Кафедра загального та слов’янського мовознавства

Завідувач кафедри:

д. ф. н., проф. О. А. Войцева 

 

Працівники:

доц. Г. Ю. Касім, доц. О. М. Пейчева, доц. О. В. Яковлєва, доц. Л. І. Яковенко, доц. Л. П. Зеленко, ст. викл. Е. Е. Мінкевич, ст. викл. С. В. Дмитрієв,   викл. О. О. Трушицина.

Історія кафедри:

В Новоросійському університеті від самого його заснування славістика та індоєвропеїстика  посідали почесне місце. У 1865 р., відразу після заснування Новоросійського університету, на завідування кафедрою історії і літератури слов’янських наріч було запрошено В. І. Григоровича, а незабаром його обрано деканом історико-філологічного факультету. В. І. Григорович на той час уже був відомим дослідником слов’янства, призбирувачем стародавніх слов’янських рукописів. Значним був його внесок у розвиток міжслов’янських культурних зв’язків. Традиції В. І. Григоровича продовжили відомі славісти О. О. Кочубинський,  В. Ягич, О. І. Томсон, видатний мовознавець, майбутній академік  Б. М. Ляпунов, відомий фахівець із загального мовознавства М. В. Бєляєв та ін.
 
У 1968 р. в університеті було організовано кафедру загального та слов’янського мовознавства, першим завідувачем якої став тоді професор, а в майбутньому член-кореспондент НАН України Ю. О. Карпенко (1929–2009), відомий як  засновник Одеської ономастичної школи. До першого складу викладачів цієї кафедри увійшли: доц. К. Є. Гагкаєв (1912–1986), спеціаліст з осетинської мови та історії мовознавства, доц. М. В. Павлюк (1920–1978), доц., а згодом проф. А. К. Смольська (1927–2004), доц. Н. Г. Рядченко (1930–2014), чиї наукові зацікавлення пов’язані з лексикологією, ономастикою та стилістикою, ст. викладач, згодом доц. А. Т. Бевзенко. З 1968 по 1979 рік під керівництвом Ю. О. Карпенка активно розроблялися проблеми топоніміки й антропоніміки. 
 
З 1979 р. протягом 15 років кафедру очолював проф. Ф. П. Сергєєв, спеціаліст  в галузі історії дипломатичної термінології, стилістики, культури російської мови. 
При кафедрі започатковано спеціалізацію з болгарської мови у 1993 р., яка  пізніше набуває статусу спеціальності «Болгарська мова та література» (1998), яку очолює доц., а згодом проф. В. О. Колесник. 
Після повернення А. К. Смольської з Сербії у 1968 р. починається розвиток сербістики (сербокроатистики). З 70 рр. ХХ ст. кафедра проводила міжнародні студентські «Слов’янські вечори», а з 1995 р. – Міжнародні Кирило-Мефодіївські конференції, організатором яких була  проф. А. К. Смольська. Конференції завершувались виданням  «Слов’янського збірника».
 
З 1995 по 2010 р. кафедру очолював доц., пізніше проф.  М. І. Зубов (кандидатську дисертацію, написану під керівництвом Ю. О. Карпенка, «Древнерусская теонимия: проблема собственного и нарицательного» захистив 1982 р., докторську дисертацію «Слов’янські повчання проти язичництва в лінгвотекстологічному висвітленні» – 2005 р.). 
 
З 2004 р. при кафедрі започатковано спеціалізацію з польської мови, організатором якої  є доц., а нині проф. О. А. Войцева (докторську дисертацію «Динаміка номінації водогосподарських реалій у польській мові на тлі інших слов’янських мов» захистила 2012 р.). Спеціалізацію забезпечують проф. О. А. Войцева,  доц. Г. Ю. Касім, доц. Л. І. Яковенко. У 2007 р. за сприяння Генерального консульства Республіки Польща відкрито кабінет польської мови з необхідною науково-методичною  літературою та сучасними технічними засобами навчання. 
 
З 2014 р. на кафедрі відкрито спеціалізацію з сербістики, яку забезпечують доц. О. М. Пейчева (захистила кандидатську дисертацію «Нестабільні консонанти у південнослов’янських мовах та їх діалектах» під керівництвом проф. А. К. Смольської у 2003 р.) та ст. викладач  Е. Е. Мінкевич.
 
При кафедрі з 2013 р. працює науковий славістичний студентський гурток (керівник – доц. Л. І. Яковенко).

Дисципліни кафедри:

Вступ до мовознавства, Загальне мовознавство, Історія мовознавства, Вступ до слов’янської філології, Старослов’янська мова, Методика викладання української мови, Сучасна слов’янська мова 

Наукові інтереси кафедри:

дослідження в руслі сучасних мовознавчих напрямів (когнітивна та функціональна лінгвістика,  лінгвістика тексту) і лінгвістичних галузей (лінгвокультурологія, етнолінгвістика, прикладна лінгвістика), методика викладання слов’янських мов.

Наукові збірники кафедри:

«Слов’янський збірник», заснований у 1996 р., загальна кількість випусків: 18.
«Людиною бути – це мистецтво». Збірник пам’яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської. Одеса, ОНУ, 2014.  – 276 с.

Планова наукова тема кафедри:

«Сучасні проблеми лінгвістичної славістики в синхронії та діахронії». Номер держреєстрації – 0111U006701.

Монографії та навчальні посібники, видані у 2010–2015 рр. : 

Войцева О. А. Водогосподарська лексика польської мови : від давнини до сучасності / О. А. Войцева. – Чернівці : Букрек, 2010. – 424 с.
Яковлєва О. В. Обрядовий дискурс у системі національної лінгвоментальності:  монографія / О. В. Яковлєва. – Одеса: ОНУ, 2014. – 396 с.
Войцева О. А. Польська мова: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (5-й рік навчання) / 
О. А. Войцева, Т. Г. Бучацька. – Чернівці : Букрек, 2013. – 224 с. 
Войцева О. А. Польська мова: (6-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. А. Войцева, Т. Г. Бучацька. – Чернівці : Букрек, 2014. – 240 с. 
Войцева О. А. Mетодичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни „Польська мова” для студентів І курсу спеціальностей 8.02030301 „Українська мова і література зі спеціалізацією „Польська мова”, 8.02030302 „Мова і література: російська зі спеціалізацією „Польська мова” / О. А. Войцева. – Чернівці: Букрек, 2013. – 56 с.
Войцева О. А. Робоча програма і контрольні тести з дисципліни „Польська мова” для студентів І курсу спеціальностей 8.02030301 „Українська мова і література зі спеціалізацією „Польська мова”, 8.02030302 „Мова і література: російська зі спеціалізацією „Польська мова” / О. А. Войцева, Г. Ю. Касім. – Чернівці: Букрек, 2013. – 43 с.
Дмитрієв С. В. Методика навчання української мови у загальноосвітніх навчальних закладах. Традиційна методика : типологія уроків, методи навчання, розвитоккомунікативних умінь і навичок : Підручник / 
С. В. Дмитрієв. – Одеса: Вид-во «Optimum», 2010.– 168 с.
Дмитрієв С. В. Лінгвістична гімнастика і динамічні ігри як інструмент реалізації здоров'язбережувального компоненту у навчанні української мови. Нове в українській лінгводидактиці: методичні рекомендації / С. В. Дмитрієв. – Одеса, 2012. – 32 с.
Яковенко Л. І. Конспект лекцій з дисципліни "Лексикологія польської мови" / 
Л. І. Яковенко. – Одеса : Астропринт, 2013. – 76 с.
Яковенко Л. І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Лексикологія польської мови" для спеціальностей 8.02030301 "Українська мова і література зі спеціалізацією "Польська мова", 8.02030302 "Мова і література: російська зі спеціалізацією "Польська мова" / укладач Яковенко Л.І. – Одеса : Астропринт, 2013. – 47 с.

Наукові конференції, проведені кафедрою:

Всеукраїнська наукова конференція «IV Карпенківські  читання» 6–7 листопада 2014 р., присвячена пам’яті доктора філологічних наук, професора, засновника Одеської наукової ономастичної школи, члена-кореспондента Національної академії наук України Ю. О. Карпенка.  

Партнерські зв’язки кафедри: 

Гранти «Еразмус Мундус 2011» програми Євросоюзу в галузі вищої освіти у 2013/14 навч. р. отримали проф. О. А. Войцева (Варшавський університет) і доц. Л. І.  Яковенко (Гуманітарна академія імені Олександра Гейштора в м. Пултуськ).
Проф.  О. А. Войцева з 2014 р. є рецезентом журналу «Глоттодидактика» (Жешівський університет, Польща).
Члени кафедри  співпрацюють з Одеською філією Інституту інноваційних технологій і змісту освіти,  з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів, з Малою академією наук України (МАН).

Відзнаки, нагороди:

С. В. Дмитрієв, відзнака «Відмінник освіти» . 
Е. Е. Мінкевич, відзнака «Відмінник освіти» (2008 р.)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b28f6f2c744d7197511371529411314
title_5b28f6f2c756710537324811529411314
title_5b28f6f2c767a13763547771529411314
title_5b28f6f2c78289107216501529411314
Top