Кафедра граматики англійської мови

Інформація оновлена 10.10.2016

Кафедра граматики англійської мови

Завідувач кафедри − Олена Юріївна Карпенко, 

доктор філологічних наук, професор

 

Штат кафедри

 

 

 • професори, доктори філологічних наук: 3
 • доценти, доктори філологічних наук: 1
 • доценти, кандидати філологічних та педагогічних  наук: 4
 • старші викладачі, кандидати філологічних наук: 1
 • викладачі, кандидати філологічних наук: 1
 • старші викладачі: 2
 • викладачі: 1
 • старший лаборант: 1
 
На кафедрі граматики англійської мови відкрита аспірантура за спеціальностями 10.02.04 − германські мови та 10.02.15 – загальне мовознавство, де на даному етапі навчаються 2 аспіранти та 3 здобувача.

Загальна характеристика

Кафедра  граматики  англійської мови була  заснована у 1963 р. видатним лінгвістом, доктором  філологічних  наук, професором Андрієм Костянтиновичем Корсаковим, який очолював її понад 30 років. Завдяки його зусиллям кафедра граматики стала справжнім центром лінгвістичної науки, «майстернею» підготовки  кваліфікованих вчених та викладачів. Під  керівництвом  професора А.К. Корсакова  було  підготовлено та успішно захищено понад  30  кандидатських  та 1 докторська дисертація. Професор Корсаков є автором понад 500 праць, зокрема таких фундаментальних розробок, як  «The Use of Tenses in Modern English» та «Foundations of  Modern  English  Grammar». У 2000 році  Кембриджський  університет  назвав  А.К. Корсакова  одним з 20 найкращих лінгвістів тисячоліття. З початку існування кафедри тут працювали такі талановиті викладачі як доцент М.С.Латушкіна, доцент Д.В.Малявін, доцент В.М.Анікіна, ст. викладач В.Є.Кудринський, ст. викладач А.О.Зинов’єва, ст. викладач Л.П. Коробков та інші.
 
З 1989 по 2008 р. кафедрою керувала кандидат  філологічних  наук, доцент Вікторія Петрівна Коляда, автор понад 150 наукових праць, навчальних посібників та методичних розробок, зокрема посібників «Синтаксичний аналіз складного речення» та  «Methodology of Teaching Foreign Languages». За видатні заслуги у педагогічній діяльності В.П.Коляда нагороджена у 2010 р. відзнакою «Відмінник освіти України».
 
З 2008 р. кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Олена Юріївна Карпенко, яка є автором понад 90 наукових праць, зокрема монографії «Проблематика когнітивної ономастики» та навчального посібника з грифом МОН «Когнітивна ономастика». Професор Карпенко розробила новий напрям вивчення власних назв — когнітивну ономастику. Коло наукових зацікавлень обіймає трансформацію онімів у мовній ментальності, структуру ментального лексикону, питання психолінгвістики та літературної ономастики. Під її керівництвом було захищено шість кандидатських дисертацій, троє аспірантів та двоє здобувачів продовжують працювати над своїми дослідженнями. О.Ю.Карпенко є членом Української ономастичної комісії Національної академії наук України, а також американського наукового суспільства The American Names Society, міжнародної ономастичної комісії ICOS та Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.
 
Навчальна діяльність кафедри полягає у підготовці фахівців за кількома напрямками. Передусім, це навчання студентів факультету романо-германської філології, майбутніх викладачів англійської та іспанської мов і перекладачів. Професори, доценти, викладачі кафедри навчають їх майстерному володінню сучасною англійською мовою, а також вводять студентів у науково-філологічний світ, знайомлячи їх з теоретичними курсами вступу до романо-германської філології, історії мови, теоретичної граматики та ін. Професори та доценти кафедри пропонують студентам цілу низку спецкурсів за найактуальнішою тематикою. Методи та матеріали, що використовуються в педагогічному процесі, засновані на сучасних та традиційних українських і закордонних підходах.
Викладачі кафедри також здійснюють керування педагогічною практикою та забезпечують наукове керівництво при написанні курсових, бакалаврських, магістерських та дипломних робіт. Ми допомагаємо нашим студентам оволодіти англійською мовою в усіх її аспектах.

Навчальна діяльність

На базі результатів науково-дослідної роботи викладаються наступні спеціальні теоретичні курси:
 
 • Просте речення сучасної аглійської мови
 • Сучасні граматичні течії
 • Основні граматичні категорії англійського дієслова
 • Проблематика когнітивної ономастики
 • Синтаксичні комплекси
 • Прагматика. Мовленнєві акти
 • Синтаксична структура з інклюзивними  підрядними реченнями у сучасній англійській мові
 • Ефективність діалогічного спілкування
 
Окрім спецкурсів, викладачі кафедри викладають наступні теоретичні навчальні дисципліни:
 
 • Теоретична граматика англійської мови
 • Актуальні проблеми германістики
 • Історія англійської мови
 • Вступ до спецфілології
 • Порівняльна граматика
 • Теорія та практика перекладу
 • Методика викладання іноземної мови
 • Методика виховної роботи
Всі викладачі кафедри викладають практичну граматику англійської мови  та другу іноземну мову.

Наукова діяльність

Науково-дослідницькі теми кафедри – «Дискурсивно-когнітивні аспекти дослідження семантики та функціонування граматичних категорій в германських мовах» (держномер 0107V010632, 2007-2011 рр.), науковий керівник к.ф.н., доцент Коляда В.П.; «Когнітивно-дискурсивна категоризація різнорівневих мовних й мовленнєвих явищ в синхронії та діахронії»  (держномер0113U002692, 2013- 2017 рр.), науковий керівник д.ф.н, проф. Карпенко О.Ю. В рамках науково-дослідницької теми виконавці видають статті, тези, монографії, посібники, апробують результати своїх досліджень на конференціях у нашій країні та за кордоном, а також захищені докторська та кандидатські дисертації.
 
Крім того, професори кафедри беруть участь у роботі спеціалізованих рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій в Одесі (Жаборюк О.А., Карпенко О.Ю., Морозова І.Б.), Києві (Карпенко О.Ю.).
 
Професори кафедри є членами багатьох редакційних колегій періодичних філологічних видань. Карпенко О.Ю. є головним редактором фахового збірника наукових  праць «Записки з ономастики».
На кафедрі щорічно проводяться студентські наукові конференції та звітні конференції професорсько-викладацького складу, присвячені сучасним лінгвістичним проблемам.

Підготовка кадрів

В період з 2003 по 2013 рр. захистили кандидатські дисертації:
 
2008 р. −  Александрова В.Г. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові (10.02.04 – германські мови);
2010 р. – Лимаренко О.А. Контрадикторні відношення у складному реченні в сучасній англійській мові (10.02.04 – германські мови);
2010 р. – Архіпова Н.П. Когнітивно-комунікативний аспект простого речення (10.02.04 – германські мови);
2010 р. – Неклесова В.Ю. Когнітивна природа власних назв на позначення часу (10.02.15 – загальне мовознавство);
2012 р. – Ткаченко Г.В. Англомовні хрематоніми як лінгвокогнітивні феномени картини світу  (10.02.04 – германські мови).
2014 р. – Долбіна К.Д. Когнітивні аспекти функціонування зоонімних пропріальних одиниць (10.02.15 – загальне мовознавство);
2014 р. – Насакіна С.В. Структура та  функціональне навантаження власних назв у рекламних текстах фамацевтичних препаратів (10.02.15 – загальне мовознавство);
2014 р. – Пожарицька О.О. Авторський концепт позитивності у мовленнєвому портреті головного героя: комунікативно-парадигматичний аналіз (на матеріалі англомовних романів жанру «вестерн») (10.02.04 – германські мови).
2014 р. – Абрамова Є.Ю. Граматична організація та комунікативна сутність компліменту в англомовному художньому діалозі (10.02.04 – германські мови).
2014 р. – Дідур Ю.І. Особливості функціонування ергонімів у мові, мовленні та ментальному лексиконі (в українській, англійській та російській моваї) (10.02.15 – загальне мовознавство);
 
Захистили докторські дисертації:
 
2010 р. – Морозова І.Б. Таксономія елементарних комунікативних одиниць в сучасній англійській мові (10.02.04 – германські мови).
2014 р. - Домброван Т.І. Синергетична модель розвитку англійської мови (10.02.04 – германські мови).

Міжнародна діяльність

Протягом 1991-2004 років викладачі кафедри здійснювали відрядження по обміну викладачами у Шотландію (St. Andrew’s University):
 
 • Домброван Т.І. – 1995
 • Жук В.А. – 1993
 •  
Інші міжнародні  відрядження:
 
 • Карпенко О.Ю. – 2011, Італія, Флоренція; 2013, Великобританія, Глазго.
 • Морозова І.Б. – 2013, Великобританія , Брістоль; 2013, Росія, Москва; 2014, Великобританія, Кентербері; 2015, Великобританія, Брайтон; 2016, Великобританія, Манчестер.
 • Пожарицька О.О. –  2013, Великобританія, Брістоль; 2013, Росія, Москва; 2014, Великобританія, Кентербері; 2015, Великобританія, Брайтон; 2016, Великобританія, Манчестер.
 
Крім того, викладачі кафедри є членами міжнародних наукових організацій:
 
Карпенко О.Ю. є членом американського наукового суспільства The American Names Society та міжнародної ономастичної комісії ICOS.
Морозова І.Б. є членом британської асоціації прикладної лінгвістики BAAL та Міжнародної спілки гештальтістів International Gestalt Society.
Зараз на кафедрі працює, проводить практичні заняття з розмовної практики англійської мови і бере участь в засіданнях науково-популярного гуртка Grammar Club носій англійської мови стипендіат програми Fulbright Джек Марголін (вересень 2016 - червень 2017; куратор − к.ф.н., доц. Пожарицька О.О.).

Наша адреса

Аудиторія 131, Французький бульвар 24/26
65058 Одеса Україна
Tel. +38 (048) 776 11 15

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ab5ed588d94020764622011521872216
title_5ab5ed588db1a4713625281521872216
title_5ab5ed588dc343609433091521872216
title_5ab5ed588dd4c18625884711521872216
Top