Кафедра прикладної лінгвістики

Завідувач кафедри – доктор філол. наук, професор Кондратенко Наталія Василівна

IMG 8006

Працівники:

 • доцент, к.філол.н. Борисенко Наталія Миколаївна,
 • доцент, д.філол.н. Кутуза Наталя Валеріївна,
 • доцент, к.філол.н. Семененко Олександра Юріївна,
 • доцент, к.філол.н. Пономаренко Тетяна Вікторівна,
 • доцент, к.філол.н. Шевчук Лариса Василівна, 
 • професор, д.філол.н. Яроцька Галина Сергіївна,
 • доцент, к.філол.н. Труба Ганна Миколаївна, 
 • доцент, к.філол.н. Стірй Людмила Іванівна,
 • доцент, к.філол.н. Вдовиченко Наталія Володимирівна,
 • доцент, к.філол.н. Билінська Олександра Сергіївна,
 • викл., к.філол.н. Кіщенко Алла Миколаївна,
 • доцент, к.філол.н. Корпусова Марія Сергіївна

IMG 7771

Стисла історія кафедри:

Кафедра прикладної лінгвістики була створена в 2000 році на базі кафедри українознавства, на якій залишилися викладачі української ділової мови як прикладного курсу: доц. Л. В. Шевчук, доц. Л. І. Синявська, ст. викл. В. І. Гризан, викладачі Н. М. Борисенко, Н. В. Вдовиченко, Л. І. Стрій. До них приєдналися фахівці з кафедри російської мови: доц. Т. В. Пономаренко, доц. Г. С. Яроцька, з української мови – ст. викл. О. В. Антонюк, а за внутрішньовузівським сумісництвом ще проф. О. І. Бондар, доц. Т. Ю. Ковалевська, доц. В. Г. Волошин. 

Очолила кафедру проф. Н. В. Бардіна, яка захистила докторську дисертацію в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні АН України і працювала професором кафедри російської мови, а за сумісництвом – головним науковим співробітником (лінгвістом-експертом) Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз при Міністерстві юстиції України.

На перших етапах роботи на кафедрі дещо штучно були об’єднані фахівці з когнітології, експериментальної лінгвістики, теорії комунікації та викладачі української ділової мови, мовознавці та літературознавці. Треба було, з одного боку, переробити курси ділового мовлення, надавши їм психолінгвістичного, комунікативного спрямування, з іншого, – залучити всіх викладачів до навчального процесу в групах зі спеціальністю “прикладна лінгвістика”, розпочати розробку такої наукової теми, яка б охоплювала інтереси всіх членів кафедри.

 Усе це було здійснено. Загалом було розроблено понад 30 нових лекційних курсів, програми всіх практик. У 2002 році вийшов збірник “Програми та навчальний план спеціальності “Прикладна лінгвістика”, куди увійшло 25 програм. 

Організація кафедри надала можливість координувати зусилля, обговорювати апробації курсів, проблеми у навчанні студентів, стала передумовою створення нової освітньої програми, яка була затверджена Міністерством освіти та науки України на початку 2001 року.

З 2011 року кафедру очолює Наталія Василівна Кондратенко, яка в 2012 році захистила докторську дисертацію «Український модерністський і постмодерністський дискурс: комунікативно-прагматичний і текстово-синтаксичний аспекти» та є автором понад 130 наукових праць.  

Дисципліни кафедри:

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Комунікативна логіка
 • Теорія і практика перекладу
 • Лінгвістична прагматика
 • Психолінгвістика
 • Семіотика
 • Семантика
 • Фізіологія і техніка мовлення
 • Філософія мови та методологія лінгвістики
 • Загальна і прикладна морфологія
 • Загальний і прикладний синтаксис
 • Політична лінгвістика
 • Соціолінгвістика
 • Когнітивна лінгвістика
 • Юрислінгвістика
 • Лінгвістична типологія та мовні ареали
 • Дискурсологія
 • Порівняльна граматика російської та української мов
 • Порівняльна лексикологія та фразеологія російської та української мов
 • Мовні технології реклами
 • Мовні технології зв’язків з громадськістю
 • Основи мовленнєвої діяльності
 • Українська та зарубіжна культура
 • Українська мова як іноземна
 • Переклад наукового тексту
 • Історія перекладознавства
 • Передвипускний семінар
 • Актуальні проблеми лінгвістики
 • Наукове мовлення та основи професійної комунікації
 • Методологічні проблеми перекладознавства
 • Копірайтинг і основи СЕО-оптимізації
 • Лінгвістика впливу
 • Діловий етикет і бізнесові комунікації
 • Лінгвістичне моделювання

Наукові інтереси кафедри

На сучасному етапі на кафедрі сформовано основні наукові напрями, об’єднані в межах проблематики прикладного мовознавства.

Проблеми сучасної когнітивної лінгвістики постали в центрі уваги у зв’язку з розробленням питань лінгвоментальності та концептології. У межах цього напряму підготовлена докторська дисертація Г. С. Яроцької та видана монографія «Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре», а також виконано кандидатську дисертацію Н. В. Вдовиченко. Теорія мовленнєвої діяльності та психолінгвістика як актуальні напрями сучасної науки представлені в наукових розвідках Л. В. Шевчук, яка поєднує теоретичні підходи з практичним втіленням, досліджуючи питання фізіології і техніки мовлення, мовленнєвої діагностики. Під керівництвом Л. В. Шевчук виконуються наукові роботи, присвячені розвитку дитячого мовлення та мовленнєвим порушенням.

Проблеми політичної лінгвістики перебувають у центрі уваги проф. Н. В. Кондратенко, яка розробила теорію ігрової природи політичної комунікації й поєднує теоретичну роботу з практикою створення політичних текстів й підготовки промов українським політикам. У межах цього напряму захищено кандидастькі дисертації Л. І. Стрій і О. С. Билінською.

Прикладні аспекти реклами та зв’язків з громадськістю висвітлено в колективній монографії «Реклама та PR в масовоінформаційному просторі» (Одеса, 2009), серед авторів якої Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза та Н. В. Кондратенко. Проблеми мовленнєвого впливу та маніпуляцій у рекламному дискурсі й дискурсі мас-медіа досліджено в численних наукових розвідках Н. В. Кутузи й дисертаціях  М. С. Корпусової.

Новий напрям лексикографічної роботи представлений у наукових розробках доц. Н. В. Кутузи, яка теоретично обґрунтувала та видала «Короткий асоціативний словник рекламних слоганів» (Одеса, 2011) у співавторстві з Т. Ю. Ковалевською.

Кафедра активно розвиває й інші нові напрями, що є перспективними для подальшою роботи – комп’ютерна та математична лінгвістика. Визнанням досягнень кафедри є співпраця з європейськими університетами в галузі прикладної лінгвістики.

Захисти дисертацій співробітниками кафедри:

- докторська дисертації Н. В. Кондратенко. «Український модерністський і постмодерністський дискурс: комунікативно-прагматичний і текстово-синатксичний аспекти ». Спеціальність 10.02.01 – українська мова (2013).

- докторська дисертації Г. С. Яроцька. «Мовна репрезентація економічної свідомості в російській лінгвокультурі». Спеціальність 10.02.02 – російська мова (2016).

- кандидатська дисертація Борисенко Н.М. «Роман-триптих Валерія Шевчука «Три листки за вікном…»: домінанти художності». Спеціальність 10.01.01 – українська література (2013);

- кандидатська дисертація Труба Г.М.. «Функціональна взаємодія категорій становості та аспектуальності в українській мові», спеціальність 10.02.01 – українська мова (2014);

- кандидатська дисертація Вдовиченко Н. В. «Вербалізація морально-етичних концептів в українській мовній картині світу». Спеціальність 10.02.01 – українська мова (2015);

- кандидатська дисертація Стрій Л. І. «Ритуальні жанри українського політичного дискурсу: семантичний і лінгвопрагматичний аспекти». Спеціальність 10.02.01 – українська мова (2015);

- кандидатська дисертація Перепелиця (Корпусова) М. С. «Мовні трансформації в мас-медійному дискурсі: комплексний аналіз». Спеціальність 10.02.02 – російська мова (2015);

- кандидатська дисертація Билінська О. С. Тема «Агітаційні жанри українського політичного дискурсу: сугестивний і лінгвопрагматичний аспекти». Спеціальність 10.02.01 – українська мова. (2017).

- докторська дисертація доц. Кутуза Н.В. Тема «Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект». Спеціальність 10.02.01 – українська мова. (2018).

- кандидатська дисертація Кіщенко А. М. Тема «Категорія адресантності в художньому тексті: мовні засоби вираження (на матеріалі української прози кінця ХХ – поч. ХХІ ст.)». Спеціальність 10.02.01 – українська мова (2018).

Наукові збірники кафедри:

Актуальні проблеми прикладної лінгвістики (видається з 2014 року, загальна кількість – 1 випуск)

Вісник Одеського національного університету. Серія Філологія (лінгвістика).

Кутуза Н. В. Рекламний та PR-дискурс: аспекти впливу: зб. статей / Н. В. Кутуза. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 288 с.

Планова наукова тема кафедри:

 «Дослідження текстово-дискурсивних одиниць: теоретико-прикладні аспекти». Наказ №964-18 від 24.04.2018. Шифр теми 183. Науковий керівник – проф. Н. В. Кондратенко

Монографії та навчальні посібники, видані у 2013–2018 роках:

Монографії:

Яроцкая Г. С. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре: монография / Г. С. Яроцкая – Одесса : Одесский нац. ун-т имени И. И. Мечникова – 2013. – 552 с.

Кутуза Н. В. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект : монографія. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 736 с. 

Лінгвокультурологічні засади мовознавчих досліджень : [монографія] / Л.М.Марчук, Т.М.Сукаленко, Н.В.Вдовиченко, А.М.Сріант. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 196 с.

Яроцкая Г. С. Русский язык как зеркало экономического сознания: монография / Г.С. Яроцкая. – Одесса: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2017. – 456 с.

Посібники:

Кондратенко Н. В. Комунікативна логіка [навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей «прикладна лінгвістика» та «українська мова та література» / Н.В. Кондратенко. – Одеса : В.В.Букаєв, 2014. – 22 с.

Борисенко Н. М. Стислі контексти лекцій з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Частина І. Одеса: ОНУ ім.. І.І. Мечникова, 2017. – 26 с.

Борисенко Н. М. Культура наукової української мови. Навчально-методичний посібник. – Одеса: ОНУ ім.. І.І. Мечникова, 2017. – 50 с.

Труба Г. М. Українська мова за професійним спрямуванням (частина 1 і частина 2) для студентів першого курсу спеціальності «Правознавство». – Одеса, 2017. – 60 с;

Труба Г. М. Методика викладання іноземних мов для студентів 4 курсу спеціальності прикладна лінгвістика. – Одеса, 2017. – 44 с.

Пономаренко Т. В. Мовні технології реклами та громадських відносин: Для студентів 1 курсу філологічного факультету, спеціальність «Прикладна лінгвістика». –  Одеса, 2017. – 24с.

Пономаренко Т. В. Мовні технології реклами та зв`язки з громадськістю: Для студентів філологічного факультету, спеціальність «Українська  мова». –  Одеса, 2017. – 24с.

Пономаренко Т. В. Мовні технології реклами та зв`язки з громадськістю: Для студентів філологічного факультету, спеціальність «Російська мова». –  Одеса, 2017. – 24с.

Семененко О.Ю. Практична стилістика: Методичний посібник для студентів філологічного факультету спеціальності «прикладна лінгвістика» /
О.Ю. Семененко. – Одеса: ПолиПринт, 2018. – 56с.

Семененко О.Ю. Українська мова за професійним спрямуванням: Методичний посібник для студентів історичного та біологічного факультетів /
О.Ю. Семененко. – Одеса, ПолиПринт, 2018. – 65с.

Наукові конференції, проведені кафедрою в 2012–2018 роках:

2012 – І Міжнародна наукова конференція «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти»

2014 – ІІ Міжнародна наукова конференція «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти»

2016 – ІІІ Міжнародна наукова конференція «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти»

Досягнення студентів

Студентка 5-го курсу Дудник Оксана брала участь у підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури та методики їх викладання, 25-26 березня 2013 року, яка проводилася на базі Кам’янець-Подольського національного університету імені І. Огієнка, має сертифікат.

Студентка 4-го курсу Снігоцька Юлія посіла ІІ-ге місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «прикладна лінгвістика», 13-15 травня 2013, Національний університет «Львівська політехніка».

Глініна Вероніка (3/пл./ст). – Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни «Прикладна лінгвістика» (м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 1–3 квітня 2015 р.). Виступ-презентація: Сприйняття політичних слоганів студентством: експериментальне дослідження. Сертифікат учасника ІІ етапу. Нагороджена грамотою за синтез креативних ідей та використання традиційних методик.

Чунакова Тамара (3/пл./ст)  –– посіла третє місце на Всеукраїнській студентській олімпіади з «Прикладної лінгвістики» (м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 6–8 квітня 2016 р.). Виступ-презентація: Векторна скерованість впливу політичних слоганів. 

Чунакова Тамара (4/пл./ст)  –– посіла друге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Українська мова, література (у т. ч. методики їх викладання)» (м. Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 24 березня 2017 р.). Виступ-презентація: Мовні особливості українських політичних рекламних слоганів: впливовий аспект.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dabd5cee486917833244381571542478
title_5dabd5cee4982158725071571542478
title_5dabd5cee4a9418630864041571542478
title_5dabd5cee4ba813512019591571542478
Top