Рябенко Михайло Iванович

 

ryabenko

Кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID ID

Google Scholar

Вища освіта (Диплом СК № 22389504 виданий 10 червня 2003 року Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова. Спеціальність «Правознавство», кваліфікація «Юрист».

Кандидатську дисертацію з теми «Підготовка майбутнього учителя як суб’єкта освітніх правовідносин» (наук. кер. д.п.н., професор О. С. Цокур) захищено 26 червня 2007 року у Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського. Присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук (Диплом ДК №043472. Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, виданий на підставі Рішення президії Вищої атестаційної комісії України, протокол №46-06/9 від 8 листопада 2007 року).

Присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки (Атестат 12ДЦ № 033956. Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 січня 2013 року, протокол № 1/02-Д).

Робота за фахом

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова:

 • 2003 – 2007 рр. - викладач кафедри педагогіки;
 • 2007 – 2009 рр. – старший викладач кафедри педагогіки;
 • 2009 – по наступний час доцент кафедри педагогіки

Навчальна діяльність.

Викладає навчальні дисципліни для здобувачів:

 • другого – магістерського рівня вищої освіти: «Протидія та попередження корупції у ЗВО», «Нормативно-правові основи управління вищим навчальним закладом», «Організація виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності студентів», «Викладач як суб’єкт освітніх правовідносин», «Інтелектуальна власність та академічна
 • доброчесність», «Організація і супровід студентського самоврядування», «Права людини»(спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки);
  першого – бакалаврського рівня вищої освіти: «Педагогіка» (спеціальність 052 - «Політологія», спеціальність 054– «Соціологія»).

Нагороди:

Почесна грамота Голови Обласної державної адміністрації (2005); Почесна грамота Голови Обласної державної (2010); Грамота Ректора ОНУ імені І. І. Мечникова за активну організаційно-педагогічну роботу та вдосконалення студентського самоврядування в університеті (2015).

Сфера наукових зацікавлень: виховна робота, студентське самоврядування, освітнє право.

Основні публікації:

 1. Рябенко М.І. Розвиток кар’єрної компетентності сучасного студента у процесі його самореалізації у класичному університеті. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: кол. монографія за ред. проф. О.С. Цокур. – Одеса: ФОП Бондаренко О.М. 2018. С. 65-69.
 2. Рябенко М.І. Суб’єкти формування академічної доброчесності в закладах вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. Випуск 66. С. 102-106.
 3. Рябенко М. І. Духовність як передумова формування академічної доброчесності суб’єктів освітніх відносин у закладах вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. Випуск 71. С. 217-220.
 4. Рябенко М.І.Органи управління закладом вищої освіти як суб’єкти профілактики порушень академічної доброчесності. Інноваційна педагогіка. Випуск 20. Том 2. Видавничий дім «Гельветика» 2020. С. 119-122.
 5. Рябенко М.І. Вимоги до сучасного закладу вищої освіти щодо дотримання встановлених законом принципів та правил. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Східно-європейські дослідження: економіка, освіта, право – Бургас (Болгарія): Publishing House FLAT Ltd-Burgas, 2018. С. 127-130.
 6. Рябенко М.І. Щодо причин та наслідків корупції в закладах освіти. Політологія, філософія соціологія, психологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. С. 104 .
 7. Рябенко М.І. До проблеми корупції в закладах вищої освіти. Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукови хдосліджень: Матеріали Міжн. конференції. Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2017. – 116 с.
 8. Рябенко М.І. Духовність як складова здоров’я учасників освітнього процессу закладів вищої освіти: Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищоїшколи. 2019. С. 175-179.
 9. Рябенко М.І. Проблема академічної доброчесності в освітньому просторі закладів вищої освітиУкраїни. Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизнянийвимір. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. С. 163-164.
 10. Рябенко М.І. Суб’єкти профілактики порушень академічної доброчесності у закладах вищої освіти. Збірник матеріалів 74-ї науково-практичної конференції викладачів ОНУ імеіні І. І. Мечникова. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. С. 42-45.
 11. Рябенко М.І. Профілактика проявів ознак корупції в сучасному вищому навчальному закладі. Правові, психологічні та педагогічні проблеми профілактики правопорушень: Матеріали науково-практичної конференції. Одеса: ОДУВС, 2016. С. 150-153.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6c35c7e692a12084565071600927175
title_5f6c35c7e6ae23430379331600927175
title_5f6c35c7e6be17289927231600927175
Top