Кафедра теорії та практики перекладу

Завідувач кафедри д.філол.н., проф. Матузкова Олена Прокопівна

Викладацький склад кафедри теорії та практики перекладу

Кількість викладачів: штатних – 17, в тому числі професорів – 2, кандидатів наук, доцентів – 9, старших викладачів – 1, викладачів – 5.

 • Матузкова О.П., доктор. філол. наук, професор.
 • Зубов М.І., доктор філол. наук, професор.
 • Яровенко Л.С., канд. філол. наук, доцент.
 • Кирилова М.Д., канд. філол. наук, доцент.
 • Колесникова О.Я., канд. філол. наук, доцент.
 • Коваленко О.В., канд. філол. наук, доцент.
 • Болдирєва А.Є., канд. філол. наук, доцент.
 • Єрьоменко С.В., канд. філол. наук, доцент.
 • Раєвська І.В., канд. філол. наук, доцент.
 • Гринько О.С., канд. філол. наук, доцент.
 • Безпалова К.В., канд. філол. наук, доцент.
 • Шліпацька А.О., ст. викладач.
 • Пшоняк В.О., викладач.
 • Васильєва Л.В., викладач.
 • Мороз К.Є., викладач.
 • Горбатюк Н.О., викладач.
 • Негру А.П., викладач.

Історична довідка

Кафедра теорії та практики перекладу – наймолодша на факультеті романо-германської філології. Перший набір на відділення «переклад» відбувся у 1996р. У грудні 1998р. Міністерство освіти та науки України підтримало рішення Ради факультету РГФ про створення кафедри теорії та практики перекладу, й перекладацьке відділення почало функціонувати як самостійний підрозділ факультету.

Створення кафедри було б неможливе без самовідданої праці вихованців наукової школи доктора філологічних наук, професора В.А. Кухаренко та її учнів. З 1986 року вони разом з Інститутом Мовознавства АН СРСР розробляли тему загальнодержавної значущості – "Комунікація і переклад". В рамках цієї теми було проведено міжнародні конференції та видано цілий ряд наукових праць. Була створена і функціонувала бібліотека науково-методичної літератури, підготовлені високопрофесійні кадри, які захищали дисертації в створеній при факультеті РГФ спеціалізованій Раді за спеціальністю 10.02.20 – порівняльне історичне, типологічне мовознавство, теорія перекладу.

З 1998 року на посаду завідуючого створеної кафедри теорії та практики перекладу була призначена к.н.ф., доцент О.П. Матузкова, яка 16.01.2015 успішно захистила докторську дисертацію

Навчально-методична робота кафедри теорії та практики перекладу

Кафедра теорії та практики перекладу готує фахівців двох іноземних мов (англійської-німецької, англійської-новогрецької, англійської-італійської) за напрямком (спеціальністю) 6.020303 «Філологія», 7.02030304 «Переклад». Перекладацьке відділення факультету РГФ ОНУ імені І.І. Мечникова – єдине в Україні пропонує як другу та третю іноземну мову високопрофесійну підготовку з новогрецької мови.

На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни:

 • Основна іноземна мова (к.ф.н., доценти: Яровенко Л.С., Кирилова М.Д., Єрьоменко С.В., Коваленко О.В., Колесникова О.Я, Болдирєва А.Є, Гринько О.С., Безпалова К.В., викладачі Пшоняк В.О., Шліпацька А.О., Мороз К.Є., Васильєва Л.В., Горбатюк Н.О., Негру А.П.).
 • Друга іноземна мова: італійська (к.ф.н., доцент Раєвська І.В., викладач Пшоняк В.О.,), новогрецька (ст. викладач Подковирофф Н.).
 • Вступ до мовознавства (д.філол.н., професор Зубов М.І.).
 • Практика перекладу основної мови (к.ф.н, доцент Гринько О.С., викладачі Пшоняк В.О., Мороз К.Є., Васильєва Л.В., Горбатюк Н.О., Негру А.П.).
 • Практика перекладу другої іноземної мови: італійської (к.ф.н., доцент Раєвська І.В., виклалач Пшоняяк В.О.), новогрецької (ст. викладач Подковирофф Н.).
 • Вступ до перекладознавства (к.ф.н., доцент Кириллова М.Д.).
 • Лінгвокраїнознавство основної мови (д.ф.н., професор Матузкова О.П.).
 • Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови: італійської (к.ф.н., доцент Раєвська І.В., викладач Пшоняк В.О.), новогрецької (ст. викладач Подковирофф Н.).
 • Основи професійної діяльності (д.ф.н., професор Матузкова О.П.).
 • Основи теорії мовних комунікацій (к.ф.н., доцент Болдирєва А.Є.).
 • Термінознавство (к.ф.н., доцент Болдирєва А.Є.).
 • Основи наукового дослідження (к.ф.н., доцент Єрьоменко С.В.).
 • Основи редагування перекладу (к.ф.н., доцент Єрьоменко С.В.).
 • Проблеми соціокультурного варіювання мови (к.ф.н., доцент Гринько О.С.).
 • Граматичні проблеми перекладу (к.ф.н., доцент Яровенко Л.С.).
 • Переклад ділового мовлення (к.ф.н., доцент Колесникова О.Я., к.ф.н., доцент Безпалова К.В.,).
 • Проблеми перекладу науково-технічної літератури (к.ф.н., доцент Яровенко Л.С.).
 • Вступ до інтерпретації (к.ф.н., доцент Болдирєва А.Є.).
 • Культурологічні проблеми перекладу (д.ф.н., професор Матузкова О.П.).
 • Переклад юридичних текстів (к.ф.н., доцент Гринько О.С.).
 • Історія лінгвістичної думки (д.філол.н., професор Зубов М.І.).
 • Основи автоматизованого та синхронного перекладу (к.ф.н., доцент Гринько О.С.).
 • Теорія перекладу (к.ф.н., доцент Яровенко Л.С.).
 • Методика викладання мови та перекладу (к.ф.н., доцент Гринько О.С.).
 • Порівняльна стилістика іноземної та української мов (к.ф.н., доцент Єрьоменко С.В.).
 • Переклад конференцій (к.ф.н., доцент Гринько О.С.). 

Кафедра забезпечує також викладання третьої іноземної мови (італійської та новогрецької) на інших відділеннях факультету РГФ.

Викладачі кафедри теорії та практики перекладу вносять вагомий внесок у розробку навчально-методичної літератури. За останні 10 років (з 2007р.) викладачами кафедри було видано наступні навчально-методичні посібники:

 1. Голубенко Л.М., Матузкова О.П., Єрьоменко С.В. Основи написання наукової студентської роботи з філології. (Гриф МОН) – Видання 2. Виправлене та переработане. – Вінниця, Нова книга, 2009. – 79 с.
 2. Колеснікова О.Я. «Практикум по лексике, грамматике, аудированию и домашнему чтению» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання. – Одеса, 2007 – 104 с.
 3. Матузкова О.П. Навчальний посібник з практики перекладу з англійської мови на російську – для студентів 3 курсу відділення перекладу. – Одеса, 2007. – 95 с.
 4. Матузкова О.П. Навчальний посібник з практики перекладу з англійської мови на російську «Перевод с английского: на пути к профессионализму» (Часть 1) – для студентів 3 курсу відділення перекладу. – Одесса, 2007. – 48 с.
 5. Матузкова О.П. Методичні вказівки з практики перекладу для студентів перекладацького відділення заочної форми навчання. – Одесса, 2015. – 60 с.
 6. Матузкова О.П., Яровенко Л.С., Кириллова М.Д., Гринько О.С., Єрьоменко С.В., Безпалова К.В., Болдирєва А.Є., Васильєва Л.В., Маркунін О.Л. Методичні рекомендації для студентів-заочників перекладацького відділення Під загальною редакцією О.П.Матузкової. – Одесса, 2015. – 56 с.
 7. Яровенко Л.С., Кириллова М.Д. Посібник з граматики англійської мови (Частина 1) для студентів 1 курсу (1 семестр) відділення перекладу. – Одеса, 2008. – 76 с.
 8. Яровенко Л.С., Кириллова М.Д. Посібник з граматики англійської мови (Частина 2) для студентів 1 курсу (1 семестр) відділення перекладу. – Одеса, 2009. – 88 с.
 9. Яровенко Л.С. «Практикум з перекладу НТЛ» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання.
 10. Кириллова М.Д. Методичні вказівки з курсу «Вступ до перекладознавства» для студентів відділення перекладу (на рос. мові). – Одеса, 2007 – 60 с.
 11. Коваленко О.В. Reading English Science Fiction. Навчальний посібник з домашнього читання для студентів третього курсу відділення перекладу факультету РГФ. – Одеса, 2011. – 120 с.
 12. Болдирева А.Є. Expanding your Vocabulary. Навчально-методичний посібник з лексики англійської мови для студентів ІІ курсу (1 семестр) відділення «переклад» факультету РГФ. – Одеса, 2008. – 48с.
 13. Болдирева А.Є. Training your Vocabulary Навчальний посібник для студентів 2 курсу відділення перекладу. – Одеса, 2009. – 68 с.
 14. Єрьоменко С.В. Vocabulary Builder. Part I. Навчальний посібник з лексики для студентів першого курсу відділення перекладу факультету РГФ. – Одеса, 2011. – 90 с.
 15. Раєвська І.В.Методичні вказівки з домашнього читання (італійська мова) для студентів старшіх курсів. – Одеса, 2007. – 55 с.
 16. Раєвська І.В. Traduciamo insieme! Навчальний посібник з італійської мови для студентів 4 курсу відділення перекладу. – Одеса, 2009. – 97 с.
 17. Павлова Т.Н., Пімонова Т.Г., Стукаленко В.О. «Навчальний посібник з письмового перекладу» Навчальний посібник для студентів 4 курсу та 5 курсу (з/н) відділення перекладу. Видання 2. Виправлене та доповнене. – Одеса, 2008. – 80 с.
 18. Маркунін О.Л., Стукаленко В.О., Павлова Т.М. «Практика письмового перекладу» Навчальний посібник для студентів 5 курсу та 6 курсу (з/н) відділення перекладу. Видання 2. Виправлене та доповнене. – Одеса, 2008. – 56 с.
 19. Болдирева А.Є. Learning to Listen Навчально-методичний посібник з аудіювання для студентів 2 курсу відділення перекладу. – Одеса, 2014. – 52 с.
 20. Безпалова К.В. «Вводный фонетический курс английского языка» Навчальний посібник з фонетики для студентів 1 курсу відділення перекладу факультету романо-германської філології. – Одеса, 2014. – 64 с.
 21. Н.О. Бігунова, Безпалова К.В. The communicative function of intonation для студентів 2 курсу англійського відділення та відділення перекладу факультету романо-германської філології. – Одеса, 2014. – 116 с.

Викладачі других іноземних мов кафедри теорії та практики перекладу й консультанти з Італії та Греції створили на факультеті РГФ спеціалізовані центри вивчення новогрецької та італійської мов, обладнані сучасним устаткуванням, бібліотекою, відео та аудіо матеріалами.

На перекладацькому відділенні відкрито також сучасний центр перекладу конференцій – аудиторію, обладнану апаратурою для здійснення послідовного та синхронного перекладу. Студенти відділення перекладу мають доступ до репозиторію промов Європейської комісії https://webgate.ec.europa.eu/sr/, за допомогою якого є можливість самостійно практикувати як синхронний, так і послідовний переклад. З 2015 року кафедра уклала договір про співпрацю з компанією Kilgray про надання академічних ліцензій для програми автоматизованого перекладу memoQ.

Наукова діяльність кафедри теорії та практики перекладу

З 1 січня 2013 року відкрито кафедральну науково-дослідну тему «Лінгвокультура та переклад у сучасному парадигмальному просторі» (без цільового фінансування). Науковий керівник д.ф.н., доц. Матузкова О.П., термін виконання - з 01.01.13 по 01.01.18.

На кафедрі теорії та практики перекладу під керівництвом д.ф.н.,професора Матузкової О.П. та д.ф.н, професора Зубова М.І. проводиться розробка наукових тем з перекладу, зіставного мовознавства та інших.
Тематика студентських наукових робіт також відповідає кафедральній науковій роботі.

Результатом постійної роботи над самовдосконаленням є поліпшення змісту курсів, методів викладання, спільні та особисті публікації у провідних зарубіжних та українських виданнях.

За період з 2004 по 2017 рр. викладачами кафедри видано понад 235 наукових статей та тез виступів на наукових конференціях. Кожного року у листопаді в університеті проводиться наукова конференція професорсько-викладацького складу, в якій беруть участь всі викладачі кафедри. Щомісячно на кафедрі проходять засідання клубу "перекладацькі зустрічі". Щорічно відбуваються студентські науково-практичні конференції, випускаються збірки наукових статей викладачів кафедри та їх фуркантів, збірки власних перекладів: «Збірник наукових статей студентів і викладачів відділення перекладу» (з 2001р.), «Натхнення» - збірник власних перекладів студентів і викладачів відділення перекладу" (з 2001р.). З 2004 року виходить газета «Перекладач РГФ».

Підготовка кадрів

Усі викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри працюють над кандидатськими та докторськими дисертаціями. Тільки протягом останніх 10 років викладачами кафедри захищено 7 кандидатських дисертацій за спеціальностями 10.02.04 – германські мови та 10.02.05 – романські мови. Захищена докторська дисертація к.ф.н. Матузкової О.П.

Захистили кандидатські дисертації (з 2007р.):

 • Болдирєва А.Є. «Мовні засоби створення гумористичного ефекту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі романів П.Г. Вудхауза)». – 10.02.04 – германські мови (листопад 2007р.). Науковий керівник – к.ф.н., доц. Матузкова О.П.
 • Єрьоменко С.В. «Лінгвістичні засоби відтворення особистості Вінстона Черчилля в британській документалістиці». – 10.02.04 – германські мови (жовтень 2009 р.). Науковий керівник – к.ф.н., доц. Матузкова О.П.
 • Пімонова Т.Г. «Вербалізація концептів «wealth / poverty» в англомовній картині світу» – 10.02.04 – германські мови (жовтень 2010 р.). Науковий керівник – к.ф.н., доц. Яровенко Л.С.
 • Раєвська І.В. «Субдіалекти міста Перуджі в системі умбрийських діалектів італійської мови». – 10.02.05 – романські мови (листопад 2010 р., КНУ імені Т. Шевченка).
 • Колесникова О.Я. «Кумулятивний образ художнього тексту: когнітивний та функціональний аспекти (на матеріалі англомовної літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.)». – 10.02.04 – германські мови (грудень 2012 р.). Науковий керівник – д.ф.н., професор Колегаєва І.М.
 • Безпалова К.В. «Просодические особенности англоязычных и альтернативних проповедей (экспериментально-фонетическое исследование)» – 10.02.04 – германські мови (грудень 2013р.). Науковий керівник – к.ф.н., доц. Кравченко Н.О.
 • Гринько О.С. «Концепти-архетипи в прозі В. Голдінга». – 10.02.04 – германські мови (січень 2014р.). Науковий керівник – к.ф.н., доц. Матузкова О.П.
 • Матузкова О.П. «Англійська ідентичність як лінгвокультурний феномен: когнітивно-дискурсивний аспект» - 10.02.04 – германські мови (січень 2015р.) Науковий консультант – д.ф.н., професор Колегаєва І. М.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у різних конференціях Одеського національного університету, на всеукраїнських та міжнародних конференціях, раз на п’ять років проходять стажування з метою підвищення кваліфікації у ВНЗ міста, країни та за кордоном, в тому числі в університетах та школах Канади, Великої Британії, Італії, Греції, Міжнародних наукових школах, школах молодих вчених, лінгвістичних літніх школах тощо.

Громадська діяльність

Викладачі кафедри теорії та практики перекладу постійно виконують різноманітні переклади (як письмові, так ї усні) на замовлення різних установ. Так, викладачі кафедри працювали перекладачами на заходах Одеської міської ради, Одеської облдержадміністрації, Регіонального відділення міжнародного клубу “Zonta” тощо.

Студенти перекладацького відділення також беруть активну участь в громадському житті міста. Вони допомагають в організаційній роботі, виступають перекладачами в багатьох заходах на замовлення Одеської міської Ради, Одеської обласної державної адміністрації, інших державних та комерційних структур в режимах перекладу з аркушу, синхронного та послідовного видів перекладу: жовтень 2005р. – на зустрічі представників делегації НАТО в Одесі, 2009р. – на міжнародній конференції з питань упорядкування та озеленення міста, листопад 2011р. – на Дунайському інвестиційному форумі, у заходах з нагоди святкування дня міста, 2013р. – на міжнародному кінофестивалі, листопад 2013р. – на міжнародному семінарі, присвяченому перспективному плану розвитку міста Одеса, її благоустрою та озелененню в умовах економічної кризи, допомагали в організації проведення міжнародних футбольних матчів на стадіоні «Чорноморець». У січні та березні 2016 року в рамках виставки «Освітній WEEKEND» студенти перекладацького відділення працювали перекладачами та асистентами представників рейтингових вишів, підготовчих та мовних центрів Західної Європи, США та Канади.

Міжнародна діяльність

Кафедра теорії та практики перекладу має давні традиції співробітництва з ВНЗ та громадськими і культурно-просвітницькими закладами Італії та Греції. Починаючи з 2003 року згідно угоди між ОНУ та Італійською стороною на кафедрі працює лектор з Італії. На даний момент студентів зі спеціальності «переклад» консультує викладач з Італії Фабіо Маркотто. З 2002р. по теперішній час на кафедрі працює у якості наукового консультанта викладач з Греції Нанушка Подковирофф.

Викладачі кафедри беруть участь в іспитах на одержання італійських та грецьких сертифікаційних дипломів, організують зустрічі студентів з представниками – носіями італійської та новогрецької мови, з письменниками, викладачами, політичними та громадськими діячами, тощо.
Викладачі, аспіранти та студенти кафедри теорії та практики перекладу мають можливість на конкурсній основі стажуватися на мовних курсах у різних навчальних закладах Італії та Греції, а також навчатися за програмою студентських міжнародних обмінів та грантів.

Адреса кафедри

Кабінет 166а, Французький бульвар 24/26,
Одеса, 65058,
Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
Facebook: https://www.facebook.com/translators.onu/ 
Телефон: 048 746 50 48

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b0a7d19f333d11017989941527414041
title_5b0a7d19f345916902281251527414041
title_5b0a7d19f3add1631110071527414041
title_5b0a7d19f3ce119816817301527414041
Top