Цокур Ольга Степанівна

 tsokur copy

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Доктор педагогічних наук, профессор, завідувач кафедри педагогіки

ORCID ID

Освіта вища (Диплом В-І № 538148 з відзнакою, виданий 29.06. 1978 р. Одеським державним педагогічним інститутом імені К.Д. Ушинського. Спеціальність «Музика та співи», кваліфікація «Вчитель музики).

Кандидатську дисертацію з теми «Формування педагогічного мислення майбутніх учителів у процесі професійної підготовки» (наук. кер. доц. Е.Е. Карпова) захищено 23.05. 1990 р. у Московському державному педагогічному інституті імені В.І. Леніна. Присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук (Диплом КТР №000010, спеціальність 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки, виданий на підставі Рішення президії ВАК Російської федерації, протокол №5 від 26.09.1990 р.). Присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки (Атестат ДЦ №003321. Рішення вченої ради Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського від 27.11.1992 р., протокол №9).

Докторську дисертацію з теми «Категорія педагогічної свідомості у теорії та практиці професійної підготовки майбутніх учителів» (наук. конс. проф. Р.І. Хмелюк) захищено 18.05. 1998 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Присвоєно науковий ступінь доктора педагогічних наук (Диплом ДД №001196, спеціальності: 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки; 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти, виданий на підставі Рішення президії ВАК України 15.03.2000 р. (протокол № 40-06/3). Присвоєно вчене звання професора кафедри педагогіки (Атестат професора ПР №000244. Рішення Атестаційної колегії МОН України від 21.12.2000 р., протокол №5/3-П).

Присвоєно звання Почесного професора Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Атестат №012, рішення Вченої ради ІДГУ від 19.06. 2015 р., протокол №8).

Робота за фахом:

Белцький державний педагогічний інститут імені Алеку Руссо (Молдова): 

 • 1978-1986 рр. – викладач кафедри співів та методики співів;

Одеський державний педагогічний інститут імені К.Д. Ушинського:

 • 1986-1988 рр. – стажер-дослідник кафедри педагогіки;
 • 1988-1990 рр. – аспірантка кафедри педагогіки;
 • 1990-1998 рр. – доцент кафедри педагогіки.

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського:

 • 1998-2000 – професор кафедри педагогіки;
 • 2001-2004 р. – завідувач кафедри педагогічної та вікової психології.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова:

 • 01 листопада 2004 р. по наступний час – завідувач кафедри педагогіки.

Навчальна діяльність.

Викладає навчальні дисципліни для здобувачів:

 • третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: «Педагогіка вищої школи», «Педагогічний менеджмент», «Теоретико-методологічні засади мультикультурної освіти»; «Педагогічний артистизм викладача вищої школи», «Гендерна педагогіка» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки);
 • другого – магістерського рівня вищої освіти: «Методологія наукових досліджень та організація науки»; «Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи»; «Педагогіка і психологія вищої школи»; «Педагогічний менеджмент» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки); «Педагогіка вищої школи» (спеціальність 035 «Філологія»);
 • першого – бакалаврського рівня вищої освіти: «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності» (спеціальність 035 «Філологія»); «Нові освітні технології» (спеціальність 09 «Біологія»)).

Навчально-методична діяльність:

 1. Цокур О.С. Педагогіка вищої школи: навч.-метод. посібник. Одеса: ОНЮА, 2002. Вип. 1. Основи наукового педагогічного дослідження. 84 с.
 2. Цокур О.С. Педагогіка вищої школи: навч.-метод. посібник. Одеса: ОНЮА, 2002. Вип. 2. Педагогічний менеджмент. 80 с.
 3. Цокур О.С., Іванова І.В. Основи гендерного виховання. Гендерний розвиток (конспекти лекцій) /під. ред. К.М.Левківського. К.: ПЦ «Фоліант», 2005. С. 124-187.
 4. Цокур О.С. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / під ред. З.Н. Курлянд. 3 вид. К.: Знання, 2009. Р. 1.3.1-1.3.5; 4.4. С. 127-158; С. 256-274.
 5. Цокур О.С. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи магістра спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017. 32 с.
 6. Цокур О.С. Щоденник з магістерської науково-дослідної практики: навч.-метод. рекомендації. Одеса, 2018. 20 с.
 7. Цокур О.С. Щоденник з науково-педагогічної (асистентської) практики: навч.-метод. рекомендації. Одеса, 2018. 30 с.

Інноваційна діяльність: Є ініціатором й гарантом освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011  Освітні, педагогічні науки (Сертифікат: Серія УД №16005957, строк дії до 01.07.2024 р.), розробивши наступні кластери (за вибірковими дисциплінами), що сприяють відповідній профілізації та спеціалізації їх фахових компетентностей в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, а саме:

 • 011.1 Педагогіка вищої школи.
 • 011.2 Педагогіка та лінгводидактика (іншомовна) вищої школи.
 • 011.3 Освітній моніторинг.
 • 011.4 Освітній менеджмент.
 • 011.5 Юридична педагогіка і психологія
 • 011.6. Освітня політика.
 • 011.7 Гендерна педагогіка і психологія.
 • 011.8 Міжкультурна освіта та етнокультурний туризм.
 • 011.9 Музейна педагогіка та культурний туризм.
 • 011.10 Православна педагогіка та релігійний туризм.
 • 011.11 Педагогіка профільної та професійної школи.
 • 011.12 Андрагогіка та освітня геронтологія.

Членство в асоціаціях: Дійсний член Міжнародної Слов’янської Академії Освіти імені Я. А. Коменського. Почесний професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Нагороди: Нагороджена нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України» (Посвідчення №83344; Наказ МОН України №366к від 14.04.2008 р.); 2 Почесними грамотами МОН України, 2 Почесними грамотами Одеської облдержадміністрації та Одеської облради, 14 Почесними грамотами БДПУ ім. Алеку Руссо, ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Сфера наукових зацікавлень: актуальні проблеми університетської педагогічної освіти, питання модернізації, диверсифікації та інноватизації змісту, форм, методів та технологій професійно-педагогічної підготовки здобувачів вищої освіти, а також освіти дорослих. Має понад 200 наукових праць, у тому числі й у зарубіжних виданнях.
Під науковим керівництвом професора О.С. Цокур захищено 1 докторську та 34 кандидатські дисертації зі спеціальностей 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки; 13.00.04 – Теорія та медика професійної освіти; 13.00.09 – Теорія навчання, присвячені актуальним проблемам педагогіки та дидактики вищої школи, вдосконаленню теорії та методики професійної освіти студентів, формуванню професійно важливих якостей та фахових компетенцій майбутніх фахівців (вчителів іноземної мови, філологів, перекладачів, психологів, соціологів, науково-педагогічних кадрів) за напрямами: мультикультурна/міжкультурна освіта та педагогіка толерантності; гендерна освіта та виховання; педагогічний менеджмент/моніторинг і самоменеджмент; професійно-педагогічна акмеологія та іміджеологія; педагогічний артистизм. Серед них 25 дисертацій захищено під час її завідування кафедрою педагогіки ОНУ ім. І.І. Мечникова:

 • Михайлова Л.О. «Формування професійної спрямованості майбутніх учителів у процесі викладання іноземної мови», 1996 р., спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 • Комаренко Н.Г. «Організація науково-методичної роботи в сучасній гімназії», 1997 р., спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 • Таланова Л.Г. «Підготовка майбутніх учителів до методичної діяльності», 1997 р., спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 • Ярмолович О.І. «Формування наочно-концептуальних компонентів мислення студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін», 1998 р., спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 • Закорченна Г.М. «Підготовка студентів до педагогічного менеджменту в дошкільній освіті» 2000 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Мусієнко-Репська В.І. «Підготовка майбутніх учителів до педагогічного самоменеджменту» 2000 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Тодорцева Ю.В. «Формування толерантності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки», 2000 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 
 • Богатирьов К.О. «Підготовка майбутніх менеджерів-аграріїв до управлінського спілкування», 2001 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Косаревська О.В. «Формування професійної правової свідомості в майбутніх юристів», 2002 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Мунтян І.С. «Гендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних навчальних закладів», 2004 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Ісаченко В.В. «Формування професійно-педагогічного іміджу у майбутніх викладачів вищої школи», 2006 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Бойчев І.І. «Підготовка майбутніх учителів до керівництва дозвіллєвою діяльністю учнів», 2006 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Рябенко М.І. «Підготовка майбутніх учителів як суб’єктів освітніх правовідносин», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Павлова В.В. «Підготовка аспірантів і магістрантів гуманітарних спеціальностей до використання засобів математичної статистики», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Іванова І.В. «Підготовка майбутніх учителів до гендерної освіти старшокласників», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Коноваленко Т.В. «Формування експресивно-комунікативних умінь у майбутніх учителів іноземної мови», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Терзі П.П. «Формування гендерної культури студентів вищих технічних навчальних закладів», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Таланова Ж.П. «Педагогічні умови формування професійного світогляду майбутніх перекладачів», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Марчук І.П. «Формування професійних якостей майбутнього соціолога у процесі контекстного навчання», 2009 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Беседіна Є.В. «Модернізація професійної підготовки майбутніх перекладачів в умовах диверсифікації університетської освіти», 2010 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Желясков В.В. «Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх перекладачів», 2011 р., спеціальність 13.00.09 – теорія навчання.
 • Железняк О.В. «Розвиток професійної компетентності педагога з гендерного виховання учнів», 2011 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Бухнієва О.А. «Підготовка аспірантів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі», 2011 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Полякова Г.П. «Деонтологічна підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі», 2011 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Фрасинюк О.Р. «Підготовка майбутніх учителів до реалізації гендерного підходу в навчанні та вихованні старшокласників», 2013 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Нагорна Н. В. «Формування педагогічної компетентності майбутнього практичного психолога в процесі професійної освіти», 2013 р., спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.
 • Авраменко Б.В.  «Формування дидактичної культури майбутніх науково-педагогічних кадрів в умовах аспірантури, 2014 р. спеціальність 13.00.09 – теорія навчання.
 • Романець В.М. «Формування професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури», 2014 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Андрейкова І.Б. «Формування професіоналізму у майбутніх викладачів іноземних мов засобами педагогічного артистизму у процесі магістерської підготовки», 2015 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Булгаков Р.Ю. «Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови на засадах мультикультурного підходу», 2015 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Татарнікова А.А. «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту у процесі фахової підготовки», 2016 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Шуппе Л.В. «Формування культурологічної компетентності бакалаврів романської філології у процесі фахової підготовки», 2018 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Рожелюк І.В. «Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до моніторингової діяльності», 2019 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Подковирофф Н. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови до міжкультурної освіти, 2020, спеціальність 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.
 • Колесниченко Н.Ю. «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти», 2015 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Докторська дисертація).

Враховуючи тематику аспірантських досліджень, професор О.С. Цокур була ініціатором й організатором на базі кафедри педагогіки ОНУ ім. І.І. Мечникова 11 міжнародних та 6 регіональних науково-практичних конференцій, а також науковим редактором матеріалів відповідних наукових збірників, останні з яких такі:

 • Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 145-річчю ОНУ імені І. І. Мечникова, 50-річчю факультету романо-германської філології, 50-річчю кафедри педагогіки. Одеса, 2010. – 250 с.
 • Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. конгресу ІХ Слов’янські педагогічні читання. Одеса: видавець Букаєв В. В., 2010. –272 с.
 • Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу? / Матеріали міжн. наук.-практ. конф. 26 жовтня 2012 р. Одеса, 2012. – 150 с.
 • Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 55 річчю Факультету романо-германської філології, 55 річчю кафедри педагогіки / Матеріали міжн. наук.-практ. конф. 11 травня 2015 р. Одеса: Фенікс, 2015. – 197 с.
 • Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства» /Матеріали 74-ї наук.-практ. конф. 27-29 листопада 2019 р., присвяченої 155-річчю ОНУ імені І.І. Мечникова, 60-річчю факультету РГФ та 60-річчю кафедри педагогіки. Одеса: ВМВ, 2019. 156 с.

Основні публікації:

 1. Цокур О.С. Категория педагогического сознания в теории и практике профессиональной подготовки учителя : монография. Одесса: Логос, 1998. 242 с.
 2. Цокур О.С. Модернізація вищої школи як чинник формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього фахівця. Проблеми формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього фахівця в контексті вимог євроінтеграції: монографія / наук. ред. О. С. Цокур. Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. Р. 1.3. С. 29-44
 3. Цокур О.С. Формування професіоналізму особистості майбутнього викладача вищої школи як суб’єкта інноваційної педагогічної діяльності. Проблеми формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього фахівця в контексті вимог євроінтеграції: монографія / наук. ред. О.С. Цокур. Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. Р. 4.1. С. 121-131.
 4. Цокур О.С. Підготовка нового покоління науково-педагогічних кадрів як найважливіша місія класичного університету в умовах глобалізації. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації : кол. монографія /під. ред. О. С. Цокур. Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2018. Р. 2.3. С. 47-58 с
 5. Цокур О.С. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського як теоретичне підгрунтя організації професійної підготовки магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» Вивчення і впровадження в навчально-виховний процес середньої та вищої школи педагогічних ідей В. Сухомлинського: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (27-28 вересня 2017 р. м. Кропивницький). Кропивницький: ПП ЦОП «Авангард», 2017. С. 7–10.
 6. Цокур О.С. З досвіду формування професійно-педагогічної толерантності майбутніх учителів у процесі університетської педагогічної освіти. Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст. (31 березня–1 квітня 2017 р., м. Київ). К., 2017. С. 122–127.
 7. Цокур О.С. Железняк О.В. Андрагогічні засади освіти дорослих Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства: матеріали наук. конф. Одеса: ФОП Бондаренко, 2019. С. 49-53.
 8. Tsokur О, Boychev I. Multi-Cultural Pegagogical Approach to Future Teacher Training as a Factor of Formation of their European Identity. Journal of Danubian Studies and Research, 2018, Vol 8, N2. S. 449-457.
 9. Цокур О.С., Железняк О.В. Формування міжкультурної толерантності як соціально значуща мета освіти дорослих в умовах розвитку багатокультурного українського суспільства. Тенденції розвитку психології та педагогіки. К.: КНОПП, 2019. С.234-239.
 10. Цокур О.С., Железняк О.В. Результати експерименту з формування педагогічного професіоналізму майбутніх фахівців романо-германської філології як суб’єктів та організаторів гендерної освіти учнівської молоді. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 5. Пед. науки: реалії та перспективи. К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2019. Вип. 69. С. 65-69.
 11. Цокур О.С. Особливості організації професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в Німеччині на засадах міжкультурного підходу. Інноваційна педагогіка: зб. наук. пр. Одеса, 2020. Вип. 21. С. 152–155.
 12. Цокур О.С. Проблема модернізації професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в контексті досліджень вчених Німеччини. Науковий вісник льотної академії. Сер. Пед. науки. Кропивницький: ЛА НАУ, 2020. Вип. 7. С.148-153.
 13. Цокур О.С. Результати експерименту з формування професійної готовності майбутніх учителів до організації міжкультурної освіти учнів. Інноваційна педагогіка: зб. наук. пр. Одеса, 2020. Вип. 22. С. 152–155.

Публікації, де є біографічні відомості про професора: Ukrainian professor: Olga S. Tsokur. Secrets of highly successful mentors and advisors /by Svetlana Vlady. Cambridge Scolars Publishing, 2019. S. 71-86.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6c3e8a06e92582334561600929418
title_5f6c3e8a06f9114070806131600929418
title_5f6c3e8a0708b14920716981600929418
Top