Сторінка абітурієнта

Інформація оновлена 01.02.2016

Сторінка абітурієнта

Тут Ви можете дізнатися про перспективи вступу до нашого інституту.

Буклет абітурієнта

Правила прийому

Презентація спеціальностей

 

 

 

Вступники подають особисто

 • Заяву, в якій вказують напрям підготовки (спеціальність), форму навчання, а також за рахунок яких коштів бажають навчатись (за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних/фізичних осіб).
 • Документ державного зразка про здобуту освіту (документ про освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або його завірені копії.
 • Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти поточного року (оригінал або завірену копію) при вступі на ОКР "бакалавр".
 • Медичну довідку ( форма 086-о ) або нотаріально завірену копію.
 • Шість фотокарток розміром 3 х 4 см.
 • Витяг з трудової книжки (за наявністю).
 • Паспорт або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта (пред'являють особисто).
 • Військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (пред'являють особисто).
 • Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пред'являють оригінали посвідчень та довідки, що підтверджують їх статус, які видані відповідними управліннями обласних держадміністрацій.
 • Документи, що дають право на пільги (пред'являють особисто).

Вступники Інституту інноваційної та післядипломної освіти

Інститут здійснює підготовку за наступними напрямками підготовки (спеціальностями):

на базі повної загальної середньої освіти (11 класів)

денна форма навчання (4 роки)

 • 6.130101 Соціальна допомога   50 місць
 • 6.030508 Фінанси і кредит        55 місць
 • 6.030502 Економічна кібернетика 30 місць
Термін дії ліцензії (протокол ДАК №66 від 24.04.2007р.) 6.030101 Соціальна допомога до 01.07.2014
6.030508 Фінанси і кредит до 01.07.2016
6.030502 Економічна кібернетика до 01.07.2016

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

денна (2 роки) та заочна (3 роки) форми навчання

 • 6.030508 Фінанси і кредит
 • 6.030201 Міжнародні економічні відносини
 • 6.030502 Економічна кібернетика
 • 6.130101 Соціальна допомога
 • 6.030102 Психологія
 • 6.020200 Дизайн

Конкурсний відбір випускників Регіонального коледжу підприємництва та соціальної роботи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст в рамках ННК „Школа-Коледж-Університет” проводиться на третій  курс Інституту інноваційної та післядипломної освіти для отримання ОКР бакалавр, за умови вступу на відповідний напрям підготовки. Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за умови навчання за інтегрованими навчальними планами.

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

денна (1 рік) та заочна (1 рік) форми навчання

 • 7.030403 Міжнародні економічні відносини
 • 7.091501 Комп’ютерні системи та мережі
 • 7.040101 Психологія
 • 7.020210 Дизайн
 • 8. 030502 Економічна кібернетика

та перепідготовку спеціалістів з метою надання другої вищої освіти за спеціальностями

денна (1,5 роки) та заочна (2,5 роки) форми навчання

 • 7.030101 Філософія                                                     30 місць
 • 7.030301 Історія                                                            60 місць
 • 7.030401 Міжнародні відносини                               30 місць
 • 7.030403 Міжнародні економічні відносини        150 місць
 • 7.030501 Українська мова та література              100 місць
 • 7.030502 Мова та література (російська, болгарська,
 • англійська, німецька, французька, іспанська)    70 місць
 • 7.030507 Переклад                                                     60 місць
 • 7.040101 Психологія                                                   150 місць
 • 7.040201 Соціологія                                                   30 місць
 • 7.040301 Політологія                                                 30 місць
 • 7.050101 Економічна теорія                                    50 місць
 • 7.050201 Менеджмент організацій                        50 місць
 • 7.050206 Менеджмент ЗЕД                                     150 місць
 • 7.060101 Правознавство                                         100 місць
 • 7.070101 Фізика                                                          30 місць
 • 7.070105 Астрономія                                                10 місць
 • 7.070301 Хімія                                                             30 місць
 • 7.070401 Мікробіологія та вірусологія                 15 місць
 • 7.070402 Біологія                                                      30 місць
 • 7.070501 Географія                                                  30 місць
 • 7.070701 Геологія                                                    10 місць
 • 7.070703 Гідрогеологія                                          10 місць
 • 7.080101 Математика                                             15 місць
 • 7.080202 Прикладна математика                       50 місць
 • 7.080301 Механіка                                                  10 місць
 • 7.091501 Комп’ютерні системи та мережі       70 місць

Термін дії ліцензії (протокол ДАК №66 від 24.04.2007р.) 7.030101 Філософія по 01.07.2016
Всі інші спеціальності по 01.07.2014

В Інституті інноваційної та післядипломної освіти працюють курси підвищення кваліфікації для психологів, лікарів та медичних працівників із середньою спеціальною освітою за напрямками навчання:

 • психокорекція та психотерапія
 • клінічна психодіагностика
 • суїцидологія
 • психосоматичні розлади та їх психологічна корекція
 • психологічні проблеми невротичного пацієнта, їх корекція

та курси підвищення кваліфікації за наступними напрямками навчання:

 • комп’ютерні технології управління інвестиційними проектами
 • програмні платформи бізнес-процесного моделювання
 • інформаційні технології бухгалтерського та фінансового аналізу
 • міжнародні стандарти фінансової звітності
 • сучасні комп’ютерні та інформаційні технології при викладанні природничих дисциплін
 • сучасні комп’ютерні та інформаційні технології при викладанні дисциплін гуманітарного циклу
 • сучасні засоби обробки графічної інформації
 • використання web-технологій в сучасній школі
 • з іноземної мови  у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (англійська мова)

Спеціальність «Економічна кібернетика»

Спеціальність «Економічна кібернетика»

Спеціальність «Економічна кібернетика» входить до складу елітарних економічних спеціальностей зважаючи на високі вимоги до підготовки майбутніх фахівців — в області економіки, математики і комп'ютерної підготовки.

Відповідно до сучасної зарубіжної термінології «Економічна кібернетика» означає «Математичні методи і інформаційні технології в економіці».

Випускник за фахом «Економічна кібернетика» повинен знати сучасні інформаційні системи в економіці, розробляти, упроваджувати і супроводжувати їх в процесі всього життєвого циклу.

Безумовно, випускникові даної спеціальності необхідні глибокі економічні знання, знання про сучасні технологічні способи обробки інформації.

Крім того, оскільки економіко-математичне моделювання є особливою формою організації інформації, то фахівці даного профілю повинні знати і користуватися всім діапазоном засобів моделювання і математичних методів.

Економічна кібернетика одна з наймобільніших спеціальностей, що стрімко розвиваються в світі, потреба у випускниках якої зростає постійно, оскільки 21 століття - століття кібернетики;

В той же час вона одна з найскладніших, а в економіці — цілком точно — найскладніша спеціальність, оскільки від студентів вимагається оволодіння як знаннями в прикладних економічних областях, так і в області математики (економіко-математичних методів), а також знання програмування не на рівні користувачів (як це має місце для решти економічних спеціалізацій), а на рівні професійних програмістів.

Викладання на випускаючій кафедрі проводиться математиками-програмістами, економістами-постановниками, спеціалістами-практиками!

назва професійно-орієнтованого предмету кількість академічних годин
Системи підтримки прийняття рішень 180
Дослідження операцій в економіці 360
Економічна кібернетика 120
Системи оброблення економічної інформації 150
Моделювання економіки 150
Вища математика для економістів 180
Дискретна математика 120
Імітаційне моделювання 120
Кількісні методи економічного аналізу 150
Фінансова математика 90
Методи системного аналізу 180
Прогнозування соціально-економічних процесів 150
Моделі економічної діагностики складних систем 150
Фінансовий аналіз 150
Методи захисту інформації 150

За кафедрою закріплено комп’ютерний клас з сучасними комп’ютерами. Кафедра має ліцензійне програмне забезпечення (1С, міні-банк, NATURAL Softwear AG, Softwear AG Adabas).

Економіст-математик за спеціалізацією це економіст нової формації, який може реалізувати себе в різних сферах діяльності (кредитно-фінансовій, промисловості, торгівлі, транспорті, туристично-готельному бізнесі та ін.) за наступними напрямками:

 • Розробка проектів інформаційних систем;
 • Аналіз та моделювання економічних об’єктів;
 • Розробка та експлуатація прикладного програмного забезпечення та інформаційних систем різного профілю;
 • Створення програмно-організаційної структури фірми;
 • Розробка прогнозних моделей розвитку економічних процесів;
 • Постановка-програмування економічних задач;
 • Викладацька діяльність.

Нині професійно володіти питаннями діяльності та функціонування фінансового ринку і, зокрема, комерційних банків повинен кожний спеціаліст, який бере участь у прийнятті економічних рішень у будь-якій сфері народного господарства. Зокрема зараз, під час світової фінансово-кредитної кризи, якнайактуальнішими стають спеціальності, які допомагають готувати фахівців, здатних не тільки вивести національну економіку з кризового стану та подолати наслідки цієї глобальної фінансової катастрофи, але й знизити ризик майбутніх фінансово-економічних стресів до мінімуму.

Випускники нашої кафедри - це спеціалісти з банківської справи, фінансисти, антикризові та інноваційні менеджери. Нашим завданням є навчити їх аналітично мислити, надати сучасні знання і практичні навички, необхідні для роботи у різних сферах фінансової діяльності і управління фінансовими ринками.

Спеціальність «Фінанси і кредит»

Спеціальність «Фінанси і кредит»

Випускник кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 6.030508 «Фінанси і кредит»— це фахівець, який здатний:

 • формувати цілі та концепцію фінансової діяльності суб'єктів господарювання;
 • розробляти ефективні фінансові стратегії;
 • виконувати фінансові і управлінські рішення;
 • використовувати найновітніші підходи до управління та прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері фінансово-кредитної та інноваційної діяльності;
 • управляти грошовими потоками банка, підприємства, прибутком, капіталом та інвестиціями;
 • визначати оптимальну структуру капіталу та джерел фінансування;
 • аналізувати та розробляти заходи щодо подолання фінансової кризи на підприємстві;
 • розраховувати прибутковість і ризик формування кревного та інвестиційного портфелів;
 • застосувати сучасні інформаційні та комп'ютерні технології, методи економіко-математичного моделювання;
 • впроваджувати фінансові продукти на ринку фінансових послуг.

За час навчання студенти, що обрали фінансовий фах, отримують ґрунтовні спеціальні знання з усього комплексу фінансових та банківських дисциплін. А під час практики на загальнодержавних і місцевих підприємствах, в банках та інших організаціях наші студенти мають можливість набути практичних навичок менеджера у галузі фінансів та грошово-кредитних відносин.

Наші студенти є постійними учасниками всеукраїнських економічних конкурсів та фахових олімпіад з фінансових дисциплін і виборюють там призові місця.

Випускники кафедри

 • вміють використовувати знання теорії фінансів, грошей, кредиту в практичній діяльності
 • знають основи організації грошово-кредитного регулювання, банківської і біржової справи, оподаткування і страхування, державних і муніципальних фінансів
 • підготовлені к професійній діяльності в закладах фінансової і кредитної систем, в т.ч. зовнішньоекономічній сфері на посадах, що потребують аналітичного підходу до вирішення нестандартних ситуацій.

Придбані глибокі теоретичні знання та практичні навички дозволяють випускникам цієї спеціальності здійснювати кваліфіковані прогнози економічних процесів у сфері грошових, фінансових і кредитних відносин.

Випускники нашої кафедри працюють

 • в банківських установах;
 • в страхових компаніях;
 • на фондових біржах;
 • в фінансових компаніях;
 • в інвестиційних фондах;
 • в наукових закладах;
 • у фінансових і планово-економічних відділах підприємств різноманітних форм власності

на наступних посадах

 • економіст-фінансист фінансового відділу;
 • управляючий банку;
 • співробітник страхової компанії;
 • економіст планово-економічного відділу;
 • економіст з питань ціноутворення;
 • економіст відділу зовнішньоекономічних відносин;
 • економіст-бухгалтер;
 • податковий інспектор;
 • науковий співробітник.

Кафедра працює за навчальними планами для класичних університетів і готує студентів за освітньо - кваліфікаційним рівнем бакалавр та магістр.

Навчальний план спеціальності 6.030508 "Фінанси і кредит" передбачає вивчення наступних дисциплін:

 • Економічна теорія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Історія економіки та економічної думки
 • Вища математика для економістів
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Економетрика
 • Інформатика і комп'ютерна техніка
 • Cтатистика
 • Облік, аналіз і аудит ("Облік", "Економічний аналіз", "Аудит")
 • Фінанси ("Фінанси", "Фінанси підприємств", "Оподаткування")
 • Гроші та кредит ("Теорія грошей", "Теорія кредиту", "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн")
 • Фінансово-кредитний ринок ("Фінансовий ринок", "Страхування", "Інвестування")
 • Бухгалтерський облік у банках
 • Банківська звітність
 • Ціноутворення в банках
 • Інвестиційні операціі з цінними паперами
 • Касові операції
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Міжнародна економіка
 • Державне регулювання економіки ("Державне регулювання", "РПС", "Екологія")
 • Банківська справа
 • Державні фінанси
 • Фінанси суб'єктів господарювання
 • Страхові послуги
 • Інформаційні системи і технології у фінансових установах
 • Фінансовий менеджмент

та інші.

Освітня мета програми: програма призначена для надання студентам широких можливостей набуття теоретико-методологічних основ та практичних знань в галузі фінансів, кредиту, фінансового аналізу та фінансового менеджменту.

Освітні цілі

 • опанування студентами основних концепцій, теоретико-методологічних основ, методик, методів та прийомів, які необхідні для оволодіння теоретичними та практичними знаннями в галузі фінансів, кредиту, фінансового аналізу та фінансового менеджменту;
 • підготовка студентів до практичної діяльності в сфері фінансів, кредиту, фінансового аналізу та фінансового менеджменту.
 • В університеті постійно здійснюється поліпшення змісту, форм та методів навчання. При розробці навчальних планів та програм використовується інтегрування дисциплін, об’єднаних за принципом єдиної професійної та змістовної орієнтації з урахуванням завдань підготовки фахівців на тому чи іншому етапі розвитку економіки.
 • Розробляються сучасні навчально-методичні комплекси окремих спеціальностей. Розширюються форми та методи індивідуальної підготовки фахівців.
 • У процесі навчання використовується рейтингова система контролю знань студентів, яка дозволяє об'єктивно оцінювати рівень отриманих знань та навичок і рекомендувати кращих студентів для продовження навчання в аспірантурі.
 • Все це дає можливість виховати справжнього, сучасного фахівця, який вміє самостійно, ефективно використовувати на практиці засвоєний ним об’єм фундаментальних знань, інструментів, методів, прийомів аналізу та управління; має творче і конструктивне мислення та розвинені інтелектуальні здібності.

Спеціальність «Соціальна робота»

Спеціальність «Соціальна робота»

Загострення низки глобальних проблем життєдіяльності людини у сучасному світі висунуло на порядок денний питання щодо підготовки спеціалістів у галузі соціального захисту, соціальної підтримки різних груп населення.

Необхідність підготовки фахівців за спеціальністю „Соціальна робота” зумовлена складною соціальною ситуацією в Україні, погіршенням соціального стану найбільш незахищених груп населення, виникненням відносно нових соціальних проблем, як наприклад, безпритульних дітей, торгівлі людьми, старіння населення, зміни у сімейних відносинах. Усе це відбувається на фоні збільшення державних служб захисту у справі пом’якшення та вирішення соціальних проблем, виникнення принципово нових форм соціального захисту населення (групи самопідтримки, недержавні фонди, приватна благодійність, соціальна діяльність релігійних громад тощо).

Випускник за спеціальністю „Соціальна робота” отримує знання, навички та вміння необхідні для діяльності в галузі соціального консультування, організації соціальної допомоги населенню, групової роботи, включаючи групову психокорекційну соціально-орієнтовану роботу, групову роботу з проблемними родинами, групами залежних.

Окрема галузь - робота у громадах з метою поліпшення соціальних відносин всередині цих громад. Набуті соціальним працівником знання дозволять йому орієнтуватися у специфічних особливостях сучасного соціального процесу, основних тенденціях соціального розвитку, включаючи економічні, політичні, релігійні та соціальні аспекти.

Крім того, випускник отримує  значні знання в галузі психології.

Однією з найважливіших умов підвищення якості підготовки спеціалістів в ОНУ імені І.І. Мечникова за спеціальністю „Соціальна робота” є максимальна орієнтація всіх навчальних дисциплін, що вивчаються студентами, на майбутню професійну діяльність.

Все це дозволило фахівцям університету розробити оригінальну концепцію підготовки спеціалістів, яка формується не лише на кращих зразках вітчизняного і зарубіжного досвіду соціальної роботи, адаптованого до умов Одеського регіону, але й на використанні досить ефективних технологій й методів навчання.

В процесі навчання студенти спеціальності «Соціальна робота» вивчають такі дисципліни:

 • Теорія соціальної роботи
 • Технологія соціальної роботи;
 • Психологія (загальна, вікова, соціальна);
 • Педагогіка;
 • Історія соціальної роботи;
 • Соціальна геронтологія;
 • Психодіагностіка;
 • Етика;
 • Пенсійне забезпечення;
 • Медико-соціальні основи здоров'я;
 • Зайнятість населення тощо.

Прогнозовані місця роботи випускників спеціальності "Соціальна робота"

 • Органи соціального захисту населення: управління  та  відділи  Міністерства  соціального захисту населення України, головні управління соціальної допомоги населення обласних державних адміністрацій, районні (міські) відділи соціального захисту населення, відділи субсидій, територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, відділення соціальної допомоги вдома, будинки-інтернати для престарілих та інвалідів, дитячі будинки-інтернати, психоневрологічні та педіатричні інтернати Міністерства соціального захисту населення, центри   по   нарахуванню   та   виплаті   пенсій та допомоги, пенсійні відділи МВС, СБ, МО, Ощадбанку, служби по підготовці документів для призначення пенсій і допомоги підприємств,  установ,  організацій, колективних господарств та ін.
 • Державні та недержавні пенсійні фонди: Пенсійний фонд України та його регіональні органи, Чорнобильський фонд та його регіональні органи, недержавні пенсійні фонди, пенсійні страхові відомства.
 • Громадські та державні об'єднання із соціального захисту населення: Фонд України соціального захисту інвалідів, Фонд милосердя і здоров'я України, Союз організацій інвалідів України, Український фонд "Реабілітація інвалідів", Республіканські організації інвалідів, ветеранів війни, праці та їх регіональні відділення, Товариство Червоного Хреста України, Українське товариське об'єднання сліпих, Українське товариське об'єднання глухих.
 • Установи охорони здоров'я
 • Заклади освіти

Керівники різноманітних установ міста та області виявили бажання надати студентам можливість проходження виробничої практики, а в подальшому забезпечити випускників робочими місцями.

Спеціальність «Психологія»

Психологія - наука, яка вивчає "тонкі" і значущі для людини аспекти життя. Вони виходять за грані буденного, за межі народження і смерті. Розуміння предмету психології, основних закономірностей душевного життя припускає вивчення складних світоглядних питань. Психологія відрізняється від фундаментальних наук тим, що вивчає саме суб'єктивну реальність "внутрішнього світу людини", тому пізнання при навчанні протікає також і у формі самопізнання, яке має безпосередній і розвиваючий ефект в житті особи.

Психологія представляє знання, які включають до себе уявлення про:

 • поведінку і переживаннях людини в кризових, екстремальних і повсякденних ситуаціях;
 • закономірності нормального і аномального розвитку особи протягом всього життя;
 • взаємозв'язки фізичного і психічного здоров'я людини;
 • можливості подолання психічної травми і її наслідків;
 • принципи організації психологічної допомоги людям з психологічними проблемами.

Професійні психологи необхідні в різних професійних сферах: освіта, політика, менеджмент і бізнес, соціальне забезпечення, органи внутрішніх справ, наука, культура, мистецтво.

Відповідно до своєї фундаментальної і спеціальної підготовки фахівець з психології може виконувати наступні види професійної діяльності в установах охорони здоров'я, освіти, соціальної допомоги населенню, у сфері управління, виробництва і бізнесу:

 • діагностичну
 • експертну
 • коректувальну
 • профілактичну
 • реабілітаційну
 • консультативну
 • научно-исследовательскую
 • культурно-освітню
 • учбово-виховну

Зміст підготовки за фахом "Психологія" містить в собі спеціальні програми в таких спецкурсах, як гештальтпсихология і групова гештальттерапия, психоаналіз і психодинамічна терапія, екзистенціальна психологія і нейро-лінгвістичне програмування.
Конкретний зміст професійної підготовки фахівця визначається освітньою програмою вищого учбового закладу і включає теоретичну підготовку, практикуми, і практики.

Дисципліни спеціальності на базі бакалавра з психології
Назва дисципліни К-ть годин
Вступ до спеціальності 54
Загальна психологія. 540
П-кум із загальної психології 324
Експериментальна психологія 216
Соціальна психологія 135
Вікова психологія 135
Клінічна психологія 108
Патопсихологія(із нейропсихологією) 108
Педагогічна психологія 108
Психодіагностика 162
Історія психології 162
Диференціальна психологія 108
Психологія праці 135
Інженерна психологія 135
Основи психотерапії 81
Юридична психол.\Психол.юрид. праці 108
Нейробіологія поведінки 54
П-кум клінічної психол.КП*/П-кум з психол. Агресії ЮП* 81
Основи психологічної практики 54
Методика викладання психології 81
Методика проведення експертизи в різних галузях психології 108
Психологія управління 108
Політична психологія 81
Екологія людини 81
Психологія особистості. 108
Психологія спілкування та конфліктологія 108
Етнопсихологія 81
Глибинна психологія 108
Соціальна робота. 108
Основи психологічного консультування 162
Психологія родини 108
Основи суїцидології 108
Спецпсихологія та дефектологія 108
Основи психологічних досліджень 54
Економічна психологія 81
Психіатрія та наркологія**/Судова психіатрія та СП експертиза** 108
Психосоматичні захворювання**/Кримінальна психологія** 81
Специфіка роботи психолога в клиниці**/Психологія адитивної поведінки** 81
Вікова патопсихологія КП*/Виправно-трудова психологія ЮП* 81
Психологія творчості та мистецтва КП*\Психологія поведінки жертви ЮП* 54
Психогенетика КП*/Цивільне та сімейне право ЮП* 81
Спецкурс №1 КП*/Теорія держави та права ЮП* 81
Спецкурс №2 КП*\Судові та правові органи ЮП* 81
Спецкурс №3 КП*\Кримінальне право ЮП* 108

* дисципліни вільного вибору студента
** дисципліни за вибором ВНЗ

Дисципліни спеціальності на базі спеціаліста/ магістра іншого напряму (друга вища освіта)
Назва дисципліни К-ть годин
Вступ до спеціальності 54
Загальна психологія 252
П-кум із загальної психології 126
Експериментальна психологія 108
Соціальна психологія 126
Вікова психологія 126
Клінічна психологія 108
Патопсихологія 72
Педагогічна психологія 54
Психодіагностика 126
Історія психології 144
Диференціальна психологія 72
Психологія праці та інж.психологія 144
Основи психотерапії 54
Юридична психологія\Юридична психологія (Пс.юрид.праці) 54
Психологія особистості\Кримінальна психологія 54
психодинамічна терапія\ Психологія аддиктивної поведінки 54
Основи психологічної практики 54
Методика викладання психології 36
Методика проведення експертизи в різних галузях психології 72
Психологія управління та організаційна психологія 54
Політична психологія 54
Спецпсихологія та дефектологія** 54
Психологія спілкуваня та конфліктологія** 54
Психіатрія та наркологія** \Судова психіатрія і СПЕ** 54
Соціальна робота (ПП)**/Психосоматичні захворювання(КП)**/Психологія судового процесу (ЮП)** 54
Глибинна психологія** 54
Основи психологічног консультування** 54
Основи суїцидологі* ї 54
Психологія родини* 54
Гештальттерапія * \Виправно-трудова психологія* 54

* - дисципліни вільного вибору студента
** - дисципліни за вибором ВНЗ

Дисципліни спеціальності на базі бакалавра з психології
Назва дисципліни К-ть годин
Вибрані глави з загальної психології 162
Сексологія та сексопатологія 108
Гештальт-терапія** \псих.правопоруш.у підпр.д-ті** 108
Психодинамічна терапія** \Психол.судового процесу** 108
Групи самодопомоги АА** \Адвокатура** 72
Нейрохімія та психофармакол.** \КСППЕ** 72
Спецкурс №1* 90
Спецкурс №2* 90
Практикум спеціалізації №1* 90
Практикум спеціалізації №2* 90

* - дисципліни вільного вибору студента
** - дисципліни за вибором ВНЗ

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Університетом міста Ріджайна (Канада), Королівським інститутом в Стокгольмі (Швеція), з національним Шведським центром із вивчення суїцидальної поведінки та порушень психічного здоров’я, з Європейською тенетою ВООЗ з моніторінга та попередження суїцидальних спроб.

Пріоритетом наукових та практично-дослідницьких інтересів викладачів кафедри являється: сімейне консультування; питання суїцидальної превенції; профілактика кризових станів та психологічних наслідків насильства і самогубств; питання психогігієни, психічно- професійної неврології; проблеми наркоманії та токсикоманії, проблеми соціальної адаптації незахищених верств населення; розробка та адаптація психологічних тестів.

При кафедрі створені психодіагностична лабораторія, лабораторія клінічної і реабілітаційної психології та судово-психологічних експертиз; центр суїцидології.

На кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальність 19.00.04 медична психологія, де навчаються 16 аспірантів.

На базі кафедри клінічної психології відкрито курси із підвищення кваліфікації та перекваліфікації медичних працівників, медичних психологів:

 • клінічна психодіагностика
 • коррекція та психотерапія
 • аутодиструктивна поведінка (суїцидологія)

Найкращі студенти Інституту

 • Решетняк А., Романова С., Бутенко К., Дашковська А., Вітковська Я., Кілавчук Г., Шаманська О., Сидун О., Борельська Г., Кравченко О. були нагороджені Почесними грамотами управління освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації.
 • Кислова Н., Гольдберг М., Риженко І., Кравченко О. за високі досягнення в навчанні, активну участь у суспільному житті отримали персональну стипендію ректора. завоювали третє місце у змаганнях з шахів за програмою XVII обласних студентських ігор ВНЗ II-IV рівнів акредитації.

 

Інститут веде активну роботу щодо працевлаштування випускників. Всі студенти забезпечені базами проходження практики і багато з них залишаються працювати на цих місцях. А саме укладені договори про практику з медичними закладами м. Одеси та області, благодійною організацією «Сходи», комп’ютерним центром «Сервер», Південним оперативним командуванням, 411 військом шпиталем ПОК, Одеським обласним центром зайнятості, провідними театрами міста, Одеською кіностудією, багатьма банками та фінансовими установами міста.

Випускники комплексу за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» на 80% складають штат відділу комп’ютерної техніки університету.

Щорічно проводиться моніторинг ринку праці та соціально-економічної ситуації в малих містах Одеської області з метою виявлення найбільш затребуваних на сьогоднішній день спеціальностей з урахуванням регіональних потреб, а також затребуваності та конкурентоспроможності наших випускників на ринку праці.
Випускники за можливістю закріплюються на місцях їх постійного мешкання, для чого з міськвиконкомами укладені угоди щодо працевлаштування частки випускників в рамках програми соціального партнерства з Головами малих міст Одеської області.

Адреса інституту

м. Одеса, Французький б-р, 24/26, к.8
Конт.телефони: 68-78-53, 37-47-64, 734-01-27
Факс: 711-65-33
З побажаннями та питаннями до ІІПО звертайтеся за цією Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5a1125869a0ec12159499561511073158
title_5a1125869a2034943490531511073158
title_5a1125869a31813335349301511073158
title_5a1125869a42b7016821891511073158
Top