Надруковані статті

Надруковані статті:

 1. Александрова В.Г. Еліпсис у складному реченні сучасної англійської мови // Науковий вісник Херсонського держ.  ун-ту.  Серія «Лінгвістика». Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – Вип. 6. С. 194-199
 2. Александрова В.Г. Семантико-синтаксичне моделювання еліпсованого речення у сучасній англійській мові // Наукові записки  КДПУ ім.. В. Винниченка.-2008. –  №75(2). – С. 43-47
 3. Александрова В.Г. Гіпотактичний еліпсис у сучасній англійській мові // Нова філологія: Зб. наук.  пр. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – Вип. 32. –   С. 305-310
 4. Архіпова Н.П. Проблемні випадки структурної класифікації простого речення // “Наукові записки Міжнародного гуманітарного  університету”. Випуск 12. Частина І. Одеса, 2008 — с. 56-62
 5. Архіпова Н.П. Трактування простого  односкладного речення у зарубіжних лінгвістичних теоріях // Мова і культура. Випуск 10.        Том III (103). Київ, 2008 – с. 159-164
 6. Жаборюк О.А. Категорія стану в генезі та функціонуванні. Германо-слов'янські паралелі // Записки  з романо-германської  філології. - Одеса: Фенікс, 2008. - Вип. 20 (ювіл). - С. 33-39
 7. Жаборюк О.А.  Проблема психогенези  крізь призму  теорії логіко-граматичної  динаміки // “Наукові записки Міжнародного гуманітарного  університету”. Випуск 12. Частина І. Одеса, 2008 — с. 5-15
 8. Карпенко О.Ю.  Структура хрононімичного фрейму // Записки з ономастики: Збірник наукових праць. - Одеса: Асропринт, 2008 —  Вип. 11. - С. 111-119
 9. Карпенко О.Ю.  Людина та її ім'я // Записки  з романо-германської  філології. - Одеса: Фенікс, 2008. - Вип. 20 (ювіл). - С.48-53
 10. Карпенко О.Ю.   Хрематонімічний фрейм та фантазії ономастів навколо нього // Studia Slovakistica. – Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2008 – С. 169-176
 11. Коляда В.П. Контекстуальні особливості відображення категорії нереальності і// Вісник ЖДУ ім.. І. Франка, 2008 – Вип. 38. С. 133-137
 12. Коляда В.П. (у співав.) Смысловая структура высказывания и её сохранение в переводе // Наукові записки. - Випуск 75(5). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Виниченка, 2008. - С. 49-53
 13. Коляда В.П. (у співав.) Методологические основы методики  и их практическая реализация // Науковий вісник ПДУ ім. К.Д. Ушинського, № 11, 2008 - С. 88-99
 14. Лимаренко О. А. Морофологическая и семантическая стратификация предиктивной  синтаксемі в совнременном английском языке // Наукові записки. Випуск 75(2). - Кировоград — 2008. - С. 63-67
 15. Мойсеєнко Н.Г.  Суттєві комунікативні характеристики лексем  some та any у діалогічній єдності “питання-відповідь” у сучасній англійській мові // “Наукові записки Міжнародного гуманітарного  університету”. Випуск 12. Частина І. Одеса 2008 — с. 42-46
 16. Мойсеєнко Н.Г. Необхідність формування  лінгво-соціокультурної компетенції як найважливішої умови якісного іншомовного  спілкування // Науковий вісник ОДЕУ, 2008 — с. 220-224
 17. Морозова І.Б. Діахронічні зміни у поверхневій  структурі простого речення протягом  XVIII-XX ст. // Наукові записки міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2008. – Вип. 12. – С. 86-90
 18. Морозова І.Б. Формальный состав и коммуникативное значение эмотивных безглагольных предложений в английском языке // Сучасні дослідження  з іноземної філології. – Ужгород. 2008. – Вип.. 6. –         С. 503-507
 19. Панченко М.О. (у співав.) Смысловая структура высказывания и её сохранение в переводе // Наукові записки. - Випуск 75(5). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Виниченка, 2008. - С. 49-53
 20.  Панченко М.О. (у співав.) Методологические основы методики  и их практическая реализация // Науковий вісник ПДУ ім. К.Д. Ушинського, № 11, 2008 - С. 88-99
 21. Ткаченко Л.С. Прагматичні принципи організації безсполучникового зв’язку // Вісник Житомирського держ. ун-ту. ім. Івана  Франка, 2008. – Вип.. 38. – С. 221-224
 22. Ткаченко Л.С. Особенности организации  бессоюзных предложений с коммуникативными интродукторами в разговорной речи // Науков записки. – Випуск 75(3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченко, 2008. – 424 с.
 23. Хромченко О.В. Педагогічні  умови формування пізнавальних мотивів студентів // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського.– 2008.-№ 11. – С. 120-126
 24. Хромченко О.В. Самостійна робота як засіб формування творчих умінь студентів // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2008.-№ 12. –  С. 251-258
 25. Александрова В.Г. Еліпсис як симбіоз процесу і результату спрощення структури речення // Актуальні проблеми менатлінгвістики. – 2009. – С. 96-100
 26. Карпенко О.Ю. Фреймове групування космонімів // Studia slovakistica. – Ужгород: Вид-во Олександри Гаркуші, 2009 – С. 77-86
 27. Карпенко О.Ю. Про комсонімічний фрейм // Записки з ономастики. – Одеса: Астропринт, 2009. – Вип. 12. – С. 51-63
 28. Коляда В.П. (у співав.) Средства выражения нереальности в английском тексе // Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С.143-145
 29. Коляда В.П. (у співав.) Контекстуальные характеристики нереальности // Актуальны проблеми металінгвістики.  – Черкаси: Ант, 2009 – С. 106-111
 30. Лимаренко О.А.  Лінгвокогнітивна основа  контрадикторних відношень у синтаксисі сучасної англійської мови // Записки з романо-германської філології. – 2009. – Випуск 23. – С. 123-126
 31. Мойсеєнко Н.Г. Оптимізація шляхів формування соціолінгвістичної компетентності майбутніх фахівців з економіки у процесі викладання іноземної мови в економічному вузі // Науковий вісник ОДЕУ, 2009 — С. 215-220
 32. Морозова І.Б. Специфика синтактики художественного диалога в современном англоязычном детективе // Культура народов причерноморья. – 2009. - № 168. – С. 112-114
 33. Морозова І.Б. Выражение эмоций в речи на синтаксическом уровне простого предложения (на материале англоязычного художественного диалога) // Науковий вісник. – 2009. - № 5. – С. 56-60
 34. Панченко М.О. Фактори формування  процесуальної мотивації при оволодінні читанням на іноземній мові // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2009.-№ 1-2. –  С. 221-226
 35. Панченко М.О. (у співав.) Средства выражения нереальности в английском тексе // Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С.143-145
 36. Тумб рукаті О.Г. Семантико-синтаксические характеристики интервью (на материале английского языка) // Наукові записки. – Випуск 81(2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченко, 2009. – С. 320-323
 37. Хромченко О.В. Аналіз  зарубіжного досвіду організації самостійної роботи студентів // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2009.-№ 3. –  С. 144-150
 38. Хромченко О.В. Метод проектної технології як засіб навчання іноземних мов // Наукові записки. - Випуск 81(2). - Кіровоград: КДПУ ім. В. Виниченка, 2009. - С. 453-457
 39. Хромченко О.В. Педагогічні  умови формування творчих здібностей студентів // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2009.-№ 1-2. –  С. 231-237
 40. Хромченко О.В  Сутність феномена  «самостійна робота» у психолого-педагогічних джерелах // Наукові праці. – 2009. – Випуск 5 (155). – С. 339-344
 41. Александрова В.Г. Компаративні характеристики еліпсису і парцеляції в англійському реченні // Нова філологія. – 2010. – Вип. 37. С. 7-11
 42. Александрова В.Г. Роль і місце еліпсису в англійських народних загадках // Наукові записки. – Кіровоград, 2010. – Вип. 89(4). – С. 134-138
 43. Александрова В.Г. Когнітивно-комунікативні властивості еліптичного речення сучасної англійської мови // Лінгвістичні студії. – Донецьк: ДонНу, 2010. – Вип. 21. – С. 70-75
 44. Жаборюк О.А. (у співав.) The System of Past Tenses in English by A.K. Korsakov: Linguodidactic Interpretation // Наукові записки МГУ. – 2010. – Вип. 15. – С. 6-20
 45. Жаборюк О.А. (у співав.) Theoretical Heritage by A.K. Korsakov: Linguodidactic Interpretation (on the Material of the System of Past Tenses in English) // Записки з романо-германської  філології. – Одеса: Фенікс, 2010. – Вип. 25. – С. 259-273
 46. Жаборюк О.А. (у співав.) Though and Language, the Mechanism of Interaction (from the Viewpoint of the Theory of L ogico-Grammatical Dynamism) // Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2010. – С. 112-125
 47. Карпенко О.Ю. Хрононімічна трансонімізація топонімів // Записки з романо-германської  філології. – Одеса: Фенікс, 2010. – Вип. 25. – С. 116-121.
 48. Карпенко О.Ю. Слово об ученом. Юрий Александрович Карпенко. Ad memoriam // Вопросы ономастики. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2010. - № 1(8). – С. 168-169
 49. Коляда В.П. (у співав.) Расширение объема непроизвольного запоминания и овладения иноязычной речью детьми младшего возраста. Частина І. // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2010. - № 1 –  С. 47-54
 50. Коляда В.П. (у співав.) Ядерні компоненти поля нереальності в англійській мові // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2010. – Вип. 11. – С. 209-213
 51. Лимаренко О.А. Предикативна організація контрадикторного  речення в сучасній англійській мові // Матеріали IX Міжнародної наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». – Харьків, 2010. – С. 164-167
 52. Лимаренко О.А. Функціонально-семантичне поле допустовості в синтаксисі сучасної англійської мови // Наукові записки. – Кіровоград, 2010. – С. 183-187
 53. Мойсеєнко Н.Г. Частиномовний статус лексем few та so у сучасній англійській мові: постановка проблеми // Наукові записки МГУ. – 2010. – Вип. 15. – С. 122-128
 54. Морозова І.Б. (у співав.) Языковая форма обращения как способ достижения эффективности сообщения // Наукові записки МГУ. – 2010. – Вип. 15. – С. 128-133
 55. Морозова І.Б. Применение принципов гештальт-анализа в синтаксических исследованиях (на материале английского языка) // Записки з романо-германської  філології. – Одеса: Фенікс, 2010. – Вип. 25. – С. 164-172
 56. Панченко М.О. (у співав.) Расширение объема непроизвольного запоминания и овладения иноязычной речью детьми младшего возраста. Частина ІІ. // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2010. - № 1 –  С. 47-54
 57. Панченко М.О. (у співав.) Расширение объема непроизвольного запоминания и овладения иноязычной речью детьми младшего возраста. Частина І. // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2010. - № 1 –  С. 47-54
 58. Хромченко О.В. Аналіз  зарубіжного досвіду організації самостійної роботи студентів // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2009.-№ 3. –  С. 144-150
 59. Яцишина Н.В. Граматична природа англійського означеного та неозначеного артиклів: постановка проблеми // Наукові записки МГУ. – 2010. – Вип. 15. – С. 215-218
 60. Домброван Т.І. The Semantics of Modern English Personal Names of Celtic origin // Записки з ономастики. – Вип. 14. – Одеса: Астропринт, 2011. – С. 57-71.
 61. Домброван Т.І. Діахронічна лінгвістика: статус, задачі та основний понятійний і термінологічний апарат // Сучасні дослідження з іноземної філології: Зб. наук. Праць. – Вип. 9. – Ужгород: «Графіка», 2011. – с. 162-168
 62. Домброван Т.І. Актуалізація синергетичного підходу  в сучасних лінгвістичних дослідженнях //Записки з романо-германської філології. – Вип. 26. – Одеса: Фенікс, 2011. – с. 51-58
 63. Домброван Т.І. Грамматикализация в контексте лингвосинергетики //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Вип. 6. – Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – с. 75-79
 64. Домброван Т.И. История языка как объект синергетического анализа:К
  постановке проблемы// Вісник ХНУ. - 2011. - № 973.- С.30-34
 65. Карпенко О.Ю. Ономастика і освітній процес // Вісник Прикарпатського національного університету: Філологія. Вип. XXXIX-XXXI. – Івано-Франківськ, 2011. – C. 55-57.
 66. Карпенко О.Ю. (у співав.) Інвективні сайт оніми // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2011. - № 13 –  С. 145-152
 67. Карпенко О.Ю. De-onymization process // Записки з ономастики = Opera in onomastica : збірник наукових праць / ред. кол.: Ю.О. Карпенко  (від. ред.) [та ін..]. – Одеса: Астропринт, 2011. – Вип. 14 – С. 90-97
 68. Коляда В.П. (у співав.) Розширення світогляду і формування громадянської позиції учнів при проведенні проектної роботи в старшій школі // Науковий вісник ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського. – Одеса: 2011. – № 5. – С. 64-73.
 69. Коляда В.П. Прагматический подход к изучению полипредикативных бессоюзных предложений // Матеріали Х Міжнародної наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація.». – Харків, 2011. –  С. 49-52
 70. Коляда В.П. (у співав.) Розщирення світогляду і формування громадянської позиції учнів при проведенні проектної роботи в старшій школі // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2011. - № 5-6 –  С. 64-73
 71. Мойсеєнко Н.Г. Основні принципи методики викладання граматики іноземної мови в економічному вищому навчальному закладі // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців: економіка, політологія, історія. – Одеса: 2011. –№ 12(137). – С. 250-257.
 72. Морозова И. Б. Явление речевой мимикрии в английском художественном диалоге // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць / наук. ред. Левицький В. В. − Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. − Вип. 551-552 : Германська філологія. − С. 115-127.
 73. Морозова И. Б. Структурно-синтаксический прототип минимального сообщения в германских языках // Проблеми зіставної семантики. – Київ, 2011. − С. 122-130.
 74. Морозова И. Б. Грамматическая сущность термина "осложненное предложение" в современном английском языке // Вісник Харківського державного університету. Романо-германська філологія. – 2011. – С. 166-173.
 75. Морозова И. Б. Психо-емотивний вплив сучасної англомовної поп-пісні на аудиторію: синтаксичні чинники / И. Б. Морозова, Е. А. Пожарицкая // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. редактор А.Н. Рудяков. − №2. Том №2. − Симферополь, 2011. − С. 77-79.
 76. Морозова И. Б. (у співав.) Психо-емотивний вплив сучасної англомовної поп-пісні на аудиторію: синтаксичні чинники // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. редактор А.Н. Рудяков. − №2. Том №2. − Симферополь, 2011. − С. 77-79.
 77. Панченко М.О. (у співав.) Розширення світогляду і формування громадянської позиції учнів при проведенні проектної роботи в старшій школі // Науковий вісник ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського. – Одеса: 2011. – № 5. – С. 64-73.
 78. Панченко М.О. (у співав.) Презентація/захист проекту "Outlоok for Nuclear Power after Fukushima's Tragedy" // Науковий вісник ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського. – Одеса: 2011. – № 5. – С. 48-56.
 79. Панченко М.О. (у співав.) Розщирення світогляду і формування громадянської позиції учнів при проведенні проектної роботи в старшій школі // Науковий вісник ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – 2011. - № 5-6 –  С. 64-73
 80. Пожарицька О.О. Синтаксическая спецификация концепта в лингвистике // Методи лінгвістичних досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – С. 164-168.
 81. Пожарицька О.О. (у співав.) Психо-емотивний вплив сучасної англомовної поп-пісні на аудиторію: синтаксичні чинники // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. редактор А.Н. Рудяков. − №2. Том №2. − Симферополь, 2011. − С. 77-79.
 82. Долбіна К.Д. Мотиваційна структура україномовного зоонімікону // Мова. - №. 17. – Одеса: Астропринт, 2012. – С. 128-131.
 83. Долбіна К.Д. Аналіз мотиваційної структури україномовного та російськомовного зооніміконів // Науковий вісник Південноукраїнського університету ім. К.Д. Ушинського.-2012.- № 14.-С. 104-109.
 84. Домброван Т.І. Эволюция языка сквозь призму параметров управления // Записки з романо-германської філології. – Вип. 28. – Одеса: КП ОМД, 2012. – С. 35-43.
 85. Домброван Т.І. Фактальный принцип организации языковой мегасистемы // Нова філологія. – Запоріжжя, 2012. – № 54. – С. 161-165.
 86. Жаборюк О.А. Проблема онтогенези крізь призму теорії логіко-граматичної динаміки (домовленнєвий період) // Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2012. – Вип. 4. – С. 23-30. – у співав.
 87. Лимаренко О.А. Комунікативний аспект контрадикторних висловлень в сучасній англійській мові // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 105 (2). – С. 357-362.
 88. Лимаренко О.А. Зв'язкові засоби в складному реченні як предикати вищого рівня абстракції // Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька аккадемія", 2012. – Вип. 26. – С. 169-172.
 89. Лимаренко О. Синтаксична деривація в контрадикторному реченні: інтенсивний тип // Мова. – Одеса: Астропринт, 2012. – № 17. – С. 193-197. – у співав.
 90. Лимаренко О.А. Градація каузальних відношень у функціонально-семантичному полі контрадикторності // Записки з романо-германської філології. – Вип. 28. – Одеса: КП ОМД, 2012.  – С. 74-89.
 91. Мойсеєнко Н. Г. Функціонально-семантичні характеристики лексем some та any у сучасній англійській мові // Наукові записки. Серія "Філологічна". –  Вип. 24. – Острог: Видавництво Національного університе­ту "Острозька академія",  2012. –  С. 210 - 211.
 92. Мойсеєнко Н. Г. Особливості організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей у ході викладання іноземної мови професійного спрямування // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. –  Вип. 16. –  Одеса: Міжнар. гуманіт. ун-т, 2012. –  С. 277 - 280. – у співав.
 93. Мойсеєнко Н. Г. Деякі засоби оптимізації та інтенсифікації методів розвитку навичок письмового мовлення та читання оригінального тексту професійної спрямованості у курсі вивчення іноземної мови в економічному ВНЗ // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. – Ч. 1. – Суми: Сумський державний університет, 2012.– С. 166 - 172. – у співав.
 94. Мойсеєнко Н. Г. Особливості функціонування лексем such та so у сучасній англійській мові. // Мова. - Вип. 18. - Одеса: Астропринт, 2012. -  С. 123 - 127.
 95. Мойсеенко Н. Г. Особенности семантики местоимения и существительного в современном английском языке. // Нова філологія. - Вип. 53. - Запоріжжя: 2012. - С. 116 - 119.
 96. Мойсеенко Н. Г. Семантики местоимения и существительного в современном английском языке. // Вестник Казахского университета экономики и финансов № 3 - 4. - Астана: Издательство Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, 2011. - С. 132 - 136  
 97. Мойсеєнко Н. Г., Сізова Л. В. Оптимізація шляхів формування соціолінгвістичної компетенції студентів-іноземців у процесі викладання російської мови як іноземної. // Актуальні проблеми навчання іноземних студентів на сучасному етапі. - Суми: Сумський державний університет, 2012 - С. 135 - 140.
 98. Морозова І. Б. Речевое поведение персонажной личности сквозь призму ее социальной принадлежности (на материале современного английского романа) // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво  Національного університету «Острозька академія»». – Вип. 26. – Острог, 2012. – С. 224-229.
 99. Морозова І. Б. Коммуникативно- прагматическая роль авторской ремарки в художественном диалоге // Мова. – Одеса: Астропринт. – № 17. – С. 36-42.
 100. Насакіна С.В. Ономастические особенности рекламных текстов // Записки з ономастики. – Одеса: Астропринт, 2012. – Вип.15. – С.99-107. 
 101. Образцова О.В. Предикативность как конституиирующий признак предложения-высказывания // Наукові записки міжнародного гуманітарного університету. – Збірник наукових праць. – Випуск 16,  Одеса: Міжнар. гуманіт. ун-т, 2012. – С. 286 - 289.
 102. Панченко М.О. Коляда В.П. Продуктивный и рецептивный аспект обучения словообразованию // Науковий вісник ПУНПУ ім. К.Д. Ушинського. –  2012. –  № 3-4. – С. 42-50.
 103. Пожарицька О.О. Концептуальная интерпретация синтаксических структур персожнажной речи (на материале американского вестерна) // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво  Національного університету «Острозька академія»». – Вип. 26. – Острог, 2012. – С. 270-272
 104. Пожарицька О.О. Мовлення негативного героя: комунікативний аспект (на матеріалі американського вестерну) // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – № 52. – С. 154-158.
 105. Серебрякова В.В. Специфіка функціонування поетонімів на позначення головної героїні роману С.Мейер «Twilight» // Записки з ономастики. – Одеса: Астропринт, 2012. – Вип.15. – С. 140-147. 
 106. Стрельчук В.І. Складносурядне речення в сучасній англійській мові: до теорії питання // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Вип. 3. – Одеса, 2012. – С. 43 – 46.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ade7b984219e17754593961524530072
title_5ade7b98422b521354113611524530072
title_5ade7b98423c73144887421524530072
title_5ade7b98424d920055804081524530072
Top