Кафедра педагогіки

О. С. Цокур - завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

Викладацький склад кафедри

Загальна характеристика кафедри педагогіки

Кафедра педагогіки забезпечує загально педагогічну і професійно-педагогічну (теоретичну і практичну) підготовку бакалаврів і магістрів класичного університету з присвоєнням їм кваліфікації «викладач» і «викладач вищої школи». Накопичені в процесі проведення науково-дослідницької роботи викладачів і аспірантів кафедри педагогіки науково-теоретичні знання лягають в основу розробки нових спецкурсів, модулів і тем навчальних дисциплін «Педагогіка», «Методика виховної роботи», «Основи педагогічної майстерності», «Вища освіта України і Болонський процес», та «Педагогіка вищої школи». Вони збагачують дослідницький фон, на якому виконуються дисертації в рамках кафедральної теми, а також педагогічні проекти і індивідуальні науково-дослідні завдання студентів – бакалаврів і магістрів.

Науково-методична і виховна робота на кафедрі здійснюється згідно із законодавчими і нормативними документами, які діють в сфері вищої освіти (Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», накази ректора ОНУ, розпорядження деканату РГФ).

З метою удосконалення якості підготовки майбутніх вчителів, підвищення інтересу студентів до педагогічної професії, виявлення талановитої молоді на кафедрі щорічно проводиться І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки (кер. доц. Л. В.-В. Вєйланде, доц. Л. Б. Прокоф'єва ).

Кафедра педагогіки щорічно організовує «Конкурс інноваційних педагогічних проектів» (кер. проф. О. С. Цокур, доц. Н. В. Кузнєцова, доц. В. В. Павлова) з метою вдосконалення науково-педагогічної підготовки аспірантів університету та формування кадрового потенціалу для інноваційної діяльності у вищій школі.

Площа приміщення, яку займає кафедра педагогіки, відповідає нормам (54 кв. м.), на кафедрі є в наявності навчальна література з педагогіки, словники, тезауруси, методичні вказівки, розробки до практичних занять педагогічних дисциплін, бібліотека дисертацій аспірантів кафедри, які були захищені, а також авторефератів українських дисертацій з педагогіки. Для забезпечення курсу лекцій на кафедрі є карти, відеокасети, ілюстративний матеріал. Також комп’ютери, принтер, телевізор, ксерокс, які викладачі і студенти використовують для роздаткового матеріалу і інших цілей.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

osvit prog

ОСВІТНЯ (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА) ПРОГРАМА

Гарант освітньої (освітньо-професійної) програми, завідувач кафедри педагогіки ОНУ ім. І.І. Мечникова, доктор педагогічних наук, професор  Цокур Ольга Степанівна.

Міжнародна діяльність

Кафедра педагогіки ОНУ ім. І.І. Мечникова є однією з базових кафедр, які здійснюють науково-дослідну програму діяльності Міжнародної Слов'янської Академії Освіти (МСАО) імені Я. А. Коменського.

Кожен рік, починаючи з 2004 р., викладачі та аспіранти кафедри педагогіки беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах, а також Міжнародних конгресах - Педагогічних соборах (м. Тирасполь, 2005-2010 рр..; М. Седльце, 2006, 2007 , м. Москва, 2008 р. м. Петрозаводськ, 2008 р, м. Тирасполь, 2009 р., м. Одеса, 2010), організованих МСАО імені Я. А. Коменського, на яких виступають з науковими доповідями та повідомленнями, демонструючи педагогічні інновації та проводячи оригінальні майстер-класи з гендерної, валеологічної і полікультурному освіти і виховання учнів і студентів, формуванню гендерної, деонтологічні, дидактичної та науково-дослідної культури магістрантів і аспірантів - майбутніх викладачів вищої школи.

6-7 вересня на базі кафедри педагогіки ОНУ імені І. І. Мечникова відбувся Міжнародний конгрес - ІХ Педагогічний Собор, проведений в рамках діяльності МСАО імені Я. А. Коменського. В роботі конгресу взяли участь провідні вчені, викладачі-новатори, аспіранти, магістри, студенти вітчизняних та зарубіжних ВНЗ (Молдови, ПМР, Білорусії, Болгарії, Німеччини, Туреччини, Польщі, Ізраїлю).

Наукова діяльність

Тема науково-дослідної роботи кафедри педагогіки - «Дослідження актуальних проблем формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього фахівця в контексті вимог євроінтеграції» (№ 0107U003865). Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор О. С. Цокур. Дана тема актуальна в сучасній теорії і практиці педагогіки вищої школи. Результати впроваджуються в навчальні курси педагогічних дисциплін, програми педагогічної практики студентів, магістрантів і аспірантів, в процес організації їх професійно-педагогічної освіти.

Напрями наукових досліджень

Предметом кафедрального дослідження є феномен професіоналізму особистості та діяльності випускників класичного університету як соціально та особистісно значимого результату їх вищої освіти. Це призводить до необхідності виявлення і теоретичного обґрунтування педагогічних умов і факторів його формування на кожному з рівнів вищої освіти - бакалаврату, магістратури та аспірантури (докторантури).

Основні напрямки науково-дослідницької роботи:

 • Формування професіоналізму майбутніх педагогів у класичних університетах: історія, сучасність, перспективи (доц. Н. В. Кузнєцова);
 • Модернізація вищої школи як фактор формування професіоналізму та конкурентоспроможності особистості майбутнього фахівця; особливості становлення викладача вищої школи як суб'єкта інноваційної педагогічної діяльності; становлення професіоналізму особистості викладача вищої школи як суб'єкта егалітарного педагогічної свідомості (проф. О. С. Цокур);
 • Методологічний аспект проблеми формування професійної компетентності майбутнього психолога (ас. Н. В. Нагорна);
 • Закономірності становлення професійної компетентності сучасного педагога по гендерному вихованню учнів (доцент А. В. Железняк);
 • Формування професіоналізму майбутнього спеціаліста засобами навчання на основі індивідуально-освітніх маршрутів (доц. Л. В.-В. Вєйланде);
 • Розвиток особистості майбутнього вчителя засобами педагогічного тренінгу (ст. преп. Л. Й. Волкова);
 • Концепція формування науково-дослідної культури майбутнього фахівця в магістратурі (ст. викл. Г. М. Сомбаманія);
 • Формування професіоналізму діяльності майбутнього викладача географії по громадянському вихованню молоді (доц. Л.Б. Прокоф'єва);
 • Формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього вчителя як суб'єкта освітніх правовідносин (доц. М. І. Рябенко);
 • Формування педагогічного професіоналізму аспірантів негуманітарних спеціальностей засобами інноваційних технологій (доц. В.В. Павлова).

На базі отриманих результатів науково-дослідної роботи розроблені та успішно впроваджені нові теми (модулі) традиційних теоретичних курсів («Педагогіка», «Методика виховної роботи», «Основи педагогічної майстерності» та «Педагогіка вищої школи»):

 • «Гендерна педагогіка», «Основи гендерного виховання», «Гендерний підхід у школі», «Науково-педагогічна деонтологія», «Інноваційна педагогічна діяльність у вищій школі», «Професіоналізм особистості та діяльності викладача вищої школи» (проф. О. С. Цокур);
 • «Учитель як суб'єкт освітніх правовідносин», «Освітнє право», «Антикорупційні дії в вищій школі» (доц. М. І. Рябенко);
 • «Технології гендерного виховання учнів» (доцент А. В. Железняк);
 • «Педагогічний тренінг у валеологічному вихованні школярів» (ст. викладач Волкова Л. Й.);
 • «Громадянське виховання в умовах євроінтеграції» (доц. Л. Б. Прокоф'єва);
 • «Індивідуальний освітній маршрут» (доц. Л. В.-В. Вєйланде).

Упродовж 2013-2017 рр. члени кафедри педагогіки здійснювали науково-дослідну роботу з теми: «Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0107U003865).

На базі науково-дослідної роботи захищено 1 докторську та 12 кандидатських дисертацій за тематикою НДР:

 1. «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти» /автор – Н.Ю. Колесниченко; науковий керівник – д. п. н., проф. Цокур О. С.
 2. «Формування педагогічної компетентності майбутніх психологів» /автор – Нагорна Н.В.; науковий керівник – д. п. н., проф. Цокур О. С.;
 3. «Підготовка майбутніх учителів до реалізації гендерного підходу в навчанні та вихованні старшокласників» /автор – Фрасинюк О.Р., науковий керівник – д. п. н., проф. Цокур О.С.
 4. «Формування дидактичної культури майбутніх науково-педагогічних кадрів в умовах аспірантури» /автор – Б.В. Авраменко; науковий керівник – д. п. н., проф. Цокур О. С.;
 5. «Формування професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури» /автор – В.М. Романець, науковий керівник – д. п. н., проф. Цокур О.С.
 6. «Підготовка майбутніх учителів-філологів в університетах Німеччини до роботи з педагогічно занедбаними підлітками» / автор – К.М. Пилипюк, науковий керівник – д. п. н., проф. М.О. Князян.
 7. «Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до організації навчально-дослідницької діяльності старшокласників» / автор – О.В. Хромченко, науковий керівник – д. п. н., проф. М.О. Князян.
 8.  «Формування професіоналізму у майбутніх викладачів іноземних мов засобами педагогічного артистизму у процесі магістерської підготовки» /автор – І.Б. Андрейкова; науковий керівник – д. п. н., проф. Цокур О. С.
 9.  «Організація науково-дослідної роботи майбутніх учителів-філологів в університетах Іспанії» /автор – О.В. Григорович, науковий керівник – д. п. н., проф. М.О. Князян.
 10. «Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови на засадах мультикультурного підходу» /автор – Булгаков Р.Ю., науковий керівник – д. п. н., проф. Цокур О.С.
 11. «Подготовка студентов к организации межкультурного взаимодействия школьников» / автор – Г. Н. Алтухова, науковий керівник – д. п. н., проф. М.О. Князян.
 12.  «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту у процесі фахової підготовки» /автор – А.А. Татарнікова; науковий керівник – д. п. н., проф. Цокур О. С.
 13. Шуппе Л.В. «Формування культурологічної компетентності бакалаврів романської філології у процесі фахової підготовки» /автор – Л.В. Шуппе, науковий керівник – д. п. н., проф. Цокур О. С.

Практична цінність результатів науково-дослідної роботи.

На концептуальних засадах контекстно-компетентнісного, модульно-розвивального й особистісно зорінтованого підходів вперше на Півдні України розроблено, а у 2017 р. проліцензовано й впроваджено освітню (освітньо-професійну) програму підготовки магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» за чотирма профілями спеціалізації:

 • «Педагогіка вищої школи»;
 • «Педагогіка та лінгводидактика вищої школи»;
 • «Освітні вимірювання»;
 • «Освітній менеджмент у вишій школі».

Основні завдання підготовки магістрів за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», з присвоєнням кваліфікації «Викладач університетів та вищих навчальних закладів», полягають в тому, щоб:

 • здійснити формування особистості нового типу професіоналів в сфері вищої освіти, зорієнтованих на активну аналітико-моніторингову, проектно-маркетингову, психодіагностичну, науково-методичну, науково-дослідницьку й організаційно-управлінську діяльність, як в освітньому середовищі сучасного навчального закладу, так і в центрах зовнішнього незалежного тестування й оцінювання, які всебічно поінформовані в галузі актуальних проблем менеджменту й моніторингу якості освіти, сучасної дидактики, нових освітніх та інформаційних технологій, математичної статистики, соціальної й педагогічної психології, педагогічної тестології та сучасних методів освітніх вимірювань, володіють сучасними методами аналізу, проектування культурологічного й здоров’язбережувального освітнього середовища, а також способами прийняття оптимальних організаційно-педагогічних рішень щодо проведення педагогічного оцінювання, освітніх вимірювань та моніторингових досліджень у межах своєї компетенції;
 • поглибити професійно-педагогічну та дидактико-методичну підготовку майбутніх викладачів вищих навчальних закладів з метою отримання ними системно структурованих теоретичних знань з історії розвитку української та зарубіжної систем вищої освіти, сучасних дидактичних систем і нових педагогічних технологій, новітніх парадигм професійної освіти й виховання студентської молоді, модернізації педагогічної, мовної та гуманітарної освіти фахівців, педагогічної інноватики, педагогічної майстерності та артистизму, педагогічного моніторингу й менеджменту, методик вузівського викладання;
 • озброїти випускників практичними вміннями й ефективними способами педагогічного прогнозквання, проектування й конструювання, планування, організації, корекції та контролю /моніторингу якості освітнього процесу у вищому навчальному закладі;
 • створити сприятливі умови для практичного застосування випускниками отриманих науково-педагогічних знань у професійній діяльності викладача вищої школи, зокрема під час виконання ним функцій навчальної, психо-діагностичної, контрольно-оцінювальної, моніторингової, науково-методичної, науково-дослідницької та організаційно-виховної діяльності.

Розроблено й впроваджено нові навчальні (авторські) курси для здобувачів вищої освіти на магістерському рівні за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»: «Міжнародні стандарти та освітні реформи у сфері вищої освіти», «Моніторинг якості академічних досягнень здобувача освіти», «Моніторинг якості професійної діяльності викладача», «Педагогічне оцінювання і моніторинг якості освіти», «Тестування у галузі гуманітарних /природничих дисциплін», «Педагогіка класичного університету», «Протидія та попередження корупції у закладах вищої освіти»; «Викладач як суб’єкт освітніх правовідносин», «Нормативно-правові основи управління закладом вищої освіти», «Сучасні освітні технології у закладах вищої освіти», «Теорія і практика зовнішнього незалежного тестування», «Педагогіка класичного університету», «Теорія тестів: класичні / сучасні моделі та методи (IRT)», «Освітні вимірювання», «Конструювання тестів і тестових завдань», «Методика педагогічного оцінювання у закладах вищої освіти», «Тренінгові технології у вищій школі», «Тренінг осогбистісно-професійного росту викладача вищої школи» та інш.

Розроблено й експериментально перевірено кваліметричну методику моніторингу якості професійної діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, техніки виміру задоволеності студентів їх викладацькою діяльністю, змістом і технологіями фахової підготовки.

За результатами дослідження створено та здійснено такі інноваційно-педагогічні проекти:

 • «Моніторинг якості науково-педагогічної діяльності викладачів вищої школи» (доц. І.П. Аннєнкова);
 • «Актуальні проблеми превентивної педагогіки»: науково-методичний супровід діяльності студентів університету з організації і проведення виховних заходів для дітей з девіантною поведінкою у КУ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області" (доц. Л.В.-В. Вейланде);
 • «Формування особистості як суб’єкта освітніх правовідносин»: науково-методичний супровід діяльності учнів, майстрів та викладачів ОПЛ ПНПУ ім. К.Д. Ушинського з правової освіти та виховання) (доц. М.І. Рябенко);
 • «Культурологічний, компетентнісний та моніторинговий підходи в освіті» з метою активізації діяльності студентів-практикантів під час педагогічної практики, оновленння тематики дослідницьких та індивідуально-творчих завдань в контексті дотримання Європейської Педагогічної Конституції (проф. О.С. Цокур, доц. О.В. Железняк, доц. Н.В. Нагорна, доц. В.В. Павлова);
 • «Протидія та попередження корупції в освіті»: науково-методичний супровід викладачів і студентів закладів вищої освіти (доц. М.І. Рябенко).

За тематикою науково-дослідної роботи кафедри педагогіки 11 вересня 2015 року проведено Міжнародну науково-практичну конференцію "Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації", присвячену 150-річчю Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 55 річчю Факультету романо-германської філології, 55 річчю кафедри педагогіки, опубліковано 78 статей у фахових виданнях, 152 статей у інших виданнях, 11 навчально-методичних посібників, серед яких:

 1. Гендерне виховання учнів: організаційно-методичний аспект: Навчальний посібник. – Одеса: ВМВ, 2015. – 54 с.
 2.  Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Педагогіка» для студентів 3 курсу напрямків підготовки 6.030.104 - Політологія; 6.030.101 - Соціологія: Навчальний посібник. – Одеса: ВМВ, 2015. – 95 с.
 3. Педагогіка класичного університету: курс лекцій: навчальний посібник / Г.М. Сомбаманія. – Одеса: ВМВ, 2013. – 73 с.
 4.  Дидактичні засади ефективного використання мультимедійної презентації в професійно-педагогічній діяльності вчителя іноземної мови: навчально-методичний посібник / Г.М. Сомбаманія. – Одеса: ВМВ, 2013. – 75 с.
 5. Інструктивно-методичні матеріали щодо проходження педагогічної практики студентів 4 курсу філологічного факультету. Психолого-педагогічний модуль / Н.В. Кузнєцова. – Одеса: Фенікс, 2015. – 98 с.
 6. Методичні рекомендації з розробки та оформлення робочих програм практик / О.С. Браславська, О.М. Ружицька, Н.В. Кузнєцова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 20 с.
 7. Щоденник з магістерської науково-дослідної практики //Упор. О.С.Цокур. – Одеса, 2017. – 20 с.
 8. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи магістра спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» / Укл. О. С. Цокур. – О. : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. – 32 с.
 9.  Методичний супровід науково-педагогічної (асистентської) практики: інструктивно-методичні рекоментації для студентів магістратури спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» /Упор. О.С. Цокур. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2017 - 18 с.
 10. Щоденник з науково-педагогічної (асистентської) практики /Упор. О.С.Цокур. – Одеса, 2017. – 30 с.

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів

 • Михайлова Л.О. «Формування професійної спрямованості майбутніх учителів у процесі викладання іноземної мови», 1996 р., спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 • Комаренко Н.Г. «Організація науково-методичної роботи в сучасній гімназії», 1997 р., спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 • Таланова Л.Г. «Підготовка майбутніх учителів до методичної діяльності», 1997 р., спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 • Ярмолович О.І. «Формування наочно-концептуальних компонентів мислення студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін», 1998 р., спеціальність 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
 • Закорченна Г.М. «Підготовка студентів до педагогічного менеджменту в дошкільній освіті» 2000 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Мусієнко-Репська В.І. «Підготовка майбутніх учителів до педагогічного самоменеджменту» 2000 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Тодорцева Ю.В. «Формування толерантності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки», 2000 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 
 • Богатирьов К.О. «Підготовка майбутніх менеджерів-аграріїв до управлінського спілкування», 2001 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Косаревська О.В. «Формування професійної правової свідомості в майбутніх юристів», 2002 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Мунтян І.С. «Гендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних навчальних закладів», 2004 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Ісаченко В.В. «Формування професійно-педагогічного іміджу у майбутніх викладачів вищої школи», 2006 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Бойчев І.І. «Підготовка майбутніх учителів до керівництва дозвіллєвою діяльністю учнів», 2006 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Рябенко М.І. «Підготовка майбутніх учителів як суб’єктів освітніх правовідносин», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Павлова В.В. «Підготовка аспірантів і магістрантів гуманітарних спеціальностей до використання засобів математичної статистики», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Іванова І.В. «Підготовка майбутніх учителів до гендерної освіти старшокласників», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Коноваленко Т.В. «Формування експресивно-комунікативних умінь у майбутніх учителів іноземної мови», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Терзі П.П. «Формування гендерної культури студентів вищих технічних навчальних закладів», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Таланова Ж.П. «Педагогічні умови формування професійного світогляду майбутніх перекладачів», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Марчук І.П. «Формування професійних якостей майбутнього соціолога у процесі контекстного навчання», 2009 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Беседіна Є.В. «Модернізація професійної підготовки майбутніх перекладачів в умовах диверсифікації університетської освіти», 2010 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Желясков В.В. «Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх перекладачів», 2011 р., спеціальність 13.00.09 – теорія навчання.
 • Железняк О.В. «Розвиток професійної компетентності педагога з гендерного виховання учнів», 2011 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Бухнієва О.А. «Підготовка аспірантів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі», 2011 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Полякова Г.П. «Деонтологічна підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі», 2011 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Нагорна Н.В. «Формування педагогічної компетентності майбутніх психологів», 2012 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Фрасинюк О.Р. «Підготовка майбутніх учителів до реалізації гендерного підходу в навчанні та вихованні старшокласників», 2012 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Авраменко Б.В.  «Формування дидактичної культури майбутніх науково-педагогічних кадрів в умовах аспірантури, 2014 р. спеціальність 13.00.09 – теорія навчання.
 • Романець В.М. «Формування професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури», 2014 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Андрейкова І.Б. «Формування професіоналізму у майбутніх викладачів іноземних мов засобами педагогічного артистизму у процесі магістерської підготовки», 2015 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Булгаков Р.Ю. «Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови на засадах мультикультурного підходу», 2015 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Татарнікова А.А. «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту у процесі фахової підготовки», 2016 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Шуппе Л.В. «Формування культурологічної компетентності бакалаврів романської філології у процесі фахової підготовки», 2017 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 • Колесниченко Н.Ю. «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти», 2017 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Докторська дисертація).

Аспірантуру кафедри педагогіки з 2004 по 2012 рр. закінчили: Беседіна Є. В., Бухнієва О. А., Волкова Л. Й., Іванова І. В., Марчук І. П., Полякова Г. П., Рябенко М. І., Терзі П. П., Таланова Ж . П., Ягремцева А. О.

ОСНОВНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ БАЗИ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ:

 1. Інститут соціальних наук, факультет РГФ, аспірантура ОНУ ім. І.І. Мечникова. Тема: "Інтеграція гендерних досліджень у навчально-виховний процес вищої школи", "інноватизації змісту, форм і технологій професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі в умовах ступеневої освіти: бакалаврату, магістратури, аспірантури", "Становлення і розвиток ідей педагогіки вищої школи в південному регіоні України "(кер. проф. О. С. Цокур);
 2. Школа «Ніка-М» м. Одеси. Тема: «Обдаровані діти: пошук інноваційних технологій навчання, організації науково-дослідної та культурно-дозвіллєвої діяльності» (кер. доц. Н.В. Кузнецова), «Формування професійної компетентності педагога з гендерної вихованню учнів» (кер. доц. О. В. Железняк);
 3. Гімназії № 1, 2, 5 м. Одеси. Тема: "Творчий пошук вчителів-новаторів" (кер. проф. О. С. Цокур);
 4. Одеський професійний ліцей технологій та дизайну ЮУНПУ ім. К.Д.Ушинського. Тема: "Проблеми професійної адаптації та соціалізації учнів-інвалідів в умовах ринкової економіки" (кер. проф. О. С. Цокур);
 5. Приватний позашкільний навчальний заклад «Одеський валеологічний центр». Тема: «Тренінгові технології формування здорового способу життя» (кер. ст. викл. Л. Й. Волкова).

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ

 • Проблеми соціалізації майбутніх фахівців в контексті вимог Болонського процесу // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – Спецвипуск /під ред. А. М. Богуш. – Одеса, 2004. – 198 с.
 • Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень: матеріали міжн. наук. - практ. конф. студ. та мол. науковців, 25 березня 2005 р. / під ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур – Одеса, 2005. – 195 с.
 •  Інтеграція гендерного підходу в сучасну науку і освіту: результати і перспективи: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 26 жовтня 2005 р. //Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – Спецвипуск / під ред. А. М. Богуш. – Одеса, 2005. – 239 с.
 •  Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали міжвуз. наук. - практ. конф., 27 травня 2006 р. / під ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2006. – 64 с.
 •  Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимогБолонського процесу: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 22-23 травня 2008 р. / за заг. ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур – Ч.1. – 329 с.; Ч.2. - Одеса, 2008. – 129 с.
 •  Інтеграція учнівської і студентської молоді з особливими потребами у систему професійної освіти і сучасне життя: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 22 травня 2009 р. /під ред. О. С. Цокур. – Одеса: вид. Букаєв В. В. – 252 с.
 •  Підготовка майбутніх фахівців в умовах глобалізації та євроінтеграції: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 25 листопада 2009 р. //Актуальні проблеми теорії і практики сучасної освіти / за заг. ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2010. – С. 3-34.
 •  Обдаровані учні: пошук інноваційних технологій навчання й виховання: матеріали міжн. наук. - практ. конф., 14 січня 2010 р. //Актуальні проблеми теорії і практики сучасної освіти / за ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2010. – С. 35-74.
 • Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку 21 травня 2010 р. / за заг. ред. О. С. Цокур. – Одеса, 2010. – 120 с.
 • Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. конгресу «ІХ Слов’янські педагогічні читання» 6-7 вересня 2010 р. / за ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Одеса: видавець Букаєв В. В., 2010.– 136 с.
 • Професійна кар’єра випускника ПТНЗ: сучасний стан і перспективи формування: матеріали регіон. наук. - практ. конф. 24 лютого 2012 р. / за ред. О. С. Цокур. – Одеса: видавець Букаєв В. В., 2012. – 145 с.
 • Актуальні проблеми студентської молоді: матеріали регіон. наук. -практ. конф. 17 травня 2012 р. / ред. Є. Л. Стрельцов – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2012. – 121 с.
 • Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу? / Матеріали міжн. наук. - практ. конф. 26 жовтня 2012 р. /за ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Одеса, 2012. – 150 с.
 • І Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті фундаторів української педагогіки вищої школи – професорів І. І. Кобиляцького та Р. І. Хмелюк / Матеріали регіон. наук. - практ. конф. 31 січня 2012 р. / за ред. О. С. Цокур. – Одеса: Фенікс, 2012. – 103 с.
 • Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 55 річчю Факультету романо-германської філології, 55 річчю кафедри педагогіки / Матеріали міжн. наук.-практ. конф. 11 травня 2015 р. / за ред. О.С. Цокур. – Одеса: Фенікс, 2015. – 197 с.

Члени кафедри педагогіки здійснюють науково-організаційну та лекторську діяльність з популяризації педагогічних інновацій в різних навчальних закладах м. Одеси, підвищенню професійно-педагогічної компетентності та науково-дослідної культури їх кадрів. Члени та аспіранти кафедри педагогіки під керівництвом проф. О. С. Цокур працюють над розробкою нової проблеми - концепцією формування педагогічного артистизму сучасного вчителя і викладача вищої школи. Саме цій актуальній проблемі присвячена майбутня Міжнародна науково-практична конференція кафедри педагогіки ОНУ ім. І. І. Мечникова «Педагогічний артистизм сучасного вчителя і викладача вищої школи: данина моді чи необхідність часу» (26. 10. 2012 р.). Впровадження результатів наукового пошуку в практику сприятиме оновленню змісту і технологій вищої та післядипломної педагогічної освіти, а також підвищенню якості здійснення освітніх послуг.

Видання кафедри педагогіки:

Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Педагогіка: навч. посіб. /О.С. Цокур. - Розділ 2. Теорія і методологія наукового педагогічного дослідження /під ред. З.Н.Курлянд. – Одеса, 2004. – С.35-59.
 2. Основи гендерного виховання /О.С. Цокур, І.В. Іванова //Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку.- К.: ПЦ «Фоліант» /під. ред. К.М.Левківського, 2004. – С. 147-171.
 3. Основи гендерного виховання /О.С. Цокур, І.В. Іванова //Гендерний розвиток (конспекти лекцій). – К.: ПЦ «Фоліант» /під. ред. К.М.Левківського, 2005. - С. 124-187.
 4. Виховна робота зі студентською молоддю: навч. посіб. /О.С. Цокур. Розділ 5. Самовиховання і саморозвиток /під ред. Т.Ю.Осипової. – Одеса: Фенікс, 2006. – С.134-150.
 5. Педагогіка вищої школи /О.С. Цокур. Р. 1.3.-1.3.5. Теорія і методологія наукового педагогічного дослідження. Р. 4.4. Педагогічний менеджмент /під ред. З.Н.Курлянд. - 3 вид. – К.: Знання, 2007.
 6. Педагогіка вищої школи /О.С. Цокур. Розділи 1.3.-1.3.5; 4.4 /під ред. З.Н.Курлянд. – Х.: Знання, 2009.
 7. Педагогічний словник /О.С.Цокур. - А-К //За заг. ред.А.В.Семенової.  – Одеса: Фенікс, 2006. – С.3-28.

Методичні посібники з 2004-2012 рр..:

 1. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О. С. Цокур. – Розділ І.: Основи науково-педагогічного дослідження. - К. : Знання, 2005. – 399 с.
 2. Щоденник з педагогічної практики для студентів 4 курсу: Психолого-педагогічний модуль / О. С. Цокур. – Одеса, 2005. – 24 с.
 3. Щоденник з педагогічної практики для студентів 5 курсу: Психолого-педагогічний модуль / О. С. Цокур. – Одеса, 2005. – 24 с.
 4. Практикум з методики виховної роботи. Напрямки і планування виховної роботи класного керівника / І. П. Аннєнкова. – Одеса: Астропринт. - Ч. І. - 2006.
 5. Практикум з методики виховної роботи. Форми і методи виховної роботи класного керівника / І.П. Аннєнкова. – Одеса: Астропринт. - Ч. II. - 2006.
 6. Використання тренінгових технологій в курсі “Основи педагогічної майстерності”:  Метод. посібник / Л. Б. Прокоф’єва.  – Одеса: ВМВ. - Ч. 1-2. - 2006.  – 102 с.
 7. Розвиток професійно-значущих якостей майбутніх педагогів (технологічний підхід) / М. В. Ткаченко – Одеса: Одеський юридичний інститут ХНУВС, 2006. – 78 с.
 8. Самостійна робота студентів з педагогіки в умовах модульного навчання / М. В. Ткаченко. – Одеса: Одеський юридичний інститут ХНУВС, 2006. – 55 с.
 9. Основи дидактики. Модульний підхід: Навч. посібник / І. П. Аннєнкова (у співавторстві).  - Одеса: Астропринт, 2007. – 176 с.
 10. Педагогіка вищої школи: Метод. рекомендації / Л. В.-В. Вейланде, Л. Б. Прокоф'єва. – Одеса: ВМВ.- 2007.- 98 с.
 11. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики: Спецкурс для гуманітарних спеціальностей / В. В. Павлова. – Одеса: Принт-студия «Абрикос» СПД Бровкин А.А., 2007.  – 52 с.
 12. Щоденник з науково-педагогічної (асистентської) практики магістрів: психолого-педагогічний модуль / Г. М. Сомбаманія. – Одеса, 2007. – 24 с.
 13. Щоденник з науково-педагогічної (деонтологічної) практики аспірантів: психолого-педагогічний модуль / О. С. Цокур. – Одеса, 2009. – 24 с.
 14. Педагогіка: історія та теорія: Навч. посібник. / І.П. Аннєнкова (у співавторстві). - Одеса, 2009. – 450 с.
 15. Педагогіка: модульний курс. Навч. посібник / І.П. Аннєнкова (у співавторстві).- Львів: «Новий світ-2000», 2010. – 567 с.
 16. Практикум з педагогіки / Л. В.-В. Вейланде. – Одеса: Європрінт, 2011. -  158 с.
 17. Практикум з основ педагогічної майстерності / Л. В.-В. Вейланде – Одеса: Європрінт, 2011. -  188 с.
 18. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика виховної роботи» для студентів 4 курсу факультету романо-германської філології / В. В. Павлова. – Одеса: ТОВ «Абрикос-Компани»,  2011. – 52 с.
 19. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Педагогіка» для студентів 3 курсу факультету романо-германської філології / В. В. Павлова. – Одеса: ТОВ «Абрикос - Компани», 2011. - 72 с.
 20. Моніторинг якості освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу: навч. посібник / І. П. Аннєнкова, М. В. Ткаченко. – Одеса: Одеський національний університет, 2011. - Р. 2, 3. – 182 с.

Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних

 1. Анненкова И.П. Модель мониторинга качества профессиональной деятельности / И.П. Анненкова //«Functions of upbringing and education in conditions of the accelerated socialization of the personality in the modem society». Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London. June 18 - June 24, 2015) – London: LASHE, 2015. – Р.31-33.
 2. Анненкова И.П. Компетентностный и квалиметрический подходы к разработке инструметария мониторинга качества профессиональной деятельности научно-педагогических работников вуза / И.П. Анненкова // Наука и мир. Международный научный журнал. – № 8(24). – 2015. – Том 2. – Волгоград: Изд-во «Научное обозрение». – С.31-37. 
 3.  Annenkova Irina. Higher School Teaching Staff Professional Competency as a Вasis for Monitoring of their Performance/ Irina Annenkova //Science and Education Studies, 2015, №2. (16) (July-December). Volume III. “Stanford University Press”, 2015. – Р.334-342.
 4. Вейланде Л.В.-В. Проблема педагогічної освіти у класичних університетах / Л.В.-В.Вейланде // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 36. Том VI (68): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – С.142-151. 
 5. Вейланде Л.В.-В. Етапи глобальної еволюції системи освіти / Л.В.-В.Вейланде // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Дод. 1 до Вип. 36. Том VII (67): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – С. 30-41. 
 6. Кузнецова Н.В. Подготовка специалистов урболесоведения в г. Одессе: опыт истории, проблемы современности / В.А. Кузнецов, Н.В. Кузнецова //Proceedingsof the2-nd European Conferenceon Education and Applied Psychology (May 14, 2014). “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna, 2014. – P. 68 – 75.
 7.  Кузнецова Н.В. Профессор Василий Михайлович Репяхов (1852 – 1905): научная и педагогическая деятельность / В.А. Кузнецов, Н.В. Кузнецова, Л.В. Рясиков // European science reviev. Scientific Journal. – 2014. - № 3. – May–June. – P. 21 – 25.
 8. Павлова В.В. Роль електронного навчально-наукового середовища сучасного університету в організації самостійної роботи студентів/ В.В. Павлова / Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Григорія Сковороди» Додаток 1 до Вип. 36. - Том VІI (67): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - К.: Гнозис, 2016. – С.412-423. 
 9. Прокоф’єва Л.Б. Соціально-педагогічні основи карєрного росту майбутнього вчителя /Л.Б. Прокоф’єва //Наукові записки Академічного співтовариства ім. М.Балудянського. – Кошице, 2016. – С. 107-110. (Словакія).
 10.  Прокоф'єва Л.Б. Впровадження інтерактивних технологій навчання у процес підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін / Л.Б. Прокоф'єва // Virtus. – Scientific Journal, 2017. – №14. – C. 99–104. Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA) International Innovative Journal Impact Factor.

Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України

 1.  Аннєнкова І.П. Закономірності системи моніторингу професійної діяльності науково-педагогічних працівників ВНЗ / І.П. Аннєнкова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Вип.37-1, Том V (73): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017. – С. 359–373.
 2.  Аннєнкова І.П. Задоволеність професійною діяльністю науково-педагогічних працівників ВНЗ //І.П. Аннєнкова // Вісник Львівського університету. – Серія педагогічна. – Вип.32. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С.128–137.
 3.  Аннєнкова І.П. Організація науково-дослідної роботи майбутніх магістрів хімії / І.П. Аннєнкова, Л.А. Раскола // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Вип.37 (3), Том ІІ (22): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2017. – С. 277–285.
 4. Вейланде Л.В.-В. Проблеми університетизації педагогічної освіти у сучасній системі вищої освіти України // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 4 до Вип. 39: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» - К.: Гнозис, 2017. – С. 121-127.
 5.  Вейланде Л.В.-В. Концептуальні методологічні підходи до формування базових компетентностей магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Ч. 2. Інтеграційні процеси та перспективи розвитку вищої освітою. – К.: Вид-во нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2017. – Вип.2. – С. 132–143.
 6.  Нагорна Н. В. Впровадження проектної технології на уроках біології //Актуальные научные исследования в современном мире. – Сб. научн. тр. – Переяслав-Хмельницький. –Вып. 2(22). – Ч. 6 – С. – 151–156.
 7. Нагорна Н. В. Основні вимоги до сучасного вчителя біології / Нагорна Н. В., Дану А.А. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. – Вип. 28. – К.: Квітень 2017. – С. 151–155.
 8.  Нагорна Н. В. Впровадження елементів фінської освіти в сучасну українську освітню систему / Нагорна Н. В. Гуща П. С. //Сучасні тенденції розвитку української науки: Сб. научн. тр. – Переяслав-Хмельницький. – Вип. 2. – С. 94-99.
 9.  Павлова В.В. Роль університету у сучасному світі / В.В.Павлова // Вісник Львівського університету. - Серія педагогічна. – Львів: ЛНУ, 2017. –Вип. 32. – С. 39-46.
 10. . Прокоф'єва Л.Б.   Місце педагогічної практики у процесі підготовки майбутнього вчителя біології у класичному університеті   /  Л.Б. Прокоф'єва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: КНУ, 2017. – Т. VI (74). – С. 545–556.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ  ОНУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА НА 2016-2021 рр.

Оскільки з моменту свого заснування кафедра педагогіки завжди відігравала важливу роль у становленні вищої та професійно-педагогічної освіти на півдні України та перспективному розвитку теорії педагогіки вищої школи як самостійної галузі науки, то перспективи її подальшої просвітницької, науково-дослідницької, науково-методичної й інноваційно-педагогічної діяльності у другому дисятилітті ХХІ столітті повинні бути пов’язані з практичною реалізацією першочергових завдань, викликаних чинниками глобалізації та євроінтеграції.
Враховуючи значущість відкриття у 2013 р. науково-дослідницької теми «Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації», кафедра педагогіки повинна спрямувати свої зусилля на вдосконалення результатів власних наукових розвідок викладачів та аспірантів щодо приведення стандарту університетської педагогічної освіти у відповідність з європейськими критеріями та новими замовленнями української держави в аспекті підвищення професійної компетентності, педагогічного професіоналізму, духовно-творчої культури й соціальної місії сучасного вчителя і викладача вищої школи як носіїв культурних цінностей та менеджерів освітньо-виховного та освітньо-наукового процесу.
Крім того, в контексті здійснення науково-дослідницької діяльності конкретизація здобутків кожного з етапів історичного розвитку університетської педагогічної освіти сприятиме:

 • вияву закономірностей впливу чинників глобалізації на розвиток національного і світового освітньо-наукового простору вищої школи, зокрема класичних університетів;
 • розробці сучасної стратегії подальшого розвитку класичного університету як кузні освітянських кадрів згідно рівнів – бакалавр – магістр – доктор філософії (професіонал у сфері вищої освіти);
 • доповненню теорії вищої педагогічної освіти новими парадигмальними підходами;
 • конкретизації персоналій та даних щодо діяльності та творчого внеску науково-педагогічних шкіл класичних університетів;
 • уточненню моделей соціально-професійної місії та професійно-рольового репертуару нових типів сучасних викладачів (тьюторів, фасилітаторів та ін.).

В аспекті вдосконалення науково-методичної діяльності викладачів кафедри педагогіки перспективними є кроки, які сприятимуть:

 • вдосконаленню змісту робочих програм з педагогічних дисциплін на засадах компетентнісного та студентоцентрованого підходів, варіативності професійно-орієнтованих та творчих завдань для самостійно-дослідницької роботи студентів, магістрантів та аспірантів, конкретизації форм і методів контролю та самоконтролю академічних досягнень студентів;
 • створенню нових дидактичних та виховних технологій, спрямованих на розвиток професійно-педагогічної компетентності, системних, соціальних, інструментальних й індивідуальних компетенцій та професійно важливих якостей випускників університету як майбутніх викладачів;
 • вияву способів гуманізації процесу університетської педагогічної освіти шляхом розробки індивідуальних освітніх маршрутів студентів – майбутніх викладачів (бакалаврів, магістрів, аспірантів), нових методичних рекомендацій щодо організації їхньої навчально-пізнавальної та самостійно-дослідницької роботи з педагогіки та педагогіки вищої школи;
 • розробці нових практикумів і тренінгів з розвитку педагогічної майстерності та педагогічного артистизму майбутніх учителів та викладачів вищих навчальних закладів, а також відповідних майстер-класів для студентів-практикантів.

В аспекті активізації професійно-педагогічної діяльності викладачів кафедри педагогіки необхідно забезпечити:

 • подальшу інноватизацію змісту, форм і методів викладання педагогічних дисциплін з більш широким використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій, засобів активного, проблемного, контекстного та студентоцентрованого навчання, мультимедійної презентації та візуалізації;
 • розробку кожним викладачем власного електронного підручника з педагогічних дисциплін, які викладаються, та відповідного інструктивно-методичного забезпечення з врахуванням професійної спрямованості та спеціалізації діяльності випускників університету;
 • розробку повного науково-методичного та інформаційно-технологічного забезпечення самостійної та науково-дослідної роботи студентів, магістрантів та аспірантів з педагогічних дисциплін з конкретизацією засобів компетентнісного підходу щодо виміру успішності їх академічних досягнень (за загально-професійними та фаховими компетенціями);
 • оновлення інструктивно-методичних матеріалів з педагогічної практики студентів.

В аспекті активізації просвітницької та організаційно-педагогічної діяльності викладачів кафедри педагогіки необхідно забезпечити:

 • пошук більш гнучких форм і методів залучення студентів до педагогічних досліджень, участі у студентських науково-практичних конференціях, здійснюючи презентацію найбільш актуальних педагогічних проблем сьогодення;
 • активізацію діяльності педагогічно обдарованиї студентської молоді, спрямовуючи її зусилля на участь у педагогічних олімпіадах та конкурсах студентських науково-дослідних робіт, зокрема, шляхом диференціювання форм нестандартних, творчих та пошуково-евристичних завдань, організації зустрічей з відомими педагогами-вченими;
 • вдосконалення індивідуальних та групових консультацій студентів;
 • більш активне залучення магістрантів та аспірантів університету до роботи з науково-педагогічними проектами та грантами.

Адреса кафедри:

65058, м.Одесса,
Французький б-р, 24/26, ауд. №25.
тел. 8 (0482) 68-70-82
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e8c63a29f66d7111372311586258850
title_5e8c63a29f77f21258458801586258850
title_5e8c63a29f89120916441861586258850
Top