Кафедра педагогіки

 Завідувач кафедри педагогіки - доктор педагогічних наук, профессор Ольга Степанівна Цокур

Викладачі й співробітники кафедри

ped staff

Загальна інформація

З часів свого виникнення, кафедра педагогіки, будучи певним підрозділом університету, традиційно спрямовувала свою діяльність на забезпечення ґрунтовної загальнопедагогічної й професійно-педагогічної (теоретичної і практичної) підготовки студентів гуманітарних і природничих факультетів, спрямовану на формування педагогічно компетентних, інтелектуально розвинених, соціально зрілих, відповідальних та творчо налаштованих фахівців для сфери освіти, здатних до проектування й провадження передових технологій навчання й виховання підростаючого покоління, а також самостійного пошуку педагогічних інновацій згідно нових викликів суспільства.

З вересня 2017 р. кафедра педагогіки, продемонструвавши свій потужний науково-дослідницький, навчально-методичний й творчий потенціал, вперше в своїй історії здобула принципово новий професійний статус – статус випускової кафедри факультету романо-германської філології, проліцензувавши освітньо-професійну програму з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011  Освітні, педагогічні науки (гарант, професор О.С. Цокур), а також успішно пройшовши її акредитацію 19.12.2018 р. (Сертифікат: Серія УД № 16005957, строк дії до 01.07.2024 р.). Це дало змогу розпочати підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011  Освітні, педагогічні науки з присвоєнням випускникам, які виконали навчальний план, успішно склали державний іспит й захистили дипломну роботу, кваліфікації: Магістр освітніх, педагогічних наук. Викладач закладів вищої освіти.

З метою максимального врахування індивідуальних здібностей, освітніх потреб й мотивацій, зон актуального розвитку й професійних інтересів здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти при працевлаштуванні, освітньо-професійну програму спеціальності 011  Освітні, педагогічні науки профільовано згідно наступних кластерів, які відрізняючись змістом вибіркових дисциплін, сприяють відповідній спеціалізації їхніх фахових компетентностей в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, а саме:

 • 011.1 Педагогіка вищої школи.
 • 011.2 Педагогіка та лінгводидактика вищої школи.
 • 011.3 Освітні вимірювання.
 • 011.4 Освітній менеджмент.
 • 011.5 Юридична педагогіка і психологія.
 • 011.6 Освітня політика.
 • 011.7 Гендерна педагогіка і психологія.
 • 011.8 Міжкультурна освіта та етнокультурний туризм.
 • 011.9 Музейна педагогіка та культурний туризм.
 • 011.10 Православна педагогіка та релігійний туризм.
 • 011.11 Педагогіка профільної та професійної (воєнної, морської, технічної, мистецької та інш.) школи.
 • 011.12 Андрагогіка та освітня геронтологія.

Перші п’ять кластерів освітньо-професійної програми підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011  Освітні, педагогічні науки практично впроваджено й експериментально апробовано упродовж 2017-2020 н.р., довівши свою затребуваність серед абітурієнтів. У грудні 2018 та 2019 років здійснено перший і другий випуски магістрів спеціальності 011  Освітні, педагогічні науки за профілями: 011.01 Педагогіка вищої школи, 011.02 Педагогіка та лінгводидактика вищої школи, 011.03 Освітні вимірювання, 011.04 Освітній менеджмент в загальній кількості 56 осіб, які продуктивно працюють в різних закладах вищої, неперервної та професійної освіти, успішно виконуючи свої професійно-педагогічні функції та обов’язки.

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Членами кафедри педагогіки викладаються наступні навчальні дисципліни:

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

Дисципліни вибору закладу вищої освіти:

 • Педагогіка вищої школи
 • Дисципліни вільного вибору аспірантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, освітня програма якої проліцензована у 2016 р.:
 • Історія педагогіки та розвиток вищої освіти в Україні та світі /Педагогіка класичного університету
 • Сучасні освітні технології / Методи математичної статистики у галузі наук про освіту
 • Менеджмент в освіті / Організація самостійної роботи та пошуково-дослідницької діяльності студентів
 • Теоретико-методологічні засади мультикультурної освіти /Гендерна педагогіка 
 • Методологія наукових досліджень та організація науки /Методика викладання у вищій школі
 • Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи / Тренінгові технології у вищій школі
 • Освітні вимірювання / Педагогічне оцінювання та моніторинг якості освіти

для здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки):

1.Цикл загальної підготовки. Дисципліни вибору закладу вищої освіти:

 • Інтелектуальна власність та академічна доброчесність
 • Методи математичної статистики у галузі наук про освіту
 • Методологія наукових досліджень та організація науки
 • Права людини

2. Цикл професійної підготовки.

2.1. Нормативні дисципліни і практики:

 • Історія педагогіки та розвиток вищої освіти в Україні та світі
 • Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи
 • Педагогіка і психологія вищої школи
 • Менеджмент в освіті
 • Сучасні освітні технології
 • Науково-дослідна практика
 • Науково-педагогічна (асистентська) практика
 • Магістерська дипломна робота

2.2. Дисципліни вибору закладу вищої освіти:

 • Освітні вимірювання
 • Методика викладання у вищій школі
 • Педагогічне оцінювання і моніторинг якості освіти
 • Організація самостійної роботи та пошуково-дослідницької діяльності студентів

2.3. Дисципліни вільного вибору студентів:

 • Педагогіка класичного університету
 • Викладач як суб’єкт освітніх правовідносин
 • Протидія та попередження корупції у закладі вищої освіти
 • Організація виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності студентів
 • Тренінгові технології у вищій школі
 • Теорія і практика мультикультурної освіти
 • Тренінг особистісно-професійного росту викладача
 • Нормативно-правові основи управління закладом вищої освіти
 • Міжнародні стандарти та освітні реформи у сфері вищої освіти
 • Організація і супровід студентського самоврядування
 • Психологія освітнього менеджменту
 • Превентивна педагогіка
 • Юридична психологія
 • Юридична педагогіка
 • Теорія тестів: класичні моделі та методи /сучасні моделі та методи (IRT)
 • Конструювання тестових завдань і тестів
 • Тестування в галузі гуманітарних/природничих дисциплін
 • Теорія і практика зовнішнього незалежного оцінювання
 • Методика педагогічного оцінювання у закладі вищої освіти
 • Моніторинг якості професійної діяльності викладача
 • Моніторинг якості академічних досягнень здобувача освіти

для здобувачів другого – магістерського рівня вищої освіти (спеціальність 035 Філологія, 09 Біологія, 032 Історія та археологія, 033 Філософія; 034 Культурологія, 103 Науки про Землю; 106 Географія та інші):

Дисципліни вибору закладу вищої освіти:

 • Педагогіка вищої школи
 • Методика викладання у вищій школі

Дисципліни вільного вибору студентів:

 • Конструювання тестових завдань і тестів
 • Тренінг особистісно-професійного росту викладача
 • Моніторинг якості професійної діяльності викладача
 • Моніторинг якості академічних досягнень здобувача освіти
 • Педагогіка класичного університету
 • Тренінгові технології у вищій школі
 • Викладач як суб’єкт освітніх правовідносин
 • Протидія та попередження корупції у закладі вищої освіти
 • Організація виховної та культурно-дозвіллєвої діяльності студентів
 • Організація і супровід студентського самоврядування

для здобувачів першого – бакалаврського рівня вищої освіти (спеціальність 014 Середня освіта (біологія та здоров’я людини, географія, хімія), 035 Філологія, 032 Історія та археологія, 242 Туризм та інші):

Дисципліни вибору закладу вищої освіти:

 • Педагогіка
 • Основи педагогічної майстерності
 • Нові освітні технології
 • Методика виховної роботи
 • Основи освітніх вимірювань

Дисципліни вільного вибору студентів:

 • Педагогічний менеджмент /Моніторинг якості освіти
 • Педагогічний артистизм /Педагогічна іміджелогія
 • Гендерна педагогіка /Інноваційна педагогіка
 • Освітні вимірювання / Сучасні освітні технології
 • Соціальна педагогіка /Порівняльна педагогіка
 • Сімейна педагогіка /Організація культурно-дозвіллєвої діяльності учнів
 • Конструювання тестових завдань і тестів /Тренінг особистісно-професійного росту
 • Географія світової культури та мистецтва /Основи анімаційної діяльності

Викладачі кафедри педагогіки здійснюють керівництво педагогічною, науково-дослідною та науково-педагогічною (асистентською) практикою студентів, а також забезпечують наукове керівництво дипломних робіт студентів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

ped3

З метою удосконалення якості підготовки майбутніх вчителів, підвищення інтересу студентів до педагогічної професії, виявлення талановитої молоді на кафедрі педагогіки щорічно проводиться І тур Всеукраїнської олімпіади з педагогіки (кер., доц. Л.Б. Прокоф'єва) та Конкурс науково-педагогічних робіт (кер., доц. М.І. Рябенко) для студентів університету, а також Конкурс інноваційних педагогічних проектів (кер., доц. О.В. Железняк, Н.В. Нагорна, В.В. Павлова) для студентів 2-4 курсів факультету романо-германської філології, Конкурс педагогічної творчості (кер., проф. О.С. Цокур) для студентів магістратури спеціальності 035 Філологія.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України:

 1. Педагогіка: навч. посіб. /О.С. Цокур. - Розділ 2. Теорія і методологія наукового педагогічного дослідження /під ред. З.Н.Курлянд. – Одеса, 2004. – С.35-59.
 2. Основи гендерного виховання /О.С. Цокур, І.В. Іванова //Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку.- К.: ПЦ «Фоліант» /під. ред. К.М.Левківського, 2004. – С. 147-171.
 3. Основи гендерного виховання /О.С. Цокур, І.В. Іванова //Гендерний розвиток (конспекти лекцій). – К.: ПЦ «Фоліант» /під. ред. К.М.Левківського, 2005. - С. 124-187.
 4. Виховна робота зі студентською молоддю: навч. посіб. /О.С. Цокур. Розділ 5. Самовиховання і саморозвиток /під ред. Т.Ю.Осипової. – Одеса: Фенікс, 2006. – С.134-150.
 5. Педагогіка вищої школи /О.С. Цокур. Р. 1.3.-1.3.5. Теорія і методологія наукового педагогічного дослідження. Р. 4.4. Педагогічний менеджмент /під ред. З.Н.Курлянд. - 3 вид. – К.: Знання, 2007.
 6. Педагогіка вищої школи /О.С. Цокур. Розділи 1.3.-1.3.5; 4.4 /під ред. З.Н.Курлянд. – Х.: Знання, 2009.
 7. Педагогічний словник /О.С.Цокур. - А-К //За заг. ред.А.В.Семенової.  – Одеса: Фенікс, 2006. – С.3-28.
 8. Основи дидактики. Модульний підхід: Навч. посібник / І. П. Аннєнкова та інш. Одеса: Астропринт, 2007. – 176 с.
 9. Педагогіка: історія та теорія: навч. посіб. / Аннєнкова І. П. та інш. Одеса: Вид-во «Оptimum», 2009. 450 с.
 10. Педагогіка: модульний курс: навч. посіб. /Аннєнкова І. П. та інш. Л : Новий світ-2000, 2010. 567с.
 11. Моніторинг якості освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу: навч. посібник / І. П. Аннєнкова та інш. Одеса: Одеський національний університет, 2011. - Р. 2, 3. – 182 с.

Навчально-методичні посібники та рекомендації:

 1. Щоденник з педагогічної практики для студентів 4 курсу: Психолого-педагогічний модуль / О. С. Цокур. – Одеса, 2005. – 24 с.
 2. Щоденник з педагогічної практики для студентів 5 курсу: Психолого-педагогічний модуль / О. С. Цокур. – Одеса, 2005. – 24 с.
 3. Практикум з методики виховної роботи. Напрямки і планування виховної роботи класного керівника / І. П. Аннєнкова. – Одеса: Астропринт. - Ч. І. - 2006.
 4. Практикум з методики виховної роботи. Форми і методи виховної роботи класного керівника / І.П. Аннєнкова. – Одеса: Астропринт. - Ч. II. - 2006.
 5. Використання тренінгових технологій в курсі “Основи педагогічної майстерності”:  Метод. посібник / Л. Б. Прокоф’єва.  – Одеса: ВМВ. - Ч. 1-2. - 2006.  – 102 с.
 6. Педагогіка вищої школи: Метод. рекомендації / Л. В.-В. Вейланде, Л. Б. Прокоф'єва. – Одеса: ВМВ.- 2007.- 98 с.
 7. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики: Спецкурс для гуманітарних спеціальностей / В. В. Павлова. – Одеса: Принт-студия «Абрикос» СПД Бровкин А.А., 2007.  – 52 с.
 8. Щоденник з науково-педагогічної (асистентської) практики магістрів: психолого-педагогічний модуль / О. С. Цокур. – Одеса, 2007. – 24 с.
 9. Щоденник з науково-педагогічної (деонтологічної) практики аспірантів: психолого-педагогічний модуль / О. С. Цокур. – Одеса, 2009. – 24 с.
 10. Практикум з педагогіки / Л. В.-В. Вейланде. – Одеса: Європрінт, 2011. -  158 с.
 11. Практикум з основ педагогічної майстерності / Л. В.-В. Вейланде – Одеса: Європрінт, 2011. -  188 с.
 12. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Методика виховної роботи» для студентів 4 курсу факультету романо-германської філології / В. В. Павлова. – Одеса: ТОВ «Абрикос-Компани»,  2011. – 52 с.
 13. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Педагогіка» для студентів 3 курсу факультету романо-германської філології / В. В. Павлова. – Одеса: ТОВ «Абрикос - Компани», 2011. - 72 с.
 14. Інструктивно-методичні матеріали щодо проходження педагогічної практики студентів 4 курсу філологічного факультету. Психолого-педагогічний модуль /Н.В. Кузнєцова. – Одеса: Фенікс, 2015. – 98 с.
 15. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Педагогіка» для студентів 3 курсу напрямків підготовки 6.030.104 - Політологія; 6.030101 - Соціологія: Навч. посібник / Железняк О.В. – Одеса: ВМВ, 2015. – 95 с.
 16. Гендерне виховання учнів: організаційно-методичний аспект: Навч. посібник /Железняк О.В. – Одеса: ВМВ, 2015. – 54 с.
 17. Педагогіка і психологія вищої школи. Практикум /Вєйландє Л.В.-В. О.: ОНУ, 2018. 122 с. Ел. вер.
 18. Тренінгові технології у вищій школі. Практикум: навч.-метод. посіб. /Вєйландє Л.В.-В. О: ОНУ, 2018. 35с. Ел. вер.
 19. Конструювання тестів і тестових завдань. Практикум: навч.-метод. посіб. /Вєйландє Л.В.-В. О.: ОНУ, 2018. 44 с. Ел. верс.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладачі кафедри педагогіки приймають активну участь в науково-дослідній роботі шляхом розробки актуальних педагогічних проблем: «Дослідження професіоналізму особистості й діяльності майбутніх фахівців в умовах євроінтеграції» (№ 0101U008291); «Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації» (№0107U003865), опублікувавши понад 100 наукових статей та 150 тез. За результатами науково-дослідної роботи опубліковано 2 колективні монографії (Проблеми формування професіоналізму особистості та діяльності майбутнього фахівця в контексті вимог євроінтеграції: Монографія / під. ред. проф. О.С. Цокур. Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2012. 151 с.; Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації: колективна монографія / під. ред. проф. Цокур О.С. Одеса: ФОП Бондаренко О.М., 2018. 200 с.) та збірник тез (Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства /Матеріали 74-ї наук.-практ. конф., присвяченої 155-річчю ОНУ імені І.І. Мечникова, 60-річчю факультету РГФ та 60-річчю кафедри педагогіки /за ред. проф. О.С. Цокур. Одеса: ВМВ, 2019. 156 с.).

З 2019 р. викладачі кафедри педагогіки розпочали розробку науково-дослідної теми №201 «Освіта дорослих в Україні та світі» (0119U002443), до якої активно залучають аспірантів і студентів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, а також студентів магістратури різних факультетів університету.

На кафедрі щорічно проводяться студентські наукові конференції та звітні конференції професорсько-викладацького складу, присвячені сучасним педагогічним проблемам. Крім цього, з початку нового століття викладачами кафедри педагогіки проведено 11 міжнародних та 6 регіональних науково-практичних конференцій, а також опубліковано матеріали відповідних наукових збірників, які активно використовуються в навчальному процесі з викладання педагогічних дисциплін:

 1. Проблеми соціалізації майбутніх фахівців в контексті вимог Болонського процесу: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 7 лютого 2004 р. //Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – Спеціальний випуск /під ред. О.С.Цокур. – Одеса, 2004. – 98 с.
 2. Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень: матеріали міжн. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, 25 березня 2005 р. / під ред. Л.М.Голубенко, О.С.Цокур. – Одеса, 2005. – 195 с.
 3. Інтеграція гендерного підходу в сучасну науку і освіту: результати і перспективи: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 26 жовтня 2005 р. //Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д.Ушинського. – Спеціальний випуск /під ред. О.С.Цокур. – Одеса, 2005. – 239 с.
 4. Актуальні проблеми сучасної науки: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 27 травня 2006 р. / під ред. О.С.Цокур. – Одеса, 2006. – 64 с.
 5. Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2008 р. / за заг. ред. Л.М.Голубенко, О.С.Цокур . – Ч.1. - Одеса, 2008. – 329 с.
 6. Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2008 р. / за заг. ред. Л.М.Голубенко, О.С.Цокур. – Ч.2. - Одеса, 2008. – 129 с.
 7. Інтеграція учнівської і студентської молоді з особливими потребами у систему професійної освіти і сучасне життя: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 22 травня 2009 р. /під ред. О.С.Цокур. – Одеса, вид. Букаєв В.В. – 252 с.
 8. Підготовка майбутніх фахівців в умовах глобалізації та євроінтеграції: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 25 листопада 2009 р. / за заг. ред. О.С.Цокур – //Актуальні проблеми теорії і практики сучасної освіти. – Одеса, 2010. – С.3-34.
 9. Обдаровані учні: пошук інноваційних технологій навчання й виховання: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 14 січня 2010 р. / за заг. ред. О.С.Цокур – //Актуальні проблеми теорії і практики сучасної освіти. – Одеса, 2010. – С.35-74.
 10. Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 145-річчю ОНУ імені І. І. Мечникова, 50-річчю факультету романо-германської філології, 50-річчю кафедри педагогіки / [за ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур]. – Одеса, 2010. – 250 с.
 11. Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матеріали міжн. конгресу ІХ Слов’янські педагогічні читання / за ред. Л. М. Голубенко, О. С. Цокур. – Одеса: видавець Букаєв В. В., 2010. –272 с.
 12. Професійна кар’єра випускника ПТНЗ: сучасний стан і перспективи формування: матеріали регіон. наук.-практ. конф. 24 лютого 2012 р. / за ред. О.С. Цокур. – Одеса: видавець Букаєв В.В., 2012. – 145 с.
 13. Актуальні проблеми студентської молоді: матеріали регіон. наук.-практ. конф. 17 травня 2012 р. / ред. Є.Л. Стрельцов – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. – 121 с.
 14. Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу? / Матеріали міжн. наук.-практ. конф. 26 жовтня 2012 р. /за ред. Л.М. Голубенко, О.С. Цокур. – Одеса, 2012. – 150 с.
 15. І Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті фундаторів української педагогіки вищої школи – професорів І. І. Кобиляцького та Р. І. Хмелюк / Матеріали регіон. наук.-практ. конф. 31 січня 2012 р. / за ред. О.С. Цокур. – Одеса: Фенікс, 2012. – 103 с.
 16. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, 55 річчю Факультету романо-германської філології, 55 річчю кафедри педагогіки / Матеріали міжн. наук.-практ. конф. 11 травня 2015 р. / за ред. О.С. Цокур. – Одеса: Фенікс, 2015. – 197 с.
 17. Чинники актуалізації проблеми освіти дорослих в Україні та світі в умовах розвитку інформаційного суспільства» / Матеріали 74-ї наук.-практ. конф. 27-29 листопада 2019 р., присвяченої 155-річчю ОНУ імені І.І. Мечникова, 60-річчю факультету РГФ та 60-річчю кафедри педагогіки / за ред. проф. О.С. Цокур. Одеса: ВМВ, 2019. 156 с.

Викладачі кафедри педагогіки приймають активну участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру шляхом проведення попередніх обговорень матеріалів дисертацій аспірантів та пошукувачів, сприяли успішному захисту 25 наступних дисертацій здобувачів, виконаних під науковим керівництвом професора О.С. Цокур:

 1. Ісаченко В. В. «Формування професійно-педагогічного іміджу у майбутніх викладачів вищої школи», 2006 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 2. Бойчев І. І. «Підготовка майбутніх учителів до керівництва дозвіллєвою діяльністю учнів», 2006 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 3. Рябенко М. І. «Підготовка майбутніх учителів як суб’єктів освітніх правовідносин», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 4. Павлова В. В. «Підготовка аспірантів і магістрантів гуманітарних спеціальностей до використання засобів математичної статистики», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 5. Іванова І. В. «Підготовка майбутніх учителів до гендерної освіти старшокласників», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 6. Коноваленко Т. В. «Формування експресивно-комунікативних умінь у майбутніх учителів іноземної мови», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 7. Терзі П. П. «Формування гендерної культури студентів вищих технічних навчальних закладів», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 8. Таланова Ж. П. «Педагогічні умови формування професійного світогляду майбутніх перекладачів», 2007 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 9. Марчук І. П. «Формування професійних якостей майбутнього соціолога у процесі контекстного навчання», 2009 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 10. Беседіна Є. В. «Модернізація професійної підготовки майбутніх перекладачів в умовах диверсифікації університетської освіти», 2010 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 11. Желясков В. В. «Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх перекладачів», 2011р., спеціальність 13.00.09 – теорія навчання.
 12. Железняк О. В. «Розвиток професійної компетентності педагога з гендерного виховання учнів», 2011 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 13. Бухнієва О. А. «Підготовка аспірантів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі», 2011 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 14. Полякова Г. П. «Деонтологічна підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі», 2011 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 15. Нагорна Н. В. «Формування педагогічної компетентності майбутнього практичного психолога в процесі професійної освіти», 2013 р., спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.
 16. Фрасинюк О. Р. «Підготовка майбутніх учителів до реалізації гендерного підходу в навчанні та вихованні старшокласників», 2013 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійноїосвіти.
 17. Авраменко Б.В. «Формування дидактичної культури майбутніх науково-педагогічних кадрів в умовах аспірантури», 2014 р. спеціальність 13.00.09 – теорія навчання.
 18. Романець В.М. «Формування професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури», 2014 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 19. Андрейкова І.Б. «Формування професіоналізму у майбутніх викладачів іноземних мов засобами педагогічного артистизму у процесі магістерської підготовки», 2015 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 20. Булгаков Р.Ю. «Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови на засадах мультикультурного підходу», 2015 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 21. Татарнікова А.А. «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту у процесі фахової підготовки», 2016 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 22. Шуппе Л.В. «Формування культурологічної компетентності бакалаврів романської філології у процесі фахової підготовки», 2018 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 23. Рожелюк І.В. «Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до моніторингової діяльності», 2019 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
 24. Подковирофф Н. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови до міжкультурної освіти, 2020 р., спеціальність 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти
 25. Колесниченко Н.Ю. «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти», 2015 р., спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Докторська дисертація).

З числа випускників аспірантури кафедри педагогіки, після отримання дипломів кандидатів педагогічних наук 4 особи (Железняк О.В., Нагорна Н.В., Павлова В.В., Рябенко М.І.) посіли посади доцентів кафедри педагогіки, що сприяло значному підвищенню якості її науково-педагогічного складу.

З нагоди святкування 155-річчя ОНУ ім. І.І. Мечникова, 60-річчя факультету РГФ та 60-річчя кафедри педагогіки, викладачі, заохочуючи магістрів спеціальності 011  Освітні, педагогічні науки та студентів різних факультетів університету, готуються до проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта дорослих в Україні та світі» (2 жовтня 2020 р., координатори: доц. Л.В.-В. Вейланде, проф. О.С. Цокур).

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ до 2024 р.

Оскільки з моменту свого заснування кафедра педагогіки завжди відігравала важливу роль у становленні вищої та професійно-педагогічної освіти на півдні України та перспективному розвитку теорії педагогіки вищої школи як самостійної галузі науки, то перспективи її подальшої просвітницької, науково-дослідницької, науково-методичної й інноваційно-педагогічної діяльності у третьому десятилітті ХХІ сторіччя повинні бути пов’язані з практичною реалізацією першочергових завдань, викликаних чинниками глобалізації, інтерналізації та євроінтеграції.

Враховуючи значущість відкриття у 2019 р. науково-дослідницької теми №201 «Освіта дорослих в Україні та світі» (0119U002443), кафедра педагогіки повинна спрямувати свої зусилля на вдосконалення результатів власних наукових розвідок викладачів та аспірантів щодо приведення стандартів неперервної освіти (формальної, неформальної, інформальної) у відповідність з європейськими критеріями та новими замовленнями української держави в аспекті підвищення професійної компетентності, мобільності й конкурентоспроможності дорослих на мінливому ринку праці, здатності до їх успішного працевлаштування й професійної самореалізації.

В контексті здійснення науково-дослідницької діяльності конкретизація здобутків кожного з етапів історичного розвитку освіти дорослих сприятиме:

 • встановленню провідних тенденцій та закономірностей, умов і факторів розвитку освіти дорослих в Україні та світі;
 • розкриттю сутності і структури освіти дорослих в Україні та світі;
 • співставленню традиційного та інноваційного досвіду організації освіти дорослих в Україні та світі;
 • узагальненню особливостей впровадження нових технологій навчання дорослих з врахуванням етапів їх акмеологічного розвитку.

В аспекті вдосконалення науково-методичної діяльності викладачів кафедри педагогіки перспективними є кроки, які сприятимуть:

 • вдосконаленню змісту робочих програм з педагогічних дисциплін на засадах компетентнісного, культурологічного та студентоцентрованого підходів, варіативності професійно-орієнтованих та творчих завдань для самостійно-дослідницької роботи студентів, магістрантів та аспірантів, конкретизації форм і методів контролю та самоконтролю академічних досягнень студентів;
 • створенню нових дидактичних та виховних технологій, спрямованих на розвиток професійно-педагогічної компетентності, системних, соціальних, інструментальних й індивідуальних компетенцій та професійно важливих якостей випускників університету як майбутніх викладачів;
 • вияву способів гуманізації процесу університетської педагогічної освіти шляхом розробки індивідуальних освітніх маршрутів студентів – майбутніх викладачів (бакалаврів, магістрів, аспірантів), нових методичних рекомендацій щодо організації їхньої навчально-пізнавальної та самостійно-дослідницької роботи з педагогіки та педагогіки вищої школи;
 • розробці нових практикумів і тренінгів з особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів та викладачів закладів вищої та неперервної освіти, а також відповідних майстер-класів для дорослих.

В аспекті активізації професійно-педагогічної діяльності викладачів кафедри педагогіки необхідно забезпечити:

 • подальшу інноватизацію змісту, форм і методів викладання педагогічних дисциплін з більш широким використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій, засобів активного, проблемного, контекстного та студентоцентрованого навчання, мультимедійної презентації та візуалізації;
 • розробку кожним викладачем власного електронного підручника з педагогічних дисциплін, які викладаються, та відповідного інструктивно-методичного забезпечення з врахуванням професійної спрямованості та спеціалізації діяльності випускників університету;
 • розробку повного науково-методичного та інформаційно-технологічного забезпечення самостійної та науково-дослідної роботи студентів, магістрантів та аспірантів з педагогічних дисциплін з конкретизацією засобів компетентнісного підходу щодо виміру успішності їх академічних досягнень (за загальнопрофесійними та фаховими компетенціями);
 • оновлення інструктивно-методичних матеріалів з педагогічної практики студентів та асистентської практики магістрів й аспірантів.

В аспекті активізації просвітницької та організаційно-педагогічної діяльності викладачів кафедри педагогіки необхідно забезпечити:

 • пошук більш гнучких форм і методів залучення студентів до педагогічних досліджень, участі у студентських науково-практичних конференціях, здійснюючи презентацію найбільш актуальних педагогічних проблем сьогодення;
 • активізацію діяльності педагогічно обдарованої студентської молоді, спрямовуючи її зусилля на участь у педагогічних олімпіадах та конкурсах студентських науково-дослідних робіт, зокрема, шляхом диференціювання форм нестандартних, творчих та пошуково-евристичних завдань, організації зустрічей з відомими педагогами-вченими;
 • вдосконалення індивідуальних та групових консультацій студентів;
 • більш активне залучення магістрантів та аспірантів університету до роботи з науково-педагогічними проектами та грантами, більш активного залучення їх до академічної мобільності й навчання у зарубіжних закладах освіти з метою набуття міжкультурних навичок і досвіду співпраці із зарубіжними колегами.

Контактна інформація

Кабінет 25, Французький бульвар 24/26, 65058, Одеса, Україна
Електронна пошта: каЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ped4

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6dd855b059d20347023151601034325
title_5f6dd855b069a18853785551601034325
title_5f6dd855b079516377609501601034325
Top