Кафедра зарубіжної літератури факультету

Кафедра зарубіжної літератури
 

Завідувач кафедри доктор філологічних наук, професор Силантьєва Валентина Іванівна

Завідувач кафедри доктор філологічних наук, професор Силантьєва Валентина Іванівна

Викладацький склад

На кафедрі працюють 8 викладачів, з них:

1 – доктор філологічних наук, професор;
6 – кандидати філологічних наук, доценти;
1 – кандидати філологічних наук, старші викладачі;

 1. Силантьєва Валентина Іванівна – завідуюча кафедрою зарубіжної літератури – доктор філологічних наук, професор
 2. Абабіна Наталя Василівна – кандидат філологічних наук, доцент
 3. Бежан Олена Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший викладач
 4. Долга Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент
 5. Помогайбо Юлія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент
 6. Романець Валентина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
 7. Синявська Леся Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент
 8. Холодов Олексій Борисович – кандидат філологічних наук, доцент
 
  
 
 Молодой состав кафедры: В. В. Дмитрієва, Ю. В. Садовська, А. А. Шистовська.
 
 
Молодой состав кафедры:  В. В. Дмитриева, Ю. В. Садовская, Ю. В. Штельмухова.
 
 

Аспіранти кафедри:

Дмитрієва Валерія Володимирівна
Садовська Юлія Володимирівна
Шистовська Анастасія Андріївна

Загальна характеристика кафедри

Кафедра зарубіжної літератури у тому варіанті обов'язків, можливостей і прав, в якому вона існує сьогодні, була організована в 1960 році, хоча викладання європейських літератур проводилося з моменту відкриття Новоросійського університету в 1865 р. Викладачі кафедри здійснюють лекційну роботу на філологічному та історичному факультетах Одеського національного університету, але основна їх робота пов'язана з навчальним процесом на факультеті РГФ.
 
Читання курсів історії зарубіжних літератур в Новоросійському (Одеському) університеті в різні часи здійснювали такі відомі вчені, як професор Л. Ф. Воєводський, професор О. І. Кірпічников, приват-доцент В. Ф. Лазурський, академік Ф. Є. Корш, приват-доцент М. І. Мандес. У післяреволюційний період на кафедрі російської та зарубіжної літератури, яку очолював професор Р. М. Волков, лекційні курси з історії зарубіжних літератур читали професор Б. В. Варнеке, доцент П. Є. Єршов, великий внесок в історію кафедри зробив доцент Б. О. Шайкевич, який очолював кафедру з 1944  до 1973 року. Після цього кафедрою завідували доцент М. П. Мудесіті (1973–1985), доцент В. Г. Зінченко (1985–2000), професор В. І. Силантьєва (з 2000 р. дотепер).
 
Викладачі кафедри розробили лекційні курси у відповідності до основних художньо-естетичних епох, типів художнього мислення й художніх напрямів, якими позначається мистецтво загалом і література зокрема. Лекційні курси позначені таким чином: «Антична література», «Література середніх віків та доби Відродження», «Класицизм, бароко, Просвітництво», «Література романтизму XIX ст.», «Реалізм XIX ст. і початок формування нових течій», «Література кінця XIX – початку ХХ ст.: традиційні й нові напрями та течії», «Література (англійська, німецька, французька, іспанська) ХХ ст.», «Сучасна література країн, мова яких вивчається». З вересня 2013 р. На 5 курсі всіх відділень читається курс «Новітньої зарубіжної літератури» (кінець ХХ – початок XXІ ст.»). Крім названих спеціальних курсів кафедра здійснює читання курсів узагальнюючого характеру: «Зарубіжна література і міжвидова компаративістика», «Гіпертекст і література», «Інтермедіальність в літературі», «Переддипломний семінар» і т.і.
 
Вектор наукових пошуків колективу кафедри – закономірності літературного процесу перехідних художньо-естетичних епох і питання жанрології та поетики художнього тексту. Базовим джерелом щодо розробленої теми можна вважати монографію В. І. Силантьєвої «Художественное мышление переходного времени (литература и живопись): А. П. Чехов, И. И. Левитан, В. А. Серов, К. А. Коровин» (Одеса: Астропринт, 2000), «Литература и живопись в контексте компаративистики» (Одесса: Астропринт, 2015),  та велику кількість наукових статей колективу кафедри (з каталогом видань можна ознайомитися як у приміщені кафедри, так і в науковій бібліотеці ОНУ).
 
Протягом багатьох десятиліть колектив кафедри співпрацює з Одеським Інститутом післядипломної освіти, викладачі кафедри читають лекції для вчителів; здійснюють консультації з теорії та методики викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах; розробляють завдання для олімпіад і беруть участь у їх проведенні. Останні десять років роботу за профілем кафедри  в цьому напрямку здійснює доцент Савкова Л.С.
 
Особливу сторінку наукових пошуків кафедри складають праці В. Г. Зінченка (1937 – 2009). Велика й найважливіша частина життя цього вченого була пов'язана з роботою в Одеському університеті. Він пройшов шлях від студента і лаборанта до доцента, в різні періоди обіймаючи посади завідувача кафедри зарубіжної літератури і декана факультету РГФ. В останні п'ятнадцять років він працював над новітніми розробками в області синергетики і міжкультурної комунікації. Увійшовши в колектив учених авторів Нижегородського Лінгвістичного університету імені М. Добролюбова, він брав участь в написанні серії наукових праць, а саме:
 
 
 
 1. Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. Система «литература» и методы ее изучения. – Нижний Новгород: НГЛУ, 1998. – 208 с.
 2. Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. Методы изучения литературы. Системный подход. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 200 с.
 3. Зинченко В. Г., Бочкарев А. Е., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. Практикум по теории межкультурной коммуникации. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – Нижний Новгород: НГЛУ, 2005. – 172 с.'
 4. Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. Культура войны и культура мира: введение в теорию межкультурной коммуникации. – Нижний Новгород: НГЛУ, 2006. – 144 с.
 5. Зинченко В. Г., Зусман В. Г.; Кирнозе З. И. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме. Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 224 с.
 6. Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И., Рябов Г. П. Словарь по межкультурной коммуникации. Понятия и персоналии. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 136 с.
 7. Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход. Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 280 с.
 
Вшановуючи пам'ять вченого і людини Віктора Георгійовича Зінченка,  5 – 7 травня 2011 р. в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова було проведено міжнародну наукову конференцію «Вектори розвитку літературного процесу ХХ століття й методи його дослідження». За матеріалами доповідей видано науковий збірник «Вектори розвитку сучасного літературного процесу» (Одеса: Астропринт, 2011). З його текстом можна ознайомитися у науковій бібліотеці ОНУ, а також в бібліотеці кафедри зарубіжної літератури факультету РГФ. Продовженням роботи означеного напрямку стало проведення наукової конференції «Поетика художніх форм у сучасному сприйнятті» 4 – 6 травня 2012 р. і видання монографії тієї ж назви.     
 
   
 
Нова науково-дослідна тема кафедри, над якою колектив кафедри працює з 2011 року, звучить наступним чином: «Сучасні системи аналізу зарубіжної літератури». Зроблені перші дослідження, оприлюднені перші доповіді. Вийшла з друку монографія В. І. Силантьєвої «Література і живопис у контексті компаративістики» (Одеса, 2015) та  низка статей виконавців дослідження.
 
 
 
В рамках теми кафедри у 2015 році вийшла друком монографія Абабіної Н. В. «Литературно-художественные поиски переходного времени (конец ХӀХ – начало ХХ веков). А. П. Чехов, И. А. Бунин, А. И. Куприн : [монография] / Н.В. Абабина. – Одесса : Астропринт, 2015. – 204 с.»
 
 
 

Наукові зв’язки кафедри

- з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України кафедра підтримує тісні науково-освітні зв’язки. Викладачі та аспіранти кафедри беруть участь у конференціях  та наукових семінарах, організованих Інститутом літератури.
- з кафедрою германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка у жовтні 2013 р. підписано договір про науково-дослідне та навчально-методичне співробітництво.У рамках співробітництва кафедр проводяться спільні конференції, наукові семінари тощо.

Відкриття Кабінету мистецтвознавства

Одним з найважливіших здобутків кафедри зарубіжної літератури в 2013 році стало офіційне відкриття Кабінету мистецтвознавства, яке відбулося 26 вересня (ауд.  94) за адресою Французький бульвар 24/26. На урочистому відкритті були присутні проректор ОНУ ім. І. І. Мечникова Олександр  Вікторович Запорожченко, декан факультету РГФ Лідія Миколаївна Голубенко, а також художниця Жанна Дрига, яка у співпраці з кафедрою організувала виставку своїх робіт до відкриття кабінету.
 
Подія була широко висвітлена у ЗМІ. Пропонуємо ознайомитися ближче з виступами доповідачів та виставкою за інтернет-адресою: http://atv.odessa.ua/news/2013/09/26/v_onu_otkrilsya_kabinet_iskusstv_3919.html
 
Кабінет мистецтвознавства широко представлений в соціальних мережах за адресами:
 
   
 
Кабінетом мистецтв і бібліотекою при ньому завідує аспірант кафедри Валерія Володимирівна Дмитрієва
 
 
 

Нагорода 2013

У 2013 р. завідуючу кафедрою зарубіжної літератури професора Силантьєву Валентину Іванівну було нагороджено дипломом літературної Бунінської премії, а її повість «Провинциалка Soveticus» увійшла у «короткий список» творів, номінованих на премію. Урочиста нагорода відбулася у м. Москва 22 жовтня 2013 року, у день урочистого нагородження, який традиційно співпадає з днем народження І. О. Буніна.
 

Літературне Різдво

Напередодні різдвяних та новорічних свят 2013-2014 у кабінеті мистецтв пройшло святкове літературне Різдво. До цього свята було організовано виставку дитячого малюнку, до участі в якій заохочувалися діти працівників ОНУ, а також усі бажаючі. Для дітей було організовано майстер-клас з образотворчого мистецтва та по виготовленню різдвяних карток. Майстер-клас проводила одеська художниця, член Асоціації молодих художників України, Жанна Дрига.
 
 
Другою частиною свята стала вистава фрагментів різдвяних творів письменників-європейців (мовою оригіналу). Виконавцями виступили студенти, а керівниками викладачі кафедри О. А. Бежан, Ю. О. Помогайбо, Л. С. Савкова.
 
 
 

Проект «Спочатку був колір – спочатку було слово»: Виставка молодих одеських художників (2014)

Перед новорічними канікулами 2014-2015 у Кабінеті мистецтв пройшла святкова виставка робіт молодих одеських художників, які розділили радість творіння зі студентами-філологами, аби емоційне забарвлення їх картин знайшло відклик і словесне відображення в есеях молодих поціновувачів мистецтва.
 
 
 
Після представлення робіт авторами до слова були запрошені студенти, яки зробили повідомлення у формі рецензії на роботи художників. У процесі обговорення народжувалися нові ідеї, що безумовно спряло порозумінню талановитих художників та їх молодих критиків.
 
 

Проект «Суботні лекції з мистецтвознавства»

Протягом багатьох років завідувач кафедри зарубіжної літератури Валентина Іванівна Силантьєва проводить лекції з мистецтвознавства по суботах. У 2015-2016 роках студенти мали змогу відвідати лекції за наступними темами:
 
 • «Основные направления европейской живописи ХХ века» 
 • «Реалисты в начале ХХ века»
 • «"Барбизонцы" и "передвижники" в истории реализма»
 • «Импрессионизм в европейской живописи»
 • «Французский и русский импрессионизм»
 • «Символизм в европейском искусстве»
 • «Истоки европейского модерна и авангарда в живописи»
 • «Кубизм в контексте искусства авангарда (творчество П. Пикассо)»
 • «Поздний период творчества П. Пикассо»
 • «Творчество В. Маяковского в контексте европейского футуризма» Часть І
 • «Творчество В. Маяковского в контексте европейского футуризма» Часть ІІ
 • «Европейский постмодерн»
      

Захисти дисертацій

В останні роки під керівництвом доктора філологічних наук, професора В. І. Силантьєвої були успішно захищені дисертації аспірантів:
 1. Запорожченко Ю. О. Концепт Європи в нарисах Д. Гойови, Ю. Андруховича, А. Стасюка: компаративний дискурс. Захист відбувся у Національній Академії наук України, інститут літератури імені Т. Г. Шевченка. – Київ, 19 жовтня 2009 р.
 2. Абабіна Н. В. Проза А. Чехова, І. Буніна та О. Купріна у літературно-художніх шуканнях перехідного періоду (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Захист відбувся у Херсонському державному університеті. – Херсон, 21 січня 2010 р.
 3. Долга Н. М. Модус перехідності в англійській та російській “малій прозі” рубежу ХІХ–ХХ ст. (неоромантизм і неореалізм). Захист відбувся у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 21 травня 2010 р.
 4. Бежан О. А. Мотив Голокосту в новітній американській та російській літературі (В. Стайрон, Дж. С. Фоер, А. Кузнєцов, В. Гроссман). Захист відбувся у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 12 квітня 2013 р.
 5. Штельмухова Ю. В. Концепт «чеховське» в англійській літературі початку ХХ ст. (Б. Шоу, В. Вулф). Захист відбувся у Бердянському державному педагогічному університеті. – Бердянськ, 19 лютого 2016 р.

Актуальні навчально-методичні розробки кафедри

Бежан О. А. Сучасний американський роман (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : навчально-методичний посібник для студентів ІV курсу відділення англійської філології зі спецкурсу «Сучасна література мова яких вивчається (англійська)» / О. А. Бежан. – Одеса : Астропринт, 2014. –  85 с.  
 
 
 
Навчально-методичній посібник «Списки художніх текстів з курсу «Зарубіжна література» для студентів факультету РГФ». – Одеса:  Астропринт,  2014. – 72 с.
 
В 2015 році вийшли друком методичні вказівки Абабіної Н. В., Долгої Н. М. та Савкової Л. С.
 
 
 
Абабіна Н. В. Зарубіжна література ХІХ століття. Романтизм : методичні рекомендації для студентів ІІ курсу англійського відділення та відділення перекладу факультету романо-германської філології / Н.В. Абабіна. – Одеса : Астропринт, 2015. – 32 с.
 
 
Долга Н. М. Історія зарубіжної літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.: традиційні й нові напрями і течії. Методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів ІІІ  курсу денної та ІV курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.020303 «Філологія» (спеціальностей «переклад», «мова і література: англійська») факультету романо-германської філології / Долга Н. М. – Одеса : Астропринт, 2015. – 48 с.
 
 
 
Савкова Л. С. Перші наукові роботи з зарубіжної літератури: Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт: для студентів факультету романо-7германської філології напряму підготовки «Філологія», спеціальностей 7.02030302; 8.02030302 «Мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська)» / Савкова Л. С. – Одеса, 2014. – 48 с.
 
 
Помогайбо Ю. А. Художественный мир современной немецкой литературы : 1990 ¬– 2010 годы : учебное пособие для студентов и аспирантов отделений немецкой филологии и общегуманитарных факультетов / Ю. А. Помогайбо . – Одесса: Астропринт, 2016. – 236 с.
 
Photo 02
 
Романець В. М. Організація педагогічної практики з зарубіжної літератури на факультеті романо-германської філології : Методичні рекомендації для студентів 5-го курсу денної та 6-го заочної форми навчання факультету романо-германської філології / Укладач : В. М. Романець ; Одеськ. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : «ПолиПринт», 2016. – 52 с.

Публікації:

2015 рік:

 1. Абабина Н. В. Самоорганизация личности в нелинейной среде (на материале рассказов А. П. Чехова конца XIX вв.) / Абабина Н. В. // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип. 26. / ред.. кол: В. А. Гусєва (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 3-10. 
 2. Бежан О. А. Традиції А. П. Чехова у літературі США ХХ століття (огляд драматургії) / О. А. Бежан // Літературознавчі обрії. Праці молодих вчених. – Вип. 23. – К. : Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, 2015. – С. 36–40
 3. Бежан О. А. «Чеховське» в американській прозі ХХ століття (огляд «малих» жанрових форм) / Бежан О. А. // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип. 26. / ред.. кол: В. А. Гусєва (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 18-23.
 4. Долгая Н. Н. Герой Дж. Конрада в контексте теории «литературы переходного времени» / Долгая Н. Н. // Література в контексті культури: Зб. наук. праць. Вип. 26. / ред.. кол: В. А. Гусєва (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 82-89.
 5. Романець В. М. Дослідження художньо-публіцистичних та філософських текстів шляхом міжпредметного зв’язку спеціальних і педагогічних дисциплін / Романець В. М. // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сб. статей: - Ялта: РИО ГПА, 2015. – Вып.48. – Ч.4. – С. 171-177.
 6. Романець В. М.  Концептуалізація змісту педагогічних дисциплін в контексті формування професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури / В. М. Романець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку в умовах глобалізації». – Одеса, 2015. – С. 194-197.
 7. Романець В. М. Повість В. Гюго «Останній день засудженого до смерті» в оцінці О. С. Пушкіна / Романець В. М. // Слов’янський збірник: Зб. Наук. Праць. – Вип. 18. – Чернівці: «Букрек», 2014. – С. 304 – 311. (Отримано у 2015 р., до попереднього звіту не включено).
 8. Романець В. М.  Творчість В. Гюго в оцінках та перекладах українських митців / Романець В. М. //  Наукові праці   Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. –     Випуск 39. – Кам’янець - Подільський:  Аксіома, 2015. – С. 226 – 231. 
 9. Савкова Л. С.  Код заглавия и текст в романе Даниэля Пеннака «Диктатор и гамак»  / Л. Савкова //  Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : Матеріали П’ятої Всеукраїнської наукової конференції романістів. – Одеса: Вид-во КП ОМД, 2015. –  С. 56-59.
 10. Савкова Л. С. Народ vs диктатор глазами писателя (по роману Даниэля Пеннака «Диктатор и гамак» (2003) / Л. Савкова // Матеріали 3-ї науково-практичної конференції «Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання», 9–11 квітня 2015 року, Одеса, ОНУ. — Режим доступу: http://onu.edu.ua/uk/ science/sprograms/materials/total_2015
 11. Садовська Ю. В.  Мексиканський «роман про революцію» у контексті світової традиції (Маріано Асуела «Ті, хто знизу» - Ісаак Бабель «Кінармія» / Садовська Ю. В.  //  Наукові праці   Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. –     Випуск 39. – Кам’янець - Подільський:  Аксіома, 2015. – С. 236 – 239. 
 12. Силантьева В.И.  Феномен переходности в искусстве: литературоведческий и синергетический подходы к проблеме // Синергетика в филологических исследованиях : монография / под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – С. 180 – 204.
 13. Синявська Л. І.  Особливості трансформації драматичних текстів / Синявська Л. І.   //  Наукові праці   Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. –     Випуск 39. – Кам’янець - Подільський:  Аксіома, 2015. – С. 239 – 244. 
 14. Штельмухова Ю. В. Мотив несчастливого материнства в творчестве А. П. Чехова и В. Вулф / Ю. В. Штельмухова // Метаморфозы культуры на рубеже тысячелетий: Пространство диалога (к 100-летию со дня рождения Кирилла Алексеевича Тимофеева) : Материалы IV Международной междисциплинарной научной конференции / Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : НГУ, 2014. – С. 170–177. (Отримано у 2015 р., до попереднього звіту не включено)
 15. Штельмухова Ю. В.  Ознаки концепту «чеховське» в п’єсі Б. Шоу «Людина і надлюдина» / Штельмухова Ю. В.  //  Наукові праці   Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. –     Випуск 39. – Кам’янець - Подільський:  Аксіома, 2015. – С. 305-309. 

2016 рік:

 1. Абабіна Н. В. Персонажи А. И. Куприна в контексте синергетики / Н. В. Абабіна // Проблеми сучасного літературознавства. – Вип. 22. − Одеса : Астропринт, 2016. – С. 75−84.
 2. Абабіна Н. В. Чеховский герой в эпоху переходности / Н. В. Абабіна // Мова і культура. – Вип. 18. – Том V. (180). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 237−245.
 3. Дмитрієва В. В. Структурні особливості казки «Синя Борода» / В. В. Дмитрієва // Проблеми сучасного літературознавства. – 2016. – №21. – С. 9–17.
 4. Дмитрієва В. В. Архетипні образи казки про Синю Бороду у добу модернізму / В. В. Дмитрієва // Мова і культура. – 2016. – №18. – С. 144–151.
 5. Дмитрієва В. В. French Modernist “Bluebeard” Fairytale / В. В. Дмитрієва // English Language and literature studies. Vol. 6, No. 3. – 2016. – p. 16–20.
 6. Помогайбо Ю. О. Немецкий межкультурный роман (Герта Мюллер, «Качели дыхания») [тези] / Ю. О. Помогайбо // Література в контексті культури. Всеукраїнська наукова конференція: Матеріали. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 30.
 7. Помогайбо Ю. О. Немецкий межкультурный роман (Герта Мюллер, «Качели дыхания» / Ю. О. Помогайбо // Література в контексті культури: зб. наук. праць. – Вип. 27. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 202 –211.
 8. Романець В. М. Синергетична світоглядна парадигма в системі вищої професійно-педагогічної освіти [тези] / В. М. Романець // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи : Збірник тез науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 73
 9. Романець В. М. Характеристика концептуальних підходів щодо організації світоглядної підготовки майбутнього викладача в умовах університетської педагогічної освіти / В. М. Романець // Inwencla w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych: [monografia wieloautorska]. – Siedlce, 2016. – С. 274-286.
 10. Садовська Ю. В. «Ті, хто знизу» у творах про революцію (М. Асуела, О. Фадєєв) / Ю. В. Садовська // Мова і культура (Науковий журнал). – Випуск 18. – Т. V (180). – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 100–106.
 11. Садовська Ю. В. Масова та індивідуальна свідомість у “творах про революцію” (М. Асуела, О. Серафимович) / Ю. В. Садовская // Проблеми сучасного літературознавства. – Вип. 22. − Одеса : Астропринт, 2016. – С. 239–250.
 12.  Садовська Ю. В. Мексиканская литература в контексте идей 1917 года (М. Асуэла) [тези] / Материалы международной научной конференции. Русская революция в литературном сознании Запада. XXVІІІ Пуришевские чтения. – М.:МПГУ, ООО «Сам Полиграфист», 2016. – С. 89−90.
 13. Силантьєва В. І. Интермедиальность в контексте межвидовой компаративістики / В. І. Силантьєва // Філологічні семінари. Інтермедіальність: теорія і практика. Вип. 19. : Зб. наукових праць. – К. : Логос, 2016. – С. 34 – 41.
 14. Силантьєва В. І. Традиция в перспективе переходного времени / В. І. Силантьєва // Уральский филологический вестник. Серия: Русская литература XX-XXI веков: направления и течения. Вып. 3. – Єкатеринбург : УрГПУ, 2016. – С. 68–80.
 15. Штельмухова Ю. В. Театральное окружение Б. Шоу (конец ХІХ – начало ХХ ВВ.) / Ю. В. Штельмухова // Література в контексті культури : Зб. наук. праць. Вип. 27 / ред. кол.: В. А. Гусеєв (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 299–306.

Адреса кафедри

Французький бульвар, 24/26. Кімн. 108. 
Кабiнети мистецтва кімн. 94 та 95.
Одеса, 65058, Україна.
Телефон: +38 (0482) 68-12-88
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b070d091e7835563624181527188745
title_5b070d091e8a720944263781527188745
title_5b070d091e9c58104713171527188745
title_5b070d091eadf16503724841527188745
Top