Кафедра прикладної лінгвістики

Завідувач кафедри – доктор філол. наук, професор Кондратенко Наталія Василівна

Працівники:

 • доцент, к.філол.н. Борисенко Наталія Миколаївна,
 • доцент, к.філол.н. Волошин Володимир Григорович,
 • доцент, к.філол.н. Кутуза Наталя Валеріївна,
 • доцент, к.філол.н. Семененко Олександра Юріївна,
 • доцент, к.філол.н. Пономаренко Тетяна Вікторівна,
 • доцент, к.філол.н. Фоміна Людмила Федорівна,
 • доцент, к.філол.н. Шевчук Лариса Василівна, 
 • доцент, к.філол.н. Яроцька Галина Сергіївна,
 • ст. викл., к.філол.н. Труба Ганна Миколаївна, 
 • ст. викл. Стірй Людмила Іванівна,
 • ст. викл. Вдовиченко Наталія Володимирівна,
 • викл. Билінська Олександра Сергіївна,
 • викл. Кіщенко Алла Миколаївна,
 • викл. Перепелиця Марія Сергіївна

Стисла історія кафедри:

Кафедра прикладної лінгвістики була створена в 2000 році на базі кафедри українознавства, на якій залишилися викладачі української ділової мови як прикладного курсу: доц. Л. В. Шевчук, доц. Л. І. Синявська, ст. викл. В. І. Гризан, викладачі Н. М. Борисенко, Н. В. Вдовиченко, Л. І. Стрій. До них приєдналися фахівці з кафедри російської мови: доц. Т. В. Пономаренко, доц. Г. С. Яроцька, з української мови – ст. викл. О. В. Антонюк, а за внутрішньовузівським сумісництвом ще проф. О. І. Бондар, доц. Т. Ю. Ковалевська, доц. В. Г. Волошин. 
 
Очолила кафедру проф. Н. В. Бардіна, яка захистила докторську дисертацію в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні АН України і працювала професором кафедри російської мови, а за сумісництвом – головним науковим співробітником (лінгвістом-експертом) Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз при Міністерстві юстиції України.
На перших етапах роботи на кафедрі дещо штучно були об’єднані фахівці з когнітології, експериментальної лінгвістики, теорії комунікації та викладачі української ділової мови, мовознавці та літературознавці. Треба було, з одного боку, переробити курси ділового мовлення, надавши їм психолінгвістичного, комунікативного спрямування, з іншого, – залучити всіх викладачів до навчального процесу в групах зі спеціальністю “прикладна лінгвістика”, розпочати розробку такої наукової теми, яка б охоплювала інтереси всіх членів кафедри.
 
 Усе це було здійснено. Загалом було розроблено понад 30 нових лекційних курсів, програми всіх практик. У 2002 році вийшов збірник “Програми та навчальний план спеціальності “Прикладна лінгвістика”, куди увійшло 25 програм. 
Організація кафедри надала можливість координувати зусилля, обговорювати апробації курсів, проблеми у навчанні студентів, стала передумовою створення нової освітньої програми, яка була затверджена Міністерством освіти та науки України на початку 2001 року.
 
З 2011 року кафедру очолює Наталія Василівна Кондратенко, яка в 2012 році захистила докторську дисертацію «Український модерністський і постмодерністський дискурс: комунікативно-прагматичний і текстово-синтаксичний аспекти» та є автором понад 130 наукових праць.  Н. В. Кондратенко працює в галузі дискурсології, лінгвістики тексту та політичної лінгвістики, є автором монографій «Український політичний дискурс: текстуалізація реальності» та «Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу» та керує дисертаціями з текстолінгвістики й політичної лінгвістики. Крім наукової роботи, Н. В. Кондратенко очолює Одеське обласне відділення Всеукраїнської асоціації викладачів української мови та літератури й секцію «українська мова» Малої академії наук.

Дисципліни кафедри:

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Комунікативна логіка
 • Теорія і практика перекладу
 • Лінгвістична прагматика
 • Психолінгвістика
 • Семіотика
 • Семантика
 • Фізіологія і техніка мовлення
 • Філософія мови та методологія лінгвістики
 • Загальна і прикладна морфологія
 • Загальний і прикладний синтаксис
 • Політична лінгвістика
 • Соціолінгвістика
 • Когнітивна лінгвістика
 • Юрислінгвістика
 • Лінгвістична типологія та мовні ареали
 • Дискурсологія
 • Порівняльна граматика російської та української мов
 • Порівняльна лексикологія та фразеологія російської та української мов
 • Автоматична обробка природної мови
 • Комп’ютерна лінгвістика
 • Перспективні інформаційні технології
 • Мовні технології реклами
 • Мовні технології зв’язків з громадськістю
 • Основи мовленнєвої діяльності
 • Українська та зарубіжна культура
 • Українська мова як іноземна
 • Переклад наукового тексту
 • Переклад художнього тексту
 • Історія перекладознавства
 • Передвипускний семінар
 • Передипломний семінар

Наукові інтереси кафедри

Проблеми сучасної когнітивної лінгвістики постали в центрі уваги у зв’язку з розробленням питань лінгвоментальності та концептології. У межах цього напряму підготовлена докторська дисертація Г. С. Яроцької та видана монографія «Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре», а також виконуються кандидатські дисертації Н. В. Вдовиченко, Г. Троцюк, Ю. Шевченко та ін. Кафедра активно співпрацює з російськими когнітологами: у 2013 році була проведена Літня когнітивна міжнародна школа спільно з Кемеровським державним університетом (Росія) та Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Учасниками і лекторами школи стали провідні науковці Польщі, України, Росії, Індії, Казахстану та Білорусії.
 
Теорія мовленнєвої діяльності та психолінгвістика як актуальні напрями сучасної науки представлені в наукових розвідках Л. В. Шевчук, яка поєднує теоретичні підходи з практичним втіленням, досліджуючи питання фізіології і техніки мовлення, мовленнєвої діагностики. Під керівництвом Л. В. Шевчук виконуються наукові роботи, присвячені розвитку дитячого мовлення та мовленнєвим порушенням.
 
Прикладна лексикографія представлена науковими роботами доц. Л. Ф. Фоміної, автора словників «Географическое пространство М. Булгакова: словарь топонимов романа «Жизнь господинв де Мольера» (Одеса, 2011) у співавторстві з В. В. Орловым та «Художественная характеристика топонимов в творческом наследии А. С. Пушкина» (Одеса, 2004, 2009)  у співавторстві з Л. М. Гуковою. Студенти та викладачі кафедри розробили та видали «Асоціативний словник української рекламної лексики». Новий напрям лексикографічної роботи представлений у наукових розробках доц. Н. В. Кутузи, яка теоретично обґрунтувала та видала «Короткий асоціативний словник рекламних слоганів» (Одеса, 2011) у співавторстві з Т. Ю. Ковалевською.
Проблеми політичної лінгвістики перебувають у центрі уваги проф. Н. В. Кондратенко, яка розробила теорію ігрової природи політичної комунікації й поєднує теоретичну роботу з практикою створення політичних текстів й підготовки промов українським політикам. У межах цього напряму готують дисертації Л. І. Стрій  та О. С. Билінська.
Прикладні аспекти реклами та зв’язків з громадськістю висвітлено в колективній монографії «Реклама та PR в масовоінформаційному просторі» (Одеса, 2009), серед авторів якої Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза та Н. В. Кондратенко. Проблеми мовленнєвого впливу та маніпуляцій у рекламному дискурсі й дискурсі мас-медіа досліджено в численних наукових розвідках Н. В. Кутузи й дисертаціях аспірантів М. С. Перепелиці та М. А. Костенко. 
 
Юридична лінгвістика та лінгвоекспертологія, започатковані проф. Н. В. Бардіною, мають практичне застосування у співпраці з Одеським міським управлінням із захисту прав споживачів, на замовлення якого кафедра виконує експертизу зовнішньої реклами м. Одеси. У 2013 році студентка 3 курсу Юлія Снігоцька отримала диплом 2-го ступеня за наукову роботу з лінгвістичної експертології на Всеукраїнській олімпіаді з прикладної лінгвістики у Львові.
 
Кафедра активно розвиває й інші нові напрями, що є перспективними для подальшою роботи – комп’ютерна та математична лінгвістика. Визнанням досягнень кафедри є співпраця з європейськими університетами в галузі прикладної лінгвістики.

Наукові збірники кафедри:

Актуальні проблеми прикладної лінгвістики (видається з 2014 року, загальна кількість – 1 випуск)

Планова наукова тема кафедри:

«Комунікативно-прагматичні та лінгвокультурні аспекти дослідження мовних одиниць у різних типах дискурсу». Наказ №612-18 від 26.02.2013. Шифр теми 107, номер державної реєстрації 0113U004892. Науковий керівник – проф. Н. В. Кондратенко

Монографії та навчальні посібники, видані у 2010–2015 роках:

Монографії:
 
Кондратенко Н. В. Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу : [монографія] / Н. В. Кондратенко. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 328 с.
Яроцкая Г. С. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре: монография / Г. С. Яроцкая – Одесса : Одесский нац. ун-т имени И. И. Мечникова – 2013. – 552 с.
Кутуза Н. В. Короткий асоціативний словник рекламних слоганів / Т. Ю. Ковалевська, Н. В. Кутуза. – Одеса: Астропринт, 2011. – 80 с. (у співав. з Кутузою Н.В.).
Фоміна Л.Ф. Географическое пространство М. Булгакова : словарь топонимов романа «Жизнь господинв де Мольера» / В. В. Орлов, Л. Ф. Фоміна. – Одесса: ТЭС, 2011. – 116 с. 
Фомина Л. Ф. Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А. С. Пушкина : Словарь. Пособие для учителя / Л. Н. Гукова, Л. Ф. Фоміна. – Одесса: Астропринт, 2008. – 392 с.
Одеська лінгвістична школа : координати сучасних пошуків : ¬[колективна монографія] / Н. В. Кутуза, Н. В. Кондратенко. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2014. 
 
Посібники:
 
Яроцкая Г. С. «Деловое общение: этикет и протокол: учебное пособие». Одесса: Астропринт, 2010. – 210 с.  
Кондратенко Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням : юридичний дискурс / Н. М. Шаповаленко, Н. В. Кондратенко. – Одеса : ОДУВС, 2012. – 144 с. (Гриф МОН, молоді та спорту України № 1/11–12985 від 08.08.2012).

Наукові конференції, проведені кафедрою в 2012–2015 роках:

2012 – І Міжнародна наукова конференція «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти»
2014 – ІІ Міжнародна наукова конференція «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти»

Партнерські зв’язки кафедри

Кафедра співпрацювала з Кемеровським державним університетом (Росія). У 2013 році було проведено ХІІ Міжнародну літню когнітивну школу разом з Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України та Кемеровським державним університетом

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b2c719506a6011049695681529639317
title_5b2c719506b9218328583481529639317
title_5b2c719506cf71932095681529639317
title_5b2c719506e2b5586870561529639317
Top