Участь викладачів кафедри у проектах міжнародних організацій (British Council, Goethe-Institut)

 • Співробітництво кафедри іноземних мов природничих факультетів з Британською Радою

  Проект «Англійська мова для університетів» впроваджений Британською Радою за підтримки МОН України стартував у Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова у 2015.

  Мета проекту:

  • досягнення трансформаційних змін у рівні володіння англійською мовою в провідних українських університетах як професорсько-викладацького складу університету, так і випускників бакалавриату (В2, рівень CEFR), магістратури (В2, рівень CEFR) та аспірантури (С1, рівень CEFR);
  • удосконалення методології та методів викладання англійської мови на рівні університетів через неперервний професійний розвиток як викладачів англійської мови, та і викладачів фахових дисциплін англійською;
  • вдосконалення навчальних планів і програм «Англійська мова за професійним / академічним та професійно-академічним спрямуванням»;
  • розробка технік оцінювання результатів успішності як навчання, так і викладання;
  • формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей у рамках викладання та вивчення англійської мови;
  • регулярне оновлення та вдосконалення методики викладання;
  • залучення науково-викладацького, аспірантського та студентського складу університетів до ефективної співпраці у програмах міжнародного обміну з європейськими університетами;
  • підвищення автономності і відповідальності бакалаврів/магістрів/аспірантів, тобто їх здатності самостійно виконувати завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності;
  • підвищення лінгвокультурологічного рівня студентів/ магістрів/аспірантів задля подальшого забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;
  • спрямування результатів проекту на користь суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу українських університетів.

  Результати та рекомендації об’ємного та інтенсивного дослідження, проведеного Британською Радою за підтримки Міністерства освіти і науки України щодо ролі та статусу англійської мови в п’ятнадцятьох вищих навчальних закладах України у рамках проекту «Англійська мова для університетів» представлені на сайті Британської Ради.

  У межах цього проекту 6 викладачів кафедри (див. Таблиця 1) взяли участь у тренінгах та симпозіумах Британської Ради:

  • Англійська мова за академічним спрямуванням (EAP, English for Academic Purposes);
  • Англійська мова за професійним спрямуванням (ESP, English for Specific Purposes);
  • Розробка модулів програми “Англійська мова за професійним спрямуванням” (ESP Modules Design);
  • Спостереження та дослідження роботи викладача в аудиторії (Classes Observation and Feedback);
  • Курс підготовки сертифікованих тренерів Британської Ради в Україні;
  • CiVELT (три цикли):
  1. CiVELT 1 (розуміння професійних потреб тих, хто вивчає мову; визначення основних джерел інформації при аналізі професійних потреб; розуміння важливості мотивації та вплив демотивації на аудиторію; створення позитивної атмосфери впродовж навчання; використання професійних контекстів як ресурсів);
  2. CiVELT 2 (розуміння сфери діяльності майбутніх фахівців з точки зору використання мови; викладання граматики та лексики; застосування функціональної мови у навчанні; впровадження сучасних підходів до формування навичок говоріння, читання, аудіювання та письма);
  3. CiVELT 3 (розробка робочої програми; презентація нового мовного матеріалу; помилки і методика їх виправлення; робота з контентом; тестування і оцінювання; практика викладання в аудиторії; визначення ефективності курсу і його корегування; безперервний професійний розвиток).Participation of Department staff in the British Council in Ukraine trainings, seminars, workshops and symposia

  Викладачі

  кафедри

  Тренінги, семінари, симпозіуми 

  Британської Ради

  Сертифікати

  1.

  Румянцева

  Олена

  Анатоліївна

  1. 72-hour ESP Teacher Development course (Summer school, Kyiv, 28 June -11 July, 2015);

  Certificate

  2. 35-hour ESP Course Module Design Training (Kyiv, 01-05 February, 2016);

  Certificate

  3. English for Academics course (Kyiv, 29 February – 03 March, 2016; 06-08 June, 2016);

  Certificate

  4. ‘ESP: Planning for Success’ Symposium (Kyiv, 16-18 February);

  Certificate

  5. ‘Impact of the English for Universities Project on the Internationalisation of Ukrainian Universities’ National Symposium (Kyiv, 07-09 December, 2017);

  Certificate

  6. 10-hour British Council professional development module ‘Observation and Feedback’ (Kyiv, 07-09 December, 2017).

  Certificate

  2.

  Григораш Вікторія Сергіївна

  1. 35-hour CiVELT (English for Specific Purposes) (Kyiv, 04 July 2015 – 11 July 2015 )

  Certificate

  2. 35-hour EAP course (English for Academic Purposes) (Kyiv, 10 January-16 January 2016 )

  Certificate

  3. ‘Professional Award in Teacher Development’ assessment training (Kyiv, 22 November– 02 December 2016)

  Certificate

  4. ESP course (teacher trainer) (Kyiv, 04 July 2015 – 11 July 2015)

  Certificate

  3.

  Долбіна Карине Давидовна

  35-hour CiVELT (English for Specific Purposes) (Kyiv, 04 July 2015 – 11 July 2015)

  Certificate

  4.

  Сидорук

  Ольга

  Юріївна

  71 — hour ESP Teacher Development course (Winter school 19-24 February 2018 in Lviv, Summer school 1-6 July 2018 in Kyiv)

  Certificate

  5.

  Ульянова Вікторія Олегівна

  114-hour ESP Teacher Development course (Summer school, 14-19 July 2017, Kyiv; Winter school, 19-24 February 2018, Lviv; Summer school, 7-13 July 2018,  Kyiv)

  Certificate

  6.

  Добровольська Діана Михайлівна

  35-hour ESP Teacher Development course (Kyiv, 11-15 January, 2016)

  Certificate

   Таблиця 1. Участь викладачів кафедри у тренінгах Британської Ради (2015-2018) 

  Окрім того, до тренінгів Британської Ради “Англійська мова як засіб викладання фахової дисципліни” (EMI, English as a Medium of Instruction) було залучено провідних фахівців факультетів природничих та точних наук, що викладають або спроможні викладати англійською фахові дисципліни.

  Участь кафедри у тренінгах та семінарах Британської Ради

  Результати співпраці з Британською Радою за проектом «Англійська мова для університетів»

  1. Професійний розвиток викладачів кафедри іноземних мов природничих факультетів та їх діяльність у межах проекту було спрямовано на:

  • підвищення обізнаності про міжнародні стандарти у викладанні і рівня володіння іноземною мовою згідно із вимогами Загальноєвропейських рекомендацій;
  • постійний розвиток компетентності викладачів і вдосконалення методик викладання;
  • інноваційні зміни в методиці викладання англійської мови з традиційного на студентоцентрованій підхід, спрямований на поглиблення практичних знань студентів,
  • на посилення компетентнісної складової навчання, що дасть студентам можливість отримати найкраще місце на ринку праці, задовольняючи тим самим актуальних потреб як випускників університету, так і роботодавців;
  • ознайомлення з матеріалами та рекомендаціями дослідження здійсненого Британською Радою в Україні: Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови: Проект «Англійська мова для університетів» / Род Болайто та Річард Вест2;
  • дисемінація отриманих на тренінгах знань (проведення презентацій, семінарів, відкритих практичних занять та лекцій з впровадженням інновацій) відповідно до контракту з Британською Радою в Україні;
  • розробка, пілотування та моніторинг результатів імплементації Модульних навчальних програм (МНП) з англійської мови професійного спрямування (ESP) на всіх факультетах ОНУ імені І.І. Мечникова для студентів бакалаврату;
  • розробка та пілотування Модульних навчальних програм (МНП) з англійської мови професійного та академічного спрямування (ESAP) на факультетах природничих та точних наук ОНУ імені І.І. Мечникова для студентів магістратури;
  • розробка програми «Англійська мова академічного спрямування: Академічне письмо» для аспірантів університету, її пілотування та моніторинг результатів;
  • розміщення МНП з англійської мови за професійним спрямуванням на веб-сайті кафедри, та сайтах факультетів природничих і точних наук;
  • обговорення результатів імплементації викладання та навчання за МНП у виступах на конференціях, наукових публікаціях тощо;
  • впровадження портфоліо студента у навчальних процес з метою: по-перше, надати більш автономії на всіх рівнях вивчення іноземної мови; по-друге,
  • удосконалити компетентність студентів бакалаврату, магістратури та аспірантури; по-третє, використовувати портфоліо як невід’ємний складник оцінювання і аналізу професійного та академічного зростання студентів та аспірантів.

  2. Співробітництво з викладачами факультетів природничих та точних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

  У рамках співробітництва було здійснено:

  • проведення оцінювання потреб та тестування рівня володіння англійською викладачів, що читають лекції з фахових дисциплін англійською;
  • викладання курсу “English for Academics” для професорсько-викладацького складу ОНУ імені І.І. Мечникова на основі існуючих в університеті з 2015 року курсів іноземних мов за професійним спрямуванням;
  • 32 викладача ОНУ імені І.І. Мечникова, в тому числі 15 викладачів факультетів точних і природничих наук, успішно завершили річний курс навчання «Академічний англійська мова для професорсько-викладацького складу» і отримали сертифікат про підвищення кваліфікації (тренери: доц. О. А. Румянцева – факультети природничих та точних наук;  доц. І. Ю. Онищук – факультети гуманітарних наук)

  Нагородження викладачів фахових дисциплін, що викладають англійською

  3. Науково-методична робота у межах проекту Британської Ради

  • зосередження наукових інтересів викладачів кафедри на питаннях сучасної методики викладання іноземної мови за професійним/ академічним спрямуванням;
  • щорічне проведення Всеукраїнських науково-практичних інтернет-конференцій з питань методики викладання іноземної мови «Дослідження та впровадження в
  • начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови».

  Конференція передбачає інтернет-публікацію та обговорення матеріалів за наступними категоріями:

  1. Новітні методики викладання іноземної мови академічного та професійного спрямування у ВНЗ згідно з : проблеми та перспективи.
  2. Професійний дискурс у лінгвокогнитивному, лінгвопрагматичному та лінгвокультурологічному аспектах.
  3. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства спеціальної, академічної та наукової літератури.
  4. Проблеми міжкультурної комунікації, культурної та мовної варіативності в сучасному світі.
  5. Інноваційні методи активізації діяльності студентів на практичних заняттях з іноземної мови.
  6. Організація, структура і наповнення навчальних програм «Іноземна мова професійного та академічного спрямування».
  7. Проблеми викладання іноземної мови з урахуванням професійних потреб студентів ВНЗ.

  організація та проведення у співпраці з викладачами фахових дисциплін Щорічної загальноуніверситетської студентської науково-практичної конференції, матеріали якої представлені в електронному форматі на сайті кафедри: http://lingvo.onu.edu.ua/category/konferentsii-studentiv/

  Щорічна загальноуніверситетська студентська науково-практична конференція

  4. Співробітництво із студентами факультетів природничих та точних наук

  Відповідно до опитування, що проводиться кожного семестру, студенти:

  • повідомляють про задоволення новим підходом до навчання та викладання англійської мови спеціального спрямування;
  • зацікавлені в більш функціональному вивченні мови;
  • виявляють великий інтерес до завдань на основі нових форм навчання (ролеві ігри, проектні роботи, симуляції, презентації);
  • вважають, що впровадження інноваційних методів викладання спільно зі складанням портфоліо, по-перше, посилить взаєморозуміння між студентами і викладачами; по-друге, надасть студентам більш зрозумілі критерії оцінки і більше шансів отримати вищий бал.

  16

  Имплементация инновационных форм обучения в студенческих группах

  Диссеминации знаний в рамках работы проекта

 • Участь викладачів кафедри іноземних мов природничих факультетів у семінарах по підвищенню кваліфікації в Goethe-Institut

  Краєзнавство, методика і дидактика, розширення мовної компетенції – Goethe-Institut пропонує викладачам ВНЗ та вчителям німецької мови широкий спектр можливостей для продовження освіти та підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації вчителів німецької мови є одним з пріоритетних завдань Goethe-Institut. Викладачі ВНЗ та вчителі шкіл України мають можливість ознайомитися з актуальними тенденціями у галузі  методики / дидактики викладання німецької мови як іноземної. Всі заходи з підвищення кваліфікації проводяться мультиплікаторами Goethe-Institut. Це компетентні та активні викладачі німецької мови, які за дорученням Goethe-Institut проводять семінари з методики / дидактики викладання німецької мови як іноземної у різних форматах: очні тренінги, онлайн-курси та у форматі Blended Learning (дистанційне навчання у поєднанні з очними семінарами).

  У 2018 році розпочалась сучасна програма навчання мультиплікаторів (Multiplikatorenausbildung), яка триватиме до осені 2020 року. Це знайомство з найсучаснішим розробками у галузі методики та дидактики викладання німецької мови як іноземної на основі інноваційної програми DLL, а також з дидактикою семінарів та роботою онлайн-тьютора у галузі освіти для  дорослих.

  Програма навчання розроблена у форматі змішаного навчання (Blended Learning) та передбачає участь в очних тренінгах та онлайн-фазах. У 2020 році планується проведення семінару у Німеччині, який має на меті поглибити здобуті   знання   та   навички. Після успішного завершення навчання учасникик отримають сертифікат від Goethe-Institut, який дає право проводити заходи з підвищення кваліфікації для вчителів у різноманітних форматах (очні тренінги, онлайн-курси та у форматі Blended Learning (дистанційне навчання у поєднанні з очними семінарами) за дорученням Goethe-Institut.

  Таблиця: участь викладачів кафедри у тренінгах, семінарах, симпозіумах в Goethe-Institut

  Викладачі кафедри

  Тренінги, семінари, симпозіуми в Goethe-Institut

  Кількість годин

  Сертифікати

  Васильченко 

  Олена Германівна

  1.Multiplikatorenausbildung

  (2018-2020)

     

  Ausbildung für Multiplikator/innen-Seminar 2

  (22.10.2018-26.10.2018)

  40 Stunden

   

  2. DLL 7 – Prüfen Testen Evaluieren  (13.02.17-21.05.17, Webtutorat)

  80 Stunden

  Zertifikat

  3. DaF-Basiskompetenzen: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung (24.11.14-31.01.15, Webtutorat)

  75 Stunden

  Zertifikat

  4. Hochschuldidaktik (6.10.14-7.10.14, Kiew)

  16 Stunden

  Zertifikat

  5. Computer und Internet im Deutschunterricht – aber wie?  (13.02.12-6.05.12, Blended-Learning-Kurs)

  48 Stunden

  Zertifikat

  6. Fortbildung für Aus- und Fortbilder/innen  im Erwachsenenbereich (27.06.2010-10.07.2010, Bonn, Deutschland)

  40 Stunden

  Zertifikat

  7. Grundlagen   der Seminardidaktik   und Moderation  (9.06.2009-11.06.2009, Kiew)

  18 Stunden

  Zertifikat

  8. Implementierung    des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens  für Sprachen  (13.04.2009-17.04.2009, Odessa)

   

  Zertifikat

  Ягремцева Анастасія Олегівна

  1.Berufssprache Deutsch lehren am Beispiel der DaF Übungsfirma (19.12.2014 - 21.l2.2014, Kiew, Unterrichtseinheiten)

  24 Stunden

  Zertifikat

  2. Das neue «Zertifikat Deutsch B1» - Welche Anforderungen hat das neue Prüfungsformat? (23.04.2015, Kiew, Unterrichtseinheiten)

  2,5 Stunden

  Zertifikat

  3. Aktuelle Tendenzen in der Grundstufe auf der Basis von Hueber Lehrwerken von A1 bis B1 (17.09.2015, Kiew, Unterrichtseinheiten)

  2 Stunden

  Zertifikat

   

  4. «Menschen im Beruf» - eine lebendige und praxisnahe Lehrbuch Reihe (17.12.2015, Kiew, Unterrichtseinheiten)

  3 Stunden

  Zertifikat

   

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5daa726b73771317717801571451499
title_5daa726b7388a17680847111571451499
title_5daa726b7399c3402260581571451499
title_5daa726b73aad16328543471571451499
Top