Кафедра української літератури

Завідувач кафедри доцент, кандидат філологічних наук

Оксана Григорівна Шупта-В’язовська

Працівники:

 • професор, доктор філологічних наук Наталя Павлівна Малютіна;
 • доцент, кандидат філологічних наук Тетяна Миколаївна Шевченко;
 • доцент, кандидат філологічних наук Людмила Борисівна Мостова;
 • доцент, кандидат філологічних наук Олена Єлиферіївна Ткачук;
 • доцент, кандидат філологічних наук Лілія Дмитрівна Чикур;
 • доцент, кандидат філологічних наук Ольга Валеріївна Казанова;
 • доцент, кандидат філологічних наук Ірина Володимирівна Нечиталюк;
 •  викладач Тетяна Леонідівна Стоянова.

Стисла історія кафедри:

Відкриття кафедри української літератури відбулося у 1939–1940 навчальному році – через два роки після відкриття в університеті філологічного факультету. У повоєнний час кафедрою завідували відомі літературознавці А.В. Недзвідський (1944–1947 і 1965–1970), В.З. Несторенко (1947–1953), К.Ю. Данилко (1953–1958), далі кафедру очолювали Г.А. В’язовський (1958–1965), І.М. Дузь (1972–1988), Є.М. Прісовський (1988–2004), В.Г. Полтавчук (2004–2008), з 2008 року кафедрою завідує О.Г. Шупта-В’язовська.

Істотну роль у становленні та розгортанні наукового дискурсу кафедри української літератури відіграло поповнення її складу випускниками, які, пройшовши фронти Великої Вітчизняної війни, згодом закінчили навчання, стали аспірантами та викладачами кафедри – К.Ю. Данилко, П.Т. Маркушевський, Г.А. В’язовський, М.О. Левченко, І. М. Дузь.

Основними напрямками наукової роботи кафедри є шевченкознавство, франкознавство, лесезнавство, дослідження доби модернізму та Розстріляного Відродження, 60-десятництва та постмодерну, закономірностей розвитку драматургії та проблем родо-жанрової організації української літератури ХІХ – початку ХХІ ст.

Останнім часом в центрі уваги наукового життя кафедри перебувають проблеми діалогічності літератури, дослідження закономірностей розвитку драматургії та питань родо-жанрової організації української літератури ХІХ – початку ХХІ ст.. Цілком закономірним у цьому контексті стало проведення “Фащенківських читань”, які заявили про себе як всеукраїнська регулярна конференція.

Спільно з кафедрою філологічних досліджень Схід – Захід Білостоцького університету (Польща) кафедра започаткувала та провела чотири міжнародні конференції, присвячені образу Одеси та Чорного моря в літературі.

Навчальна робота:

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів:

 • “Усна народна творчість”,
 • «Давня українська література»,
 • “Історія української літератури”,
 • “Сучасна українська література”,
 • “Культурно-історичніе похи в розвитку української літератури”,
 • “Риси української словесності як художньої системи”,
 • “Художня література для дітей”,
 • "Літературний процесс кінця ХХ - початку ХХІ ст.",
 • «Історія української культури»
 • «Літературознавство у контексті сучасної гуманітаристики: історія та методологія».

Наукова проблематика:

У плановій науковій темі «Жанрові процеси в українській літературі ХІХ – ХХІ століть: між каноном і некласичними формами» представлено науковий пошук колективу кафедри української літератури у сфері функціонування жанрів в українській літературі ХХ – ХХІ ст. У роботі досліджено чинники тяглості, перервності динаміки жанрів у посткласичний період, показано метажанровий характер гібридних неканонічних форм у сучасній українській літературі, виявлено особливу роль жанрової рефлексії щодо неканонічних видових форм, зокрема, у сфері масової культури.

Наукові праці:

 • Наталья Малютина, Сюжет о создании (илипостановке) сказки в пьесах Виктора Бусаренко («Сыграем в Красную Шапочку». Музыкальное озорство по мотивам Шарля Перро) и Анны Яблонской («Королевство Серпантин») [в:] рецензированной монографии Słowiańskie światywyobraźni/ SlavicWorldsofImagination / podred. M.Dyras, A.Fidorowicz, M.Grudy, Krakow: UT, 2018, s. 11-22.
 • Наталья Малютина, Явление художественной вариативности в драмах „малой формы” (две версии пьесы Гало в творчестве Александра Строганова) [в:] рецензированной монографии «Małeformy w literaturzerosyjskiej 2» / podred. K. Prus, Rzeszów: Wyd. UR, 2018, s. 67-86
 • Милена Кипэр, Наталья Малютина, Принципы деконструкции поэтики сюжета в рассказе Людмилы Улицкой «Счастливые» [в:] рецензированной монографии «Małeformy w literaturzerosyjskiej 2» / podred. K. Prus, Rzeszów: Wyd. UR, 2018, s. 47-65.
 • Наталья Малютина, Проблема культурного самосознания в пьесах современного одесского драматурга Анны Яблонской [в:] рецензированной монографии SelbstbewusstseinundIdentität. Russische Literaturim 18–21 Jahrhundert – Самосознание и идентичность. Русская литература XVIII–XXI вв. / red. A. Graf (Hrsg.), München, Herbert Utz Verlag, 2018, s. 207-216.
 • Наталья Малютина, Сюжет пьес Бориса Акунина как интеллектуальное развлечение (Чайка, Гамлет.Версия) [в:] рецензированной монографии / Czaswolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej / red. Liliana Kalita, Gdańsk, 2018, s. 135-146.
 • Наталья Малютина, Картина мира на страницах «Одесского вестника» 1870-1873 гг. ХІХ в.: взгляд из южнорусской провинции [в:] стаття в монографії, що має рецензію Одеса та Чорне море як літературний простір / ред. Я. Лавський, Н. Малютина, Білосток-Одеса: PRYMAT, 2018. – С. 95-115.
 • Казанова О.В. Функціональні та семантичні особливості образу моря у творчості Дніпрової Чайки // Одеса та Чорне море як літературний простір / ред. Я. Лавський, Н.Малютина, Білосток-Одеса: PRYMAT, 2018, С. 269-376.
  Мостова Л. Модифікація жанру псалма в творчості Т. Шевченка // Одеса та Чорне море як літературний простір / ред. Я. Лавський, Н. Малютина, Білосток-Одеса: PRYMAT, 2018, с. 351-356.
 • Мостова Л. Жанрові різновиди псалма в творчості Миколи Філянського// Срібний вік: діалог культур: зб. наук. статей. – Одеса, 2018. – С. 331-337.
  Нечиталюк Ірина. Літературна Одеса: ревізії та контексти ХХІ сторіччя // Одеса та Чорне море як літературний простір / ред. Я. Лавський, Н.Малютина. – Білосток-Одеса: PRYMAT, 2018. – С. 117-127.
 • Саєнко В. «Голівуд на березі Чорного моря» в житті і творчості ГеоШкурупія з епохи Ростріляного відродження // Одеса та Чорне море як літературний простір / ред. Я. Лавський, Н.Малютина. – Білосток-Одеса: PRYMAT, 2018. – С. 521-537.
 • Ткачук О. Художні варіації образу Чорного моря в ліриці Дмитра Шупти // Одеса та Чорне море як літературний простір / ред. Я. Лавський, Н.Малютина. – Білосток-Одеса: PRYMAT, 2018. – С. 580-586.
 • Шевченко Т. Есей: у пошуках національної (само)ідентифікації // Проблеми сучасного літературознавства. – 2017. – Вип. 25. – С. 79–92.
 • Шевченко Т. Ризома як принцип композиційної організації збірки есе в сучасній українській літературі // Наукові праці: науковий журнал. – Миколаїв, 2017. – Вип. 283. – С. 112–116.
 • Шевченко Т. Поетика дзуйхіцу в сучасній українській літературі // Scienceand Educationa New Dimension. Philology, VI(45), Issue: 152, 2018. – С. 70–73.
 • Шевченко Т. Urban space in essays of Yuri Andrukhovych (based on the book “Lexicon of Intimate Cities”) // Journal of Danubian Studies and Research. – 2018. – Vol. 8, No. 2. – P. 15-23.
 • Шевченко Т. Удовольствие от чтенияэссеили о причинах востребованияжанра // Czaswolny, rozrywka, używky wnajnowszej literaturze rosyjskiej / pod redakcją Liliany Kality. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. – S. 147–163.
 • Шевченко Т. Сугестивність письменницького есе (на прикладі творчості Галини Пагутяк) // Текст. Контекст. Інтертекст. – 2017. – № http://text-intertext.in.ua/index.php?id=159
 • Шевченко Т. Особливості ментативу в сучасній українській есеїстиці // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство). – 2017. – № 2(20). – С. 240–250
 • Шевченко Т. Дискурсивна практика: окреслення поняття // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. – Одеса, 23-24 березня 2018 р. / під заг. ред.: В. Г. Спрінсяна. – Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2017. – С. 426–431.
 • Шевченко Т. Традиції дзуйхіцу в сучасній українській літературі // Національна ідентичність в мові і культурі. Збірник наукових праць / За заг. редакцією А. Г. Гудмана, О. Г. Шостак. – Київ: Талком, 2018. – С. 59–63
 • Шевченко Т. Есе як дискурсивна практика: до постановки проблеми // «Срібний вік: діалог культур». Збірник наукових статей за матеріалами IV Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті професора С. П. Ільйова, відп. ред. Н. М. Раковська. – Одеса : Астропринт, 2018. – C. 290–303.
 • Шевченко Т. Ментативно-наративні особливості есеїстики О. Забужко / Mentativeand narrative features of O. Zabuzhko’s essays // Проблеми сучасного літературознавства. – 2018. – Вип. 26. – С. 44–58.
 • Шевченко Т. Особливості ментативу в сучасній українській есеїстиці // Комунікативний дискурс у полікультурному просторі : матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р.). – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 102–103.
 • Шевченко Т. Есеїстичні техніки у творчості Сергія Жадана (на прикладі циклу «Блок НАТО») // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – 2018. – Том 30 (69), № 2. – С. 116-121
 • Шевченко Т. Есеїстичні практики Любка Дереша // Південний архів. – 2018. – № 75. – С. 47–50.
 • Шевченко Т. ЗБІРКА ЕСЕ ТА ПРОЗОВА ТВОРЧІСТЬ ПИСЬМЕННИКА: ТОЧКИ ВЗАЄМОДІЇ // Текст. Контекст. Інтертекст 2018, № 4.  // http://text-intertext.in.ua/n02(04)2018/ shevchenko_ tetiana_04_2018.pdf
 • Шевченко Т.М. Есеїстичний цикл як умовна цілісність ("П'ять книжок" І. Андрусяка) / Т.М. Шевченко // Вісник Одеського національного університету. - 2018. - Т.23. Випуск 1 (17). Філологія. - С.116 - 125. 
 • Шупта-В’язовська О.Г. «Чорноморська доктрина»: образ і концепт Чорного моря в українській культурній свідомості // Одеса та Чорне море як літературний простір / ред. Я. Лавський, Н.Малютина. – Білосток-Одеса: PRYMAT, 2018. – С. 351-356.
 • Катерина Романова / Проблеми сучасного літературознавства / художньо-естетичні властивості візуалізації подієвості в казках м. Жука. – Вип. 25. – Одеса, 2017. 

Наукові заходи кафедри у 2018 році та міжнародне співробітництво

Організовано та проведено Четверту Міжнародну наукову конференцію «Поляки в Одесі та українському Причорномор’ї. Історія-спадщина-співіснування в мультикультурному середовищі міста», 10-11 вересня 2018 р., Одеса;

 • Презентація книги «Слово про Василя Фащенка: продовження діалогу», упорядники М. Фащенко, Я. Машарова. – Одеса, 2018;
 • Участь (як співорганізаторів) у проведенні Міжнародної конференції „Żywioły. Motywwody w literaturze, kulturze i sztuce”, (Гданськ, Гданський університет, кафедра неофілології, 11.10-12-10.2018).

Проведено чотири міжнародні конференції:

 • «Образ Одеси в слов’янських літературах» - 12-13 вересня 2013 р.;
 • «Одеса і Чорне море як літературно-культурний простір. Ідеї – контексти – інтерпретації». Друга міжнародна конференція. – Одеса. – 15-16 вересня 2016 р.;
 • «Музика і опера в польсько-українському діалозі». Третя наукова міжнародна конференція. – Білосток. – 4-5 травня 2017 р.;
 • Поляки в Одесі та українському Причорномор’ї. Історія-спадщина-співіснування в мультикультурному середовищі міста. Четверта Міжнародна наукова конференція. – 10-11 вересня 2018 р., Одеса.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da6c549429e913836024711571210569
title_5da6c54942b0414702242991571210569
title_5da6c54942c4b17739185031571210569
title_5da6c54942d7015147580981571210569
Top