Кафедра російської мови

Завідувач кафедри

доктор філологічних наук, професор Євгеній Миколайович Степанов

DSCN3761

 

Співробітники:

 • доцент, кандидат філологічних наук Вікторія Володимирівна Горбань;
 • доцент, кандидат філологічних наук Ольга Вадимівна Мальцева;
 • доцент, кандидат філологічних наук Ірина Володимирівна Мурадян;
 • доцент, кандидат філологічних наук Тетяна Федорівна Шумаріна;
 • старший викладач Наталія Сергіївна Собченко;
 • старший лаборант Оксана Вікторівна Костомарова.

kaf rm

Стисла історія

У Рішельєвському ліцеї, на базі якого в 1865 р. було засновано Одеський (Новоросійський) університет, російська мова викладалася й досліджувалася. Так, там працював професор Костянтин Петрович Зеленецький, який у 1855 р. в Одесі видав наукову працю «О русском языке в Новороссийском крае». Разом із заснуванням Одеського (Новоросійського) університету в 1865 р. було утворено кафедру російської мови та словесності. Першим завідувачем кафедри був академік Петро Спиридонович Білярський (1819–1867). В основі наукових досліджень XIX – поч. XX ст. – вивчення старослов’янських і давньоруських текстів, граматики, фонетики російської мови, російської діалектології. На кафедрі працювали такі авторитетні вчені, як акад. Дмитро Миколайович Овсянико-Куликовський (1853–1920), акад. Василь Михайлович Істрін (1865–1937), майбутній академік Євген Федорович Будде (1859–1929), акад. Борис Михайлович Ляпунов (1862–1943), проф. Олександр Олександрович Кочубинський (1845–І907), проф. Михайло Георгійович Попруженко (1866–1943), проф. Олександр Васильович Ристенко (1880–1915), проф. Сергій Григорович Вілінський (1878–1950). У 1897 р. чл.-кор. АН Олександр Іванович Томсон (1860–1935) заснував Лабораторію експериментальної фонетики.

У радянські часи кафедра російської мови продовжувала започатковані в ХІХ ст. наукові дослідження. Крім того, співробітники кафедри отримують видатні результати у вивченні проблем історії російської літературної мови, морфології, лексикології, синтаксису тексту, методики викладання російської мови як рідної та як іноземної. Кафедра стає центром одеської ономастичної школи, опорною кафедрою російської мови півдня України. З досягненнями кафедри цього періоду пов’язані імена професорів Петра Йосиповича Потапова (1882–1945), Михайла Васильовича Бєляєва (1885–1948), Назарія Івановича Букатевича (1884–1984), Казана (Костянтина) Єгоровича Гагкаєва (1912–1986), Любові Максимівни Лосєвої (1917–1976), Миколи Володимировича Павлюка (1920–1978), Тетяни Олександрівни Туліної (1925–2015), Аделаїди Костянтинівни Смольської (1927–2004), члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка (1929–2009), багатьох доцентів і викладачів.

З 1978 до 1993 р.р. завідувачем кафедри російської мови був професор Юрій Олександрович Карпенко. Після його обрання завідувачем кафедри української мови кафедрою російської мови керували професори Дмитро Семенович Іщенко (1932–2013) – з 1993 до 2010 р.р. – та Луїза Олександрівна Петрова (нар. 1960 р.) – з 2010 до 2014 р.р. З 2014 р. кафедрою завідує доктор філологічних наук Євгеній Миколайович Степанов (нар. 1959 р.). Кафедра продовжує започатковані попередніми поколіннями науковців і педагогів традиції викладання та дослідження різних аспектів російської мови, бере активну участь у розвитку міжнародних відносин Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в науковій і педагогічній діяльності, а також у фаховому вихованні студентів-філологів.

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів:

 • Сучасна російська мова (фонетика і фонологія, лексикологія і фразеологія, словотвір, морфологія, синтаксис, орфографія та пунктуація);
 • історія російської мови;
 • історія російської літературної мови;
 • російська діалектологія;
 • риторика;
 • російська стилістика;
 • культура мовлення;
 • лінгвістичний аналіз тексту;
 • методика викладання російської мови;
 • методологія лінгвістичних досліджень;
 • сучасні проблеми світової лінгвістики;
 • російська мова в соціолінгвістичному аспекті;
 • російське країнознавство;
 • російська мова як іноземна;
 • методика викладання російської мови як іноземної.

Вчені кафедри читають спецкурси та проводять спецсемінари за такими науковими напрямками:

 • історична лексикологія російської мови;
 • діагностика писемного мовлення;
 • філологічний аналіз художнього тексту;
 • мова міста і питання міжкультурної комунікації;
 • наукове коментування програм і підручників з російської мови;
 • важкі випадки російської орфографії та пунктуації;
 • актуальні питання сучасної лінгвістики.

Крім того, фахівці кафедри викладають іноземним студентам цілу низку спеціалізованих дисциплін з метою поглибленого вивчення цими студентами теоретичних аспектів русистики та підвищення якості практичного володіння російською мовою: основи ортології; основи російського мовного етикету; функційний словотвір; комунікативна морфологія; функційна морфологія в аспекті російської мови як іноземної; мовленнєва практика; російська лінгводидактика; практика наукового стилю.

Кафедра організовує виробничі та навчальні практики студентів:

 • виробничу педагогічну практику студентів-русистів бакалавріату, майбутніх учителів російської мови і літератури, в гімназіях і школах міста Одеси;
 • виробничу педагогічну практику іноземних студентів-русистів, майбутніх викладачів російської мови як іноземної, на підготовчому відділенні для іноземних громадян ОНУ;
 • асистентську практику студентів-русистів магістратури, майбутніх викладачів вищої школи;
 • навчальну діалектологічну практику з вивчення територіальних і соціальних діалектів, у тому числі з виїздом в експедиції до переселенських і старообрядницьких російських сіл Одещини;
 • навчальну комунікативну практику для іноземних студентів;
 • передмагістерську та переддипломну практику магістрантів і студентів бакалавріату.

Викладачі кафедри мають такі наукові інтереси:

У наукових дослідженнях кафедри розробляються проблеми сучасної лінгвістичної русистики, що знаходяться в рамках мовознавчих теорій фонетики, лексикології, фразеології і пареміології, словотвору, морфології, синтаксису, текстології та дискурсології, діалектології, історії російської мови і російської палеографії, соціолінгвістики, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, рекламознавства, стилістики, художнього, публіцистичного, наукового, офіційно-ділового й розмовного мовлення, теорії міжкультурних комунікацій, методики викладання російської мови як рідної та як іноземної.

Професор Є. М. Степанов: мова міста; лінгвістична одесика; соціолінгвістика; лінгвокультурологія та міжкультурні комунікації; лінгвістична регіоналістика; методика викладання російської мови як іноземної; граматика сучасної російської мови; методологія лінгвістичних досліджень;

доцент В. В. Горбань: питання російської дериватології; лінгвокреативність мовної особистості; мова реклами; проблеми когнітивної лінгвістики;

доцент І. В. Мурадян: російська ономастика; антропонімія та її специфіка в художньому тексті; питання російської стилістики та риторики; мова засобів масової інформації;

доцент Т. Ф. Шумаріна: питання лексикології; психолінгвістика; лінгвістичні основи судового авторознавства; соціальні особливості мови;

доцент О. В. Мальцева: історія російської мови і російська палеографія; методика викладання російської мови;

старший викладач Н. С. Собченко: проблеми дериватології; феномен мовної гри в художньому дискурсі; лінгвістика креативу; методика викладання російської мови як іноземної.

Наукова та науково-методична робота:

У 2011–2015 р.р. кафедра розробляла державну наукову тему «Російська мова: функціонування мовних одиниць у синхронії та діахронії». У рамках цієї теми в українських і зарубіжних наукових журналах і збірниках було видано майже 400 статей співробітників, аспірантів і студентів (фуркантів) кафедри. З 2016 р. фахівці, аспіранти та фурканти кафедри розробляють держбюджетну тему «Функціонування одиниць російської мови у різних лінгвокультурних просторах». Результати досліджень оприлюднюють у доповідях на конференціях і наукових семінарах різних рівнів, публікують у колективних монографіях в Україні та за її кордонами, в численних статтях співробітників, аспірантів, стажистів, магістрантів і бакалаврів кафедри, в курсових і кваліфікаційних роботах студентів і аспірантів. За результатами навчальних діалектологічних практик студентів у російських селах Одеської області здійснюється відбір матеріалу, який не увійшов до двотомного «Словаря русских говоров Одесщины», виданого кафедрою у 2000–2001 р.р. під ред. чл.-кор. НАН України Ю. О. Карпенка. Є. М. Степанов у жовтні 2013 р. захистив докторську дисертацію «Російська міське мовлення в полілінгвокультурному просторі Одеси», основні положення якої викладено в монографії «Російське мовлення Одеси» (2004). Науковим досягненням, що отримало багато позитивних відгуків філологів, істориків, педагогів, є виданий у 2008 р Л. М. Гуковою у співавторстві з Л. Ф. Фоміною під грифом МОН України словник-посібник для вчителів «Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А. С. Пушкина». Докторант кафедри Н. Г. Арефьєва у 2018 р. видала «Русско-украинский фразеологический словарь культурных символов (для иностранных студентов и стажёров)». 2013 року проф. Л. О. Петрова видала монографію «Динамика и статика русского глагола». З 2012 р. викладачі кафедри беруть участь у написанні колективних монографій в Україні та за кордоном. Так, В. В. Горбань стала співавтором колективної монографії «Лінгвістика креативу» (за ред. проф. Т. О. Грідіної, Єкатеринбург, 2012); Л. О. Петрова – співавтор монографії «Одеська лінгвістична школа : координати сучасних пошуків (за ред. проф. Т. Ю. Ковалевської, Одеса, 2014); Є. М. Степанов – співавтор монографій «Одеська лінгвістична школа : інтеграція підходів (за ред. проф. Т. Ю. Ковалевської, Одеса, 2015; 2016), «Концепты и контрасты (за ред. Н. В. Петлюченко, Одеса, 2017), «Handbuch des Russischen in Deutschland» (Німеччина, Берлін, 2017); Є. М. Степанов і І. В. Мурадян – співавтори колективної монографії «Русистика и современность : Старые вопросы, новые ответы» (за ред. проф. Й. Любохи-Круглік, Польща, Катовіце, 2017); Є. М. Степанов, І. В. Мурадян і Н. Г. Арефьєва – співавтори колективної монографії «Русистика и современность» (за ред. І. П. Лисакової, Санкт-Петербург, 2018).

Викладачі кафедри за останні десять років видали близько 50 навчальних і методичних посібників, у тому числі: навчальні посібники для студентів-філологів «Синтаксис русского языка: Тестовые задания и справочные материалы» (Л. М. Гукова, Є. М. Степанов, 2011, 384 с.; з грифом МОН України); «Современный русский язык. Синтаксис словосочетания и предложения» (Є. М. Степанов, А. Валіпур, 2017, 274 с.; з грифом Тегеранського ун-ту, Іран); посібник для вчителя «Синтаксис русского языка в таблицах и схемах» (Л. М. Гукова, 2013; 2-е вид. 2017, 168 с.; з грифом МОН України); навчально-методичний посібник для вчителя та учнів старших класів «Синтаксис русского языка» (Л. М. Гукова, Є. М. Степанов, 2013, 360 с.; з грифом МОН України); «Практическая лексикология русского языка», 2-е изд. (Л. О. Петрова та ін., 2012, 232 с.); навчальний посібник із російської діалектології «Лексика русских переселенческих говоров Одесской области, функционирующих в разноязычном окружении» (Л. Ф. Баранник, 2015, 178 с.); «Конспекты лекций по истории русского литературного языка Х–ХVII в.» (Д. С. Іщенко та ін., 2012, 112 с.); «Конспект лекцій (в двох частинах) з дисципліни «Професійно орієнтована польська мова» (О. В. Савченко, 2014-2015, у 2 частинах); методичні вказівки і модульні завдання з дисципліни «История русского литературного языка» (Л. О. Петрова, 2012, 63 с.); «Программа учебной диалектологической практики (социолингвистическое направление)» (Є. М. Степанов, 2012, 53 с.); навчальний посібник для студентів-іноземців «Синтаксис современного русского языка» (Л. М. Гукова, Л. О. Петрова, Є. М. Степанов, 2013, 208 с.); аннотированно-библиографический справочник для фуркантов кафедры русского языка «Спеціалізація з російської мови» (усі члени кафедри, 2014, 170 с.); методичні вказівки для студентів «Аспекты лингвистического анализа : схемы разбора» (Є. М. Степанов, Л. Ф. Баранник, В. В. Горбань, Л. М. Гукова, І. В. Мурадян, Т. Ф. Шумаріна, 2017, 84 с.)

                                                                                             

З кінця минулого століття кафедра видає науково-теоретичний часопис «Мова», зареєстрований як фахове видання та індексований у низці наукометричних і бібліометричних систем, у тому числі в Index Copernicus (з 2014 р.) і eLibrary (з 2016 р., розміщено випуски з 2012 р.). Усього вийшло 30 випусків, останні – №29 і №30 (2018). У ньому публікувалися статті та наукові рецензії докторів і кандидатів наук з України та з-понад 30 інших країн світу, а також статті аспірантів і здобувачів. З 2014 р. головний редактор часопису – Є. М. Степанов. У 2012 р. було видано науковий збірник «О, сколько нам открытий чудных ...: Материалы к 80-летию с дня рождения Дмитрия Семёновича Ищенко».

З 2003 р кафедра російської мови ОНУ в межах співпраці з МАПРЯЛ і УАПРЯЛ спільно з кафедрою міжкультурних комунікацій РДПУ ім. О. І. Герцена (С.-Петербург, Росія), Інститутом російської філології Жешувського університету (Жешув, Польща), Балтійською міжнародною академією (Рига, Латвія), Університетом Мішеля Монтеня (Бордо, Франція), Євразійським національним університетом ім. Л. М. Гумільова (Астана, Казахстан) і Сілезьким університетом (Катовіце, Польща) бере участь у ролі співзасновника щорічної Міжнародної науково практичної конференції «Русистика і сучасність». В ОНУ було проведено VI (2003), ІХ (2006), XII (2009), XVI (2013) конференції цього циклу. У 2011 р організовано та проведено Другі Міжнародні читання пам'яті чл.-кор. НАН України Ю. О. Карпенка за участю Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, УАПРЯЛ та Українського комітету славістів; у 2016 р. проведено П’яті такі читання. У 2013 р. в рамках підготовки до святкування 70-річчя Перемоги кафедра спільно з Волгоградським державним педагогічним університетом та Брестським державним університетом ім. О. С. Пушкіна провела в Одесі науково-практичну конференцію вчених трьох міст-героїв «Російська мова на Євразійському просторі». У 2018 р. було проведено відкритий науково-методичний семінар «Російська мова в полілінгвокультурному просторі» для учителів і викладачів російської мови та літератури. Того ж року проведено Міжнародну наукову конференцію «Мова в різних лінгвокультурних просторах».

Викладачі, аспіранти та студенти виступають з доповідями на багатьох наукових конференціях, конгресах, семінарах в Україні та за її межами. Викладачі, аспіранти, магістри та бакалаври кафедри мають змогу стажуватися в закордонних вишах. Так, О. В. Савченко стажувалася в Пултуському університеті (Польща, 2011), Н. С. Собченко – в Паризькій Сорбонні (Франція, 2014), Є. М. Степанов – у Балтийській міжнародній академії (Латвія, 2015) та Болонському університеті (Італія, 2018).

При кафедрі працює докторантура й аспірантура. Так, у 2013 р. дисертацію доктора філологічних наук захищено Є. М. Степановим («Російське міське мовлення в полілінгвокультурному просторі Одеси», н. конс. проф. Л. О. Петрова); у 2016 р. – Г. С. Яроцькою (« Мовна репрезентація економічної свідомості в російській лінгвокультурі», н. конс. проф. Л. О. Петрова). У 2018 р. до докторантури було прийнято доцента Н. Г. Арефьєву, дослідження якої присвячено функціонуванню діалектних фразеологізмів у російських говорах півдня України. Щорічно до аспірантури вступають кращі випускники факультету, які розробляють теми кандидатських дисертацій під керівництвом провідних фахівців кафедри. За останні 30 років у різних вчених радах України захищено більше 60 дисертацій. У 2011 р. – В. Ф. Ібрагімова «Структура і семантика онімів у дериваційному аспекті (на матеріалі російських і українських прізвищ тюркського походження)» (н.кер. – проф. Л. О. Петрова); 2012 р. – Ю. М. Луцеєва «Російські фразеологізми з числівниками у структурно-семантичному й етнолінгвокультурологічному аспектах» (н.кер. – доц. Л. Ф. Баранник); у 2013 р. – О. В. Мальцева «Відображення розвитку лексико-граматичної системи давньоруської мови в Архангельському Євангелії 1092» (н. кер. – проф. Д. С. Іщенко) і О. В. Литвин «Неономінаціі в російськомовній пресі XXI століття (словотвірний і прагматичний аспект)»(н. кер. – доц. В. В. Горбань); у 2018 р. громадянин КНР Чень Шаосюн «Конструкції із сурядними сполучниками у творах К. Г. Паустовського» (н. кер. проф. Є. М. Степанов). Свої кандидатські роботи до захисту готують Н. Л. Швецова, Н. С. Собченко, Ю. О. Костянко, Д. В. Майданюк, Л. О. Романець, О. О. Михайленко-Зото, Ю. І. Сараніна.

Важливим доробком у наукових дослідженнях кафедри є роботи студентів. Кожного року студенти кафедри виступають не менш як на 5 конференціях. Кількість доповідей, з якими виступають наші студенти, – не менш як 35. Студенти щорічно публікують від 16 до 30 наукових статей, в тому числі у фахових і міжнародних наукометричних журналах. У 2011 р. іноземний студент із Туреччини Оччетин Сезгін опублікував навчальний посібник «Русско-турецкий разговорник [Rusça günlük konuşma sözlükçesi]», 148 с. (н. кер. – Є. М. Степанов).

Щорічно студенти беруть участь в олімпіадах з російської мови та літератури і конкурсах на кращу наукову роботу як на міському, так і республіканському рівнях. У 2012 р. переможцем міської олімпіади в номінації «Наукова русистика» стала студентка Марія Дука. На щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських робіт наші студенти систематично входять у трійку лідерів. Так, у 2013 р. Денис Майданюк завоював диплом 3 ступеня, у 2014 р. Марина Громовая стала володаркою диплома 2 ступеня, а у 2015 р. Наталія Булка (Колишкіна) стала переможницею конкурсу. Її робота «Лексико-семантична група 'борошняні вироби' в російських говірках Одеської області» була визнана кращою за спеціальністю «російська мова». У 2016 р. на Всеукраїнській олімпіаді з російської мови та літератури наша команда завоювала перше командне місце, а студенти кафедри Євген Першин і Марія Шибаєва отримали перші, другі та треті місця в різних номінаціях. Того ж року наукова робота Є. В. Першина (н. кер. проф. Є. М. Степанов) на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт зі слов’янських мов завоювала друге місце. На жаль, з 2017 р. Всеукраїнські студентські олімпіади та конкурси наукових робіт з російської та інших слов’янських мов МОН не проводить.

З 2014 р. на кафедрі працює науково-практичний гурток російської мови, в роботі якого беруть участь студенти всіх спеціальностей філологічного факультету, студенти інших факультетів, іноземні студенти ОНУ та інших університетів Одеси.

Викладачі кафедри в ролі експертів і членів журі беруть участь у республіканських, обласних і міських олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних іграх з російської мови, в роботі Малої академії наук.

Відзнаки та нагороди членів кафедри:

Кафедра російської мови є колективним членом Української асоціації викладачів російської мови і літератури (УАПРЯЛ). Усі співробітники кафедри протягом останніх десяти років нагороджувалися грамотами та дипломами організацій різного рівня. За професійні заслуги у 2013 р. Є. М. Степанов був нагороджений Медаллю Пушкіна – вищою нагородою Міжнародної асоціації викладачів російської мови і літератури (МАПРЯЛ), у 2017 р. – Медаллю «Пушкін – Міцкевич» Польської асоціації викладачів російської мови та літератури. Л. М. Гукова нагороджувалася Почесними грамотами УАПРЯЛ та мерії міста Одеси, Л. Ф. Баранник – Почесним знаком мера Одеси, викладач Н. С. Собченко – Почесною грамотою Президента громадської організації «Альянс Франсез» і Почесною грамотою УАПРЯЛ, Є. М. Степанов, Т. Ф. Шумаріна, О. В. Мальцева – Почесними дипломами ректора Запорізького національного університету за професійну підготовку студентів – лауреатів Всеукраїнського конкурсу студентських робіт.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da845d36953e5878212691571309011
title_5da845d3696b413193095091571309011
title_5da845d3697c91354107261571309011
title_5da845d3698dc21352589901571309011
Top