Сторінка абітурієнта

Інститут математики, економіки і механіки
Одеського національного університету
імені І.І. Мечникова
(ІМЕМ)

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

16 грудня 2017 р. в 14.00. Ви зможете: дізнатися про спеціальності, за якими ведеться навчання,
познайомитися з професорсько-викладацьким складом кафедр, отримати відповіді на Ваші запитання, визначитися зі спеціальністю, на яку
будете поступати. Чекаємо Вас за адресою: м. Одеса, вул. Дворянська 2, ауд 47.

Абитурієнти, які бажають навчатися в ІМЕМ на базі молодшого спеціаліста , а також на спеціальностях ІМЕМ для здобуття освітнього ступення МАГІСТР (денної та заочної форми навчання) повинні подавати документи особисто в приймальну комісію за адресою: Французський бульвар 24/26

ФАКУЛЬТЕТИ:

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

Відділення заочно-дистанційного навчання

Презентація ІМЕМ

 

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Інститут математики, економіки і механіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова є найбільшим центром математичної думки на Півдні України та єдиним в цьому регіоні в плані підготовки кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів фіз.-мат. наук) по ряду математичних спеціальностей.

Лекції для студентів математичних спеціальностей за основними курсами читають провідні доценти і професори ІМЕМ, більша частина з яких доктори фізико-математичних наук - представники відомих, як в Україні, так і за кордоном, математичних шкіл.

Галузь знань – Математика та статистика Спеціальність - 111 МАТЕМАТИКА

Бакалавр/Магістр

Денна та заочна форма навчання.

Спеціалізації:

 • математика
 • математична економіка та економетрика

Спеціальність «Математика» забезпечується Кафедрами: математичного аналізу, диференціальних рівнянь, комп’ютерної алгебри та дискретної математики, геометрії і топології, вищої математики, оптимального керування і економічної кібернетики, методів математичної фізики.

Математик - високоінтелектуальна професія. Праця математиків має в наші дні всебічно прикладне значення. Процес впровадження математичних методів дослідження відбувається практично у всіх науках і галузях знань.
В рамках спеціальності «Математика» ведеться підготовка фахівців: в галузі науково-дослідної діяльності, викладачів вузів і шкіл, працівників банківських та фінансово-аналітичних організацій. Диплом математика - це відмінний старт для наукової кар'єри, а також для діяльності в різних інноваційних галузях і в бізнесі.

Особливістю підготовки фахівців в області «Математична економіка та економетрика» є фундаментальна підготовка в галузі математичних, економічних, та інформаційних технологій. Математик - економістє фахівцем-аналітиком широкого профілю в області підготовки і реалізації економічних рішень на базі використання економіко-математичних моделей і ЕОМ.

Варіанти працевлаштування. Фахівець з управління ринковими і фінансовими ризиками, аналітик ринків різних секторів економіки, актуарій та ін.

Існують підготовчі курси (тел. для довідок 723-05-88,63-76-04)

Галузь знань – Математика та статистика Спеціальність – 113 «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» Спеціалізація – «ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Бакалавр/Магістр

Денна форма навчання, існує скорочена форма навчання на базі ОКР молодший спеціаліст.

Спеціалізації:

 • проектування та розробка комп’ютерних програм;
 • математичне та комп’ютерне моделювання фізичних процесів та явищ;
 • комп’ютерна візуалізація механічних рухів тіл та середовищ;
 • наукові дослідження у інженерних галузях.

Спеціалізація«Теоретична та прикладна механіка» забезпечується Кафедрами: теоретичної механіки, математичного аналізу, диференціальних рівнянь, комп’ютерної алгебри та дискретної математики, геометрії і топології, методів математичної фізики, оптимального керування і економічної кібернетики..

Механіка та математика завжди були фундаментом прикладних наук. Для механіки наших днів характерно широке застосування найрізноманітніших математичних і фізичних знань, у тому числі новітніх розділів прикладної та обчислювальної математики, сучасних систем програмування.

Студенти ОНУ, що навчаються за спеціалізацією «Теоретична та прикладна механіка», поглиблено вивчають комп'ютерне моделювання фізико-механічних процесів з використанням трьохмірної графіки.

Основні напрямки підготовки:

 • проектування і розробка прикладного програмного забезпечення для ПЕОМ;
 • математичне та комп'ютерне моделювання фізичних процесів і явищ (чисельний експеримент);
 • комп'ютерна двох-і трьохмірна візуалізація механічних рухів тіл і рухливих суцільних середовищ;
 • розробка математичних методів і алгоритмів для вирішення ресурсномістких завдань з використанням паралельних обчислень на ЕОМ;
 • наукові дослідження і комп'ютерне відтворення техногенних ситуацій на промислових виробництвах.

Варіанти працевлаштування - компанії з розробки програмного забезпечення; фахівці з комп'ютерного моделювання і вирішення науково - технічних завдань реального виробництва.

Для абітурієнтів існує консультаційний центр «Відкриті публічні математичні консультації». Тел. для довідок (048) 718-54-64

Існують підготовчі курси (тел. для довідок 723-05-88,63-76-04)

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Галузь знань – Математика та статистика Спеціальність – ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Бакалавр/Магістр

Денна форма навчання, існує скорочена форма навчання на базі ОКР молодший спеціаліст.

Спеціальність «Прикладна математика» забезпечується Кафедрами: оптимального керування і економічної кібернетики, методів математичної фізики, обчислювальної математики, математичного забезпечення комп‘ютерних систем.

Прикладна математика - це застосування математичних методів і алгоритмів в різноманітних галузях науки і практики шляхом створення математичної моделі системи. Для цього необхідно знання не тільки математичних методів, а й сучасних комп'ютерних, інформаційно-комунікаційних технологій, програмування. Прикладний математик вивчає проблему в будь-якій предметній галузі, будує математичну модель проблеми, визначає методи розв’язування поставленої задачі, реалізує її розв’язання за допомогою ЕОМ, та інтерпретує отриманий результат у предметну область. За необхідності проводиться імітаційний експеримент. Отримана фундаментальна математична підготовка та освоєння найсучасніших IT-технологій і мов програмування робить випускника високо конкурентним на міжнародному ринку праці.

Спеціалізації:

 • Математичне моделювання та розробка прикладного програмного забезпечення;
 • Системний аналіз, кібернетика та оптимальне керування;
 • Інформаційні системи та комп'ютерні технології.

Варіанти працевлаштування:

 • Проектний напрямок - розробник програмного забезпечення в різних IT-компаніях.
 • Виробничо-технологічний напрямок- фахівець із застосування наукомістких технологій і пакетів програм у галузі економіки, техніки, фізики, хімії, біології, , медицини, екології, тощо.
 • Організаційно-управлінський напрямок - фахівець з управління проектами в різних сферах діяльності: інформатизації підприємств і організацій; економіці, юриспруденції, в державному і муніципальному управлінні, соціології, психології, освіті, соціальній сфері, в охороні здоров'я.
 • Аналітичний напрямок- аналітик по вивченню інформаційних систем методами математичного прогнозування і системного аналізу в банківській, фінансовій сферах.
 • Науково-дослідницький напрямок - викладач ВНЗ, технікуму; співробітник дослідницьких відділів підприємств та НДІ.

Існують підготовчі курси (тел. для довідок 723-05-88,63-76-04)

Лекції що суботи о 11:00 в головному корпусі ОНУ (вул. Дворянська, 2, ауд. 75, 2 поверх). Тел. 067-4831419

Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»

Професіонали в галузі комп'ютерних мережевих та інформаційних технологій є в даний час найбільш затребуваними і високооплачуваними фахівцями, як на регіональних, так і світових ринках праці.

Спеціальність – 123 «Комп’ютерна інженерія»

Бакалавр/Магістр

Спеціалізації:

 • математичне забезпечення комп’ютерних систем
 • шифрування та завадостійке кодування даних

Денна та заочна (тільки бакалавріат) форми навчання, існує скорочена форма навчання на базі ОКР молодший спеціаліст.

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» забезпечується кафедрою математичного забезпечення комп‘ютерних систем та кафедрою комп‘ютерної алгебри та дискретної математики.

Сферою професійної діяльності фахівців «Комп’ютерної інженерії» є застосування методів і процесів аналізу та створення апаратних і програмних інформаційних комп'ютерних систем і мереж універсального чи спеціального призначення для розв’язання задач структурування, обміну, маніпулювання та аналізу технічної, фінансової, медичної та іншої інформації для швидкого, якісного та надійного інформаційного забезпечення управлінських рішень.

Об'єктами професійної діяльності випускника за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» є:

 • проектування, розробка та адміністрування комп'ютерних систем і мереж;
 • розробка та супровід системного та прикладного програмного забезпечення;
 • аналітика комп'ютерних систем і мереж;
 • захист комп'ютерних систем і передачі інформації в комп'ютерній мережі.

Випускники спеціальності «Комп’ютерна інженерія» отримують глибокі і всебічні знання з проектування, розробки, експлуатації, системного та прикладного програмування складних обчислювальних комплексів: розподілених комп'ютерних систем, локальних, глобальних і корпоративних комп'ютерних мереж, орієнтованих на підтримку актуальних інформаційних і управлінських задач у різних галузях діяльності.

Особливістю підготовки фахівців у класичному університеті за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» є висококласна школа програмування плюс фундаментальна база в області дискретної математики та криптології.

Випускники працюють провідними розробниками корпоративних мереж і систем, системного і прикладного програмного забезпечення, керівниками відділів комп'ютерних та інформаційних технологій в різних фірмах, державних організаціях, банках.

Кваліфікація випускника:

 • бакалавра – «Розробник комп’ютерних програм», «Розробник обчислювальних систем»
 • магістра – «Професіонал в галузі обчислювальної техніки».

Спеціальність – 126 «Інформаційні системи та технології»

Магістр

Спеціалізації:

 • інтелектуальний аналіз даних
 • інформаційні технології в механіці

Денна та заочна форми навчання.

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» забезпечується кафедрою математичного забезпечення комп‘ютерних систем та кафедрою теоретичної механіки.

Сферами професійної діяльності фахівців «Інформаційні системи та технології» є застосування методів і процесів збору, зберігання, обробки, передачі, аналізу і оцінки інформації із застосуванням комп’ютерних технологій, що забезпечують можливість її використання для прийняття рішень; проведення чисельних експериментів механічних процесів з можливостями 3D візуалізації отриманих результатів.

Об'єктами професійної діяльності випускника за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» є:

 • інтелектуальний аналіз даних (Data Mining) та машинне навчання (Machine Learning);
 • обробка та аналіз великих масивів даних (Big Data);
 • системи штучного інтелекту та розпізнавання образів;
 • аналіз та управління бізнес-процесами;
 • програмування та чисельний аналіз моделей механічних процесів та об’єктів;
 • 3D візуалізація механічних процесів (технологія Microsoft DirectX).

Випускники спеціальності «Інформаційні системи та технології» отримують глибокі і всебічні знання, які дозволяють застосовувати інформаційні технології та розвинені математичні методи при розв’язанні актуальних наукових, аналітичних і управлінських задач у різних галузях діяльності, створенні та використанні інформаційних, аналітичних систем і систем штучного інтелекту, розробці відповідного програмного забезпечення, а також проводити дослідницьку діяльність, орієнтовану на створення таких методів та інформаційних технологій.

Особливістю підготовки фахівців у класичному університеті за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» є висококласна школа програмування плюс глибока математична підготовка, яка є базою ефективного розв’язання завдань як програмування, моделювання чи проектування інформаційних систем, так і аналізу чи обробки інформації та моделювання механічних процесів.

Випускники працюють аналітиками інформаційних та бізнес-процесів, розробниками системного і прикладного програмного забезпечення, керівниками комп'ютерних та інформаційних відділів в різних фірмах, державних організаціях, банках, науковими співробітниками.

Кваліфікація випускника – «Професіонал в галузі програмування».

Існують підготовчі курси (тел. для довідок 723-05-88, 63-76-04)

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

Напрям Соціальні та поведінкові науки Спеціальність - 051 Економіка

Бакалавр/ Магістр

Денна та заочна (спеціаліст, магістр) форма навчання, існує скорочена форма навчання на базі ОКР молодший спеціаліст.

Економічна теорія – це фундаментальна наука, яка є основоюприкладних економічних дисциплін, зокрема, підприємництво, управління, фінанси, кредит, бухгалтерський облік, економічна політика.

Дисципліни спеціальності «Економічна теорія» в ОНУ імені І.І. Мечникова відповідають загальноприйнятим світовим стандартам, оскільки програми всіх навчальних дисциплін узгоджені зі стандартами як України, так і Європи, що є результатом довгострокового співробітництва з провідними європейськими вузами, зокрема, з університетами Ніцци Софія-Антіполіс (Франція), Генуї (Італія), Коімбра (Португалія), Центральноєвропейським університетом (Будапешт, Угорщина), Київською школою економіки.

Студенти оволодівають комплексом базових знань і навичок з економіки підприємства, фінансів і інвестицій, менеджменту і маркетингу, галузевої економіки, банківської справи, економічної політики.

Напрями магістерських досліджень: закономірності розвитку галузевих структур і стратегій підприємства, закономірності формування інституціональних структур в трансформаційній економіці, фірма і ринок в умовах інституціоналізації економічної діяльності, фінансова економіка.

Варіанти працевлаштування: студенти, що закінчили спеціальність «Економічна теорія», мають конкурентні переваги при працевлаштуванні у великі компанії та банківські й фінансові групи, державні установи, міжнародні організації, консалтингові та дослідницькі центри.

Посади, що обіймають випускники спеціальності «Економічна теорія»: економісти в банках і на підприємствах різних форм власності; фахівці з економічної аналітики і консалтингу, управління фінансами компаній; співробітники дослідницьких відділів фірм, державних установ та науково-дослідницьких інститутів; викладачі вищих навчальних закладів.

Для абітурієнтів на факультеті існує "Школа молодого економіста" (тел. для довідок7235418)


Напрям - Міжнародні відносини Спеціальність – 292 Міжнародні економічні відносини

Бакалавр

Денна та заочна (спеціаліст) форма навчання.

Інтеграція України в міжнародний економічний простір зумовлює необхідність підготовки фахівців із організації економічної діяльності в міжнародній сфері.

На спеціальності «Міжнародні економічні відносини» навчають базовим економічним дисциплінам за програмами, адаптованими до вимог провідних зарубіжних університетів; з отриманням кваліфікації «Економіст-міжнародник»; професійної іноземної мови з отриманням кваліфікації «Перекладач» (магістратура); практичним навикам, необхідним для успішної роботи за фахом у національних компаніях та у філіях іноземних фірм в Україні і за кордоном.

Студенти беруть участь в ініціативах Місії Європейського Союзу, Інституту відкритого суспільства, урядових та громадських організацій країн Європи та США.

У навченому процесі постійно задіяні провідні іноземні викладачі та вчені. Кращі студенти отримують право на безкоштовне навчання на магістерських програмах в Центральноєвропейському університеті (Будапешт, Угорщина), Російській школі економіки, Київській школі економіки.

Студенти оволодівають комплексом базових знань з міжнародної торгівлі і зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної економічної інтеграції, міжнародних фінансів і валютно-кредитних відносин, інституційних аспектів розвитку міжнародних ринків, стратегій фірми на міжнародних ринках, економіки Європейського Союзу.

Під час навчання студенти мають право вибору однієї із двох програм спеціалізації: «Міжнародні фінанси» і «Фірма у міжнародних ринкових структурах».

Варіанти працевлаштування – економіст-практик у галузі зовнішньоекономічної діяльності, фахівець з організації міжнародної торгівлі, консультант консалтингових компаній, економіко-фінансова діяльність, дипломатична та консульська служба.

Для абітурієнтів на факультеті існує "Школа молодого економіста" (тел. для довідок7235418)

Напрям - Управління та адміністрування Спеціальність - 073 Менеджмент

Бакалавр/ Магістр

Денна та заочна форма навчання.

Спеціальність «Менеджер організацій і адміністрування» є однією з найбільш затребуваних професій на українських підприємствах, тому є спеціальністю широкого профілю в галузі управління.

Навчальні програми направлені на підготовку фахівців здатних вирішувати найскладніші міждисциплінарні проблеми. Весь навчальний процес побудований так, щоб якнайповніше розкрити лідерські якості студентів, розвинути їх аналітичні здібності і стратегічне мислення.

Навчальний процес у ІМЕМ забезпечує глибоке вивчення базових і спеціальних дисциплін за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», що дозволяє випускнику швидко зрозуміти суть виниклої проблеми на будь-якому рівні управління компанією, а також своєчасно прийняти якісне рішення по її подоланню.

Випускники спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» володіють комплексом знань і навичок стратегічного управління, економіки, маркетингу та стратегічного маркетингу, екологічного менеджменту та економіки природокористування, фінансового та інвестиційного менеджменту, бізнес – планування, логістиці, інформаційних систем і технологій в управлінні організацією, зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного маркетингу, управління персоналом, психології бізнесу, права, та інш.

Практичні навички здобуваються при участі в стажуваннях на підприємствах різних галузей і форм власності; навчальній практиці в лабораторіях «Бізнес – проектів»; майстер – класах і тренінгах, а також реальних бізнес – проектах.

Викладання ведеться провідними фахівцями в області керування, маркетингу, фінансів, екології, IT-технологій, антикризового управління.

Можливості працевлаштування для випускників досить широкі: вони успішно працюють на керівних посадах в державних і недержавних установах / організаціях (у великому, середньому і малому бізнесі), багато хто відкриває свій власний бізнес.

Сфери працевлаштування. Банківська справа і фінансовий менеджмент. Інвестиційне управління. Готельно – ресторанний бізнес і туризм. Крюінг. Рекламний бізнес. Маркетинг. Логістика. Управління персоналом.

Для абітурієнтів на факультеті існує "Школа основ менеджменту та маркетингу" (тел. для довідок723-84-98,066-692-1208)


ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

Напрям - Соціальні та поведінкові науки Спеціальність - 053 Психологія

Бакалавр/ Магістр

Денна та заочна форма навчання, існує скорочена форма навчання на базі ОКР молодший спеціаліст за медичними спеціальностями.

Спеціалізації:

 • психологія розвитку особистості на життєвому шляху
 • організаційна психологія
 • реабілітологія

Спеціальність «Психологія» забезпечується Кафедрами: Диференціальної і спеціальної психології, Загальної психології та психології розвитку особистості, Соціальної і прикладної психології.

Психолог - це затребувана і актуальна спеціальність, орієнтована на: збереження і укріплення психічного і психологічного здоров’я, підвищення адаптивних можливостей людини; індивідуальну психологічну підтримку; набір та роботу з персоналом; роботу в правоохоронних органах та органах влади, в сферах соціальної практики, охорони здоров'я, соціального захисту, спорту, культури й засобів масової комунікації. Психологи проводять: психодіагностику, психокорекцію, психопрофілактичну роботу, психологічне консультування, а також психологічне просвітництво.

Особливістю підготовки фахівців-психологів в ІМЕМ є – підготовка висококваліфікованих фахівців для здійснення якісних психологічних послуг та фахівців в області науково-дослідної роботи, яка базується на глибокому вивченні теоретичних дисциплін і набутті студентами практичних умінь і навичок в діагностиці, консультуванні, експертизі, профілактиці психологічних проблем й аномалій; підтримці особистісного розвитку. Отримання практичних навичок в психодіагностиці, психокорекції, психологічному консультуванні та психопрофілактичній роботі і просвітництві здійснюється за допомогою широкого спектру практичних занять і при проходженні різних видів виробничої практики в організаціях, підприємствах, установах системи освіти й охорони здоров'я, у соціальних службах.

Варіанти працевлаштування – психолог з індивідуального та сімейного консультування, психолог - реабілітолог, працівник психологічної служби системи освіти, психолог в рекрутингових та кадрових агентствах, HR-менеджер (фахівець з управління персоналом), психолог-аналітик в правоохоронних органах і органах влади, в сфері соціальної практики, в засобах масової комунікації та багато інш.

Для абітурієнтів. Зимова школа з прикладної психології. Попередній запис за телефоном 723-63-03

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a3155e87aa6c10254982361513182696
title_5a3155e87ab844645935951513182696
title_5a3155e87ac9715620237211513182696
title_5a3155e87adaa1087265301513182696
Top