Кафедра прикладної лінгвістики

 

Завідувач кафедри доцент, доктор філологічних наук

Наталя Василівна Кондратенко

 

Працівники:

 1.  доцент, кандидат філологічних наук Наталя Валеріївна Кутуза;
 2.  доцент, кандидат філологічних наук Людмила Федорівна Фоміна;
 3.  доцент, кандидат філологічних наук Лариса Василівна Шевчук;
 4.  доцент, кандидат філологічних наук Тетяна Вікторівна Пономаренко;
 5.  доцент, кандидат філологічних наук Галина Сергіївна Яроцька;
 6.  доцент, кандидат філологічних наук Олександра Юріївна Семененко;
 7.  доцент, кандидат філологічних наук Володимир Григорович Волошин;
 8. доцент, кандидат філологічних наук Наталя Миколаївна Борисенко;
 9.  старший викладач Віра Іванівна Гризан;
 10.  старший викладач Наталя Володимирівна Вдовиченко;
 11.  старший викладач Людмила Іванівна Стрій;
 12.  старший викладач Ганна Миколаївна Труба;
 13.  викладач Олександра Сергіївна Билінська;
 14.  викладач Алла Миколаївна Кіщенко;
 15. викладач Марія Сергіївна Перепелиця.

Перелік дисциплін, які викладаються майбутнім фахівцям прикладної лінгвістики: 

 1.  Основи прикладної лінгвістики.
 2.  Фізіологія та техніка мовлення.
 3.  Експериментальні методи дослідження мови та основи мовленнєвої діагностики.
 4.  Семіотика.
 5.  Когнітивна лінгвістика.
 6.  Сугестивна лінгвістика.
 7.  Основи нейролінгвістичного програмування.
 8.  Психолінгвістика.
 9.  Основи наукових досліджень.
 10.  Загальна і прикладна фонетика.
 11.  Загальна і прикладна морфологія.
 12.  Загальний і прикладний синтаксис.
 13.  Загальна і прикладна семантика.
 14.  Прикладна графіка та дешифрування.
 15.  Діагностика писемного мовлення.
 16.  Мовленнєва діагностика в навчальних закладах.
 17.  Дискурсологія.
 18.  Теорія комунікації та сучасні інформаційні технології.
 19.  Перспективні напрями розвитку інформаційних технологій.
 20.  Актуальні напрями сучасної лінгвістики.
 21.  Мовні технології реклами.
 22.  Мовні технології громадських відносин.
 23.  Основи програмування.
 24.  Комп’ютерна грамотність.
 25.  Квантитативна і комп’ютерна лінгвістика.
 26.  Автоматична обробка природної мови.
 27.  Прикладне програмне забезпечення.
 28.  Лінгвостатистика.
 29.  Соціолінгвістика та основи мовної політики.
 30.  Практична лексикографія.
 31.  Комп’ютерна лексикографія.
 32.  Орфографія та основи коректорської правки.
 33.  Практична стилістика.
 34.  Філософія мови і лінгвістична методологія.
 35.  Українська ділова мова.
 36.  Передвипускний семінар.
 37.  Переддипломний семінар.
 38.  Мовленнєвий практикум з української мови

Спеціальні курси:

 1. Сучасна слов’янська мова.
 2.  Психологія реклами.
 3.  Різновиди рекламного впливу.
 4.  Гендерна лінгвістика.
 5.  Ділове спілкування та етикет.
 6.  Українське наукове мовлення

Наукові інтереси викладачів кафедри прикладної лінгвістики:

 1. Доц. Н.В.Кондратенко – лінгвістика тексту, дискурсологія, політична лінгвістика
 2. Доц. Г.С. Яроцька – когнітивна лінгвістика, лінгвістична семантика
 3. Доц. Л.В. Шевчук – мовленнєва діагностика, проблеми мовленнєвого впливу
 4. Доц. Л.Ф. Фоміна – ономастика, лінгвостилістика, лексикографія
 5. Доц. Т.В. Пономаренко – лінгвістичні проблеми рекламного тексту, комунікативні технології
 6. Доц. Н.В. Кутуза – сугестивна лінгвістика, мовленнєвий вплив, рекламна комунікація
 7. Доц. О.Ю. Семененко – функціональна граматика, проблеми функціонально-семантичних полів
 8. Доц. Н.М. Борисенко – українське літературознавство, поетика української літератури
 9. Ст.викл. Л.І. Стрий – комунікативна лінгвістика, проблеми політичної комунікації
 10. Ст. викл. Н.В. Вдовиченко – когнітивна лінгвістика, концепти української лінгвоментальності
 11. Ст. викл. В.І. Гризан – прикладні аспекти навчання української мови у професійному спрямуванні
 12. Ст.викл. Г.М. Труба – функціональна граматика, проблеми функціонально-семантичних полів
 13. Викл. О.С.Билінська – когнітивна лінгвістика, концепти української лінгвоментальності
 14. Викл. А. М. Кіщенко – теорія тексту, лінгвостилістика
 15. Викл. М. С. Перепелиця – мова засобів масової інформації, лінгвістика тексту

Основні публікації викладачів кафедри:

 1. Кондратенко Н. В.Комунікативна деструкція в модерністському і постмодерністському художньому тексті / Н. В. Кондратенко // Актуальні проблемі менталінгвістики : Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної наукової конференції. Черкаси : Вид-во Чебаненко Ю.А., 2013. – С. 112–115.
 2. Кондратенко Н. В. Оповідне мовлення в художньому дискурсі: наратор та метаавтор / Н. В. Кондратенко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національ­но­го університету імені Івана Огієнка. Філологічні нау­ки. – Кам’янець-Подільсь­кий : Аксіома, 2013. – Вип. 34. – С. 158–162.
 3. Кондратенко Н. В.Визначальні принципи текстотворення в дискурсі некласичної парадигми / Н. В. Кондратенко. – Слов’янський збірник : Зб. наук. праць. – Вип. 17. – Чернівці : Букрек, 2013. – С. 112­118.
 4. Кіщенко А. М. Адресантність як текстово-дискурсивна категорія / А. М. Кіщенко  // Слов’янський збірник: [збірник наукових праць]. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип.17. – Ч.1. – С.287–290. – ВАК
 5. Перепелиця М.С.Трансформация в языке современных СМИ как проявление культуры постмодернизма / М. С. Перепелица // Слов’янський збірник: [збірник наукових праць]. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип.17. – Ч.1. – С.376–380. – ВАК
 6. Семененко О.Ю.    Конституенти лексико-семантичної групи засоби пересування у ролі операторів функції неозначеної множинності (на матеріалі сучасного поетичного мовлення) / О.Ю. Семененко // Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи: [зб. наук. праць / відп. ред. М.Л. Дружинець]. – Тирасполь: Поліграфіст; Одеса: Б.и., 2012. – С.364-369.
 7. Фомина Л.Ф.Звездная картина мира донских казаков (на матери але Большой Медведицы) // «О, сколько нам открытий чудных...». Материалы к 80-летию со дня рождения Дмитрия Семёновича Ищенко. - Одесса: Одесский национальный университет. - Одесса, 2012. - С. 96-103.
 8. Шевчук Л. В.Трансформация французского концепта «SAVOIRVIVRE» («УМЕНИЕ ЖИТЬ») в русском языковом сознании одесситов (на материале одесских песен)// Слов’янський збірник. (Збірник наукових праць). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 2. – С. 241-246.
 9. Шевчук Л. В.Языковое воплощение французского субконцепта «LESAVOIR-VIVRE» в одесских песнях// Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвящённых 60-летнему юбилею  проф. В.И. Карасика: в 2-х ч.; отв. соред. В.В. Колесов, М.Влад. Пименова, В.И. Теркулов. - Киев: Издательский дом Д. Бураго, 2013. - Изд.2-е испр. – Часть 1. - 880с. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып.2).
 10. Яроцкая Г.С. Экономические концепты: аксиолингвистический подход //  Человек. Язык. Культура: сборник научных статей, посвящённых 60-летнему юбилею  проф. В.И. Карасика: в 2-х ч.; отв. соред. В.В. Колесов, М.Влад. Пименова, В.И. Теркулов. - Киев: Издательский дом Д. Бураго, 2013. - Изд.2-е испр. – Часть 1. - 880с. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып.2).- с. 486-492.
 11. Яроцкая Г. С. Экономический протоконцепт «трудовая деятельность» в русской лингвокультуре / Этнонимический протоконцепт «трудовая деятельность» в русской лингвокультуре // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – Серія: Філологія. – Вип. 66. – С. 113-118.
 12. Яроцкая Г. С. Основные направления  исследования экономической картины мира: лингвистический аспект // Когнитивная лингвистика: новые парадигмы и новые решения: сборник статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Москва: ИЯ РАН, 2011. – 896 с. (Серия «Концептуальные исследования». Вып. 15). – С. 767-775.
 13. Яроцкая Г.С. Лингвокогнитивный анализ современных экономических понятий: сопоставительный аспект (на материале украинских и российских текстов предвыборных программ)// СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ/ Научно-теоретическийжурнал (Выпуск 7). СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА.- Кишинэу,  2013. - ISSN 1857-4580.-  С. 151-157.
 14. Яроцкая Г.С. Ценностные признаки концептуализации труда в истории русской лингвокультуры // Dialog kultur. Jкzyki wschodniosіowiaсskie w kontakcie z polszczyzn№ i innymi jкzykami europejskimi / Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego /Redakcja naukowa: Jolanta Mкdelska Elena Titarenko.  Bydgoszcz – Symferopol, 2013. - С. 300-310.

Проведені конференції

 1. І Міжнародна наукова конференція «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти» (25-26 жовтня 2013 року).
 2. ХІІ Міжнародна літня когнітивна школа «Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования» (15–28липня2013 року) – разом із Кемеровським державним університетом (Росія) та Інститутом мовознавства НАН України (Київ)

Збірники

 1. СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗБІРНИК. (Збірник наукових праць). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 1. – 424 с. (Фаховий)
 2. СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗБІРНИК. (Збірник наукових праць). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 2. – 600 с. (Фаховий)

Монографії

 1. Яроцкая Г.С. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре: монография / Г.С. Яроцкая – Одесса: Одесский нац. ун-т имени И. И. Мечникова – 2013. – 552 с.
 2. Кондратенко Н.В. Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу : [монографія] / Н. В. Кондратенко. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 328 с.
 3. Фомина Л. Ф. Географическое пространство Михаила Булгакова : Словарь топонимов романа «Жизнь господина Де Мольера» / Л. Ф. Фомина, В. В. Орлов. – Одесса : ТЭС, 2011. – 116 с.

Посібники і підручники

 1. Кондратенко Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням : юридичний дискурс / Н. М. Шаповаленко, Н. В. Кондратенко. – Одеса : ОДУВС, 2012. – 144 с. (Гриф МОН, молоді та спорту України № 1/11–12985 від 08.08.2012).
 2. Семененко О.Ю. Практична стилістика і культура української мови: [навчально-методичний посібник] / О.Ю. Семененко. – Одеса: Астропринт, 2012. – 78 с.

Захисти

 1. Кондратенко Н.В. захистила докторську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 «українська мова», 2012 р. (Київ).
 2. Борисенко Н. М. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.01 «українська література», 2013 р. (Одеса).
НАГОРУ