Аспірантура спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Кафедра педагогіки ОНУ імені І.І. Мечникова, починаючи з 80-х років ХХ століття й до наступного часу, завжди приділяла пильну увагу підготовці майбутніх науково-педагогічніх кадрів як фахівців вищої кваліфікації в сфері вищої освіти через аспірантуру, сприяючи здійсненню ними актуальних науково-педагогічних досліджень та успішному захисту дисертацій з присвоєнням наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти, 13.00.09 Теорія навчання.

З огляду на модернізаційні зміни, які відбуваються у закладах вищої освіти України, у 2016 році кафедра педагогіки ініціювала ліцензування, а також впровадження в ОНУ імені І.І. Мечникова Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD) як здобувачів третього - освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Це стало можливим завдяки плідній праці докторів педагогічних наук, професорів М.О. Князян, Н.Ю. Колесниченко і О.С. Цокур, які, ефективно здійснюючи наукове керівництво аспірантами і здобувачами кафедри педагогіки, починаючи з 2004 р., сприяли успішній підготовці 30 кандидатів педагогічних наук, з яких 10 посіли посади доцентів кафедр факультету романо-германської філології.

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії (PhD) за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки встановлює вимоги до здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у вигляді переліку компетентностей та програмних результатів навчання. Її успішне виконання особою є підставою для присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти/педагогіки.

Мета освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки полягає у формуванні висококваліфікованих та конкурентноспроможних науково-педагогічних кадрів, які всебічно ерудовані в галузі актуальних проблем педагогічної науки та сучасних концепцій навчання й виховання учнівської та студентської молоді, володіють сучасними методами аналізу освітнього середовища та способами моделювання нових педагогічних систем і технологій, оптимально застосовуючи навички науково-дослідницької роботи та засоби сучасних інформаційно-комунікативних технологій для вдосконалення форм і методів науково-дослідницької, розвивально-виховної, науково-методичної та професійно-педагогічної діяльності.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою.

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки приймають осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за результатами:

  • фахових вступних випробувань з теорії та історії педагогіки;
  • вступного іспиту з іноземної мови, визначених правилами прийому до ОНУ імені І. І. Мечникова.
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА підготовки докторів філософії 011 Освітні, педагогічні науки

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top