Аннєнкова Ірина Петрівна

Аннєнкова Ірина Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки

Доктор педагогічних наук, доцент

ORCID id 0000-0003-0325-7955

Освіта вища. У 1990 р. закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, хімічний факультет, спеціальність «Хімія (органічна хімія)», кваліфікація «Хімік. Викладач». Диплом РВ №828465. У 2011 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Управління навчальним закладом» (ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»), отримала кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання). Диплом СК №39946337.

Кандидат педагогічних наук. Тема дисертації: Формування емоційної культури майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Спеціалізована вчена рада К 41.053.01. Рік захисту 2003. Диплом ДК№019879. Доцент кафедри педагогіки з 2006 р. Диплом 02ДЦ № 013479.

Доктор педагогічних наук. Тема дисертації: Теорія і методика моніторингу якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Спеціальність 13.00.06 – теорія і методика управління освітою. Спеціалізована вчена рада Д 29.053.03. Рік захисту 2016. Диплом ДД №005673.

Робота за фахом

 • 1990 – 1996 рр. працювала старшим лаборантом кафедри педагогіки Одеського державного університету імені І.І. Мечникова.
 • 1996 – 1999 рр. навчалась в стаціонарній аспірантурі Одеського державного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 • 2000 – 2002 рр. працювала викладачем кафедри педагогіки Одеського державного університету імені І.І. Мечникова.
 • 2002 – 2003 рр. – старший викладач кафедри педагогіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
 • 2003 – 2019 рр. – доцент кафедри педагогіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
 • З 2019 р. по теперішній час – професор кафедри педагогіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Навчальна діяльність.

Викладає навчальні дисципліни для здобувачів:

 • другого – магістерського рівня вищої освіти: «Основи педагогіки вищої школи і методика викладання у ЗВО» (спеціальність 102 Хімія), «Освітні вимірювання», «Моніторинг якості академічних досягнень здобувача освіти», «Моніторинг якості професійної діяльності викладача», «Педагогічне оцінювання і моніторинг якості освіти» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки).
 • першого – бакалаврського рівня вищої освіти: «Педагогіка», «Методика виховної роботи», «Основи педагогічної майстерності», «Основи освітніх вимірювань» (спеціальність 014 Середня освіта (Хімія)).

Навчально-методична діяльність:

 • Педагогіка: модульний курс: навч. посіб. / Аннєнкова І. П. та інш. Львів : Новий світ-2000, 2010. 567 с. (рек. МОН України).
 • Педагогіка: історія та теорія: навч. посіб. / Аннєнкова І. П. та інш. Одеса: Вид-во «Оptimum», 2009. 450 с.
 • Моніторинг якості освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу: навч. посіб. / Аннєнкова І. П. та інш. Одеса: Одеський національний університет, 2011. 182 с.

Членство в асоціаціях: Член громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»

Нагороди: 2017 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України.

Сфера наукових зацікавлень: управління якістю освіти у ЗВО, система внутрішнього забезпечення якості освіти, моніторинг якості освіти, професійна підготовка майбутніх вчителів хімії.

Основні публікації:

 1. Аннєнкова І. П. Наукові основи моніторингу якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ: монографія. Одеса: Вид-во «Оptimum», 2015. 330 с.
 2. Аннєнкова І.П. Моніторинг якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ (акмеологічний підхід). Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія. К.: Київ. ун-т ім. Б. Гринченка, 2016. С.837-856.
 3. Аннєнкова І.П. Методологічні підходи до оцінювання якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників в системі сучасного вітчизняного університету. Універитетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації / за ред. проф. О.С. Цокур. Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2018. С.85-95.
 4. Annenkova I.P., Kravchenko H. Yu. Adaptive management of development of the department system of institutes for postgraducate education in Ukraine: theory and practice. Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 2. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. Р.20-38.
 5. Аннєнкова І.П. Структура моніторингової компетентності науково-педагогічних працівників. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». №6. Кн.2. Том IV(82). К.: Гнозис, 2018. С. 8-17.
 6. Аннєнкова І.П. Структура моніторингової компетентності науково-педагогічних працівників. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 2018. №6. Кн.2. Том IV(82). С. 8-17.
 7. Аннєнкова І.П. Закономірності системи моніторингу професійної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вип.37-1, Том V (73): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2017. С. 359-373.
 8. Аннєнкова І.П. Задоволеність професійною діяльністю науково-педагогічних працівників ВНЗ. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип.32. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С.128-137.
 9. Annienkova Iryna, Hanna Kravchenko, Olha Pochuieva. Monitoring as a mechanism of adaptive management of development of the chair system of the institutes of postgraduate pedagogical education . Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. № 6 (70). С.83-95.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6c2d1b63ca91569339241600924955
title_5f6c2d1b63da720193274491600924955
title_5f6c2d1b63ea217353796271600924955
Top