Статті та тезиси

 • Статті викладачів та аспірантів кафедри педагогіки у фахових та наукометричних виданнях

  1. Аннєнкова І.П. Структура моніторингової компетентності науково-педагогічних працівників. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». №6. Кн.2. Том IV(82). К.: Гнозис, 2018. С. 8-17.
  2. Аннєнкова І.П. Структура моніторингової компетентності науково-педагогічних працівників. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 2018. №6. Кн.2. Том IV(82). С. 8-17.
  3. Аннєнкова І.П. Закономірності системи моніторингу професійної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вип.37-1, Том V (73): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2017. С. 359-373.
  4.  Аннєнкова І.П. Задоволеність професійною діяльністю науково-педагогічних працівників ВНЗ. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип.32. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С.128-137.
  5. Annienkova Iryna, Hanna Kravchenko, Olha Pochuieva. Monitoring as a mechanism of adaptive management of development of the chair system of the institutes of postgraduate pedagogical education . Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. № 6 (70). С.83-95.
  6. Вейланде Л.В.-В. Концепція університетизації як методологічнийбасиз подальшого розитку університетської педагогічної освіти. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: Кол. монографія /під. ред. проф. Цокур О.С. Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2018. Р.3.3. 99с.
  7. Вейланде Л.В.-В. Формування професіоналізму майбутнього фахівця засобами навчання за індивідуально-освітним маршрутом. Проблеми формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього фахівця контексті вимог Євроінтеграції Кол. /під. ред.. проф. Цокур О.С. Одеса: СПД Бровкін О.В., 2012. Р. 2.3. 160с.
  8. Вейланде Л.В.-В. Ціннісно-смислові аспекти навчання дорослих. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2019. Випуск 1. 35-42.
  9. Вейланде Л.В.-В. Контекстне навчання як фактор формування професійної компетентності магістрів спеціальності «Освітні, педагогічні науки». Вісник Міжнародного дослідного центру: «Людина: мова, культура, пізнання»: наук. журн. Кривий Ріг: КДПУ, МДЦ «ЛМКП», 2018. Том 42. С. 23-38.
  10. Вейланде Л.В.-В. Проблеми університетизації педагогічної освіти у сучасній системі вищої освіти України. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 4 до Вип. 39: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозис, 2017.
  11. Железняк О.В., Цокур О.С. Результати експерименту з формування педагогічного професіоналізму майбутніх фахівців романо-германської філології як суб’єктів та організаторів гендерної освіти учнівської молоді. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 5. Пед. науки: реалії та перспективи. К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2019. Вип. 69. С. 65-69.
  12. Кузнєцова Н.В. Питання науково-педагогічної підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в умовах реформування системи освіти України. KELM. Knowledge. Education. Law. Management. 2018. № 3 (23).
  13. Нагорна Н.В. Академічна доброчесність як основа розвитку сучасної науки. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузів. збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 23. Том 3. Index Copernicus International. С. 81-86.
  14. Нагорна Н.В. Формування професійної компетентності майбутнього менеджера сфери освітніх послуг. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. Вип. 21. С.204-208.
  15. Нагорна Н. В. Впровадження проектної технології на уроках біології. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 2(22). Ч. 6. С. – 151–156.
  16. Нагорна Н. В., Дану А.А. Основні вимоги до сучасного вчителя біології.  Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. Вип. 28. К.: Квітень 2017. С. 151–155.
  17. Нагорна Н. В., Гуща П. С. Впровадження елементів фінської освіти в сучасну українську освітню систему. Сучасні тенденції розвитку української науки: зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький., 2019. Вип. 2. С. 94-99.
  18. Павлова В.В.Дидактичні аспекти застосування проектної технології навчання в підготовці магістрів освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Науковий збірник Випуску № 23/2019 -Дрогобич: «Гельветика», 2019. Вип.23. Том 3. C. 100-104.
  19. Павлова В.В. Особливості підготовки магістрів освіти засобами інтерактивних технологій: Науковий збірник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. Вип. 21 «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених. C.127-131.
  20. Павлова В.В. Роль університету у сучасному світі. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2017. Вип. 32. С. 39-46.
  21. Прокоф'єва Л.Б.   Місце педагогічної практики у процесі підготовки майбутнього вчителя біології у класичному. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017. Вип. 37. Т. VI (74). С. 545-556.
  22. Прокоф'єва Л.Б.   Формування естетичної культури студентів вищих закладів освіти в процесі поза аудиторної виховної роботи засобами декоративно-ужиткового мистецтва.  Virtus: Scientific Journal, 2017. №19. С. 101-106.
  23. Прокоф'єва Л.Б Впровадження інтерактивних технологій навчання у процес підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. Virtus: Scientific Journal, 2017. №14. С. 99-104.
  24. Рябенко М.І. Суб’єкти формування академічної доброчесності в закладах вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2019. Вип. 66. С. 102-106.
  25. Рябенко М. І. Духовність як передумова формування академічної доброчесності суб’єктів освітніх відносин у закладах вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. Випуск 71. С. 217-220.
  26. Рябенко М.І.Органи управління закладом вищої освіти як суб’єкти профілактики порушень академічної доброчесності. Інноваційна педагогіка. Вип. 20. Том 2. Видавничий дім «Гельветика» 2020. С. 119-122.
  27. Tsokur О, Boychev I. Multi-Cultural Pegagogical Approach to Future Teacher Training as a Factor of Formation of their European Identity. Journal of Danubian Studies and Research, 2018, Vol 8, N2. S. 449-457.
  28. Цокур О.С., Железняк О.В. Результати експерименту з формування педагогічного професіоналізму майбутніх фахівців романо-германської філології як суб’єктів та організаторів гендерної освіти учнівської молоді. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 5. Пед. науки: реалії та перспективи. К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2019. Вип. 69. С. 65-69.
  29. Цокур О.С. Особливості організації професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в Німеччині на засадах міжкультурного підходу. Інноваційна педагогіка: зб. наук. пр. Одеса, 2020. Вип. 21. С. 82–86.
  30. Цокур О.С. Проблема модернізації професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в контексті досліджень вчених Німеччини. Науковий вісник льотної академії. Сер. Пед. науки. Кропивницький: ЛА НАУ, 2020. Вип. 7. С.148-153.
  31. Цокур О.С. Результати експерименту з формування професійної готовності майбутніх учителів до організації міжкультурної освіти учнів. Інноваційна педагогіка: зб. наук. пр. Одеса, 2020. Вип. 22. С. 152–155.
  32. Карпенко Ю. П. Особливості залучення студентів до наукової діяльності у вищих медичних навчальних закладах. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр.. Бердянськ : БДПУ, 2018. Вип. 2. С. 266-273.
  33.  Карпенко Ю. П. Готовність майбутніх сімейних лікарів до науково-дослідної діяльності. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2018. Вип. № 21. Том 1. С. 167-172.
  34. Карпенко Ю. П. Науково-дослідна робота студентів у закладах вищої медичної освіти під час проходження виробничої практики. Гуманізація навчально-виховного процесу6 зб наук. пр. Донбаського державного педагогічного університету. Харків, 2018. .№5 (91). С.98-111.
  35. Карпенко Ю. П. Компоненти готовності студентів закладів вищої медичної освіти до науково-дослідної діяльності. Вісник КНЛУ. Серія педагогіка та психологія: збірник наукових праць. Київ, 2019. Вип. 30. С. 43-51.
  36. Карпенко Ю. П. Предметний гурток як засіб активізації пізнавального інтересу студентів до науково-дослідної діяльності. Ukraine – EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law : collection of international scientific papers. Chernihiv : CNUT, 2018. РР. 160-163.
  37. Yulia Karpenkо. Principles of Oganization of Scientific and Research Work of Students of Higher Medical Educational. Journal of Danubian Studies and Research, 2018. Vol 8, No 2, РР.425-433.
  38. Подковирофф Н. Досвід Республіки Кіпр з впровадження ідей міжкультурної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 64. Т.2. С. 37–42.
  39. Подковирофф Н. Концептуально-технологічна модель організації професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови на засадах інтеркультурного підходу. Інноваційна педагогіка: зб. наук. пр. Одеса, 2019. Вип. 12. Т. 2. С. 156–160.
  40. Подковирофф Н. Провідні суперечності професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. №6 (90). С. 129–137.
  41. Подковирофф Н. Результати педагогічного експерименту з формування професіоналізму майбутніх учителів іноземної мови як суб’єктів та організаторів міжкультурної освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя: КПУ, 2019. Вип. 63. Т.2. С. 127–131.
  42.  Подковирофф Н. Теорія і практика реалізації завдань міжкультурної освіти у Франції. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип.69. С. 193–197.
  43. Рожелюк І.Я.Аналіз стану підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до моніторингової діяльності в сфері сучасної освіти. Вісник Черкаського університету. Серія "Педагогічні науки". Черкаси, 2017. С.99–106.
  44. Рожелюк  І.Я.Теоретичні засади формування готовності майбутніх викладачів іноземної мови до моніторингової діяльності Педагогіка вищої та середньої школи:зб. наук. пр. Кривий Ріг:ВЦ КДПУ;Айс Принт,2016. Вип. 3 (49). С. 72–84.
  45. Рожелюк І.Я.Із досвіду залучення майбутніх учителів іноземної мови до моніторингових досліджень Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2017. Вип. 32. С. 494–502.
  46. Рожелюк І. Я.Концептуальні засади освітнього моніторингу як методологічна основа формування готовності майбутнього викладача іноземної мови до моніторингової діяльності Педагогічні науки:теорія,історія,інноваційні технології: Науковий журнал. Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. №1 (65). С. 152–163.
  47. Шуппе Л.В. Особливості проектування й організації фахової підготовки бакалаврів романської філології в університетах Франції і Бельгії. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. пр. Кривий Ріг: ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2016. Вип. 3(49). С. 109–121.
  48. Шуппе Л.В. Особливості фахової підготовки бакалаврів романської філології в університеті Севільї. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Вип. 1(114). Серія: Педагогіка. Одеса: ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2017. С. 123–125.
  49. Шуппе Л.В. Фахова підготовка бакалаврів романської філології в університетах Іспанії та України: спільне та відмінне. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. Вип. 1 (65). Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. С. 280–289.
  50. Шуппе Л.В. Культурологічний підхід як концептуальна основа формування культурологічної компететеності бакалаврів романської філології. Вісник Черкаського університету. Вип. 1. Серія: Педагогічні науки. Черкаси, 2017. C. 141–147.
 • Тези викладачів кафедри педагогіки та магістрів Спеціальності 011 освітні, педагогічні науки у матеріалах наукових конференцій та інших виданнях

  1. Аннєнкова І.П. Моніторинг якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ (діалектичний підхід). Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». 2017. №2(3). URL: http://am.eor.by/images/adapt/vol3p/17am_02_03_annenkova.pdf
  2. Аннєнкова І.П. Оцінювання студентами професійної діяльності викладачів у системі управління якістю вищої освіти. Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів : зб. матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Вінниця, 20 квітня 2017р.: у 2-х т. Т.1. Ч.2. Тернопіль: Крок, 2017. С.23-25.
  3. Вейланде Л.В.-В. Організація самостійної роботи студентів під час підготовки майбутніх вчителів історії. Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Вінниця, 20 квітня 2017року). Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2017. С. 39-42.
  4. Вейланде Л.В.-В., Штогрін В.В. Розвиток музейної педагогіки. Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (Вінниця, 20 квітня 2017р.). Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2017. С. 99-101.
  5. Вейланде Л.В.-В., Штогрін В.В. Розвиток археологічної освіти в Новоросійському університеті. Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2017 р., Київ). Київ, 2017. С. 128-130.
  6. Вейланде Л.В.-В., Підвисоцька Г.М. Перспективи застосування казко терапії у виховній праці з дітьми середнього шкільного віку. Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Вінниця, 20 квітня 2017 р.). Вінниця: ВННІЕ ТНЕУ, 2017. С. 134-137.
  7. Вейланде Л.В.-В., Алєксєєвець М. Формування лексичних навичок студентів методом тренінгу у процесі вивчення англійської мови. Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної кінтернет-конференції, 13 жовтня 2018р. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип.9. 166с. С. 5-9.
  8. Вейланде Л.В.-В., Бубнова А. Педагогічні засади використання методу проектів у процесі фахової підготовки студентів-філологів. Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної кінтернет-конференції, 13 жовтня 2018р. – Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип.9. С.9-14.
  9. Вейланде Л.В.-В., Воробйова В. Мовний портфель як засіб формування лексичної компетенції бакалаврів англійської філології. Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної кінтернет-конференції, 13 жовтня 2018р. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип.9. С.17-22.
  10. Вейланде Л.В.-В., Іващенко О. Педагогічні умови впровадження ТРВЗ-технології у процес професійної підготовки майбутніх менеджерів. Сучасна гуманітаристика: збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної кінтернет-конференції, 13 жовтня 2018р. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип.9. С.163-167.
  11. 11.Железняк О.В., Цокур О.С. Формування професійної  компетенцiї майбутніх вчителiв-фiлологов з гендерного виховання учнiвської молодi у процесс проходження педагогічної практики. Актуальным i проблемы розвитку освiти i науки в умовах глобалізацiї. Днiпропетровськ, 2015.  С. 5-7. 
  12. Железняк О.В., Цокур О.С. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів до гендерного виховання учнів. Дунайські наукові читання: Європейський вимір і регіональний контекст. Ізмаїл, 2016. С. 56-59.
  13. Железняк О.В., Цокур О.С. Культурологическое образование как концептуальная основа формирования гендерной культурі студентов классического университета. Ідея університету у європейському і національномувимірах: традиції, сьогодення, перспективи. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С.27-28.
  14. Железняк О.В., Цокур О.С. З досвіду формування професійно-педагогічної толерантності майбутніх учителів у процесі університетської педагогічної освіти. Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст. К., 2017. С. 122–127.
  15. Железняк О.В., Цокур О.С. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського як теоретичне підгрунтя організації професійної підготовки магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Вивчення і впровадження в навчально-виховний процес середньої та вищої школи педагогічних ідей Василя Сухомлинського. Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2017. С. 7–10.
  16. Железняк О.В., Цокур О.С. Формування міжкультурної толерантності як соціально значуща мета освіти дорослих в умовах розвитку багатокультурного українського суспільства. Тенденції розвитку психології та педагогіки. К.: КНОПП, 2019. С.234-239.
  17. Железняк О.В., Цокур О.С. Формування міжкультурної толерантності як соціально значуща мета освіти дорослих в умовах розвитку багатокультурного українського суспільства. Тенденції розвитку психології та педагогіки. К.: КНОПП, 2019. С.234-239.
  18. Кузнєцова Н.В., Кузнєцов В.О. Перший ректор Одеського державного університету Матвій Харитонович Фарбер (1892-1942). Південь України у вітчизняній та європейській історії: мат-ли IV Міжнар. науково-практ. конф. (13-14 верес. 2018 р., м. Одеса). Одеса: Екологія, 2018. С. 135-142.
  19. Кузнєцова Н.В., Кузнєцов В.О. Професійно-педагогічна освіта у класичних університетах України: історія, теорія і виклики часу. Суспільна місія класичного університету в сучасному світі: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара / ред. кол. : М. В. Поляков (голова) та ін. Д. : ДНУ, 2018. С. 225-228.
  20. Нагорна Н. В., Гуща П. С. Monitoring und Strategieplanung als Hauptfunktion von Verwaltung des Bildungsprozesses». Сучасний освітній простір: трансформація національних моделей в умовах інтеграції»: Матеріали II Міжнародної наукової конференції 26 жовтня 2018 року, факультет соціальних наук та філософії в Університеті Лейпцигу, Німеччина.
  21. Нагорна Н.В. Педагогічні проблеми підготовки фахівців природничих наук. Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи / За ред. В. В. Заморова. Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2019. С. 51-55.
  22. Нагорна Н.В. Роль викладачів-андрагогів у навчанні дорослих. Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в україніч та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства: Збірник матеріалів 74-ї науково-практичної конференції викладачів ОНУ імені І.І. Мечникова / під наук. ред. проф. О. С. Цокур. Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2019. С. 24-27.
  23. Нагорна Н.В. Визначення поняття «Академічна доброчесність» у зарубіжному науково-педагогічному дискурсі. Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в україніч та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства: Збірник матеріалів 74-ї науково-практичної конференції викладачів ОНУ імені І. І. Мечникова / під наук. ред. проф. О. С. Цокур. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2019. С. 62-65.
  24. Nagorna N.V. Monitoring und Strategieplanung als Hauptfunktion von Verwaltung des Bildungsprozesses. Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: Conference Proceedings, October 26, 2018. Leipzig: Baltija Publishing. Р. 208.
  25. Нагорна Н.В. Стратегічне планування в освітньому менеджменті. International scientific and practical conference «Psyhology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality»: conference proseedings, Desember 27-28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing» Р. 182-186.
  26. Нагорна Н.В. Використання методів навчання під час викладання іноземної мови. International scientific and practical conference «Psyhology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality»: conferenceproseedings, Desember 27-28, 2019. Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing» Р. 150-154.
  27. Нагорна Н.В. Академічна доброчесність у системі української вищої освіти. Академічна доброчесність: виклики сучасності: Зб. наукових есе учасників наукового стажування для освітян. Варшава, 2018. С. 182-187.
  28. Павлова В.В. Інтеграційні тенденції університетської освіти, науки та виробництва. Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті. Матеріали міжн. наук.-практичної конференції (м. Київ, 15–16 червня 2018 р.). Київ,2018. С.54-56.
  29. Павлова В.В Етапи глобальної еволюції систем освіти: Некласична освіта. Постнекласична освіта. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: Кол. монографія / під. ред. проф. Цокур О.С. Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2018. С.8-13.
  30. Рябенко М.І. Розвиток кар’єрної компетентності сучасного студента у процесі його самореалізації у класичному університеті. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: кол. монографія за ред. проф. О.С. Цокур. Одеса: ФОП Бондаренко О.М. 2018. С. 65-69.
  31. Рябенко М.І. Вимоги до сучасного закладу вищої освіти щодо дотримання встановлених законом принципів та правил. Східно-європейські дослідження: економіка, освіта, право: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Бургас (Болгарія): Publishing House FLAT Ltd-Burgas, 2018. С. 127-130.
  32. Рябенко М.І. Щодо причин та наслідків корупції в закладах освіти. Політологія, філософія соціологія, психологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 104.
  33. Рябенко М.І. До проблеми корупції в закладах вищої освіти. Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукови хдосліджень: Матеріали Міжн. конференції. Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. 116 с.
  34. Рябенко М.І. Духовність як складова здоров’я учасників освітнього процессу закладів вищої освіти: Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищоїшколи. 2019. С. 175-179.
  35. Рябенко М.І. Проблема академічної доброчесності в освітньому просторі закладів вищої освітиУкраїни. Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 163-164.
  36. Рябенко М.І. Суб’єкти профілактики порушень академічної доброчесності у закладах вищої освіти: Збірник матеріалів 74-ї науково-практичної конференції викладачів ОНУ імеіні І. І. Мечникова. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. С. 42-45.
  37. Цокур О.С. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського як теоретичне підгрунтя організації професійної підготовки магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» Вивчення і впровадження в навчально-виховний процес середньої та вищої школи педагогічних ідей В. Сухомлинського: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (27-28 вересня 2017 р. м. Кропивницький). Кропивницький: ПП ЦОП «Авангард», 2017. С. 7–10.
  38. Цокур О.С. З досвіду формування професійно-педагогічної толерантності майбутніх учителів у процесі університетської педагогічної освіти. Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст. : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (31 березня–1 квітня 2017 р., м. Київ). К., 2017. С. 122–127.
  39. Цокур О.С. Железняк О.В. Андрагогічні засади освіти дорослих. Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства: матеріали наук. конф. Одеса: ФОП Бондаренко, 2019. С. 49-53.
  40. Цокур О.С., Железняк О.В. Формування міжкультурної толерантності як соціально значуща мета освіти дорослих в умовах розвитку багатокультурного українського суспільства. Тенденції розвитку психології та педагогіки. К.: КНОПП, 2019. С.234-239.
  41. Цокур О.С., Жукова Л.Л. Специфіка формування креативності як провідної компетенції випускника бізнес-освіти. Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства: матеріали наук. конф. Одеса: ФОП Бондаренко, 2019. С. 132-136.
  42. Цокур О.С., Муравецький С. А. Основи застосування освітніх вимірювань як інструментарію контролю якості бізнес освіті. Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства: матеріали наук. конф. Одеса: ФОП Бондаренко, 2019. С. 136-139.
  43. Цокур О.С., Косаревська О.В. Щодо моніторингу успішності професійного становлення майбутніх архітекторів. Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства: матеріали наук. конф. Одеса: ФОП Бондаренко, 2019. С. 139-144.
  44. Цокур О.С., Цимбалюк І.О. Тенденції розвитку та методи моніторингу якості бізнес-освіти. Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства: матеріали наук. конф. Одеса: ФОП Бондаренко, 2019. С. 144-149.
  45.  Цокур О.С., Якубова К.В. Проблеми формування іміджу викладача як організатора бізнес-освіти. Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства: матеріали наук. конф. Одеса: ФОП Бондаренко, 2019. С. 85-89.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f68f190694984324757061600713104
title_5f68f1907ef0711678199561600713104
title_5f68f1907f0a115508679561600713104
Top