Кафедра світової літератури

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Ніна Михайлівна Раковська

Працівники:

 • Раковська Ніна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафедри
 • Беньковська Ганна Дмитрівна – старший викладач
 • Вербенко Валентина Миколаївна – старший викладач
 • Добробабіна Ольга Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Малиновський Артур Тимофійович – кандидат філологічних наук, доцент
 • Морєва Тамара Юріївна– кандидат філологічних наук, доцент
 • Мусій Валентина Борисівна – доктор філологічних наук, професор
 • Сподарець Надія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Фокіна Світлана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент
 
Кафедра світової літератури має давні глибокі наукові традиції, закладені вченими-літературознавцями Новоросійського університету Дмитром Миколайовичем Овсянико-Куліковським ,  Василем Михайловичем Істріним , Василем Миколайовичем Мочульским . Наукові проблеми, пов’язані з вивченням методологічних питань щодо історії російської літератури та літературного процесу, розвитку психологізму, поетики та міфопоетики, жанрових тенденцій визначили пошуки викладачів кафедри протягом останніх десятиліть. 
 
Зазначимо, що в 1937 році було відкрито філологічний факультет Одеського університету, його першим деканом та зав. кафедри російської літератури став відомий вчений, літературознавець, фольклорист, професор Роман Михайлович Волков (1885 – 1959). Він багато зробив для розвитку вітчизняної фольклористики, історії та теорії літератури, став ініціатором створення музею Степової України, очолив етнографо-діалектологічну секцію Одеської Комісії краєзнавства при Всеукраїнській Академії Наук тощо.
 
На протязі 50-х – 60-х рр. кафедру очолювали доцент П.І. Збандуто, доцент Л.В. Берловська. З 1968 по 1988 рр. завідував кафедрою доктор філологічних наук, професор Михайло Олександрович Левченко. Пріоритетним інтересом ученого була історія української та російської літератур в їх зв’язках, а також вивчення жанрових особливостей сучасного роману.
 
З 1991 по 1996 рр. кафедра працює над однією з магістральних проблем російської літератури – концепцією людини. В учбовому посібнику  були викладені принципово нові ідеї щодо проблем цінності особистості та її взаємозв’язках зі світом. Концепція людини розглядалась в історичному розвитку, через який пройшла російська література з Давнини до кінця ХІХ – початку ХХ ст. У розробці ряду розділів прийняли участь як досвідчені викладачі, так і молоді. Але перш за все, був важливим теоретичний розділ, якій підготував Арнольд Олексійович Слюсар (зав. кафедри з 1988 – 2000 рр.). Творчі відкриття вченого щодо типів літератур, поетики та жанру художнього твору обумовили науковий дискурс кафедри . Започаткована наприкінці 90-х р. наукова робота над психологізмом у російській літературі знайшла своє завершення в учбовому посібнику , який одержав гриф Мінвузу у 2001 р. У 1990 р. видано монографію А.О. Слюсаря , у 1991 р. – С.П. Ільйова . На ґрунті викладених у монографіях концепцій вчені захистили докторські дисертації . 
 
Головний внесок А.О.Слюсаря в науку – дослідження закономірностей розвитку російської літератури І половини ХІХ століття, насамперед – прози О.С.Пушкіна та М.В. Гоголя у жанрово-типологічній площині. Вченим було розроблено методику, яка дозволяла прослідкувати особливості художнього аналізу і синтезу у прозі перехідної доби початку ХІХ століття . Здатність представити художній твір у загальному контексті літературного процесу як цілісності поєднувалася у працях науковця з глибоким аналізом особливостей його мікропоетики.
 
Степан Петрович Ільйов запропонував принципово новий погляд на розвиток російської літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття. Відкриттям вченого є аналіз тексту як структурної цілісності, що містить у собі багатий герменевтичний потенціал та визначає стратегії дослідження жанру та композиції, хронотопу, символіки імені та числа. 
 
Вшануванню пам’яті видатних вчених присвячені міжнародні наукові конференції, за результатами яких були видані збірники наукових статей . 
У той же час на кафедрі успішно розвивались медієвістика (проф. О.В. Александров ), історія літературної критики (доц. Н.М. Раковська ), взаємозв’язки літератури та мистецтва (Г.Д.Беньковська, В.І.Силантьєва ).
У 2000 році було створено кафедру світової літератури, у зв'язку із розширенням кола спеціальностей факультету та необхідністю викладання лекційних курсів зі світової літератури. У цей час кафедра значно перебудовує свою наукову концепцію на рівні сприйняття світової літератури як цілісної системи та розгляду російської літератури як складової частини світового літературного процесу.
 
У 2001 році кафедра розпочала роботу над новою плановою науковою темою «Національно-культурний компонент у текстах світової літератури». Актуальність проблеми визначається розумінням національної специфіки літератур, ментальних та етноментальних процесів, що відбуваються у різних моделях національних літератур. Результатом наукової роботи кафедри стало видання двох навчальних  посібників, які одержали гриф МОН . Досліджувані парадигми національної самосвідомості, міфопоетичного мислення, на думку вчених, відбиваються у концепції моделі світу та людини.
 
Саме тому кафедра опрацьовує наукову тему «Дослідження моделі світу у художньому тексті». Результат – видання колективної монографії. В науковому дослідженні розглядається статус моделі світу у різних типах літератур (від середньовічної до постмодерної). Інтерпретуються авторська, жанрова, екзистенційна моделі світу, які сприяють усвідомленню колективної, індивідуальної, культурної та літературної ідентичності. 
 
Логічним є і наукова тема «Авторські світи у художньому тексті. Сучасні стратегії аналізу». Перші аналітичні підсумки дали можливість написати та видати навчальний посібник з грифом МОН  , де розглядаються проблеми моделювання авторського світу у літературі XVIII – XX ст. Індивідуальні особливості авторського світу пов’язуються із класичними та некласичними стратегіями, відповідними культурними та літературними епохами. У 2014 р. кафедра видає монографію  «Авторські світи у художньому тексті. Стратегії аналізу». Автори прагнули досліджувати авторські світи в їх сутнісних зв'язках з культурно-історичними епохами, типами літературно-художньої свідомості, моделями світобачення.
Вступ та окремі розділи учбових посібників, колективних монографій, які стосуються рецепції літератури у релігійно-філософському критичному дискурсі написані Ніною Михайлівною Раковською (зав. кафедри з листопада 2000р.). У монографії  Н.М. Раковської та численних наукових статтях  запропоновано нову періодизацію літературно-критичного процесу: акцентовано увагу на його еволюції від доби синкретизму до періоду естетичної модальності, впроваджуються різні сучасні методи дослідження авторської самосвідомості, яка реалізується у структурі критичного тексту. 
 
На кафедрі активно розвиваються традиції наукової школи проф. А.О. Слюсаря (проф. В.Б. Мусій, доц. Т.Ю. Морєва, доц. А.Т. Малиновський).
 
Значною подією став захист докторської дисертації В.Б. Мусій. Доктор філологічних наук, професор Валентина Борисівна Мусій обрала для дослідження таку галузь сучасної літературознавчої науки, як міфопоетика. У численних статтях та трьох монографіях , докторській дисертації , спираючись на теоретичні ідеї стосовно закономірностей літературного процесу професора Є.М. Черноіваненко, В.Б. Мусій обґрунтувала концепцію новизни у розумінні міфу і його місце у художньому творі переходом російської літератури від риторичності до художності. Аспекти вивчення психологізму та фантастики російської літератури в контексті слов’янських та європейських літератур ХІХ століття на компаративному рівні досліджує доцент Тамара Юріївна Морєва . Жанровими дефініціями в літературному процесі ХІХ ст. займається доцент Артур Тимофійович Малиновський (захистив кандидатську дисертацію  у 2010 р.; науковий керівник – Н.М. Раковська). У 2011 р. видав навчальний посібник  , у 2015 р. – монографію . Захист кандидатської дисертації  Ольги Юріївни Добробабіної  відбувся у 2012 р.(науковий керівник Н.М.Раковська). 
 
Ідеї та концепції С.П. Ільйова стали також плідною основою подальших літературознавчих досліджень. Так, Надія Вікторівна Сподарець – провідний доцент кафедри світової літератури, завершує докторську дисертацію. Підготувала до видання монографію. На ґрунті постструктуралістської методології вона розробляє модель літературознавчої ідентифікації модерністської свідомості, що означена в текстотворенні поетів Срібного віку. Пріоритетним в її науковому дискурсі є літературознавча проблематика та інструментарій, що відповідає антропоцентричним дослідницьким стратегіям . У 2011 році С. О. Фокіна захистила кандидатську дисертацію  (науковий керівник доц. Н.В. Сподарець). Перспективами наукового пошуку доцента Світлани Олександрівни Фокіної є естетика російського авангарду, авторські коди у поезії Срібного віку, художні стратегії постмодерної літератури. 
 
Слід зазначити, що протягом десятиліть на кафедрі розвивається культурологічний напрям, про що свідчать курси з культурології та історії культури (Г.Д. Беньковська, А.Т. Малиновський), проведення країнознавчої та культурологічної практик. Видані кафедральні збірники: «Одеса: краєзнавчий дискурс»   (2005р.), «Одесса: страницы литературной истории. Краеведческий дискурс»  (2012р.). З урахуванням наукових напрямів на кафедрі проведені «Слов'янські наукові читання: літературознавчий та культурологічний аспекти» та видано збірник наукових статей , розроблені і читаються нові курси: «Література південних та західних слов’ян» (А.Т.Малиновський); «Російська література в загальнослов’янському та світовому літературному контексті» (А.Т.Малиновський); «Література епохи постмодерну» (С.О.Фокіна) та ін.; спецкурси: «Основи наукових досліджень» (В.Б. Мусій), «Актуальні напрямки філологічної науки» (Н.В.Сподарець), «Літературні напрями в світовій літературі (романтизм)» (Т.Ю. Морєва) тощо.
Наукова робота кафедри тісно пов’язана з учбовим процесом, про що свідчить видання програм лекційних курсів, планів практичних занять, методичних вказівок  (2008, 2010, 2013, 2014).
 
Міжнародні зв’язки кафедра має з Педагогічною академією (м. Ченстохів, Польща), філологічним факультетом Гданського університету (Польща), філологічним факультетом Сегедського університету (Угорщина), з вченими Німеччини, Росії, США та ін. Члени кафедри беруть участь у роботі Літературної вітальні, Пушкінської комісії Будинку вчених (голова – Н.М. Раковська), Обласного інституту вдосконалення вчителів, секцій Малої Академії наук, Літературного музею, Грецького культурного фонду тощо. Цей напрям роботи кафедра вважає перспективним та важливим, оскільки від рівня володіння інформацією в галузі культури та літератури значною мірою залежить майбутнє нації. 

Дисципліни кафедри: 

 • Усна народна творчість
 • Історія давньоруської літератури
 • Історія російської літератури ХVІІІ ст.
 • Історія російської літератури І пол. ХІХ ст.
 • Історія російської літератури ІІ пол. ХІХ ст.
 • Історія російської літератури к. ХІХ – поч. ХХ ст.
 • Історія російської літератури І пол. ХХ ст.
 • Історія російської літератури ІІ пол. ХХ ст.
 • Сучасна російська література
 • Риси російської словесності як художньої системи
 • Основи наукових досліджень
 • Культурно-історичні епохи в розвитку російської літератури
 • Історія давнього російського мистецтва
 • Історія російського мистецтва ХVІІІ ст.
 • Історія російського мистецтва ХІХ ст.
 • Історія російського мистецтва к. ХІХ – поч. ХХ ст.
 • Історія російської літературної критики
 • Історія російського літературознавства
 • Російське літературознавство ХХ ст.
 • Історія російської культури
 • Культурологія
 • Антична література
 • Історія світової літератури доби Середньовіччя
 • Історія світової літератури доби Відродження
 • Історія світової літератури доби Просвітництва
 • Історія світової літератури ХІХ століття
 • Історія світової літератури ХХ століття
 • Художня література для дітей
 • Література епохи постмодерну
 • Література південних та західних слов’ян
 • Російська література в загальнослов’янському та світовому літературному контексті
 • Аналіз тексту в літературі постмодерну
 • Переклад художнього тексту
 • Зарубіжна література доби Середньовіччя
 • Зарубіжна література доби Просвітництва та Відродження
 • Зарубіжна література XIX – XX ст.
 • Легенди та міфи народів світу

Спецкурси кафедри світової літератури

 •  
 • Актуальні напрямки філологічної науки.
 • Основи наукових досліджень.
 • Основа наукової роботи. 
 • Європейський поетичний модернізм.
 • Аналіз художнього тексту.
 • Герменевтика поетичного твору.
 • Літературні напрями в світовій літературі (романтизм).
 • Поетика ліричних циклів ХХ ст.
 • Інтерпретація та рецепція критичного тексту.
 • Міфологічна модель світу та її місце в епосі та світовій художній літературі.

Наукові інтереси кафедри:

Наукова та навчальна робота кафедри тісно пов’язані. Кафедра спрямована на вивчення історії російської літератури як складової частини світового літературного процесу. Наукові перспективи кафедри пов’язані з актуалізацією етноментальних та поетологічних аспектів у літературах слов’янських спільнот.

Наукові збірники кафедри

За матеріалами конференцій було видано збірники статей «О. С. Пушкін та світовий літературний процес» (відп. ред. Н. М. Раковська, Одеса: Астропринт: 2002, 2005, 2010), «Срібний вік: діалог культур» (відп. ред. Н. М. Раковська, Одеса: Астропринт: 2003, 2007, 2012).
Слов'янські наукові читання: літературознавчий та культурологічний аспекти. Збірник статей за матеріалами наукових читань Одеса, 21 жовтня 2013 року. – Одеса: Принт Бистро, 2014. – 170 с.
 
Планова наукова тема кафедри: «Авторські світи в художньому тексті: Сучасні стратегії дослідження».

Монографії та навчальні посібники 

Монографії:
 
Модель мира в художественном тексте: [кол. монография] / Отв.ред. Н.М.Раковская; ред.кол. А.В.Александров, Т.Ю.Морева, В.Б.Мусий, Н.В.Сподарец. – Одеса: Астропринт, 2009. – 336 с.
Мусий В.Б. Образ «своего», «иного», «чужого» в русской прозе первой половины XIX века: [монография] / В.Б. Мусий. – Одесса: Астропринт, 2011 – 168 с.
Авторские миры в художественном тексте.  Стратегии анализа / отв. ред. Н.М. Раковская. – Одесса : Астропринт, 2014. – 360 с.
Малиновский А.Т. «Обломов» И.А. Гончарова. Аспекты жанра: монография / А.Т. Малиновский. – Одесса: Астропринт, 2015. – 260 с.
 
Навчальні  посібники:
 
Програми лекційних курсів кафедри світової літератури. Ч. ІІ /Відпов.ред. Н.М. Раковська. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2010. – 111 с.
Мусий В.Б. История русской литературы XIX века: учебное пособие для студентов-иностранцев. – Одесса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011. – 52 с.
Мусий В.Б. Зарубежная литературы XIX века: методическое пособие. – Одесса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011. – 67 с.
Малиновский А. Т. Аспекты изучения литературных жанров / учебное пособие. – Одесса: Астропринт, 2011. – 92 с.
Мусий В. Б. Основы научных исследований: учебное пособие / В.Б. Мусий. – Одесса: ОРИДУ НАДУ, 2011. – 60 с.
Мусий В.Б. Русская литература 1801 – 1855 гг. / учебное пособие. – Одесса: ОНУ, 2011. – 60 с.
Добробабина О.Ю., Морева Т.Ю., Мусий В.Б. Древнерусская литература: учебно-методическое пособие  для студентов-иностранцев. – Одесса: Астропринат, 2011. – 120 с.
Сподарец Н.В. Методические рекомендации  по курсу лекций  “Истории русской литературы конца Х1Х - начала ХХ веков” / Надежда Сподарец. – Одесса : Изд-во  Одесск. национ. ун-т., 2012. – 50 с.
Сподарец Н.В. Культурно-исторические  эпохи в литературе : учебно-методическое пособие  / Надежда Сподарец. – Одесса : Одес. нац. ун-т, 2012. -152 с.
Одеса: сторінки літературної історії. Краєзнавчий дискурс : [навч.посібник] / відп. ред. Раковська Н. М. – Одеса: Астропрінт, 2012. – 188 с.
Мусий В.Б. Теория литературы: учебное пособие / В.Б.Мусий. – Одесса: ОРИДУ НАДУ, 2012.
Морева Т.Ю., Мусий В.Б. Эпос древности и средневековья: учебное пособие / Т.Ю. Морева, В.Б.Мусий. – Одесса: Астропринт, 2012.
Мусий В.Б. Русская литература 1870 – 1890-х гг.: учебное пособие / В.Б.Мусий. – Одесса, 2012.
Програми лекційних курсів та плани практичних занять кафедри світової літератури / Відпов.ред. Н.М. Раковська. – Одеса: Астропринт, 2013. – 340 с.
Сподарец Н.В. История русской литературы конца Х1Х -- начала ХХ века. Учебно-методическое пособие. / Н.В. Сподарец. Одесса : Изд-во Одес. нац. ун-та, 2013. - 164 с.
Вербенко В. Н. Проза М. Булгакова (20-е г.г.): [уч.пособие]. – Одеса: Астропрінт, 2013. – 67 с.
Мусий В.Б. Русская литература второй половины XIX века: методическое пособие в помощь учителю / В.Б. Мусий. – Одесса: Астропринт, 2012. 
Мусий В.Б., Морева Т.Ю. Основы научной работы студента: учебное пособие / В.Б.Мусий, Т.Ю. Морева. – Одесса, 2013. – 94 с. 
Фокина С. А. Образ творческой личности в лирических циклах М.Цветаевой 1910–1920-х годов : [учеб. пособие]; [гриф МОН] / С. А. Фокина. – Одесса: Астропринт, 2013. – 76 с.
Фокина С. А. Зарубежная литература второй половины ХХ века : [методич указания] / С. А. Фокина. – Одесса: изд-во Одесского национального университета, 2013. – 28 с.
Фокина С. А. Эстетическая парадигма русского постмодернизма: [методич указания] / С. А. Фокина. – Одесса: изд-во Одесского национального университета, 2013. – 25 с.
Авторские миры в художественном тексте: [учеб. пособие]; [гриф МОН] / отв. ред. Н.М. Раковская. – Одесса: Астропринт, 2011. – 304 с.
Фокина С. А. Образ творческой личности в лирических циклах М.Цветаевой 1910–1920-х годов : [учеб. пособие]; [гриф МОН] / С. А. Фокина. – Одесса: Астропринт, 2013. – 76 с.
Методичні матеріали кафедри світової літератури : тести, завдання, питання. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2014. – 168 с.
Мусий В.Б. История зарубежной литературы первуй половины ХІХ в. Эпоха романтизма: учебное пособие / В.Б. Мусий. – Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2015. – 372 с.

Наукові конференції (2012 – 2015 рр.)

Протягом 2001–2013 років колектив кафедри під керівництвом зав. кафедри к. ф. н., доц. Н. М. Раковської активно проводить міжнародні наукові конференції «О. С. Пушкін та світовий літературний процес» (2001, 2004, 2009), «Срібний вік: діалог культур» (2002, 2006, 2012). 
У 2013 році проведені наукові читання «Слов’янські наукові читання», за матеріалами яких видано збірник наукових статей.
У 2014 році проведені наукові читання кафедри світової літератури до 85-річчя від дня народження професора А. О. Слюсаря. 
 
Міжнародні зв’язки кафедра має з Педагогічною академією (м. Ченстохів, Польща), філологічним факультетом Гданського університету (Польща), філологічним факультетом Сегедського університету (Угорщина), з вченими Німеччини, Росії, США та ін. Члени кафедри беруть участь у роботі Літературної вітальні, Пушкінської комісії Будинку вчених (голова – Н.М. Раковська), Обласного інституту вдосконалення вчителів, секцій Малої Академії наук, Літературного музею, Грецького культурного фонду тощо. 

Нагороди:

Доц. Раковська Н.М.: Відзнака Верховної Ради України (2004 р.);
Грамота Управління освіти і науки Одеської державної адміністрації (2012).
 
Ст.викл. Беньковська Г.Д.: Благодарность от Областного института   усовершенствования учителей  (2013).
 
Проф. Мусій В.Б.: Почесна грамота Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Одеського регіону. Одеса, 2010 рік.
Грамота Управління освіти і науки Одеської державної адміністрації. Одеса, 2012 рік
 
Доц. Н.В. Сподарець: Почесна грамота Інтелектуального форуму України (2008); Грамота начальника управління Освіти Одеської області (2008); Почесна грамота обласного голови (2011); Подяка від Обласного інституту удосконалення вчителів (2013).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b28f72d074259577144871529411373
title_5b28f72d0753d19659679011529411373
title_5b28f72d0764f8956463661529411373
title_5b28f72d0776417321137301529411373
Top