Кафедра іноземних мов природничих факультетів

vasilchenko

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Васильченко Олена Германівна

Сьогодні на кафедрі іноземних мов природничих факультетів працюють 17 викладачів, з них:

 • 7 кандидатів філологічних наук, доцентів;
 • 1 кандидат педагогічних наук, доцент;
 • 1 доктор психологічних наук, професор;
 • 1 кандидат філологічних наук, викладач;
 • 4 старших викладача;
 • 3 викладачі.

НАУКОВО-ПРОФЕСІЙНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 1. Васильченко Олена Германівна, завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент;
 2. Гарчева Ірина Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент;
 3. Григораш Вікторія Сергіївна,  кандидат філологічних наук, доцент;
 4. Добровольська Діана Михайлівна, кандидат філологічних наук, викладач
 5. Долбіна Каріне Давидівна, кандидат філологічних наук, доцент;
 6. Ковальчук Олександра Константинівна, викладач  
 7. Кононенко Анатолій Олександрович, доктор психологічних наук, професор;
 8. Котлярова Луїза Болеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент;
 9. Любимова Ніна Леонідівна, старший викладач;  
 10. Миронова Лариса Анатоліївна, старший викладач;  
 11. Румянцева Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент;
 12. Сидорук Ольга Юріївна, викладач; 
 13. Скляренко Ольга Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент;
 14. Стратулат Людмила Олександрівна, старший викладач;  
 15. Ткаченко Ганна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент;
 16. Ульянова Вікторія Олегівна, викладач;
 17. Ягремцева Анастасія Олегівна, старший викладач.

Роботу кафедри виконують три секції:

 • Англійської мови (зав. секцією – д. псих. н., проф. А. О. Кононенко)
 • Німецької мови (зав. секцією – к. філол. н., доц. О. Г.Васильченко)
 • Латинської мови (зав. секцією – ст. викладач Л. А. Миронова)

 • ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

  Історія викладання іноземних мов в ОНУ імені І. І. Мечникова починається з 1960 року – з року заснування факультету романо-германської філології на базі Одеського педагогічного університету іноземних мов. Першим завідувачем кафедри іноземних мов став доцент В. Г. Шатух. Як окрема одиниця в складі факультету кафедра іноземних мов природничих факультетів з’явилася в середині 80-х років у результаті поділу загальної кафедри іноземних мов на дві: кафедру іноземних мов гуманітарних факультетів та кафедру іноземних мов природничих факультетів, яку протягом двадцяти років очолював доцент М. З. Яцій. У 2005 році завідування кафедри перейшло до доцента Н. В. Петлюченко, в 2006 році – до доцента Л. Г. Кириченко. З вересня 2013 кафедрою завідує кандидат філологічних наук, доцент О. Г. Васильченко.

  З 2012 року науковою темою кафедри є «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом». Науковий керівник теми – к. філ. н, доцент Ткаченко Ганна Володимирівна. Тематика наукових та науково-методичних досліджень охоплює широке поле проблем в області романо-германської філології та методики викладання іноземних мов, теорії перекладу, фонетики та ін.

  З ініціативи доц. Л. Б. Котлярової починаючи з 2002 на біологічному факультеті проводиться англомовна конференція студентів і молодих викладачів факультету «Microbiology in Touch with Life». Тут же організована група студентів-перекладачів біологічного факультету, які беруть активну участь у роботі міжнародних конференцій ОНУ. Викладач Н. Л. Любімова – досвідчений перекладач художньої літератури, включає цей аспект в курс викладання. Викладач О. А. Румянцева займається розробкою технічної бази університету та співпрацює з механіко-математичним факультетом.

  Зараз на кафедрі 17 викладачів англійської, німецької та латинської мов. Багато молодих фахівців, які ведуть активну наукову роботу та поповнюють професорсько-викладацький склад факультету романо-германської філології. Викладачі початку 60-х років залишили нам багатий досвід, безліч науково-методичних розробок, чудові традиції. Головне – вони створили атмосферу дружелюбності і творчості, яку ми бажаємо зберегти всім наступним поколінням.

Викладання іноземної мови за фахом

Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста перш за все потребують від нього бути активним учасником всіх глобалізаційних процесів, тобто бути плідним учасником міжкультурної комунікації та мати необхідної комунікативні спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навички практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; та бути спроможними оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Все це підвищує попит на кваліфікованих випускників (фахівців), що вільно володіють іноземною мовою, зокрема мовою міжнародного спілкування, та обумовлює необхідність вивчення курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

Сьогодні стало цілком очевидно, що вивчення іноземних мов студентами немовних спеціальностей на природничих факультетах, що включає в себе лише читання та переклад професійно-орієнтованих текстів, а також вивчення професійної лексики, граматичних та синтаксичних конструкцій, не сприяє в достатній мірі формуванню комунікативних умінь та навичок, розвиткові відповідної соціокультурної компетенції. Сучасні умови вимагають від викладачів іноземної мови професійного спрямування переоцінки своїх пріоритетів стосовно дотримання установленої схеми викладання та подачі навчального матеріалу. Перед ними досить гостро постала проблема пошуку та успішного втілення нових підходів та методів до організації та активізації всього навчального процесу.

Нові вимоги до рівня знань студентів вищих навчальних закладів, євроінтеграція всього освітнього процесу, орієнтація випускників на обов’язкову науково-дослідну роботу, постійно зростаюча кількість  інформації вимагає втілення таких методів навчання, які дозволили б, за досить короткий час, передати великий об'єм знань, забезпечити високий рівень опанування студентами матеріалу, який вони вивчають, та ефективне закріплення його за допомогою  практичної діяльності.

Мета занять з іноземної мови за професійним спрямуванням у ВНЗ – це розвиток діяльнісної іншомовної компетенції як у повсякденних, загальних ділових, так і у фахових ситуаціях, які, поряд з навчанням іншомовного спілкування, передбачають усвідомлення студентом зв’язків між власною та іноземними культурами, розвиток та активізацію міжфахового мислення, формування навичок та вмінь автономного навчання, спрямованого на формування у студента особистої відповідальності за результати навчання шляхом організації навчального процесу спільно з викладачем. Основною метою навчання іноземної мови за професійним спрямуванням є розвиток у студентів професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції (навички та вміння, які забезпечують кваліфіковану професійну діяльність у приватній, суспільній, професійній та освітній сферах спілкування в багатонаціональному суспільстві іноземною мовою) як складника діяльнісної компетенції та фахової компетенції (вміння професійно, самостійно й відповідально вирішувати стандартні завдання). До цих компетенцій належать: фахові навички і знання, досвід, розуміння специфічної фахової постановки питання та міжпредметних взаємозв’язків, а також уміння цілеспрямовано й технічно бездоганно вирішувати професійні завдання і проблеми.

Принципи. Принципи як методико-дидактична основа визначаються цілями навчання іноземної мови, складають основу підходів до планування курсу з іноземної мови, формування його змісту та методів оцінки результатів, досягнутих у процесі оволодіння мовою. З урахуванням особливостей навчального процесу у ВНЗ до таких принципів належать:

 • комунікативно-діяльнісна спрямованість;
 • професійна і фахова спрямованість;
 • усвідомлення міжкультурних особливостей;
 • соціальна поведінка – співпраця і комунікація;
 • автономне навчання.

Професійна і фахова спрямованість.

Майбутні спеціалісти повинні володіти фаховою компетенцією, оскільки фахові знання зумовлюють відповідну мовленнєву та соціальну діяльність, адже мова професії пов’язана, з одного боку, зі спілкуванням, типовим для багатьох сфер професійної людської діяльності, з іншого – із специфічним фаховим спілкуванням. Професійно і фахово зорієнтований курс з іноземної мови готує студента до проходження професійної практики та майбутній конкурентоспроможній професійній діяльності.

Адреса кафедри іноземних мов природничих факультетів

Французький бульвар, 24/26, аудиторія 159а, м. Одеса, 65058, Україна

Контакти

Тел.:(0482) 635-745
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт кафедри: http://lingvo.onu.edu.ua
Facebook: https://www.facebook.com (Кафедра иностранных языков естественных факультетов)

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da72f44a6ecf18088836771571237700
title_5da72f44a701c12529834571571237700
title_5da72f44a71303234865121571237700
title_5da72f44a72433534191021571237700
Top