Кафедра російської мови

Завідувач кафедри

доктор філологічних наук, професор Євгеній Миколайович Степанов

 

Співробітники:

 • доцент, кандидат філологічних наук Людмила Федорівна Баранник;
 • доцент, кандидат філологічних наук Вікторія Володимирівна Горбань;
 • доцент, кандидат філологічних наук Ліна Миколаївна Гукова;
 • доцент, кандидат філологічних наук Ольга Вадимівна Мальцева;
 • доцент, кандидат філологічних наук Ірина Володимирівна Мурадян;
 • доцент, кандидат філологічних наук Тетяна Федорівна Шумаріна;
 • старший викладач Юлія Олегівна Костянко;
 • викладач Наталія Сергіївна Собченко;
 • старший лаборант Оксана Вікторівна Костомарова;
 • лаборант Олександра Володимирівна Мустяца.

Стисла історія

У Рішельєвському ліцеї, на базі якого в 1865 р. було засновано Одеський (Новоросійський) університет, російська мова викладалася й досліджувалася. Так, там працював професор Костянтин Петрович Зеленецький, який у 1855 р. в Одесі видав наукову працю «О русском языке в Новороссийском крае». Разом із заснуванням Одеського (Новоросійського) університету в 1865 р. було утворено кафедру російської мови та словесності. Першим завідувачем кафедри був академік Петро Спиридонович Білярський (1819–1867). В основі наукових досліджень XIX – поч. XX ст. – вивчення старослов’янських і давньоруських текстів, граматики, фонетики російської мови, російської діалектології. На кафедрі працювали такі авторитетні вчені, як акад. Дмитро Миколайович Овсянико-Куликовський (1853–1920), акад. Василь Михайлович Істрін (1865–1937), майбутній академік Євген Федорович Будде (1859–1929), акад. Борис Михайлович Ляпунов (1862–1943), проф. Олександр Олександрович Кочубинський (1845–І907), проф. Михайло Георгійович Попруженко (1866–1943), проф. Олександр Васильович Ристенко (1880–1915), проф. Сергій Григорович Вілінський (1878–1950). У 1897 р. чл.-кор. АН Олександр Іванович Томсон (1860–1935) заснував Лабораторію експериментальної фонетики.
 
У радянські часи кафедра російської мови продовжувала започатковані в ХІХ ст. наукові дослідження. Крім того, співробітники кафедри отримують видатні результати у вивченні проблем історії російської літературної мови, морфології, лексикології, синтаксису тексту, методики викладання російської мови як рідної та як іноземної. Кафедра стає центром одеської ономастичної школи, опорною кафедрою російської мови півдня України. З досягненнями кафедри цього періоду пов’язані імена професорів Петра Йосиповича Потапова (1882–1945), Михайла Васильовича Бєляєва (1885–1948), Назарія Івановича Букатевича (1884–1984), Казана (Костянтина) Єгоровича Гагкаєва (1912–1986), Любові Максимівни Лосєвої (1917–1976), Миколи Володимировича Павлюка (1920–1978), Тетяни Олександрівни Туліної (нар. у 1925 р.), Аделаїди Костянтинівни Смольської (1927–2004), члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка (1929–2009), багатьох доцентів і викладачів.
 
За часів незалежної України після обрання Ю. О. Карпенка завідувачем кафедри української мови кафедрою російської мови з 1993 до 2010 р.р. керували професори Дмитро Семенович Іщенко (1932–2013), з 2010 до 2014 р.р. – Луїза Олександрівна Петрова (нар. у 1960 р.), з 2014 р. – Євгеній Миколайович Степанов (нар. у 1959 р.). Кафедра продовжує започатковані попередніми поколіннями науковців і педагогів традиції викладання та дослідження різних аспектів російської мови, бере активну участь у розвитку міжнародних наукових відносин Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів:

 • Сучасна російська мова (фонетика і фонологія, лексикологія і фразеологія, словотвір, морфологія, синтаксис);
 • історія російської мови;
 • історія російської літературної мови;
 • російська діалектологія;
 • риторика;
 • російська стилістика;
 • лінгвістичний аналіз тексту;
 • методика викладання російської мови;
 • російська мова в соціолінгвістичному аспекті;
 • російське країнознавство;
 • орфографічний практикум;
 • російська мова як іноземна;
 • методика викладання російської мови як іноземної.

Вчені кафедри читають спецкурси та проводять спецсемінари за такими науковими напрямками:

 • історична лексикологія російської мови;
 • діагностика писемного мовлення;
 • філологічний аналіз художнього тексту;
 • мова міста і питання міжкультурної комунікації;
 • наукове коментування програм і підручників з російської мови;
 • важкі випадки російської орфографії та пунктуації;
 • актуальні питання сучасної лінгвістики.

Кафедра організовує виробничі та навчальні практики студентів:

 • виробничу педагогічну практику студентів-русистів, майбутніх учителів російської мови і літератури, в гімназіях і школах міста Одеси;
 • виробничу педагогічну практику іноземних студентів-русистів, майбутніх викладачів російської мови як іноземної, на підготовчому відділенні для іноземних громадян ОНУ;
 • навчальну діалектологічну практику з вивчення територіальних і соціальних діалектів;
 • навчальну комунікативну практику для іноземних студентів;
 • передмагістерську та переддипломну практику магістрантів і студентів спеціалітету.

Викладачі кафедри мають такі наукові інтереси:

У наукових дослідженнях кафедри розробляються проблеми сучасної лінгвістичної русистики, що знаходяться в рамках мовознавчих теорій фонетики, лексикології, фразеології і пареміології, словотвору, морфології, синтаксису, текстології та дискурсології, діалектології, історії російської мови і російської палеографії, соціолінгвістики, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, рекламознавства, стилістики, художнього, публіцистичного, наукового, офіційно-ділового й розмовного мовлення, теорії міжкультурних комунікацій, методики викладання російської мови як рідної та як іноземної.
 
Професор Є. М. Степанов: мова міста; лінгвістична одесика; соціолінгвістика; лінгвокультурологія та міжкультурні комунікації; лінгвістична регіоналістика; методика викладання російської мови як іноземної; граматика сучасної російської мови; зіставна лінгвістика;
доцент Л. Ф. Баранник: російська діалектологія; діалектна лексикологія і лексикографія; стилістика художнього мовлення;
доцент В. В. Горбань: питання російської дериватології; лінгвокреативність мовної особистості; мова реклами; проблеми когнітивної лінгвістики;
доцент Л. М. Гукова: синтаксис і лексикологія російської мови в синхронії та діахронії; художня ономастика; мова О. С. Пушкіна; методика викладання російської мови;
доцент І. В. Мурадян: російська ономастика; антропонімія та її специфіка в художньому тексті; питання російської стилістики та риторики; мова засобів масової інформації;
доцент Т. Ф. Шумаріна: питання лексикології; психолінгвістика; лінгвістичні основи судового авторознавства; соціальні особливості мови;
доцент О. В. Мальцева: історія російської мови і російська палеографія; методика викладання російської мови;
старший викладач Ю. О. Костянко: художня ономастика; мовленнєві особливості мовної особистості; питання когнітивної лінгвістики; методика викладання російської мови;
викладач Н. С. Собченко: проблеми дериватології; феномен мовної гри в художньому дискурсі; лінгвістика креативу.

Наукова та науково-методична робота:

З 2011 р кафедра розробляє державну наукову тему «Російська мова: функціонування мовних одиниць у синхронії та діахронії». У рамках цієї теми щороку в українських і зарубіжних наукових журналах і збірниках видається понад півсотні статей співробітників, аспірантів і студентів (фуркантів) кафедри (2011 р. – 63; 2012 – 83; 2013 – 85; 2014 – 94). За результатами навчальних діалектологічних практик студентів у російських селах Одеської області здійснюється відбір матеріалу, який не увійшов до двотомного «Словаря русских говоров Одесщины», виданого кафедрою у 2000–2001 р.р. під ред. чл.-кор. НАН України Ю. О. Карпенка. Є. М. Степанов у жовтні 2013 р. захистив докторську дисертацію «Російська міське мовлення в полілінгвокультурному просторі Одеси», основні положення якої викладено в монографії «Російське мовлення Одеси» (2004). Зараз вчений готує до видання нову монографію, присвячену проблемам мови полілінгвокультурного міста. Науковим досягненням, що отримало багато позитивних відгуків філологів, істориків, педагогів, є виданий у 2008 р Л. М. Гуковою у співавторстві з Л. Ф. Фоміною під грифом МОН України словник-посібник для вчителів «Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А. С. Пушкина». У 2012 р В. В. Горбань стала співавтором колективної монографії «Лінгвістика креативу» (за ред. Проф. Т. А. Грідін, Єкатеринбург). Завідувала кафедрою до 2014 р професор Л. А. Петрова видала в 2013 р монографію «Динаміка і статика російського дієслова».
 
Викладачі кафедри за останні п'ять років видали близько 40 навчальних та методичних посібників, у тому числі: навчальні посібники для студентів-філологів «Синтаксис русского языка: Тестовые задания и справочные материалы» (Л. М. Гукова, Є. М. Степанов, 2011, 384 с.; з грифом МОН України); посібник для вчителя «Синтаксис русского языка в таблицах и схемах» (Л. М. Гукова, 2013, 168 с.; з грифом МОН України); навчально-методичний посібник для вчителя та учнів старших класів «Синтаксис русского языка» (Л. М. Гукова, Є. М. Степанов, 2013, 360 с.; з грифом МОН України); «Практическая лексикология русского языка», 2-е изд. (Л. О. Петрова та ін., 2012, 232 с.); «Конспекты лекций по истории русского литературного языка Х–ХVII в.» (Д. С. Іщенко та ін., 2012, 112 с.); методичні вказівки і модульні завдання з дисципліни «История русского литературного языка» (Л. О. Петрова, 2012, 63 с.); «Программа учебной диалектологической практики (социолингвистическое направление)» (Є. М. Степанов, 2012, 53 с.); навчальний посібник для студентів-іноземців «Синтаксис современного русского языка» (Л. М. Гукова, Л. О. Петрова, Є.М. Степанов, 2013, 208 с.); аннотированно-библиографический справочник для фуркантов кафедры русского языка «Спеціалізація з російської мови» (усі члени кафедри, 2014, 170 с.); методичні вказівки для студентів «Схемы лингвистического разбора» (Л. Ф. Баранник, В. В. Горбань, Л. М. Гукова, Л. О. Петрова, Т. Ф. Шумаріна, 2014, 84 с.) та ін.
 
З кінця минулого століття кафедра видає науково-теоретичний часопис «Мова», зареєстрований як фахове видання. У 2010 р вийшов № 15, у 2011 – № 16, у 2012 р. – № 17 і № 18, у 2013 – № 19 і № 20, у 2014 – № 21 і № 22 цього часопису. У ньому публікуються статті докторів і кандидатів наук з України, Росії, Білорусі, Казахстану, Молдови, Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Болгарії, Австрії, Італії, Нідерландів, Фінляндії, Китаю, Ізраїлю, Ірану, Туреччини, деяких інших країн, а також статті аспірантів і здобувачів, наукові рецензії на монографії та навчальні посібники. У 2012 р. було видано науковий збірник «О, сколько нам открытий чудных ...: Материалы к 80-летию с дня роджения Дмитрия Семёновича Ищенко».
З 2003 р кафедра російської мови ОНУ в рамках співпраці з МАПРЯЛ і УАПРЯЛ спільно з кафедрою міжкультурних комунікацій РДПУ ім. О. І. Герцена (С.-Петербург, Росія), Інститутом російської філології Жешувського університету (Жешув, Польща), Балтійської міжнародної академією (Рига, Латвія) та Університетом Мішеля Монтеня (Бордо, Франція) бере участь у ролі співзасновника щорічної Міжнародної науково практичної конференції «Русистика і сучасність». В ОНУ було проведено VI (2003), ІХ (2006), XII (2009), XVI (2013) конференції цього циклу. У 2011 р організовано та проведено Другі Міжнародні читання пам'яті чл.-кор. НАН України Ю. О. Карпенка за участю Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, УАПРЯЛ та Українського комітету славістів. У 2013 р. в рамках підготовки до святкування 70-річчя Перемоги кафедра спільно з Волгоградським державним педагогічним університетом та Брестським державним університетом ім. О. С. Пушкіна провела в Одесі науково-практичну конференцію вчених трьох міст-героїв «Російська мова на Євразійському просторі».
 
Викладачі, аспіранти та студенти виступають з доповідями на багатьох наукових конференціях, конгресах, семінарах в Україні та за її межами. Так, у 2011 р. на 30 конференціях різного рангу члени кафедри виступили зі 138 доповідями; у 2012 р. – на 26 конференціях зі 135 доповідями; у 2013 р. – на 19 конференціях зі 116 доповідями; у 2014 р. – на 17 конференціях із 73 доповідями. Аспірант О. В. Савченко, будучи ще студенткою кафедри, стажувалася в Пултуському університеті (Польща, 2011 р.), викладач Н. С. Собченко – в Паризькій Сорбонні (Франція, 2014 р.).
 
При кафедрі працює аспірантура. Щорічно до неї вступають кращі випускники факультету, які розробляють теми кандидатських дисертацій під керівництвом провідних фахівців кафедри. За останні 30 років у різних вчених радах України захищено більше 60 дисертацій. У 2012 р. – Ю. М. Луцеєва «Російські фразеологізми з числівниками у структурно-семантичному й етнолінгвокультурологічному аспектах» (н.кер. – доц. Л. Ф. Баранник); у 2013 р. – О. В. Мальцева «Відображення розвитку лексико-граматичної системи давньоруської мови в Архангельському Євангелії 1092» (н.кер. – проф. Д. С. Іщенко) і О. В. Литвин «Неономінаціі в російськомовній пресі XXI століття (словотвірний і прагматичний аспект)»(н.кер. – доц. В. В. Горбань). Свої кандидатські роботи до захисту готують Н. С. Собченко, Ю. О. Костянко, Д. В. Майданюк та інші аспіранти.
 
Важливим доробком у наукових дослідженнях кафедри є роботи студентів. Так, у 2011 р. студенти кафедри виступили на 5 конференціях з 18 доповідями, опублікували 16 наукових статей і 1 навчальний посібник (Оччетин Сезгін. Русско-турецкий разговорник [Rusça günlük konuşma sözlükçesi]. – 148 с.; н. кер. – Є. М. Степанов). У 2012 р. студенти кафедри виступили на 3 конференціях з 36 доповідями й опублікували 43 наукові статті; у 2013 р. – на 6 конференціях із 43 доповідями, опубліковано 15 статей; у 2014 р. виступили на 6 конференціях із 26 доповідями та опублікували 22 статті. У 2012 і 2013 р.р. кафедра спільно з УАПРЯЛ, Одеською юридичною академією та Одеською міськрадою провела два Форума молодих дослідників русистів, за результатами яких було видано збірники матеріалів (понад 150 статей студентів та аспірантів, переважно з України).
 
Щорічно студенти беруть участь в олімпіадах з російської мови та літератури і конкурсах на кращу наукову роботу як на міському, так і республіканському рівнях. У 2012 р. переможцем міської олімпіади в номінації «Наукова русистика» стала студентка 5 курсу Марія Дука. На щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських робіт наші студенти систематично входять у трійку лідерів. Так, у 2013 р. Денис Майданюк завоював диплом 3 ступеня, у 2014 р. Марина Громовая стала володаркою диплома 2 ступеня, а у 2015 р. Наталія Булка (Колишкіна) стала переможницею конкурсу. Її робота «Лексико-семантична група 'борошняні вироби' в російських говірках Одеської області» була визнана кращою за спеціальністю «російська мова». На кафедрі працює науковий гурток російської мови, в роботі якого беруть участь студенти всіх спеціальностей філологічного факультету, студенти інших факультетів.
 
Викладачі кафедри в ролі експертів і членів журі беруть участь у республіканських, обласних і міських олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних іграх з російської мови, в роботі Малої академії наук.

Відзнаки та нагороди членів кафедри:

Кафедра російської мови є колективним членом Української асоціації викладачів російської мови і літератури (УАПРЯЛ). Усі співробітники кафедри у 2010–2015 р.р. нагороджувалися грамотами та дипломами організацій різного рівня. За професійні заслуги у 2013 р. Є. М. Степанов був нагороджений Медаллю Пушкіна – вищою нагородою Міжнародної асоціації викладачів російської мови і літератури (МАПРЯЛ), Л. М. Гукова – Почесними грамотами УАПРЯЛ та мерії міста Одеси, Л. Ф. Баранник – Почесним знаком мера Одеси, викладач Н. С. Собченко – Почесною грамотою Президента громадської організації «Альянс Франсез».

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b28f6fe69a5d19661351031529411326
title_5b28f6fe69f505279307031529411326
title_5b28f6fe6a27e13692247531529411326
title_5b28f6fe6a5f915043036391529411326
Top