних видів виробничої практики в організаціях, підприємствах, установах системи освіти й охорони здоров'я, у соціальних службах.

Варіанти працевлаштування – психолог з індивідуального та сімейного консультування, психолог - реабілітолог, працівник психологічної служби системи освіти, психолог в рекрутингових та кадрових агентствах, HR-менеджер (фахівець з управління персоналом), психолог-аналітик в правоохоронних органах і органах влади, в сфері соціальної практики, в засобах масової комунікації та багато інш.

Для абітурієнтів. Зимова школа з прикладної психології. Попередній запис за телефоном 723-63-03

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Top