Кафедра теорії літератури та компаративістики

Завідувач кафедри кандидат філологічних наук, доцент

 Коробкова Наталія Костянтинівна

korobkova

Працівники:

 • професор, доктор філологічних наук Євген Михайлович Черноіваненко;
 • доцент, кандидат філологічних наук Микола Васильович Пащенко;
 • доцент, кандидат філологічних наук Ольга Олегівна Подлісецька;
 • доцент, кандидат філологічних наук Олена Олексіївна Мізінкіна;
 • доцент, кандидат філологічних наук Іраїда Ігорівна Томбулатова;
 • ст. лаборант Філіпенко Анжела Олексіївна.

IMG 3440

Історична довідка про кафедру

Кафедру теорії та методики викладання літератури створено в 1967 році. Очолював її д.філол.н., професор В'язовський Г. А. – фахівець із питань психології творчої праці письменника, художнього сприйняття, теорії літературного процесу, автор монографій "Орбіти художнього слова" (1969), "Від життя до художнього твору" (1979), "Творче мислення письменника" (1982), "Світ художньої літератури" (1987); був співавтором підручника "Теорія літератури" (1975). Як визначний дослідник психології творчості і художнього сприйняття, Г. А. В'язовський увійшов до "Краткой литературной энциклопедии" (М., 1976. - Т. 9. - С. 214).

З 2003 року має назву «кафедра теорії літератури та компаративістики».

Важливим етапом у розвитку кафедри є праця професора Анатолія Андрійовича Жаборюка, який упродовж 1967 – 2012 років, працюючи на кафедрі, творчо розробив і читав курс методики викладання літератури. Його наукові інтереси зосереджено навколо проблем історії та теорії образотворчого мистецтва, взаємозв’язків літератури і малярства. Він доказово обґрунтував національну специфіку українського образотворчого мистецтва, вдаючись до конкретного аналізу його шедеврів, досліджуючи витоки фольклорні, міфологічні, християнські тощо. А. А. Жаборюк видав монографічні праці «Український живопис доби Середньовіччя» (1978), «Мистецтво живопису і графіки в Україні в першій половині XIX ст.» (1983), «Український живопис останньої третини XIX - початку XX століть» (1990), навчальний посібник зі спецкурсу «Історичні художні стилі доби Середньовіччя (візантійський, романський, готика)» (Одеса: Астропринт, 2007. – 128 с.), який рекомендовано Міністерством освіти і науки України. У 2008 році виходять друком статті та есе різних років, об’єднані назвою «Про літературу, малярство і українську національну ідею». 2010 року А.А. Жаборюк видає посібник з історії світової художньої культури «Художній світ доби Відродження (ідеї, образи, стиль)». У 2000 р. вийшла з друку монографія «Малярська творчість Тараса Шевченка», у 2003 р. – «Давнє українське малярство», у 2015 р. –  «Бароко (доба, людина, стиль, художній світ): посібник з історії світової художньої культури».

Розвитку літературознавства в Одеському університеті сприяла діяльність професора Нонни Михайлівни Шляхової, яка очолила кафедру у 1992 році. Н.М. Шляхова творчо розробила і читала такі лекційні курси кафедри: вступ до літературознавства, теорію літератури, естетику. З початку 70-х років напрямом наукових пошуків Нонни Михайлівни стало дослідження особливостей духовного світу героя сучасної літератури. Найбільш повно результати дослідження були викладені у монографії «Духовний світ сучасника: Морально-етичні пошуки в сучасній радянській багатонаціональній прозі» (К.– Одеса, 1982). Отримавши у 1989 р. звання професора, Нонна Михайлівна не припинила активної наукової роботи. У 1990 р. вийшла з друку її монографія «Художній тип. Соціальна і духовна характерність», у 1996 р. – навчальний посібник «Еволюція форм художнього узагальнення», доповнений і перевиданий у 2011 році у 2003 р. – збірник літературно-критичних статей «Життя порізнені листочки». Нонна Михайлівна є автором багатьох наукових статей з питань теорії та психології художньої творчості. Під керівництвом Шляхової Н.М захищено кандидатські дисертації Холодова О. Б. «Типологія міфопоетичних мотивів у творах Ф. М. Достоєвського «Хазяйка», «Ідіот», «Злочин і кара», «Підліток» (1996 р.), Коробкової Н. К. «Міфологізм творчого мислення Ю. Яновського – романіста» (2008 р.).

 Проблематика наукових досліджень членів кафедри:

 колективна:

"Роди і жанри художньої літератури", "Автор і авторство в художній літературі", "Текст і художній світ твору: аспекти взаємодії"; “Художність літератури: аспекти теорії та історії”; «Художня література у філософсько-естетичному вимірі».

індивідуальна:

 професор Черноіваненко Є. М. – теорії літературного процесу, специфіка розвитку європейської літератури, література як складова частина культури;

 доцент Коробкова Н. К. – питання компаративістики, міфопоетики, інтертекстуальності та інтермедіальності;

 доцент Пащенко М. В. – метафоризація в епічному творі, вивчення новелістичної прози;

 доцент Подлісецька О.О. –  жанрово-стильові особливості та проблема комунікативного розриву у прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст., питання  відчуження особистості та реалізація мотиву “посестринства” у драматичних поемах Лесі Українки та її оповіданнях;

 доцент Мізінкіна О. О. – поетика українського історичного роману, інтертекстуальність історичної романістики, синтез художнього та документального в словесній творчості, синергетична парадигма мислення у сучасній українській історичній романістиці;

 доцент Томбулатова І. І. – особливості футуризму в українській літературі, сучасна література та її зв’язки з іншими видами мистецтва, проблеми літературної імагології.

Кафедра забезпечує викладання таких курсів:

 Загальних:

Вступ до літературознавства.

Інтермедіальна компаративістика.

Інтерсеміотика вербальної творчості.

Історія українського літературознавства.

Компаративістика.

Літературна імагологія.

Методика викладання літератури.

Основи наукових досліджень.

Переклад у літературознавчому аспекті.

Поетика.

Проблеми літературознавчої методології.

Теорія літератури та методологія літературознавчих досліджень.

Теорія літератури.

 Спеціальних:

Передмагістерський семінар.

Навчальні дисципліни кафедри слухають студенти всіх спеціальностей філологічного факультету, а «Вступ до літературознавства»  –  і студенти факультету романо-германської філології.

З основних дисциплін членами кафедри розроблено окремі навчальні програми для іноземних студентів.

Навчальні курси для аспірантів:

Актуальні напрями сучасного літературознавства.

Сучасні досягнення науки.

Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження.

 Наукові роботи кафедри:

 • Шляхова Н. М. Життя порізнені листочки: Збірник літературно-критичних статей. – Одеса, 2003.– 232 с.
 • Шляхова Н.М. Еволюція форм художнього узагальнення. – Вид. друге, доповн. – Одеса: Астропринт, 2011. – 152 с.
 • Шляхова Н.М. Біобібліографічний покажчик (2-е видання, доповнене). Серія Бібліографія вчених університету. Випуск: Філологи. – Одеса: Астпропринт, 2015. – 165 с.
 • Черноиваненко Е. М. Литературный процесс в историко-культурном контексте: Развитие и смена типов литературы и художественно-литературного сознания в русской словесности ХІ – ХХ веков. – Одесса: Маяк, 1997. – 712 с.
 • Черноиваненко Е. М. Методические материалы к курсу теории литературы для магистантов специальности «Русский язык и литература»/ Е. М. Черноиваненко. – Одесса: Астропринт, 2005. – 84 с.
 • Черноіваненко Є. М. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу теорії літератури для студентів І курсу спеціальностей «Журналістика» і «Видавнича справа і редагування» / Є. М. Черноіваненко. – Одеса: Астропринт, 2005. – 16 с.
 • Є.М. Черноіваненко «Жизнь под знаком Университета» / авт. вступ. ст. Вавілова О. – О.: ОНУ, 2014. — 242 с..
 • Пащенко М. В. Метафорична природа новели (структура, рецепція, концептуалізація): Монографія. – Одеса: Астропринт, 2009. – 296 с.
 • Пащенко М.В. Поетика метафоричних форм в епічному творі : Методичний посібник для студентів 4-5 курсів денної форми навчання. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. – 76 с.
 • Грицкевич М. Р. Методические указания по курсу литературной компаративистики для студентов филологического факультета заочной формы обучения: Учебное пособие (дополненное, переработанное)/ М.Р. Грицкевич. – Одесса, 2010.– 19 с.
 • Коробкова Н. К. Компаративістика: Навчально-методичний посібник для студентів-філологів п’ятого курсу спеціальності «Українська мова та література», «Болгарська мова та література»/ Н. К. Коробкова. – Одеса, 2010. – 82 с.
 • Коробкова Н. К. Історія української критики: Навчально-методичний посібник для студентів-філологів п’ятого курсу спеціальності «Українська мова та література», «Болгарська мова та література»/ Н.К. Коробкова. – Одеса, 2010. – 82 с.
 • Подлісецька О. О. Історія українського літературознавства: Методичні рекомендації / О. О. Подлісецька. – Одеса: «ОНУ ім. І. І. Мечникова», 2014. – 26 с.
 • Подлісецька О. О. Історичні та теоретичні аспекти жанру української новели: Методичні рекомендації / О. О. Подлісецька. – Одеса: «ОНУ ім. І. І. Мечникова», 2014. – 14 с.
 • Подлісецька О. Історія українського літературознавства: Методичні рекомендації. Вид. друге, доповн. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 60 с.
 • Подлісецька О. Вступ до літературознавства: Методичні рекомендації. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 74 с.
 • Подлісецька О. О., Жаборюк А.А. «Вступ до літературознавства. Література і графіка»: Методичні рекомендації для студентів І курсу денної форми навчання філологічного факультету (спеціальність «Болгарська мова та література») . – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 60 с.
 • Подлісецька О.О. «Українська література»: Методичні рекомендації для слухачів підготовчого відділення факультету довузівської підготовки. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 60 с.
 • Жаборюк А.А. Бароко (доба, людина, стиль, художній світ): посібник з історії світової художньої культури. – О.: Астропринт, 2015. – 208 с. ;
 • ЛЕСЬ ГОМІН (Олександр Дмитрович Королевич): Збірник матеріалів до вивчення творчості / Упорядник, вступна стаття А.К. Димовська. – ОНУ: Овідіополь, 2018. – 61 с.

За останні 5 років викладачі кафедри брали участь більш, ніж у 35 науково-практичних конференціях різного рівня, у тому числі  у міжнародних закордонних конференціях: «Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи». – Молдова, Тираспіль, 25 – 27 вересня 2014 року; «Актуальність і якість університетської освіти: компетенції для сучасності і майбутнього» у м. Бєльци (Румунія), 8 жовтня 2015 року; «Музика і опера в польсько-українському літературному і культурному діалозі» – Польща, Бєлосток, 4 – 5 травня 2017 року; Восьма міжнародна науково-практична Інтернет-конференція з україністики «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» (2 – 4 листопада 2017 р., Мюнхен, Німеччина); «Modern philological research: a combination of innovative and tradіtional approaches: Conference Proceedings», April 27–28, 2018. – Грузія, Tbilisi; «Наука і техніка сьогодення: „ŻYWIOŁY. MOTYW WODY W KULTURZE, LITERATURZE I SZTUCE” – Польща, Гданьськ, 11 – 12 жовтня, 2018; «Пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі», Польща, м. Воломін, 19 – 20 жовтня 2018 р.

Кафедра бере участь у виконанні кафедральної науково-дослідної теми «Художня література у філософсько-естетичному вимірі». Номер державної реєстрації – 0111U005723, керівник – кандидат філологічних наук, доцент Коробкова Наталія Костянтинівна.

Колектив кафедри став ініціатором регулярного проведення наукових Круглих столів – «Текст – контекст – інтертекст» (2007 р.), «Літературний твір як текст і художній світ» (2012 р.), «Художність як літературознавчий феномен» (2014 р.).

Починаючи з 1997 року і дотепер при кафедрі видається  збірник наукових праць «Проблеми сучасного літературознавства» (відповідальним редактором була проф. Шляхова Н. М., а з 2006 року – проф. Черноіваненко Є. М.). Щорічно виходить 2 випуски.

Видання затверджено як фахове в Україні та внесено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus ICV 2016:59.42, 2017:81.67; Slavic Humanities Index; Google Scholar; Base-search та ін.

Офіційний сайт видання - http://psl.onu.edu.ua/

Інші збірники: 

 1. Автор і авторство у словесній творчості : Зб. наук. праць / Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, філол. фак.; Відп. ред. проф. Н. М. Шляхова. – Одеса: Поліграф, 2007. – 412 с.
 2. Автор – твір – читач: збірник наукових праць / ред.. кол. : Є.М.Черноіваненко, Н. М. Шляхова, М. В. Пащенко. – Одеса: Астропринт, 2012. – 240 с. 
 3. Методологічні аспекти літературознавчого синтезу: Зб. Наук. праць на пошану професора Нонни Шляхової з нагоди її 75-річчя. / Відп. ред. Є.М.Черноіваненко. – Одеса: Астропринт, 2008. – 376 с.)
 4. Художність літератури: аспекти теорії та історії: збірник наукових праць кафедри теорії літератури і компаративістики ОНУ імені І. І. Мечникова / за ред. Є.М. Черноіваненка. – Одеса: Астропринт, 2016. – 248 с.
 5. Читач. Рецепція. Інтерпретація. Матеріали наукового круглого столу. За ред. проф. Шляхової Н.М. – Одеса: «Астропринт», 2017. – 125 с.

Статті та монографії (загальна кількість): 

2012 р. – 38 статей, 2 збірника статей, 1 навчальний посібник

2013 р. – 10 статей, 1 збірник статей

2014 р. – 29 статей, 2 збірника статей, 1 монографія, 3 методично-навчальних посібника

2015 р. – 17 статей, 1 довідкове видання, 1 посібник

2016 р. – 34 статті, 1 збірник наукових праць, 2 методичні рекомендації, 1 бібіліографічний показчик

2017 р . – 27 статей, 2 методичні рекомендації, 1 матеріали круглого столу

2018 р. – 26 статей, 1 збірник наукових матеріалів

Кафедра підтримує творчі зв’язки з Інститутом філології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка, Тернопільським національним педагогічним університетом імені В. Гнатюка, Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. К. Д. Ушинського, Запорізьким національним університетом.

Грамоти, нагороди:

професор Черноіваненко Є.М.:

Відмінник освіти, 

Грамота Верховної ради України, 

Почесна відзнака Сенату Республіки Польща,

Медаль «Іван Вазов» від уряду Республіки Болгарія,

Почесна відзнака «Bene merito» Міністерства закордонних справ Республіки Польща,

Почесний знак «Слава і честь України» Міжнародної асоціації працівників культури та мистецтва.

Грамота за активну участь у роботі круглого столу “Тарас Шевченко: світова слава генія” (Придністровський державний університет імені Т. Шевченка, Інститут мови та літератури, м. Тирасполь). 

Грамота «Кращий викладач року очима студентів – 2018». 

доцент Коробкова Н.К.:

Грамота  з нагоди 145-річчя ОНУ імені І. І. Мечникова

Грамота ректора ОНУ і голови профкому за успіхи в патріотичному вихованні студентської молоді та зразкову організацію роботи з військового обліку (2014),

Грамота за патріотичне виховання студентів-філологів  (2014 р.)

Грамота за перемогу у конкурсі молодих вчених ОНУ імені І. І. Мечникова – (2014).

Подяка за підготовку студентів до участі в міжвишівській студентській інтернет-конференції «Українська література в просторі культури і цивілізації» (25–27 лютого 2017 р.)

Грамота «Кращий викладач року очима студентів – 2017», 

Грамота Приватного навчально-виховного комплексу «Ор-Самеах» за сприяння у підготовці учнів-призерів ХХШ Всеукраїнського турніру юних філологів – 2018, 

Грамота і подяки від організаторів «Вишиванкового фестивалю» за значний особистий внесок у проведення масового публічного диктанту біля Дюка, 2016, 2017, 2018 рр.

Подяки від Одеської національної наукової бібліотеки за участь у Всеукраїнській виставці-форумі «Українська книга на Одещині», заходах до Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, Всеукраїнського дня бібліотек, Дня  пам’яті жертв голодоморів, 2016, 2017, 2018рр.

доцент Пащенко М.В.:

Почесна грамота Верховної Ради, 

Грамота на честь 75-річчя філологічного факультету.

 к. філол. н. Мізінкіна О.О.:

Грамота «За сумлінну працю, добросовісне виконання посадових обов’язків та з нагоди 75-річчя факультета».

Подяка за підготовку учасників міжвишівських студентських наукових читань «Козацтво в культурному просторі України і світу» (23 грудня 2015р.)

Подяка за підготовку студентів до участі в міжвишівській студентській інтернет-конференції «Українська література в просторі культури і цивілізації» (25–27 лютого 2017 р.)

При кафедрі є магістратура, аспірантура та докторантура.

Студенти і  магістранти, які спеціалізуються по кафедрі теорії літератури та компаративістики, активно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях та конкурсах, у літній школі «Полілінгвізм та цивілізаційна місія перекладу» у межах проекту KEAS-BSR Європейської програми «Горизонт 2020» у Батумському державному університеті Шота Руставелі (Грузія).

З 2018 року функціонує офіційний Telegram-канал кафедри - “75а” https://t.me/theory75a

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da6c543747e710447632221571210563
title_5da6c5437490417523140601571210563
title_5da6c54374a1810886024121571210563
title_5da6c54374b3113147757221571210563
Top