Кафедра світової літератури

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Ніна Михайлівна Раковська

Працівники:

 • Раковська Ніна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, зав. кафедри
 • Добробабіна Ольга Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент
 • Малиновський Артур Тимофійович – кандидат філологічних наук, доцент
 • Морєва Тамара Юріївна– кандидат філологічних наук, доцент
 • Мусій Валентина Борисівна – доктор філологічних наук, професор
 • Сподарець Надія Вікторівна – доктор філологічних наук, професор
 • Фокіна Світлана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент

Кафедра світової літератури має давні глибокі наукові традиції, закладені вченими-літературознавцями Новоросійського університету Дмитром Миколайовичем Овсянико-Куліковським,  Василем Михайловичем Істріним, Василем Миколайовичем Мочульским . Наукові проблеми, пов’язані з вивченням сучасних актуальних питань щодо історії російської та світової літератури, тенденціями розвитку літературного процесу, поетології, жанрових модифікацій, авторських моделей в художньому тексті, світу автора та меж художнього тексту, визначили пошуки викладачів кафедри протягом останніх десятиліть. 

Зазначимо також, що в 1937 році було відкрито філологічний факультет Одеського університету, його першим деканом та зав. кафедри російської літератури став відомий вчений, літературознавець, фольклорист, професор Роман Михайлович Волков (1885 – 1959). Він багато зробив для розвитку вітчизняної фольклористики, історії та теорії літератури, став ініціатором створення музею Степової України, очолив етнографо-діалектологічну секцію Одеської Комісії краєзнавства при Всеукраїнській Академії Наук тощо.

Протягом 50-х – 60-х рр. кафедру очолювали доцент П.І. Збандуто, доцент Л.В. Берловська. З 1968 по 1988 рр. завідував кафедрою доктор філологічних наук, професор Михайло Олександрович Левченко. Пріоритетними інтересами вченого була історія української та російської літератур в їх зв’язках, а також вивчення жанрових особливостей українського роману.

З 1991 по 1996 рр. кафедра працює над однією з магістральних проблем російської літератури – концепцією людини. В учбовому посібнику «Психологізм у світовій літературі» були викладені принципово нові ідеї щодо проблем цінності особистості та її взаємозв’язках зі світом. Концепція людини розглядалась в історичному розвитку, через який пройшла російська література з давнини до кінця ХІХ – початку ХХ ст. У розробці ряду розділів прийняли участь як досвідчені викладачі, так і молоді. Важливим був теоретичний розділ, якій підготував Арнольд Олексійович Слюсар (зав. кафедри з 1988 – 2000 рр.). Творчі відкриття вченого щодо типів літератур, поетики та жанру художнього твору обумовили науковий дискурс кафедри. Започаткована наприкінці 90-х р. наукова робота над психологізмом у літературі знайшла своє завершення в учбовому посібнику, який одержав гриф Мінвузу у 2001 р.

У 1990 р. видано монографію А.О. Слюсаря, у 1991 р. – С.П. Ільйова . На ґрунті викладених у монографіях концепцій вчені захистили докторські дисертації. 

Вшануванню пам’яті видатних вчених професора А.О. Слюсаря та професора С.П. Ільйова присвячені сучасні міжнародні наукові конференції, за результатами яких були видані збірники наукових статей. 

У той же час на кафедрі успішно розвивались медієвістика [проф. О.В. Александров], історія літературної критики та літературознавства (доц. Н.М. Раковська ), історії мистецтва (Г.Д.Беньковська).

У 2000 році було створено кафедру світової літератури, у зв'язку із розширенням кола спеціальностей факультету та необхідністю викладання лекційних курсів зі світової літератури. У цей час кафедра значно перебудовує свою наукову концепцію на рівні сприйняття світової літератури як цілісної системи та розгляду російської літератури як складової частини світового літературного процесу.

У 2001 році кафедра розпочала роботу над новою плановою науковою темою «Національно-культурний компонент у текстах світової літератури». Актуальність проблеми визначалась розумінням національної специфіки літератур, ментальних та етноментальних процесів, що відбуваються у різних моделях національних літератур. Результатом наукової роботи кафедри стало видання двох навчальних  посібників, які одержали гриф МОН. Досліджувані парадигми національної самосвідомості, міфопоетичного мислення, на думку вчених, відбиваються у концепції моделі світу та людини.

Саме тому кафедра опрацьовує наукову тему «Дослідження моделі світу у художньому тексті». Результат – видання колективної монографії «Модель світу в художньому тексті» (відп. редактор Раковська Н.М.).

В науковому дослідженні розглядається статус моделі світу у різних типах літератур (від середньовічної до постмодерної). Інтерпретуються авторська, жанрова, екзистенційна моделі світу, які сприяють усвідомленню колективної, індивідуальної, культурної та літературної ідентичності. 

Логічним є і наукова тема «Авторські світи у художньому тексті. Сучасні стратегії аналізу». Перші аналітичні підсумки дали можливість написати та видати навчальний посібник з грифом МОН «Авторські світи у художньому тексті» (від ред. Раковська Н.М.), де розглядаються проблеми моделювання авторського світу у літературі XVIII – XX ст. Індивідуальні особливості авторського світу пов’язуються із класичними та некласичними стратегіями, відповідними культурними та літературними епохами. У 2014 р. кафедра видає монографію «Авторські світи у художньому тексті. Стратегії аналізу». Автори прагнули досліджувати авторські світи в їх сутнісних зв'язках з культурно-історичними епохами, типами літературно-художньої свідомості, моделями світобачення.

Вступ та окремі розділи учбових посібників, колективних монографій, які стосуються рецепції літератури у релігійно-філософському критичному дискурсі написані Ніною Михайлівною Раковською (зав. кафедри з листопада 2000р.). У монографії  Н.М. Раковської та численних наукових статтях  запропоновано нову періодизацію літературно-критичного процесу: акцентовано увагу на його еволюції від доби синкретизму до періоду естетичної модальності, впроваджуються різні сучасні методи дослідження авторської самосвідомості, яка реалізується у структурі критичного тексту.

Значною подією став захист докторської дисертації В.Б. Мусій. Доктор філологічних наук, професор Валентина Борисівна Мусій обрала для дослідження таку галузь сучасної літературознавчої науки, як міфопоетика. У численних статтях та трьох монографіях, докторській дисертації , спираючись на теоретичні ідеї стосовно закономірностей літературного процесу професора Є.М. Черноіваненко, В.Б. Мусій обґрунтувала концепцію новизни у розумінні міфу і його місце у художньому творі переходом російської літератури від риторичності до художності.

Протягом 2010-2013 років захистили кандидатські дисертації: Малиновський А.Т. (2010 р.; науковий керівник – Раковська Н.М.), Добробабіна О.Ю. (2012 р.; науковий керівник – Н.М. Раковська), Фокіна С.О. (2010 р.; науковий керівник – Сподарець Н.В.).

У 2013 році Малиновський А.Т. та Фокіна С.О. одержали наукове звання доцента.  Добробабіна О.Ю. працює на посаді доцента.

За цей період Малиновський А.Т. видав навчальний посібник «Аспекти вивчення літературних жанрів» (2011 р.), монографію «Обломов» І.О. Гончарова. Аспекти жанру» (2015 р.). Фокіна С.О. – учбові посібники «Образ творчої особистості в ліричних циклах М. Цвєтаєвої 1910–1920-х років» (2013 р.), «Зарубіжна література другої половини ХХ століття»(2013 р.), «Художня література для дітей» (2016). Добробабіна О.Ю. – навчально-методичні посібники для студентів-іноземців «Давньоруська література» (2011 р.), «Аналіз літературного твору: тексти лекцій і матеріали для самостійної роботи» (2018 р.) (у співавторстві).

Значна подія відбулася у травні 2018 року – доцент Сподарець Н.В. видала монографію та захистила докторську дисертацію «Модернізм Срібного століття: літературознавча ідентифікація». На ґрунті постструктуралістської методології розроблена модель літературознавчої ідентифікації модерністської свідомості, що означена в текстотворенні поетів Срібного віку. Пріоритетним в науковому дискурсі вченого є літературознавча проблематика та інструментарій, що відповідає антропоцентричним дослідницьким стратегіям. 

Слід зазначити, що протягом десятиліть на кафедрі розвивається культурологічний напрям, про що свідчать курси з культурології та історії мистецтва (Г.Д. Беньковська, А.Т. Малиновський), проведення країнознавчої та культурологічної практик. Видані кафедральні збірники: «Одеса: краєзнавчий дискурс»; «Одеса: сторінки літературної історії. краєзнавчий дискурс». З урахуванням наукових напрямів на кафедрі проведені «Слов'янські наукові читання» (2013 р.) та видано збірник наукових статей (2014 р.). Також у 2014 році проведена Всеукраїнська наукова конференція «Слов'янські наукові читання: літературознавчий та культурологічний аспекти». Видано збірник наукових статей (2016).

Наукова робота кафедри тісно пов’язана з учбовим процесом, про що свідчать видання програм лекційних курсів, планів практичних занять, методичних вказівок  (2008, 2010, 2013, 2014, 2017, 2018).

Розроблені та читаються нові лекційні курси: «Література південних та західних слов’ян» (А.Т.Малиновський); «Російська література в загальнослов’янському та світовому літературному контексті» (А.Т.Малиновський); «Сучасна російська література в контексті світової культури» (С.О.Фокіна); «Література епохи постмодерну» (С.О.Фокіна) та ін.; «Основи наукових досліджень» (В.Б. Мусій), «Літературознавство у контексті гуманітаристики» (В.Б. Мусій), «Актуальні напрямки філологічної науки» (Н.В.Сподарець), тощо.

Міжнародні зв’язки кафедра має з Педагогічною академією (м. Ченстохова, Польща), філологічним факультетом Гданського університету (Польща), філологічним факультетом Сегедського університету (Угорщина), з вченими Німеччини, США та ін. Члени кафедри беруть участь у роботі Літературної вітальні, Пушкінської комісії Будинку вчених (голова – Н.М. Раковська), Обласного інституту вдосконалення вчителів, секцій Малої Академії наук, Літературного музею, Грецького культурного фонду тощо. Цей напрям роботи кафедра вважає перспективним та важливим, оскільки від рівня володіння інформацією в галузі культури та літератури значною мірою залежить майбутнє нації.

Дисципліни кафедри: 

 • Усна народна творчість
 • Історія давньоруської літератури
 • Історія російської літератури ХVІІІ ст.
 • Історія російської літератури ХІХ ст.
 • Історія російської літератури к. ХІХ – поч. ХХ ст. «Срібний вік»
 • Історія російської літератури ХХ ст.
 • Сучасна російська література в контексті світової культури
 • Риси російської словесності як художньої системи
 • Основи наукових досліджень
 • Культурно-історичні епохи в розвитку літератури
 • Історія мистецтва
 • Історія літературної критики
 • Історія російського літературознавства
 • Російське літературознавство ХХ ст.
 • Історія російської культури
 • Культурологія
 • Антична література
 • Історія світової літератури доби Середньовіччя
 • Історія світової літератури доби Відродження
 • Історія світової літератури доби Просвітництва
 • Історія світової літератури ХІХ століття
 • Історія світової літератури ХХ століття
 • Художня література для дітей
 • Література епохи постмодерну
 • Література південних та західних слов’ян
 • Російська література в загальнослов’янському та світовому літературному контексті
 • Аналіз тексту в літературі постмодерну
 • Зарубіжна література доби Середньовіччя
 • Зарубіжна література доби Просвітництва та Відродження
 • Зарубіжна література XIX – XX ст.
 • Актуальні напрямки філологічної науки.
 • Основи наукових досліджень.
 • Європейський поетичний модернізм.
 • Аналіз художнього тексту.
 • Герменевтика поетичного твору.
 • Поетика ліричних циклів ХХ ст.
 • Інтерпретація та рецепція критичного тексту.
 • Міфологічна модель світу та її місце в епосі та світовій художній літературі.
 • Літературознавство в контексті гуманітристики;
 • Сучасні літературознавчі стратегії;
 • Сучасні досягнення науки.

Наукові інтереси кафедри:

Наукова та навчальна робота кафедри тісно пов’язані. Кафедра спрямована на вивчення історії світової літератури як цілісної системи; а також на інтерпретації та рецепції художнього тексту. Остання наукова тема кафедри «Світ автора та межі художнього тесту». Наукові перспективи кафедри також пов’язані з актуалізацією етноментальних та поетологічних аспектів у літературах слов’янських спільнот.

Наукові збірники кафедри

Слюсарь Арнольд Алексеевич: Memoria / Одесский национальный ун-т им. И.И.Мечникова. Филологический факультет. Кафедра мировой литературы ; отв. ред. Н. М. Раковская. - О. : Астропринт, 2009. – 584с.

За матеріалами конференцій було видано збірники статей «О.С. Пушкін та світовий літературний процес» (відп. ред. Н. М. Раковська, Одеса: Астропринт: 2002, 2005, 2010),

«Срібний вік: діалог культур» (відп. ред. Н. М. Раковська, Одеса: Астропринт: 2003, 2007, 2012, 2018).

Слов'янські наукові читання. Збірник статей за матеріалами наукових читань Одеса, 21 жовтня 2013 року. – Одеса: ПринтБистро, 2014. – 170 с.

Словянські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції / відп.ред. Н.М. Раковська. – Одеса: Астропринт, 2016. – 364 с.

Срібний вік: діалог культур: збірник наукових статей за матеріалами IV Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті професора С.П. Ільйова / Відп. ред. Н.М. Раковська. – Одеса: Астропринт, 2018. – 532 с.

Планова наукова тема кафедри:

«Світ автора та межі художнього тексту»

Монографії та навчальні посібники 

Монографії кафедри світової літератури:

 1. Модель мира в художественном тексте: [кол. монография] / Отв.ред. Н.М.Раковская. – Одеса: Астропринт, 2009. – 336 с.
 2. Мусий В.Б. Миф в художественном освоении мировосприятия человека литературной эпохи предромантизма и романтизма / В. Б. Мусий ; Одесский национальный ун-т им. И.И.Мечникова. Филологический факультет. – О. : Астропринт, 2006. - 432 с.
 3. Мусий В.Б. Образ «своего», «иного», «чужого» в русской прозе первой половины XIX века: [монография] / В.Б. Мусий. – Одесса: Астропринт, 2011 – 168 с.
 4. Авторские миры в художественном тексте.  Стратегии анализа: [кол. монография]/ отв. ред. Н.М. Раковская. – Одесса : Астропринт, 2014. – 360 с.
 5. Малиновский А.Т. «Обломов» И.А. Гончарова. Аспекты жанра: монография / А.Т. Малиновский. – Одесса: Астропринт, 2015. – 260 с.
 6. Мусий В.Б. «…глядя задумчиво в небо широкое»: человек и природа в произведениях И.С. Тургенева 1840-1850-х гг.: монография / В.Б. Мусий. – Одесса: Печатный дом, 2016. – 174 с.
 7. Остапенко С.В. Введение в степологию. Воспоминания об одесских степистах : Исследования. Портреты / С.В. Остапенко. - Одесса : 2016. - 174 с.
 8. Сподарец Н.В. Модернизм Серебряного века: литературоведческая идентификация: Монография / Надежда Сподарец. – Одесса: Астропринт, 2017. – 452 с.

Навчальні  посібники:

Програми лекційних курсів кафедри світової літератури. Ч. ІІ /Відпов.ред. Н.М. Раковська. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2010. – 111 с.

Мусий В.Б. История русской литературы XIX века: учебное пособие для студентов-иностранцев. – Одесса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011. – 52 с.

Мусий В.Б. Зарубежная литературы XIX века: методическое пособие. – Одесса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011. – 67 с.

Малиновский А. Т. Аспекты изучения литературных жанров / учебное пособие. – Одесса: Астропринт, 2011. – 92 с.

Мусий В. Б. Основы научных исследований: учебное пособие / В.Б. Мусий. – Одесса: ОРИДУ НАДУ, 2011. – 60 с.

Мусий В.Б. Русская литература 1801 – 1855 гг. / учебное пособие. – Одесса: ОНУ, 2011. – 60 с.

Добробабина О.Ю., Морева Т.Ю., Мусий В.Б. Древнерусская литература: учебно-методическое пособие  для студентов-иностранцев. – Одесса: Астропринат, 2011. – 120 с.

Сподарец Н.В. Методические рекомендации  по курсу лекций  “Истории русской литературы конца Х1Х - начала ХХ веков” / Надежда Сподарец. – Одесса : Изд-во  Одесск. национ. ун-т., 2012. – 50 с.

Сподарец Н.В. Культурно-исторические  эпохи в литературе : учебно-методическое пособие  / Надежда Сподарец. – Одесса : Одес. нац. ун-т, 2012. -152 с.

Одеса: сторінки літературної історії. Краєзнавчий дискурс : [навч.посібник] / відп. ред. Раковська Н. М. – Одеса: Астропрінт, 2012. – 188 с.

Мусий В.Б. Теория литературы: учебное пособие / В.Б.Мусий. – Одесса: ОРИДУ НАДУ, 2012.

Морева Т.Ю., Мусий В.Б. Эпос древности и средневековья: учебное пособие / Т.Ю. Морева, В.Б.Мусий. – Одесса: Астропринт, 2012.

Мусий В.Б. Русская литература 1870 – 1890-х гг.: учебное пособие / В.Б.Мусий. – Одесса, 2012.

Програми лекційних курсів та плани практичних занять кафедри світової літератури / Відпов.ред. Н.М. Раковська. – Одеса: Астропринт, 2013. – 340 с.

Сподарец Н.В. История русской литературы конца Х1Х -- начала ХХ века. Учебно-методическое пособие. / Н.В. Сподарец. Одесса : Изд-во  Одес. нац. ун-та, 2013. - 164 с.

Вербенко В. Н. Проза М. Булгакова (20-е г.г.): [уч.пособие]. – Одеса: Астропрінт, 2013. – 67 с.

Мусий В.Б. Русская литература второй половины XIX века: методическое пособие в помощь учителю / В.Б. Мусий. – Одесса: Астропринт, 2012. 

Мусий В.Б., Морева Т.Ю. Основы научной работы студента: учебное пособие / В.Б.Мусий, Т.Ю. Морева. – Одесса, 2013. – 94 с. 

Фокина С. А. Образ творческой личности в лирических циклах М.Цветаевой 1910–1920-х годов : [учеб. пособие]; [гриф МОН] / С. А. Фокина. – Одесса: Астропринт, 2013. – 76 с.

Фокина С. А. Зарубежная литература второй половины ХХ века : [методич указания] / С. А. Фокина. – Одесса: изд-во Одесского национального университета, 2013. – 28 с.

Фокина С. А. Эстетическая парадигма русского постмодернизма: [методич указания] / С. А. Фокина. – Одесса: изд-во Одесского национального университета, 2013. – 25 с.

Авторские миры в художественном тексте: [учеб. пособие]; [гриф МОН] / отв. ред. Н.М. Раковская. – Одесса: Астропринт, 2011. – 304 с.

Фокина С. А. Образ творческой личности в лирических циклах М.Цветаевой 1910–1920-х годов : [учеб. пособие]; [гриф МОН] / С. А. Фокина. – Одесса: Астропринт, 2013. – 76 с.

Методичні матеріали кафедри світової літератури : тести, завдання, питання / відп.ред. Н.М. Раковська. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2014. – 168 с.

Мусий В.Б. История зарубежной литературы первуй половины ХІХ в. Эпоха романтизма: учебное пособие / В.Б. Мусий. – Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2015. – 372 с.

Мусий В.Б. Русская литература второй половины XIX века. Часть 1: 1850-1860-е годы / В.Б. Мусий. – Одесса: Печатный дом, 2016. – 230 с. (14, 7 п.л.)

Мусий В.Б., Морева Т.Ю., Добробабина О.Ю. Русская литература второй половины XIX века. Часть 2: 1870-1890-е гг.: учебное пособие – Одесса: Печатный дом, 2016. – 192 С.

Фокина С. А. Художественная литература для детей. Аспекты изучения : [навч.-метод. пос.]/ С. А. Фокина. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2016. – 128 с.

Література як компонент світової культури: Учбово-метод. посіб для студентів-іноземців / відп.ред. Н.М. Раковська. – Одеса: ПоліПринт, 2017 – 356 с.

Анализ литературного произведения: тексты лекций и материалы для самостоятельной работы. Учебное пособие для студентов-иностранцев. Первый год обучения / В.Б.Мусий, О.Ю.Добробабина, Т.Ю.Морева. – Одесса: ПолиПринт, 2018. – 186 с.

Наукові конференції

Колектив кафедри під керівництвом зав. кафедри к. ф. н., доц. Н. М. Раковської активно проводить міжнародні наукові конференції «О.С. Пушкін та світовий літературний процес» (2001, 2004, 2009), «Срібний вік: діалог культур» (2002, 2006, 2012, 2018). 

У 2013 році проведені наукові читання «Слов’янські наукові читання», за матеріалами яких видано збірник наукових статей.

У 2014 році проведені наукові читання кафедри світової літератури до 85-річчя від дня народження професора А. О. Слюсаря.

У 2015 році проведена Всеукраїнська наукова конференція «Слов'янські наукові читання: літературознавчий та культурологічний аспекти».

У 2017 році проведена IV Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті професора С.П. Ільйова «Срібний вік: діалог культур».

Нагороди:

Доц. Раковська Н.М.: Відзнака Верховної Ради України;

Грамота Управління освіти і науки Одеської державної адміністрації.

Проф. Мусій В.Б.: Почесна грамота Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Одеського регіону.

Грамота Управління освіти і науки Одеської державної адміністрації.

Доц. Н.В. Сподарець: Почесна грамота Інтелектуального форуму України; Грамота начальника управління Освіти Одеської області; Почесна грамота обласного голови.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dadf7ba6681f5711045891571682234
title_5dadf7ba6694014981465731571682234
title_5dadf7ba66a5115218788711571682234
title_5dadf7ba66b643208683481571682234
Top