Кафедра педагогіки

Інформація оновлена 11.06.2015

Кафедра педагогіки

Доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедрою

Ольга Степанівна Цокур, рік обрання — 2004.

Цокур Ольга Степанівна - завідувач кафедри педагогіки, доктор педагогічних наук, професор

Викладацький склад кафедри

Викладацький склад кафедри педагогіки факультету РГФ

Загальна характеристика кафедри педагогіки

Кафедра педагогіки забезпечує загально педагогічну і професійно-педагогічну (теоретичну і практичну) підготовку бакалаврів і магістрів класичного університету з присвоєнням їм кваліфікації «викладач» і «викладач вищої школи». Накопичені в процесі проведення науково-дослідницької роботи викладачів і аспірантів кафедри педагогіки науково-теоретичні знання лягають в основу розробки нових спецкурсів, модулів і тем навчальних дисциплін «Педагогіка», «Методика виховної роботи», «Основи педагогічної майстерності», «Вища освіта України і Болонський процес», та «Педагогіка вищої школи». Вони збагачують дослідницький фон, на якому виконуються дисертації в рамках кафедральної теми, а також педагогічні проекти і індивідуальні науково-дослідні завдання студентів – бакалаврів і магістрів.

 Науково-методична і виховна робота на кафедрі здійснюється згідно із законодавчими і нормативними документами, які діють в сфері вищої освіти (Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», накази ректора ОНУ, розпорядження деканату РГФ).

На кафедрі працюють Гендерна і Валеологічна лабораторії, щорічно організуються студентські педагогічні олімпіади, волонтерська робота студентів і реалізуються інші напрямки наукової,  методичної і виховної роботи.

Лабораторія гендерних досліджень в педагогіці  (керівник професор О. С. Цокур) проводить експериментальну роботу з інтеграції гендерного підходу в систему вищої педагогічної і професійної  освіти, а також залучати аспірантів, магістрів і бакалаврів – майбутніх викладачів вищої школи щодо проведення виховних заходів з гендерної освіти і виховання учнівської і студентської молоді.

Валеологічна лабораторія (керівник старший викладач Л. Й. Волкова), здійснює науково-методичний супровід щорічного Одеського обласного та Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я», щорічних тренінгових таборів «Здорова молодь – здорове майбутнє».

З метою удосконалення якості підготовки майбутніх вчителів, підвищення інтересу студентів до педагогічної професії, виявлення талановитої молоді на кафедрі щорічно проводиться І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки (кер. доц. Л. В.-В. Вєйланде, доц. Л. Б. Прокоф'єва ).

Кафедра педагогіки щорічно організовує «Конкурс інноваційних педагогічних проектів» (кер. проф. О. С. Цокур, доц. Н. В. Кузнєцова, доц. В. В. Павлова) з метою вдосконалення науково-педагогічної підготовки аспірантів університету та формування кадрового потенціалу для інноваційної діяльності у вищій школі.

Площа приміщення, яку займає кафедра педагогіки, відповідає нормам (54 кв. м.), на кафедрі є в наявності навчальна література з педагогіки, словники, тезауруси, методичні вказівки, розробки до практичних занять педагогічних дисциплін, бібліотека дисертацій аспірантів кафедри, які були захищені, а також авторефератів українських дисертацій з педагогіки. Для забезпечення курсу лекцій на кафедрі є карти, відеокасети, ілюстративний матеріал. Також комп’ютери, принтер, телевізор, ксерокс, які викладачі і студенти використовують для роздаткового матеріалу і інших цілей.

Міжнародна діяльність

Кафедра педагогіки ОНУ ім. І.І. Мечникова є однією з базових кафедр, які здійснюють науково-дослідну програму діяльності Міжнародної Слов'янської Академії Освіти (МСАО) імені Я. А. Коменського.

Кожен рік, починаючи з 2004 р., викладачі та аспіранти кафедри педагогіки беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах, а також Міжнародних конгресах - Педагогічних соборах (м. Тирасполь, 2005-2010 рр..; М. Седльце, 2006, 2007 , м. Москва, 2008 р. м. Петрозаводськ, 2008 р, м. Тирасполь, 2009 р., м. Одеса, 2010), організованих МСАО імені Я. А. Коменського, на яких виступають з науковими доповідями та повідомленнями, демонструючи педагогічні інновації та проводячи оригінальні майстер-класи з гендерної, валеологічної і полікультурному освіти і виховання учнів і студентів, формуванню гендерної, деонтологічні, дидактичної та науково-дослідної культури магістрантів і аспірантів - майбутніх викладачів вищої школи.

6-7 вересня на базі кафедри педагогіки ОНУ імені І. І. Мечникова відбувся Міжнародний конгрес - ІХ Педагогічний Собор, проведений в рамках діяльності МСАО імені Я. А. Коменського. В роботі конгресу взяли участь провідні вчені, викладачі-новатори, аспіранти, магістри, студенти вітчизняних та зарубіжних ВНЗ (Росії, Молдови, ПМР, Білорусії, Болгарії, Німеччини, Туреччини, Польщі, Ізраїлю).

Наукова діяльність

Тема науково-дослідної роботи кафедри педагогіки - «Дослідження актуальних проблем формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього фахівця в контексті вимог євроінтеграції» (№ 0107U003865). Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор О. С. Цокур. Дана тема актуальна в сучасній теорії і практиці педагогіки вищої школи. Результати впроваджуються в навчальні курси педагогічних дисциплін, програми педагогічної практики студентів, магістрантів і аспірантів, в процес організації їх професійно-педагогічної освіти.

Напрями наукових досліджень

Предметом кафедрального дослідження є феномен професіоналізму особистості та діяльності випускників класичного університету як соціально та особистісно значимого результату їх вищої освіти. Це призводить до необхідності виявлення і теоретичного обґрунтування педагогічних умов і факторів його формування на кожному з рівнів вищої освіти - бакалаврату, магістратури та аспірантури (докторантури).

Основні напрямки науково-дослідницької роботи:

 • - Формування професіоналізму майбутніх педагогів у класичних університетах: історія, сучасність, перспективи (доц. Н. В. Кузнєцова);
 • - Модернізація вищої школи як фактор формування професіоналізму та конкурентоспроможності особистості майбутнього фахівця; особливості становлення викладача вищої школи як суб'єкта інноваційної педагогічної діяльності; становлення професіоналізму особистості викладача вищої школи як суб'єкта егалітарного педагогічної свідомості (проф. О. С. Цокур);
 • - Методологічний аспект проблеми формування професійної компетентності майбутнього психолога (ас. Н. В. Нагорна);
 • - Закономірності становлення професійної компетентності сучасного педагога по гендерному вихованню учнів (ст. преп. А. В. Железняк);
 • - Формування професіоналізму майбутнього спеціаліста засобами навчання на основі індивідуально-освітніх маршрутів (доц. Л. В.-В. Вєйланде);
 • - Розвиток особистості майбутнього вчителя засобами педагогічного тренінгу (ст. преп. Л. Й. Волкова);
 • - Концепція формування науково-дослідної культури майбутнього фахівця в магістратурі (ст. викл. Г. М. Сомбаманія);
 • - Формування професіоналізму діяльності майбутнього викладача географії по громадянському вихованню молоді (доц. Л.Б. Прокоф'єва);
 • - Формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього вчителя як суб'єкта освітніх правовідносин (доц. М. І. Рябенко);
 • - Формування педагогічного професіоналізму аспірантів негуманітарних спеціальностей засобами інноваційних технологій (доц. В.В. Павлова).

На базі отриманих результатів науково-дослідної роботи розроблені та успішно впроваджені нові теми (модулі) традиційних теоретичних курсів («Педагогіка», «Методика виховної роботи», «Основи педагогічної майстерності» та «Педагогіка вищої школи»):

 • - «Гендерна педагогіка», «Основи гендерного виховання», «Гендерний підхід у школі», «Науково-педагогічна деонтологія», «Інноваційна педагогічна діяльність у вищій школі», «Професіоналізм особистості та діяльності викладача вищої школи» (проф. О. С. Цокур);
 • - «Учитель як суб'єкт освітніх правовідносин», «Освітнє право», «Антикорупційні дії в вищій школі» (доц. М. І. Рябенко);
 • - «Технології гендерного виховання учнів» (ст. викл. А. В. Железняк);
 • - «Педагогічний тренінг у валеологічному вихованні школярів» (ст. викладач Волкова Л. Й.);
 • - «Громадянське виховання в умовах євроінтеграції» (доц. Л. Б. Прокоф'єва);
 • - «Індивідуальний освітній маршрут» (доц. Л. В.-В. Вєйланде).

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів

На кафедрі педагогіки захистили кандидатські дисертації в період з 2004 по 2012 рр.. під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора О.С. Цокур:

 1. Мунтян І. С. «Гендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних навчальних закладів», 2004 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 2. Ісаченко В. В. «Формування професійно-педагогічного іміджу у майбутніх викладачів вищої школи», 2006 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 3. Бойчев І. І. «Підготовка майбутніх учителів до керівництва дозвіллєвою діяльністю учнів», 2006 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 4. Рябенко М. І. «Підготовка майбутніх учителів як суб’єктів освітніх правовідносин», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 5. Павлова В. В. «Підготовка аспірантів і магістрантів гуманітарних спеціальностей до використання засобів математичної статистики», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 6. Іванова І. В. «Підготовка майбутніх учителів до гендерної освіти старшокласників», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 7. Коноваленко Т. В. «Формування експресивно-комунікативних умінь у майбутніх учителів іноземної мови», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 8. Терзі П. П. «Формування гендерної культури студентів вищих технічних навчальних закладів», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 9. Таланова Ж. П. «Педагогічні умови формування професійного світогляду майбутніх перекладачів», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 10. Марчук І. П. «Формування професійних якостей майбутнього соціолога у процесі контекстного навчання», 2009 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 11. Беседіна Є. В. «Модернізація професійної підготовки майбутніх перекладачів в умовах диверсифікації університетської освіти», 2010 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 12. Желясков В. В. «Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх перекладачів», 2011 р., спеціальність 13.00.09 – теорія навчання.
 13. Железняк О. В. «Розвиток професійної компетентності педагога з гендерного виховання учнів», 2011 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 14. Бухнієва О. А. «Підготовка аспірантів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі», 2011 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 15. Полякова Г. П. «Деонтологічна підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі», 2011 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Аспірантуру кафедри педагогіки з 2004 по 2012 рр. закінчили:

Беседіна Є. В., Бухнієва О. А., Волкова Л. Й., Іванова І. В., Марчук І. П., Полякова Г. П., Рябенко М. І., Терзі П. П., Таланова Ж . П., Ягремцева А. О.

ОСНОВНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ БАЗИ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ:

 1. Інститут соціальних наук, факультет РГФ, аспірантура ОНУ ім. І.І. Мечникова. Тема: "Інтеграція гендерних досліджень у навчально-виховний процес вищої школи", "інноватизації змісту, форм і технологій професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі в умовах ступеневої освіти: бакалаврату, магістратури, аспірантури", "Становлення і розвиток ідей педагогіки вищої школи в південному регіоні України "(кер. проф. О. С. Цокур);
 2. Школа «Ніка-М» м. Одеси. Тема: «Обдаровані діти: пошук інноваційних технологій навчання, організації науково-дослідної та культурно-дозвіллєвої діяльності» (кер. доц. Н.В. Кузнецова), «Формування професійної компетентності педагога з гендерної вихованню учнів» (кер. ст. викл. О. В. Железняк);
 3. Гімназії № 1, 2, 5 м. Одеси. Тема: "Творчий пошук вчителів-новаторів" (кер. проф. О. С. Цокур);
 4. Одеський професійний ліцей технологій та дизайну ЮУНПУ ім. К.Д.Ушинського. Тема: "Проблеми професійної адаптації та соціалізації учнів-інвалідів в умовах ринкової економіки" (кер. проф. О. С. Цокур);
 5. Приватний позашкільний навчальний заклад «Одеський валеологічний центр». Тема: «Тренінгові технології формування здорового способу життя» (кер. ст. викл. Л. Й. Волкова).

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ

1.    Проблеми соціалізації майбутніх фахівців в контексті вимог Болонського процесу // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – Спецвипуск /під ред. А. М. Богуш. – Одеса, 2004. – 198 с.

2.    Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень: матеріали міжн. наук. - практ. конф. студ. та мол. науковців, 25 березня 2005 р. / під ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур – Одеса, 2005. – 195 с.

3.    Інтеграція гендерного підходу в сучасну науку і освіту: результати і перспективи: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 26 жовтня 2005 р. //Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – Спецвипуск / під ред. А. М. Богуш. – Одеса, 2005. – 239 с.

4.    Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали міжвуз. наук. - практ. конф., 27 травня 2006 р. / під ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2006. – 64 с.

5.    Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимогБолонського процесу: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 22-23 травня 2008 р. / за заг. ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур – Ч.1. – 329 с.; Ч.2. - Одеса, 2008. – 129 с.

6.    Інтеграція учнівської і студентської молоді з особливими потребами у систему професійної освіти і сучасне життя: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 22 травня 2009 р. /під ред. О. С. Цокур. – Одеса: вид. Букаєв В. В. – 252 с.

7.    Підготовка майбутніх фахівців в умовах глобалізації та євроінтеграції: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 25 листопада 2009 р. //Актуальні проблеми теорії і практики сучасної освіти / за заг. ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2010. – С. 3-34.

8.    Обдаровані учні: пошук інноваційних технологій навчання й виховання: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 14 січня 2010 р. //Актуальні проблеми теорії і практики сучасної освіти / за ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2010. – С. 35-74.

9.    Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку 21 травня 2010 р. / за заг. ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2010. – 120 с.

10.Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. конгресу «ІХ Слов’янські педагогічні читання» 6-7 вересня 2010 р. / за ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Одеса: видавець Букаєв В. В., 2010.– 136 с.

11.Професійна кар’єра випускника ПТНЗ: сучасний стан і перспективи формування: матеріали регіон. наук. - практ. конф. 24 лютого 2012 р. / за ред. О. С. Цокур. – Одеса: видавець Букаєв В. В., 2012. – 145 с.

12.Актуальні проблеми студентської молоді: матеріали регіон. наук. -практ. конф. 17 травня 2012 р. / ред. Є. Л. Стрельцов – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2012. – 121 с.

13.Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу? / Матеріали міжн. наук. - практ. конф. 26 жовтня 2012 р. /за ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Одеса, 2012. – 150 с.

14.І Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті фундаторів української педагогіки вищої школи – професорів І. І. Кобиляцького та Р. І. Хмелюк / Матеріали регіон. наук. - практ. конф. 31 січня 2012 р. / за ред. О. С. Цокур. – Одеса: Фенікс, 2012. – 103 с.

Члени кафедри педагогіки здійснюють науково-організаційну та лекторську діяльність з популяризації педагогічних інновацій в різних навчальних закладах м. Одеси, підвищенню професійно-педагогічної компетентності та науково-дослідної культури їх кадрів. Члени та аспіранти кафедри педагогіки під керівництвом проф. О. С. Цокур працюють над розробкою нової проблеми - концепцією формування педагогічного артистизму сучасного вчителя і викладача вищої школи. Саме цій актуальній проблемі присвячена майбутня Міжнародна науково-практична конференція кафедри педагогіки ОНУ ім. І. І. Мечникова «Педагогічний артистизм сучасного вчителя і викладача вищої школи: данина моді чи необхідність часу» (26. 10. 2012 р.). Впровадження результатів наукового пошуку в практику сприятиме оновленню змісту і технологій вищої та післядипломної педагогічної освіти, а також підвищенню якості здійснення освітніх послуг.

Видання кафедри педагогіки:

Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Педагогіка: навч. посіб. /О.С. Цокур. - Розділ 2. Теорія і методологія наукового педагогічного дослідження /під ред. З.Н.Курлянд. – Одеса, 2004. – С.35-59.
 2. Основи гендерного виховання /О.С. Цокур, І.В. Іванова //Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку.- К.: ПЦ «Фоліант» /під. ред. К.М.Левківського, 2004. – С. 147-171.
 3. Основи гендерного виховання /О.С. Цокур, І.В. Іванова //Гендерний розвиток (конспекти лекцій). – К.: ПЦ «Фоліант» /під. ред. К.М.Левківського, 2005. - С. 124-187.
 4. Виховна робота зі студентською молоддю: навч. посіб. /О.С. Цокур. Розділ 5. Самовиховання і саморозвиток /під ред. Т.Ю.Осипової. – Одеса: Фенікс, 2006. – С.134-150.
 5. Педагогіка вищої школи /О.С. Цокур. Р. 1.3.-1.3.5. Теорія і методологія наукового педагогічного дослідження. Р. 4.4. Педагогічний менеджмент /під ред. З.Н.Курлянд. - 3 вид. – К.: Знання, 2007.
 6. Педагогіка вищої школи /О.С. Цокур. Розділи 1.3.-1.3.5; 4.4 /під ред. З.Н.Курлянд. – Х.: Знання, 2009.
 7. Педагогічний словник /О.С.Цокур. - А-К //За заг. ред.А.В.Семенової.  – Одеса: Фенікс, 2006. – С.3-28.

 

Методичні посібники з 2004-2012 рр..:

 1. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О. С. Цокур. – Розділ І.: Основи науково-педагогічного дослідження. - К. : Знання, 2005. – 399 с.
 2. Щоденник з педагогічної практики для студентів 4 курсу: Психолого-педагогічний модуль / О. С. Цокур. – Одеса, 2005. – 24 с.
 3. Щоденник з педагогічної практики для студентів 5 курсу: Психолого-педагогічний модуль / О. С. Цокур. – Одеса, 2005. – 24 с.
 4. Практикум з методики виховної роботи. Напрямки і планування виховної роботи класного керівника / І. П. Аннєнкова. – Одеса: Астропринт. - Ч. І. - 2006.
 5. Практикум з методики виховної роботи. Форми і методи виховної роботи класного керівника / І.П. Аннєнкова. – Одеса: Астропринт. - Ч. II. - 2006.
 6. Використання тренінгових технологій в курсі “Основи педагогічної майстерності”:  Метод. посібник / Л. Б. Прокоф’єва.  – Одеса: ВМВ. - Ч. 1-2. - 2006.  – 102 с.
 7. Розвиток професійно-значущих якостей майбутніх педагогів (технологічний підхід) / М. В. Ткаченко – Одеса: Одеський юридичний інститут ХНУВС, 2006. – 78 с.
 8. Самостійна робота студентів з педагогіки в умовах модульного навчання / М. В. Ткаченко. – Одеса: Одеський юридичний інститут ХНУВС, 2006. – 55 с.
 9. Основи дидактики. Модульний підхід: Навч. посібник / І. П. Аннєнкова (у співавторстві).  - Одеса: Астропринт, 2007. – 176 с.
 10. Педагогіка вищої школи: Метод. рекомендації / Л. В.-В. Вейланде, Л. Б. Прокоф'єва. – Одеса: ВМВ.- 2007.- 98 с.
 11. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики: Спецкурс для гуманітарних спеціальностей / В. В. Павлова. – Одеса: Принт-студия «Абрикос» СПД Бровкин А.А., 2007.  – 52 с.
 12. Щоденник з науково-педагогічної (асистентської) практики магістрів: психолого-педагогічний модуль / Г. М. Сомбаманія. – Одеса, 2007. – 24 с.
 13. Щоденник з науково-педагогічної (деонтологічної) практики аспірантів: психолого-педагогічний модуль / О. С. Цокур. – Одеса, 2009. – 24 с.
 14. Педагогіка: історія та теорія: Навч. посібник. / І.П. Аннєнкова (у співавторстві). - Одеса, 2009. – 450 с.
 15. Педагогіка: модульний курс. Навч. посібник / І.П. Аннєнкова (у співавторстві).- Львів: «Новий світ-2000», 2010. – 567 с.
 16. Практикум з педагогіки / Л. В.-В. Вейланде. – Одеса: Європрінт, 2011. -  158 с.
 17. Практикум з основ педагогічної майстерності / Л. В.-В. Вейланде – Одеса: Європрінт, 2011. -  188 с.
 18. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика виховної роботи» для студентів 4 курсу факультету романо-германської філології / В. В. Павлова. – Одеса: ТОВ «Абрикос-Компани»,  2011. – 52 с.
 19. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Педагогіка» для студентів 3 курсу факультету романо-германської філології / В. В. Павлова. – Одеса: ТОВ «Абрикос - Компани», 2011. - 72 с.
 20. Моніторинг якості освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу: навч. посібник / І. П. Аннєнкова, М. В. Ткаченко. – Одеса: Одеський національний університет, 2011. - Р. 2, 3. – 182 с.

Адреса кафедри:

65058, м.Одесса,
Французький б-р, 24/26, ауд. №25.
тел. 8 (0482) 68-70-82
e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b0b250b2acde14393443581527457035
title_5b0b250b2adf613039328781527457035
title_5b0b250b2af0916093593171527457035
title_5b0b250b2b01c16481687021527457035
Top