Кафедра теорії літератури та компаративістики

Завідувач кафедри доктор філологічних наук, професор

 Шляхова Нонна Михайлівна

Працівники:

 • професор, доктор філологічних наук Євген Михайлович Черноіваненко;
 • доцент, кандидат філологічних наук Михайло Ремович Грицкевич;
 • доцент, кандидат філологічних наук Наталя Костянтинівна Коробкова;
 • доцент, кандидат філологічних наук Микола Васильович Пащенко;
 • доцент, кандидат філологічних наук Ольга Олегівна Подлісецька;
 • ст. викладач, кандидат філологічних наук Олена Олексіївна Мізінкіна.
Кафедра теорії та методики викладання літератури створена в 1967 році. Очолював її д.філол.н., професор В'язовський Г. А. – фахівець із питань психології творчої праці письменника, художнього сприйняття, теорії літературного процесу, автор монографій "Орбіти художнього слова" (1969), "Від життя до художнього твору" (1979), "Творче мислення письменника" (1982), "Світ художньої літератури" (1987); був співавтором підручника "Теорія літератури" (1975). Як визначний дослідник психології творчості і художнього сприйняття, Г. А. В'язовський увійшов до "Краткой литературной энциклопедии" (М., 1976. - Т. 9. - С. 214).
 
Перейменована 2003 року у кафедру теорії літератури та компаративістики, кафедра працює під керівництвом д.філол.н., професора Шляхової Н. М.
 
Важливим етапом у розвитку кафедри є праця професора Анатолія Андрійовича Жаборюка, який упродовж 1967 – 2012 років, працюючи на кафедрі, творчо розробив і читав курс методики викладання літератури. Його наукові інтереси зосереджені навколо проблем історії та теорії образотворчого мистецтва, взаємозв’язків літератури і малярства. Він доказово обґрунтував національну специфіку українського образотворчого мистецтва, вдаючись до конкретного аналізу його шедеврів, досліджуючи витоки фольклорні, міфологічні, християнські тощо. А. А. Жаборюк видав монографічні праці «Український живопис доби Середньовіччя» (1978), «Мистецтво живопису і графіки в Україні в першій половині XIX ст.» (1983), «Український живопис останньої третини XIX - початку XX століть» (1990), навчальний посібник зі спецкурсу «Історичні художні стилі доби Середньовіччя (візантійський, романський, готика)» (Одеса: Астропринт, 2007. – 128 с.), який рекомендовано Міністерством освіти і науки України. У 2008 році виходять друком статті і есе різних років, об’єднані назвою «Про літературу, малярство і українську національну ідею». 2010 року А.А. Жаборюк видає посібник з історії світової художньої культури «Художній світ доби Відродження (ідеї, образи, стиль)». У 2000 р. вийшла з друку монографія «Малярська творчість Тараса Шевченка», у 2003 р. – «Давнє українське малярство». Нині прийнято до друку учбовий посібник з грифом Мінвузу «Бароко. Ідеологічний напрям і художній стиль» (автор проф. Жаборюк А.А., 2015).

 Проблематика наукових досліджень членів кафедри:

 колективна:
 
"Роди і жанри художньої літератури", "Автор і авторство в художній літературі", "Текст і художній світ твору: аспекти взаємодії";
 
індивідуальна:
 
 професор Шляхова Н. М. – художнє узагальнення, художній тип: соціальна і духовна характерність, психологія творчості, автор і авторство в художній літературі;
 професор Черноіваненко Є. М. – теорії літературного процесу, специфіка розвитку російської літератури;
 доцент Грицкевич М. Р. – проблеми літератури як форми комунікації, питання рецепції художнього твору (читач і художній твір), порівняльне літературознавство;
 доцент Коробкова Н. К. – питання компаративістики, особливості міфопоетики в романістиці Ю. Яновського, проблема автора як міфотворця;
 доцент Пащенко М. В. – питання теорії метафори, поетика новели; метафоризація в українській новелістичній прозі кінця XIX - початку XX ст.;
 доцент Подлісецька О.О. –  зображально-виражальна природа художнього образу, проблеми антропологічного літературознавства;
 ст. викладач, к.філол. наук Мізінкіна О. О. – поетика українського історичного роману, творча лабораторія письменника;

Кафедра забезпечує викладання таких курсів:

  загальних:
 
 •   Вступ до літературознавства.
 •   Естетика.
 •   Інтерсеміотика вербальної творчості.
 •   Історія українського літературознавства.
 •   Історія української літературної критики.
 •   Компаративістика.
 •   Методика викладання літератури.
 •   Основи літературознавства.
 •   Переклад в літературознавчому аспекті.
 •   Поетика.
 •   Теорія літератури.
  спеціальних:
 
 •   Основи наукових досліджень.
 •   Історична поетика.
 •   Аналіз художнього твору у школі.
 •   Література в колі інших, суміжних з нею мистецтв.
 •   Світова літературно-критична думка.
 •   Інтерпретація художнього тексту.
 •   Метафора в епічному творі.
 •   Міфопоетика в літературі.
 •   Типи і структура уроків з літератури.
 •   Лірика як рід літератури.
 •   Поетика драми.
 •   Художній час і художній простір в зображальному мистецтві та художній літературі.
 •   Проблема автора: аспекти теорії та історії.
 •   Проблеми теорії літературного процесу.

 Наукові роботи кафедри:

 • Шляхова Н. М. Життя порізнені листочки: Збірник літературно-критичних статей. – Одеса, 2003.– 232 с.
 • Шляхова Н.М. Еволюція форм художнього узагальнення. – Вид. друге, доповн. – Одеса: Астропринт, 2011. – 152 с. 
 • Черноиваненко Е. М. Литературный процесс в историко-культурном контексте: Развитие и смена типов литературы и художественно-литературного сознания в русской словесности ХІ – ХХ веков. – Одесса: Маяк, 1997. – 712 с.
 • Черноиваненко Е. М. Методические материалы к курсу теории литературы для магистантов специальности «Русский язык и литература»/ Е. М. Черноиваненко. – Одесса: Астропринт, 2005. – 84 с.
 • Черноіваненко Є. М. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу теорії літератури для студентів І курсу спеціальностей «Журналістика» і «Видавнича справа і редагування» / Є. М. Черноіваненко. – Одеса: Астропринт, 2005. – 16 с.
 • Є.М. Черноіваненко «Жизнь под знаком Университета» / авт. вступ. ст. Вавілова О. – О.: ОНУ, 2014. — 242 с.
 • Пащенко М. В. Метафорична природа новели (структура, рецепція, концептуалізація): Монографія. – Одеса: Астропринт, 2009. – 296 с.
 • Пащенко М.В. Поетика метафоричних форм в епічному творі : Методичний посібник для студентів 4-5 курсів денної форми навчання. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. –  76 с.
 • Грицкевич М. Р. Методические указания по курсу литературной компаративистики для студентов филологического факультета заочной формы обучения: Учебное пособие (дополненное, переработанное)/ М. Р. Грицкевич. – Одесса, 2010.– 19 с.
 • Коробкова Н. К. Компаративістика: Навчально-методичний посібник для студентів-філологів п’ятого курсу спеціальності «Українська мова та література», «Болгарська мова та література»/ Н. К. Коробкова. – Одеса, 2010. – 82 с.
 • Коробкова Н. К. Історія української критики: Навчально-методичний посібник для студентів-філологів п’ятого курсу спеціальності «Українська мова та література», «Болгарська мова та література»/ Н. К. Коробкова. – Одеса, 2010. – 82 с.
 • Подлісецька О. О. Історія українського літературознавства: Методичні рекомендації / О. О. Подлісецька. – Одеса: «ОНУ ім. І. І. Мечникова», 2014. – 26 с.
 • Подлісецька О. О. Історичні та теоретичні аспекти жанру української новели: Методичні рекомендації / О. О. Подлісецька. – Одеса: «ОНУ ім. І. І. Мечникова», 2014. – 14 с.
 
Прийнято до друку учбовий посібник з грифом Мінвузу «Бароко. Ідеологічний напрям і художній стиль» (автор проф. Жаборюк А.А., 2015).
 
На початку 90-х років колективною темою наукових досліджень було обрано проблему автора і авторства у художній літературі. У період з 2001 по 2006 рік колектив кафедри вирішив зосередитися на проблемі рецепції та інтерпретації, що спонукало до аналізу тексту і художнього світу літературного твору. За результатами наукових досліджень членів кафедри були опубліковані такі збірники наукових праць: «Проблеми рецепції та інтерпретації художнього тексту» (Одеса: Астропринт, 2003. – 352с.), «Автор і авторство у словесній творчості» (Одеса: Поліграф, 2007. – 391с.), «Методологічні аспекти літературознавчого синтезу» (Одеса: Астропринт, 2008. – 376с.), «Автор – Твір – Читач» (Одеса: Астропринт, 2012. – 240с.). За останні 5 років викладачі кафедри брали участь більш, ніж у 35 науково-практичних конференціях різного рівня, на яких обговорювались питання, що стосуються проблем художнього світу твору, проблем жанру, стилю, сюжетотворення, художньо-естетичні особливості творів української та світової літератури. 
 
Кафедра бере участь у виконанні кафедральної науково-дослідної теми № 215 «Текст і художній світ літературного твору: аспекти взаємодії». Номер державної реєстрації – 0111 U 005 723. № 174. Підстава до виконання теми – наказ ОНУ імені І.І. Мечникова № 1516-18 від 03.06.2011. 
Проф. Шляхова Н. М. очолює наукову школу «Наративний дискурс художньої літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.».
 
Колектив кафедри став ініціатором регулярного проведення наукових Круглих столів – «Текст – контекст – інтертекст» (2007 р.), «Літературний твір як текст і художній світ» (2012 р.), «Художність як літературознавчий феномен» (2014 р.).
Починаючи з 1997 року по наш час при кафедрі видається фаховий збірник наукових праць «Проблеми сучасного літературознавства» (відповідальний редактор – проф. Шляхова Н. М., а з 2006 року – проф. Черноіваненко Є.М.). Щорічно виходить 1-2 збірники.
 
Інші збірники: 
 
1. Автор і авторство у словесній творчості : Зб. Наук. праць / Одеськ. Нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. фак.; Відп. ред. проф. Н. М. Шляхова. – Одеса: Поліграф. – 412 с.
2. Автор – твір – читач: збірник наукових праць / ред.. кол. : Є. М. Черноіваненко, Н. М. Шляхова, М. В. Пащенко. – Одеса: Астропринт, 2012. – 240 с. 
3. Методологічні аспекти літературознавчого синтезу: Зб. Наук. праць на пошану професора Нонни Шляхової з нагоди її 75-річчя. / Відп. ред. Є. М. Черноіваненко. – Одеса: Астропринт, 2008. – 376 с.), 

Статті та монографії (загальна кількість): 

2012 р. – 38 статей, 2 збірника статей, 1 навчальний посібник
2013 р. – 10 статей, 1 збірник статей
2014 р. – 29 статей, 2 збірника статей, 1 монографія, 3 методично- навчальних посібника.
 
Кафедра підтримує творчі зв’язки з Інститутом філології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, Тернопільським національним педагогічним університетом імені В. Гнатюка, Львівським національним університетом імені І. Франка, Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича, партнерські зв’язки з Придністровським державним університетом ім. Т.Шевченка, в результаті чого члени кафедри брали участь у Міжнародному круглому столі «Тарас Григорович Шевченко: світова слава генія», (Придністровський державний університет імені Т. Шевченка, Інститут мови та літератури, м. Тирасполь, 2014) та у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства» (м. Тирасполь, Придністров’я, 2013) та публікували статті у міжнародному збірнику «Актуальні питання мовознавства та літературознавства»: Зб. наукових праць / Відп. ред. Дружинець М.Л. – Тирасполь: Поліграфіст, 2014., з Одеським Південноукраїнським університетом ім. Ушинського, кафедра української та зарубіжної літератур. 

Грамоти, нагороди:

– Шляхова Н. М. Відмінник освіти, 
Почесна відзнака Голови Одеської обласної адміністрації, 
Почесна грамота Верховної ради України, 
Грамота на честь 75-річчя філологічного факультету,
Грамота за активну участь у роботі круглого столу “Тарас Шевченко: світова слава генія” (Придністровський державний університет імені Т. Шевченка, Інститут мови та літератури, м. Тирасполь).
Грамота «Кращий викладач року очима студентів». 
 
– Черноіваненко Є.М.: Відмінник освіти, 
Грамота Верховної ради України, 
Почесна відзнака Сенату Республіки Польща,
Медаль «Іван Вазов» від уряду Республіки Болгарія,
Почесна відзнака «Bene merito» Міністерства закордонних справ Республіки Польща,
Почесний знак «Слава і честь України» Міжнародної асоціації працівників культури та мистецтва.
Грамота за активну участь у роботі круглого столу “Тарас Шевченко: світова слава генія” (Придністровський державний університет імені Т. Шевченка, Інститут мови та літератури, м. Тирасполь). 
 
Пащенко М.В. – Почесна грамота Верховної Ради, 
 
– Грамота на честь 75-річчя філологічного факультету.
 
Грамоту за перемогу у конкурсі молодих вчених ОНУ імені І. І. Мечникова (2013) отримала к. філол. н., доц. Коробкова Н. К., яка є науковим керівником більшості науково активних студентів-фуркантів кафедри. 
Канд. філ. н. Мізінкіна О.О – Грамота «За сумлінну працю, добросовісне виконання посадових обов’язків  та з нагоди 75-річчя факультета».
 
При кафедрі є магістратура, аспірантура та докторантура.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b28f767e2c5716593993371529411431
title_5b28f767e2d7616003488081529411431
title_5b28f767e2e8c1470783611529411431
title_5b28f767e300210421569401529411431
Top