Наукова діяльність

Щороку за рекомендаціями кафедр і Ради факультету кращі випускники  вступають до аспірантури за спеціальностями: «Українська мова», «Українська література», «Слов’янські мови», «Російська мова», «Російська література», «Порівняльне літературознавство», «Структурна, прикладна та математична лінгвістика», «Теорія літератури». При факультеті працюють спеціалізовані вчені ради, які проводять захисти докторських дисертацій за спеціальністю «українська мова» та кандидатських дисертацій за спеціальностями «українська література», «російська література». За низкою спеціальностей при факультеті працює докторантура. У 2018 році було захищено 2 докторські дисертації та 7 кандидатських. 

Наукові видання факультету

У 2018 році факультетом були видані чергові випуски наукових збірників та журналів:

 • «Проблеми сучасного літературознавства» (3 випуски: 25, 26, 27);
 • «Мова» (два випуски: 28, 29);
 • Слов’янський збірник (22-й випуск);
 • Записки з українського мовознавства  (25-й випуск).

Усі ці збірники включені до наукової міжнародної бази даних Slavic Humanities Index і до міжнародної науково-метричної бази Copernicus. Факультетом видано два випуски (літературознавчий та мовознавчий) «Вісник Одеського національного університету. Серія філологія» (Том 23. Випуски 1 (17) та 2 (18); черговий (ІХ) збірник студентських наукових статей «Філологічні студії».

У 2018 році також вийшли друком:

 • «Слово про Василя Фащенка: продовження діалогу» / Упорядники М. Фащенко, Я. Машарова. - Одеса: Чорномор’я, 2018. – 600 c.
 • ЛЕСЬ ГОМІН (Олександр Дмитрович Королевич): Збірник матеріалів до вивчення творчості / Упорядник, вступна стаття А. К. Димовська. – Овідіополь, 2018. – 61 с. (видано аспіранткою кафедри теорії літератури та компаративістики)

Наукові публікації

Монографії окремих вчених факультету:

 • Сподарец Н. В. Модернизм Серебряного века: литературоведческая идентификация: Монография / Надежда Сподарец. – Одесса: Астропринт, 2017. – 452 с. (25,27 п.л.)
 • Кутуза Н. В. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект : монографія. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 736 с. 
 • Яроцкая Г. С. Русский язык как зеркало экономического сознания: монография / Г. С. Яроцкая. – Одесса: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2017. – 456 с.
  Колективні монографії, які видано філологічним факультетом:
 • Одеська лінгвістична школа: модерні парадигми : колект. моногр. / За заг. ред. д-ра філол. наук, проф. Ковалевської Т. Ю. - Одеса : ПолиПринт, 2018. – 247 с.
  Колективні монографії, у створенні яких взяли участь науковці факультету:
 • Одеса та Чорне море як літературний простір / ред. Я. Лавський, Н. Малютіна, Білосток-Одеса: PRYMAT, 2018 – 636 с. (автори розділів: А. Малиновський, В. Колесник, Н. Раковська, Н. Малютіна, І. Нечиталюк, О. Шупта-В᾽язовська, В. Мусій, Л. Мостова, Н. Коробкова, О. Казанова, Т. Морєва, О. Подлісецька, В. Саєнко, О. Мізінкіна, Н. Сподарець, О.Ткачук).
 • Słowiańskie światy wyobraźni / Slavic Worlds of Imagination / pod red. M. Dyras, A. Fidorowicz, M. Grudy, Krakow: UT, 2018 (автором двох розділів є професор кафедри української літератури Н.П. Малютіна)
 • Małe formy w literaturze rosyjskiej 2» / pod red. K. Prus, Rzeszów: Wyd. UR, 2018,. Розділ: Наталья Малютина, Явление художественной вариативности в драмах „малой формы” (две версии пьесы Гало в творчестве Александра Строганова), s. 67-86; Милена Кипэр, Наталья Малютина, Принципы деконструкции поэтики сюжета в рассказе Людмилы Улицкой «Счастливые» s. 47-65. 
 • Лінгвокультурологічні засади мовознавчих досліджень : [монографія] / Л. М. Марчук, Т. М. Сукаленко, Н. В. Вдовиченко, А. М. Сріант. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 196 с.
 • Русистика и современность : Старые вопросы, новые ответы / [Uniwersytet Śląski w Katowicach; ред. И. Любоха-Круглик, О. Малыса, Г. Вильк, А. Зых]. – Katowice : Śląsk, 2017. – Раздел:
 • Степанов Е. Н. Юридический и социолингвистический статус русского языка на постсоветском пространстве. – S. 285–302.
 • Харчові традиції – ментальний код нації: колективна монографія / За заг. ред. Віват Г. І. – Одеса: ВМВ, 2018. – 232 с. (у її створенні взяли участь викладачі кафедри світової літератури А.Т. Малиновський та В. Б. Мусій).
  Викладачі факультету щорічно впроваджують результати своїх наукових досліджень у навчальний процес. У 2018 році було видано два підручники:
 • Войцева О. А. Польська мова : підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. – Чернiвцi : Букрек, 2018. – 128 с. (Співавтор: Т. Г. Бучацька).
 • Войцева О. А. Польська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. – Чернівці : Букрек, 2018. – 248 с. (Співавтор: Т. Г. Бучацька).

Навчальні посібники:

 1. Програми лекційних курсів, семінарських і практичних занять кафедри загального та слов’янського мовознавства: метод. посіб. / відпов. ред. д-р філол. наук, професор О. А. Войцева. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. – 185 с.
 2. „Золотий ювілей”: історія і сучасність кафедри загального та слов’янського мовознавства філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова. Редколегія: О. А. Войцева (відпов. ред.) та ін. – Одеса: Айс-Принт, 2018. – 36 с.
 3. Мусий В. Б., Добробабина О. Ю., Морева Т. Ю. Анализ литературного произведения: тексты лекций и материалы для самостоятельной работы / В. Б. Мусий, О. Ю. Добробабина, Т. Ю. Морева. – Одесса: ПолиПринт, 2018. – 186 с.
 4. Мальцева О. В. Историческая грамматика русского языка: методические указания и задания для подготовки к практическим занятиям студентов 2 курса дневной формы обучения специальности 035.03 Славянские языки и литературы (перевод включительно): русский язык и литература. – Одесса : ОНУ имени И. И. Мечникова. 2018. – 66 с.
 5. Собченко Н. С. Функциональное словообразование: методические рекомендации / Н. С. Собченко. – Одесса : Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2018. – 68 с.
 6. Шумарина Т. Ф., Мурадян И. В. Современный русский язык. Лексикология. Методические указания и задания / Т. Ф. Шумарина, И. В. Мурадян. – Одесса : ОНУ, 2018. – 58 с.
 7. И. И. Мечникова, 2018. – 68 с.
 8. Хрустик Н. М. Вивчення фонетики української мови в середній школі : навч. посібн. – Одеса : Фенікс, 2018. – 74 с.
 9. Практикум з українського правопису : навчальний посібник / М. Л. Дружинець, О. В. Антонюк, О. П. Вартик, Г. В. Сеник [та ін.]; за заг. ред. М. Л. Дружинець. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,2018. – 396 с.
 10. Форманова Світлана. Розбіжності у вивченні синтаксису в школі й виші: навч. посіб. / Світлана Форманова, Лариса Хаценко, Ілона Романюк. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Одеса : Середняк Т. К., 2018. - 124 с.
 11. Форманова С. В. Основи культури й техніки мовлення: навч. посіб. / С. В. Форманова, І. В. Романюк. - Одеса : ПолиПринт, 2018. - 144 с.
 12. Форманова С. Українська мова як іноземна : експрес-курс / Світлана Форманова, Ірина Розман. - Ужгород : РІК-У, 2018. - 108 с.
 13. Мізінкіна О.О. опублікувала розділ «Medieval Interiors in ukrainian historical Novels» у колективній монографії SUSTAINABLE development under the conditions of European integration: collective monograph / [editorial board Darko Bele, Lidija Weis, Nevenka Maher]. Ljubljana: VŠPV, Visoka šola za poslovne vede = Ljubljana School of Business, 2019.

Наукові конференції

Науковцями факультету в 2018-19 роках було організовано та проведено значну кількість наукових заходів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів:

 1. Міжнародна наукова конференція «Мова в різних лінгвокультурних просторах» (організатор – кафедра російської мови);
 2. XVІІ Міжнародна студентська Кирило-Мефодіївська конференція (організатор – кафедра болгарської філології);
 3. IV Міжнародна наукова конференція «Поляки в Одесі та українському
  Причорномор’ї. Історія-спадщина-співіснування в мультикультурному середовищі міста» (організатор – кафедра української літератури);
 4. Наукові читання, присвячені пам’яті доктора філологічних наук, професора Нонни Михайлівни Шляхової (організатор – кафедра теорії літератури та компаративістики);
 5. Відкритий науково-методичний семінар кафедри російської мови «Русский язык в полилингвокультурном пространстве»;
 6. ІІІ науковий семінар «Сучасні шляхи літературознавчого відкриття сенсів художнього твору» (організатор – кафедра світової літератури);
 7. Міжнародна конференція «Żywioły. Motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce» (організатори – Гданський університет (Польща), кафедра неофілології та кафедра української літератури);
 8. XV Всеукраїнська науково-методична конференція студентів і молодих науковців Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (організатори – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та кафедра української мови);
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Антропоцентрична скерованість сучасної наукової лінгвістичної парадигми» (організатори – Миколаївський національнимй університет імені В. О. Сухомлинського, а також за участю Херсонського державного університету, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та кафедра української мови).
 10. Міжнародна наукова конференція «ГУМАНІТАРНИЙ ПРОСТІР МІСТА ТА РЕГІОНУ», за участю Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (16-17.10.2019).
 11. Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти. ІV Міжнародна наукова конференція. (16-17 травня 2019 р.).
 12. Всеукраїнська наукова конференція «Орбіти художнього слова», присвячена 100-річчю доктора філологічних наук, професора В’язовського Григорія Андрійовича (4-5 квітня 2019 р.).
 13. Шості міжнародні наукові читаннях пам’яті члена-кореспондента НАН України Юрія Олександровича Карпенка: до 90-річчя від дня народження (26-27 вересня 2019 року).

Студенти Маліцька Анна, Петрова Світлана (3 курс спец. «Українська мова та література») та Андрій Чмир (4 курс) достойно представили наш факультет на обласному етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика: 1 місце – Маліцька Г., 2 місце – Чмир А. Також ці ж студенти були учасниками і обласного етапу ІX Міжнародного мовно-літературного конкурсу ... Тараса Шевченка, де Маліцька Г. виборола 1 місце, а Петрова С. – 3 місце.

Студентка Маліцька А. у жовтні презентувала свої дві збірки віршів – «Вітражі» та «Вечный пилигрим». Також цього року за успіхи у навчанні, наукові досягнення й активну участь у житті факультету та міста вона здобула стипендію Президента України.

В останні роки факультет дедалі частіше проводить студентські наукові конференції всеукраїнського масштабу. Особливо слід відзначити: міжнародну конференцію «Мова в різних лінгвокультурних просторах», «Кирило-Мефодіївську конференцію», щорічну студентську звітну наукову конференцію. Значна частина студентів виголошує свої доповіді іноземними мовами.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top