Павлова Валерія Валеріївна

Павлова Валерія Валеріївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Кандидат педагогічних наук, доцент

ORCID ID

Освіта вища (Диплом ФВ № 776440, виданий 27.06. 1992 р. Одеським державним педагогічним інститутом ім. К.Д. Ушинського. Спеціальність «Математика», кваліфікація «Вчитель математики, основ інформатики та обчислювальної техніки»).

Кандидатську дисертацію з теми «Підготовка магістрантів і аспірантів гуманітарних спеціальностей до застосування засобів математичної статистики» (наук. кер. д.п.н., проф. Цокур О.С.) захищено 12.04. 2007 р. у Одеському державному педагогічному інституті ім. К.Д. Ушинського. Присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук (Диплом ДК №042778, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Рішення президії ВАК України від 11.10.2007 р., протокол № 7-06/8).
Присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки (Атестат 12ДЦ №033954). Рішення Атестаційної колегії від 25.01.2013 р. (протокол №1/02-Д).

Робота за фахом:

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова:

  • 2007-2013 – старший викладач кафедри педагогіки
  • 01 лютого 2013 р. по наступний час – доцент кафедри педагогіки.

Навчальна діяльність.

Викладає навчальні дисципліни для здобувачів:

  • другого – магістерського рівня вищої освіти: «Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої школи»(спеціальність 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали») «Сучасні освітні технології», «Методи математичної статистики в галузі наук про освіту»(спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки); «Педагогіка і психологія вищої школи», «Методика викладання у вищій школі» (спеціальність 111 «Математика»);
  • першого – бакалаврського рівня вищої освіти: «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності» (спеціальність 035 «Філологія»); «Педагогіка» (спеціальність 111 «Математика»).

Сфера наукових зацікавлень: проблеми дидактики вищої школи, активізація навчання у вищій школі, застосування засобів математичної статистики в гуманітарних дослідженнях.

Основні публікації:

  1. Павлова В.В Етапи глобальної еволюції систем освіти: Некласична освіта. Постнекласична освіта Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: Кол. монографія / під. ред. проф. Цокур О.С. Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2018. С.8-13.
  2. Павлова В.В. Дидактичні аспекти застосування проектної технології навчання в підготовці магістрів освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Науковий збірник Випуску № 23/2019 -Дрогобич: «Гельветика», 2019. Вип.23. Том 3. C. 100-104
  3. Павлова В.В. Особливості підготовки магістрів освіти засобами інтерактивних технологій. Науковий збірник Випуску № 21/2018 «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» Жовтень 2018. C.127-131.
  4. Павлова В.В. Роль університету у сучасному світі. Вісник Львівського університету. - Серія педагогічна. – 2017. - Випуск 32. С. 39-46.
  5. Павлова В.В. Роль електронного навчально-наукового середовища сучасного університету в організації самостійної роботи студентів. Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди» Додаток 1 до Вип. 36 Том VІI (67): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - К.: Гнозис, 2016. С.412-423.
  6. Павлова В.В. Шляхи організації навчальної діяльності майбутніх фахівців при впровадженні інноваційних технологій. Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди»Вип. 5, Додаток 1 до Том ІII (54): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - К.: Гнозис, 2015. С.211-220.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top