Наукові конференції кафедри педагогіки

Шановні коллеги, аспіранти і студенти!

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «ОСВІТА ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ», присвяченої 155-річчю Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 60-річчю факультету романо-германської філології, 60-річчю кафедри педагогіки, яка відбудеться 2 жовтня 2020 року у приміщенні гуманітарного корпусу Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (м. Одеса, Французський бульвар 24/26)

Роботу конференції планується провести за такими напрямами:

 1. Освіта дорослих: теоретико-методологічні засади
 2. Освіта дорослих: інноваційно-педагогічний досвід
 3. Освіта дорослих в зарубіжних країнах
 4. Освіта дорослих в Україні: історія та перспективи розвитку
 5. Андрагогічний підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців
 6. Теорія і практика освітньої геронтології.

Інформаційний лист

2012 рік

 1. І Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті фундаторів української педагогіки вищої школи – професорів І. І. Кобиляцького та Р. І. Хмелюк / Матеріали регіон. наук. - практ. конф. 31 січня 2012 р. / за ред. О. С. Цокур. – Одеса: Фенікс, 2012. – 103 с.
 2. Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу? / Матеріали міжн. наук. - практ. конф. 26 жовтня 2012 р. /за ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Одеса, 2012. – 150 с.
 3. Актуальні проблеми студентської молоді: матеріали регіон. наук. -практ. конф. 17 травня 2012 р. / ред. Є. Л. Стрельцов – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2012. – 121 с.
 4. Професійна кар’єра випускника ПТНЗ: сучасний стан і перспективи формування: матеріали регіон. наук. - практ. конф. 24 лютого 2012 р. / за ред. О. С. Цокур. – Одеса: видавець Букаєв В. В., 2012. – 145 с.

2010 рік

 1. Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. конгресу «ІХ Слов’янські педагогічні читання» 6-7 вересня 2010 р. / за ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Одеса: видавець Букаєв В. В., 2010.– 136 с.
 2. Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку 21 травня 2010 р. / за заг. ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2010. – 120 с.
 3. Обдаровані учні: пошук інноваційних технологій навчання й виховання: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 14 січня 2010 р. //Актуальні проблеми теорії і практики сучасної освіти / за ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2010. – С. 35-74.
 4. Підготовка майбутніх фахівців в умовах глобалізації та євроінтеграції: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 25 листопада 2009 р. //Актуальні проблеми теорії і практики сучасної освіти / за заг. ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2010. – С. 3-34.

2008 рік

 1. Інтеграція учнівської і студентської молоді з особливими потребами у систему професійної освіти і сучасне життя: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 22 травня 2009 р. /під ред. О. С. Цокур. – Одеса: вид. Букаєв В. В. – 252 с.
 2. Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 22-23 травня 2008 р. / за заг. ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур – Ч.1. – 329 с.; Ч.2. - Одеса, 2008. – 129 с.

2006 рік

 1. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали міжвуз. наук. - практ. конф., 27 травня 2006 р. / під ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2006. – 64 с.

2005 рік

 1. Інтеграція гендерного підходу в сучасну науку і освіту: результати і перспективи: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 26 жовтня 2005 р. //Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – Спецвипуск / під ред. А. М. Богуш. – Одеса, 2005. – 239 с.
 2. Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень: матеріали міжн. наук. - практ. конф. студ. та мол. науковців, 25 березня 2005 р. / під ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур – Одеса, 2005. – 195 с.

2004 рік

 1. Проблеми соціалізації майбутніх фахівців в контексті вимог Болонського процесу // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. –Спецвипуск /під ред. А. М. Богуш. – Одеса, 2004. – 198 с.
 • 76-та звітня студентська наукова конференція

  ЗВІТ щодо проведення 76-ї звітної студентської наукової конференції, організованої кафедрою педагогіки факультету РГФ ОНУ імені І.І. Мечникова

  (Підсекція педагогічних наук)

  02 травня 2020 року на базі кафедри педагогіки факультету романо-германської філології ОНУ імені І.І. Мечникова відбулася 76-а звітна наукова конференція студентів ОНУ імені І.І. Мечникова – підсекція педагогічних наук.

  Враховуючи запровадження в усіх закладах освіти України умов карантину, Наказ Ректора ОНУ імені І.І. Мечникова щодо організації навчального процесу за дистанційними технологіями, 76–а звітна студентська наукова конференція підсекції педагогічних наук пройшла за допомогою сучасного засобу інтернет-відеозв’язку програми «Zoom».

  Під керівництвом головуючої секції - доктора педагогічних наук, професора Цокур Ольги Степанівни усі науково-педагогічні працівники кафедри виступили в якості керівників студентських наукових робіт. В онлайн-режимі підсекції педагогічних наук прийняли участь 21 студент денної та заочної форм навчання – переважно магістранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, а також студенти факультетів романо-германської філології, факультету хімії та формації, філологічного факультету. В організації та проведенні конференції активну участь прийняли науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, які зокрема своїми запитаннями та порадами щодо застосування набутих знань та відповідної інформації у професійній діяльності викликали ще більшу зацікавленість студентів актуальними дослідженнями педагогічної науки.

  Вважаємо за доцільне відмітити достатньо високий рівень організації студентської конференції (учасникам конференції заздалегідь були надіслані запрошення та надана інформація про дату, час проведення заходу, ідентифікатор конференції «Zoom»; напередодні студентами були надані письмові тексти докладів, проекти мультимедійних презентацій тощо).

  Зокрема, учасники конференції мали змогу ознайомитися з:

  • особливостями навчання дорослих, вибору методів їх навчання - М. Гаю (1 курс магістратури 011);
  • новими підходами щодо ефективного вивчення іноземних мов - О. Махіня (1 курс магістратури 011);
  • можливостями використання інтернет-ресурсів у процесі вивчення англійської мови студентами ЗВО - В. Шандра (1 курс магістратури 011).

  Зацікавленість всіх присутніх викликали доповіді студентів, присвячені проблемам ефективної організації освітнього процесу в закладах вищої освіти, серед яких:

  • Розвиток творчого потенціалу особистості студента - Х. Мокруха (1 курс магістратури 011);
  • Особливості організації самостійної роботи студентів ЗВО - Д. Дмитрюк ( 1 курс магістратури 011);
  • Організація самоосвітньої діяльності педагогів - К. Кисельова (1 курс магістратури 011);
  • Формування сприятливого морально-психологічного клімату в колективі працівників закладів освіти - М. Індиченко (1 курс магістратури 011);
  • Позитивне мислення як чинник професійного самовизначення сучасної особистості - Д. Долотова (4 курс ФРГФ);
  • Зарубіжний досвід використання техніки коучингу в процесі підготовки майбутніх фахівців - М. Тарасова (1 курс магістратури 011).

  Проблемам управління та моніторингу присвячені доповіді студентів:

  • О. Марчук (1 курс магістратури 011), яка розглядала феномен авторитету керівника навчального закладу та його вплив на педагогічний колектив;
  • Т. Крусір (1 курс магістратури 011), яка виявила нові підходи щодо підготовки управлінських кадрів до професійної діяльності в закладах освіти;
  • А. Ільчак (1 курс магістратури 011), який провів моніторинг задоволеності студентів природничих факультетів організацією освітнього процесу в університеті;
  • Д. Григор’єв (1 курс магістратури 011), який досліджував деякі аспекти системи управління знаннями в організації.

  Актуальним проблемам сучасних загальноосвітніх закладів були присвячені доповіді:

  • А. Долгої (2 курс РГФ), яка узагальнила основні вимоги до сучасного вчителя-філолога;
  • Я. Крижанівської (3 курс філол. фак.), яка досліджувала феномен Аніме в структурі пізнавальних інтересів старшокласників;
  • К. Долинюк (ІV курсу факультету хімії та формації), яка зосередилася на вивченні сучасних технологій у вивченні хімії в закладах освіти.

  Забезпеченню прав учасників освітнього процесу були присвячені доповіді:

  • С. Жаркової (1 курс магістратури 011), яка вивчала особливості правового виховання дорослих на сучасному етапі розвитку суспільства;
  • В. Лавренюка (1 курс магістратури 011), який досліджував питання формування академічної доброчесності в сучасних закладах вищої освіти;
  • А. Верьовкіної (1 курс магістратури 011), яка узагальнила провідні прояви корупції у закладах вищої освіти тощо.

  Учасниками та організаторами конференції були особливо відзначені доповіді наступних студентів:

  • Крусір Тетяни - за актуальність та змістовність викладу матеріалу дослідження;
  • Крижанівської Ярослави - за високий рівень пізнавальної активності при дослідженні педагогічних проблем;
  • Лавренюка Вадима - за високий рівень змістовності й майстерність викладу матеріалів доповіді;
  • Шандри Валерії - за актуальність і практичну цінність результатів дослідження;
  • Долотової Даніелли - за змістовну дослідну роботу та ґрунтовну доповідь.

  Основною метою конференції в підсекції педагогічних наук насамперед було підвищення пізнавального інтересу студентів в галузі педагогічних наук, сприяння розвитку їх творчого потенціалу й вдосконаленню науково-дослідницької компетентності, пошук педагогічно обдарованої студентської молоді серед здобувачів вищої освіти в ОНУ імені І.І. Мечникова, спроможної здійснювати актуальні педагогічні дослідження.

  Вважаємо що мета заходу була досягнута, враховуючи, що майже всі учасники конференції висловили щиру подяку та відмітили високий рівень дискусії та якісні умови організації конференції.

  За результатами роботи конференції всі тези учасників конференції будуть розміщенні на офіційному сайті кафедри педагогіки, а переможці конкурсу науково-педагогічної творчості будуть нагороджені подяками та почесними грамотами кафедри педагогіки і факультету романо-германської філології ОНУ імені І.І. Мечникова.

  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ТА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

  МАТЕРІАЛИ 76-ї ЗВІТНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНОЇ 155-РІЧЧЮ ОНУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА, 60-РІЧЧЮ ФАКУЛЬТЕТУ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІІ, 60-РІЧЧЮ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ

 • Міжнародний конгрес 2010

  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

  МЕЖДУНАРОДНАЯ СЛАВЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ им. Я.А. КОМЕНСКОГО ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И.И. МЕЧНИКОВА КОМИТЕТ ВС ПМР ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, СЕМЬИ И ДЕТСТВА ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ АПН УКРАИНЫ ФОНД «ШАГ В БУДУЩЕЕ»

  проводят 6 – 7 сентября 2010 г. на базе Одесского национального университета им. И.И. Мечникова

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС - Славянский педагогический собор «Поликультурное славянское образовательное пространство: пути и формы интеграции»

  На пленарном и секционных заседаниях с докладами и научными сообщениями выступят видные ученые, политики, организаторы образования из России, Украины, Беларуси, Приднестровья, Польши, Германии, Болгарии, Финляндии, Чехии и других стран.

  Направления работы Конгресса:

  • русский, украинский, белорусский языки как средство формирования единого славянского культурно-образовательного пространства;
  • духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи;
  • философско-социальные и экономические проблемы образования;
  • история педагогики славянских народов;
  • теория и практика поликультурного и этнокультурного образования;
  • психологические аспекты социализации личности в поликультурном пространстве
  • пути и механизмы совершенствования качества системы общего образования;
  • сохранение физического и психического здоровья обучающихся: здоровьесберегающие технологии;
  • личностно-развивающее обучение: подходы, концепции, технологии;
  • управление современными образовательными системами: из опыта работы русской школы за рубежом;
  • проблемы и перспективы модернизации непрерывного профессионального образования.

  Официальные языки Конгресса – украинский, русский, английский.

  Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе Конгресса. К началу работы Конгресса будут опубликованы сборник тезисов и специальные выпуски журналов «Славянская педагогическая культура» и «Известия МСАО». Желающих принять участие в Конгрессе просим до 25 августа 2010 г. предоставить заявку на участие: фамилия, имя, отчество, организация, ученое звание, степень, должность, тема выступления, направление, форма участия, необходимость предоставления общежития или бронирования места в гостинице (оплата проживания за счет участников), контактный телефон, e-mail (имя файла – ФИО, заявка) и материалы тезисов: объем 5 стр. А - 4, формат WORD, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, отступ абзаца 1,25, все поля 2 см (имя файла – ФИО, тезисы) по электронному адресу e-mail:  veylande@rambler.ru Издание сборника тезисов будет осуществляться при долевом участии авторов. Стоимость одной страницы – 20 гривен. Денежный перевод направлять по адресу: 65101, г.Одесса, ул.Космонавта Комарова, 10/1 кв. 15, Вейланде Лилия Вольдемар-Викторовна. Материалы статей для журналов объемом 10 –15 стр., оформленные в соответствии с требованиями ВАК просим направлять по электронному адресу e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її._Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  до 25 августа 2010 г. Адрес оргкомитета и место проведения Конгресса: 65058 г. Одесса ул. Французский бульвар 24/26 ауд. 25, кафедра педагогики, тел. (0482) 68 70 82 Регистрация участников 6 сентября 2 этаж, Актовый зал 9.00 – 11.00 ПРОСИМ ИЗВЕСТИТЬ О КОНГРЕССЕ ВАШИХ КОЛЛЕГ

   

     ПРЕСС–РЕЛИЗ ДЛЯ МСАО 2010 г.

  6 – 7 сентября 2010 г. в г. Одессе под эгидой Международной Славянской Академии образования им. Я. А. Коменского, Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, Комитета ВС ПМР по вопросам образования, науки, культуры, семьи и детства, Института педагогического образования и образования взрослых АПН Украины, фонда «Шаг в будущее» состоится IХ Международный конгресс Славянский педагогический собор «Поликультурное славянское образовательное пространство: пути и формы интеграции» Международная славянская академия образования (МСАО) им. Я. А. Коменского была создана в июне 2002 г. Штаб-квартира МСАО находится в г. Тирасполе и в г. Москве. Целью Международного конгресса является содействие негосударственными средствами развитию интеграционных процессов в сферах науки, культуры, образования, экономики и политики между странами СНГ, Восточной Европы. За время существования МСАО провела большую работу по организации негосударственной международной научно-образовательной системы. В состав МСАО входят 28  вузов СНГ (ассоциированных членов), 176 действительных членов и 85 членов-корреспондентов из разных стран. Установлены прочные связи между членами РАО и АПН Украины, а также с учеными Белоруссии, Польши, Германии, Болгарии. Ежегодно проводятся Годичные собрания Академии, конгрессы и Педагогические чтения. За период деятельности МСАО были проведены 8 конгрессов: в Украине (Черкассы, Кривой Рог), в РФ (Москва - МГУ, Брянск, Ростов, Петрозаводск), в Приднестровье. МСАО поддерживает славянское научно-образовательное пространство, издает журналы «Славянская педагогическая культура», «Известия МСАО», монографии, учебно-методические пособия, сборники научных трудов. Всего было выпущено более 2 тыс. печатных листов научной продукции.  Основной формой организации научных исследований МСАО являются кросскультурные проекты, интегрирующие научные школы, деятельность ученых разных стран в целях разработки образовательных проблем, значимых как для международного сообщества, так и для национальных систем образования. В числе таких проектов: «Поликультурное образование в Западной и Восточной Европе», «Школа как среда сохранения национальной культуры и народа как уникального этноса», «Педагогическое образование в славянских странах и Западной Европе». В настоящее время ученые МСАО разрабатывают научные основы образовательной политики с учетом современных условий, культурно-образовательных традиций и особенностей политических отношений в странах СНГ. Проведение IХ Международного конгресса на базе Одесского национального университета им. И. И. Мечникова станет еще одним шагом на пути формирования общего гуманитарного культурно-образовательного пространства СНГ. По итогам Международного конгресса будет издан журнал «Славянская педагогическая культура».

  6 сентября с10-00 до 10-30 состоится пресс-конференция для СМИ

  СПРАВКА

  О деятельности Международной славянской академии образования им. Я.А.Коменского Международная славянская академия образования (МСАО) им. Я.А. Коменского была создана в июне 2002 г. Руководство МСАО: Президент – Борисенков Владимир Пантелеймонович, вице-президент Российской академии образования, главный редактор журнала «Педагогика»; вице-президент – Зязюн Иван Андреевич, академик Академии педагогических наук Украины, директор Института педагогики и психологии профессионального образования АПН Украины; вице-президент – Бондаревская Евгения Васильевна, академик РАО, зав. кафедрой педагогики Ростовского государственного педагогического университета; вице-президент – Гукаленко Ольга Владимировна, член-корреспондент РАО, председатель комитета Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республик по вопросам образования, науки, культуры, семьи и детства, зам. председателя республиканской партии «Обновление»; ученый-секретарь – Никифорова Наталья Григорьевна, член-корреспондент МСАО, к.п.н., президент фонда «Будущее Приднестровья» Штаб-квартира МСАО находится в г. Тирасполе и в г. Москве. Целью МСАО является содействие негосударственными средствами развитию интеграционных процессов в сферах науки, культуры, образования, экономики и политики между странами СНГ, Восточной Европы. За время существования МСАО провела большую работу по организации негосударственной международной научно-образовательной системы. В состав МСАО входят 28  вузов СНГ (ассоциированных членов), 176 действительных членов и 85 членов-корреспондентов из разных стран. Установлены прочные связи между членами РАО и АПН Украины, а также с учеными Белоруссии, Польши, Германии, Болгарии. Ежегодно проводятся Годичные собрания Академии, конгрессы и Педагогические чтения. За период деятельности МСАО были проведены 9 конгрессов: в Украине (Черкассы, Кривой Рог), в РФ (Москва- МГУ, Брянск, Ростов, Петрозаводск), в Приднестровье. МСАО поддерживает славянское научно-образовательное пространство, издает журналы «Славянская педагогическая культура», «Известия МСАО», монографии, учебно-методические пособия, сборники научных трудов. Всего было выпущено более 2 тыс. печатных листов научной продукции.  Основной формой организации научных исследований МСАО являются кросскультурные проекты, интегрирующие научные школы, деятельность ученых разных стран в целях разработки образовательных проблем, значимых как для международного сообщества, так и для национальных систем образования. В числе таких проектов: «Поликультурное образование в Западной и Восточной Европе», «Школа как среда сохранения национальной культуры и народа как уникального этноса», «Педагогическое образование в славянских странах и Западной Европе». В настоящее время ученые МСАО разрабатывают научные основы образовательной политики с учетом современных условий, культурно-образовательных традиций и особенностей политических отношений в странах СНГ. Проведение 9 Международного конгресса на базе Одесского национального университета им. И.И. Мечникова станет еще одним шагом на пути формирования общего гуманитарного культурно-образовательного пространства СНГ.

  Страны участники конгресса

 • «Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреба часу?»

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

  26 жовтня 2012 року Державний заклад «Одеський національний університет імені І.І.Мечникова», проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу?»

  Планується робота за такими напрямами:

  1. Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: сутність, структура, методики діагностики.
  2. Педагогічний артистизм та педагогічна майстерність: визначення понять та діалектики їх взаємозв'язку.
  3. Шляхи та засоби формування педагогічного артистизму у майбутніх учителів і викладачів вищої школи.
  4. Інноваційні дидактичні та театральні технології в контексті розвитку індивідуальності майбутнього фахівця.
  5. Актуальні проблеми професійного становлення творчої особистості майбутнього фахівця.
  6. Гендерна педагогіка і психологія.

  За матеріалами конференції буде виданий  збірник тез конференції. Можлива публікація матеріалів у вигляді статей в науково-практичному фаховому журналі.

  Конференція відбудеться в ОНУ імені І.І.Мечникова, м. Одеса, вул. Французький бульвар 24/26, 2-й поверх, конференц-зала.

  Мови конференції: українська, російська, англійська.

  Для участі у конференції запрошуються викладачі, аспіранти, докторанти, магістранти.

  УВАГА!

  Технічні вимоги до оформлення публікацій у науково-практичному фаховому журналі*:

  • обсяг статті 8-12 сторінок формату А4;
  • тип шрифту Times New Roman;
  • розмір шрифту 14, стиль Normal, інтервал1,5;
  • поля: ліве – 3см, праве – 1,5см, верхнє та нижнє – 2,5см;
  • на початку зліва УДК, нижче через інтервал по центру назва статті (великими літерами, жирним  шрифтом), далі справа П.І.Б., нижче – назва організації (ВНЗ) та країна, потім виклад основного матеріалу статті, далі – література. УВАГА! Література до статті оформляються за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетені ВАК України №5 за 2009 рік – (не більше 5 джерел), наприкінці публікації резюме – до 8 рядків українською, російською, та англійською мовами, після кожного резюме – ключові слова;
  • виклад основного матеріалу повинен відповідати вимогам ВАКу України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАКу України» від 15.01.2003р. № 7-05/1. Кожна стаття повинна містити такі необхідні елементи:

  1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими завданнями.

  2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання зазначеної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин проблеми, яким присвячується стаття.

  3. Формування цілей статті (постановка завдання).

  4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

  5. Висновки із цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

  Статті подавати в одному надрукованому варіанті та електронну версію на диску CD-R у форматі MS Word 97\2000.

  *Матеріали, надіслані з порушенням означених вимог, розглядатися не будуть.

  Зразок оформлення статті

  УДК          

  ДО ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГІЧНОГО АРИТСТИЗМУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

                                                 С.П. Іванова

                                                    ОНУ, Україна

  (виклад основного матеріалу)

   

  Література:

  1.

  2.

  3.

   

  РЕЗЮМЕ

  (українською, російською, англійською мовами)

  Ключові слова:        

  Технічні вимоги до оформлення тез конференції:

  • - обсяг тез 2-3 сторінки формату А-4;
  • - тип шрифту Times New Rоmаn, розмір шрифту 14, стиль Normal, інтервал 1,5; поля: 2 см;
  • - тези подавати в друкованому варіанті та електронну версію на диску CD-R у форматі MS Word97|2000.

   

  Зразок оформлення тез

  ДО ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГІЧНОГО АРИТСТИЗМУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

                                                 С.П. Іванова                                                   ОНУ, Україна

  Для всіх публікацій вартість однієї сторінки - 20 грн.

  Заявка на участь у конференції та матеріали для публікації приймаються до 1 липня 2012 року

  Публікацію матеріалів необхідно сплатити поштовим переказом на ім’я  та за адресою: Вєйландє Лілії Вольдемар-Вікторівні вул. Комарова 10/1 кв. 15 м. Одеса, 65101. У графі переказу «для письмового повідомлення» вказати «участь у конференції» та точні дані учасника.

  Копію квитанції необхідно надіслати разом із заявкою та матеріалами конференції поштою і продублювати за електронною адресою.

  Для оперативної інформації матеріали та заявку необхідно продублювати за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   

  Контактна інформація:

  Тел. (0482) 68-70-82 (кафедра педагогіки) (0482) 32-89-10, 097 313 88 02 Вєйландє Лілія Вольдемар-Вікторівна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • І ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ

  І ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ,ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ФУНДАТОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСОРІВ І.І. КОБИЛЯЦЬКОГО ТА Р.І. ХМЕЛЮК

   

  Регламент

  • –  Виступ з доповіддю на пленарному засідання – до 10 хвилин
  • –  Виступ з доповіддю на секційному засіданні – до 7 хвилин

  Програма роботи

  31 січня 2012 р.

  9.00 - 9.30 Реєстрація учасників Актова зала (II поверх)
  9.30 - 10.00

  Урочисте відкриття І Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті професорів І.І. Кобиляцького та Р.І. Хмелюк - фундаторів української педагогіки вищої школи

  Актова зала (II поверх)
  10.00 - 11.00

  Пленарне засідання

  Презентація творчого шляху та науково-педагогічної спадщини професорів І.І. Кобиляцького та Р.І. Хмелюк як фундаторів української педагогіки вищої школи

  Актова зала (II поверх)
  11.00 - 12.00

  Робота секцій

  Секція 1. Інноватизація фахової і професійно-педагогічної підготовки студентів в контексті творчого використання ідей професорів І.І. Кобиляцького та Р.І. Хмелюк

  Секція 2. Педагогіка вищої школи як концептуальна основа становлення професіоналізму особистості сучасного викладача і студента

  Кафедра педагогіки ауд.25
  12.00 - 12.30 Підведення підсумків роботи секцій Кафедра педагогіки ауд.25

  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

  Привітання учасників І Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті професорів І.І. Кобиляцького та Р.І. Хмелюк - фундаторів української педагогіки вищої школи:

  • - декан факультету романо-германської філології, професор Л.М. Голубенко;
  • - завідувач кафедри педагогіки, професор О.С. Цокур.

  Презентація творчого шляху та науково-педагогічної спадщини професора І.І. Кобиляцького: доц. О.Є. Вовкова; доц. Л.М. Бєляєва; доц. Є.Н. Василевська; доц. В.О. Кузнєцов

  Презентація творчого шляху та науково-педагогічної спадщини професора Р.І. Хмелюк: проф. М.М. Букач; проф. В.Я. Дашковський; проф. Т.Г. Жаровцева; проф. В.О. Інжестойкова; проф. Л.В.Кондрашова; доц. Н.П. Шапошникова

  НАУКОВІ ДОПОВІДІ:

  1. Про наукові та науково-педагогічні школи факультету романо-германської філології ОНУ ім. І.І. Мечникова - проф. Голубенко Л.М. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  2. Щодо внеску професора І.І. Кобиляцького у розвиток педагогіки вищої школи як науки і навчальної дисципліни - доц. Ткаченко М.В. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  3. Роль наукової спадщини професора Р.І.Хмелюк в становленні сучасної теорії педагогіки вищої школи - проф. Цокур О.С. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  4. Професор Р.І.Хмелюк – засновниця першої в Україні наукової школи педагогічної акмеології - ст. викл. Сомбаманія Г.М. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  5. Педагогічний артистизм - складова професіоналізму творчої особистості викладача - доц. І.І. Бойчев, асп. Маленко О.М. (ІДГУ)
  6. Ефективний імідж викладача вищого навчального закладу - асп. Лук’яненко Ю.В. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  7. Сучасні освітні технології (на прикладі викладанні дисципліни «Фінансова математика» - асп. Устимчик Г. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  8. Конкурентоспроможність вищих закладів освіти - асп. Адамчук Ю. О. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)

  Секція 1.

  Інноватизація фахової і професійно-педагогічної підготовки студентів в контексті творчого використання ідей професорів І.І. Кобиляцького та Р.І. Хмелюк (наук. кер. доц. Н.В. Кузнєцова, ст. викл. Л.Й. Волкова)

  1. Сучасні методи навчання у класичному університеті (на прикладі спецкурсу «Технологія отримання та використання напівпроводників» - асп. Бошерницан В.І. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  2. Особливості організації дискусій при викладанні історії у вищій школі - асп. Краснобай С. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  3. Професійна самосвідомість сучасного викладача вищої школи - асп. Семенихіна М.Г. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  4. Проблема гендеру в педагогіці вищої школи - асп. Ігнатенко Є. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  5. Автоматизація управління вищими навчальними закладами - асп. Борщ В. І. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  6. Модель професійної підготовки майбутніх учителів до реалізації гендерного підходу у навчанні і вихованні старшокласників - асп. Фрасинюк О.Р. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  7. Щодо формування професійно важливих здібностей студентів у процесі вивчения спеціальних дисциплін - доц. Іригіна С.О., доц. ОсадчаТ.В. (ПДПУ ім. К.Д. Ушинського)

  Секція 2.

  Педагогіка вищої школи як концептуальна основа становлення професіоналізму особистості сучасного викладача і студента (наук. кер. доц. Л.В.-В. Вейланде, доц. В.В. Павлова)

  1. Мовна культура викладача вищої школи - асп. Ложешнік А.С. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  2. Формування етичної культури сучасного студента - асп. Соловйова Н.І. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  3. Сучасні технології навчання історії у вищій школі - асп. Ладиненко О.О. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  4. Педагогічне спілкування як чинник розвитку особистості - асп. Топал М. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  5. Педагогічні умови формування дидактичної культури аспірантів - викл. Авраменко Б.В. (ПДПУ ім. К.Д. Ушинського)
  6. Щодо професійної підготовки майбутнього педагога-вокаліста в магістратурі - ст. викл. Ройтенко Н.О. (ПДПУ ім. К.Д. Ушинського)
  7. Дидактична підготовка майбутніх викладачів німецької мови - доц. Колесніченко Н.Ю. (ОНУ ім. І.І. Мечникова)
  8. Модель реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх перекладачів до міжкультурного спілкування у навчально-виховному середовищі педагогічного університету" – викл. Терехова В.І. (ПДПУ ім. К.Д. Ушинського)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f8f719b997e020162580251603236251
title_5f8f719b998e121131309571603236251
title_5f8f719b999df2855942151603236251
Top