Смокова Людмила Степанівна

Смокова Людмила Степанівна

ORCID ID: 0000–0003–2478–0155
Google Scholar: Смокова Людмила Степанівна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі - Доцент кафедри практично та клінічної психології
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь - кандидат психологічних наук (19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи)

Базова освіта: вища за спеціальністю Психологія (1998 р.), аспірантура за спеціальністю Психологія (2004 р.), докторантура за спеціальністю Психологія (2018 р.)

Тема дисертації:

 • докторська дисертації «Соціокультурні детермінанти психологічного здоров'я мігрантів»
 • кандидатська дисертації «Конфлікти та ціннісні орієнтації: міжкультурне соціально- психологічне дослідження (Україна/Болгарія)»

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Соціальна психологія
 • Диференціальна психологія
 • Гендерна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Основи гештальттерапії
 • Гештальт-підхід в клінічній практиці

Наукова та організаційна робота:

 • Відповідальний секретар наукового фахового журналу: «Психологія та соціальна робота».
 • Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Діоген» Психологія, видавництво Св. Кирила і Мефодія університету Великотирново (Болгарія).
 • Член редакційної колегії міжнародного наукового журналу «Менеджмент, консультування та організаційний розвиток» (ECBES).
 • Наукове керівництво навчання докторів філософії (PhD).
 • Член науково-організаційного комітету та секретар Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Наукові інтереси: Крос-культурна психологія, соціальна психологія, соціальна та особистісна ідентичності, соціальна категоризація і фаворитизм, міжособистісні та міжгрупові конфлікти, етнічні стереотипи, міжкультурна взаємодія та соціокультурна адаптація, психологія толерантності та дискримінації, комунікаційний менеджмент, психологія імміграційних процесів, трансформація і динаміка ціннісних орієнтацій.

Професійні інтереси: Психологічне консультування та психотерапія підлітків та дорослих (в межах гештальт-підходу, позитивної психотерапії, системної сімейної психотерапії).

Підвищення кваліфікації:

Школа соціальних та поведінкових наук Товариства підтримки видавничих ініціатив та наукової мобільності (Англия), з 12.2020 по 02.2021 проходила підвищення кваліфікації /стажування без відриву від виробництва, тема: "Методологія міждисциплінарних досліджень у галузі соціальних та поведінкових наук" (ECTS credits: 4,8), довідка № : SBS/ 21 /05UA від 06.02.2021 р.

Вісбаденська академія позитивної психотерапії WIAP (м. Вісбаден, Німеччина), з грудня 2018 по вересень 2019, підвищення кваліфікації без відриву від виробництва, тема: «Базовий консультант позитивної психотерапії». Сертифікат про проходження програми на 810 академ. годин від 19.09.19 за № UKR-2094-2019.

Український філіал московського гештальт інституту (м. Одеса), з листопаду 2012 по грудень 2017, стажування без відриву від виробництва, тема: «Психотерапевт у гещальт-підході». Спеціалізації: «Робота з кризами і травмами в гештальт-терапії», «Системний підхід в сімейної психотерапії». Наказ №177-18 від 29.01.18р. (ОНУ імені І.І.Мечникова).

Український філіал московського гештальт інституту (м. Одеса), з 14.10.2019 по 03.12.2022 - стажування без відриву від виробництва, («супервизор» в гештальт-подходе).

З 2007 по 2008 - постдокторська підготовка у університете Пассау, Німеччина (ДААД стипендія для молодих вчених, Бонн). Тема дослідження “Трансформація соціальної ідентичності мігрантів та міжкультурна толерантність: порівняльний аналіз між Німеччиною та Україною”.

Основні публікації:

Монографії

 1. Suslova V., Smokova L. Individual-psychological features of foreign students with different levels of adaptation in the Ukrainian educational environment / The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; Р. 97 -105, ISBN 978-83-66567-09-2; pp. 242. Р.97 – 104.
 2. Kyrylishyna M.H., Pishchevska E.V. Smokova L.S. Features of mental states of students in conditions of distance learning in universities of ukraine. / CONTEMPORARY TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Monograph. (Edit. M. Wierzbik-Strońska, G.Buchkivska). Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. pp. 368. P. 285 – 294.

Наукові публікації

 1. Смокова Л.С., Жилін М.В. Ідентичність особистості: проблеми практичного використання та інструментів виміру // Науковий журнал «Габітус». Видавничий дім «Гельветика» 2020. № 15. С. 30 - 38.
 2. Псядло Е. М., Булах І. А., Смокова Л.С. Індивідуально-психологічні, особистісні і професійні особливості представників лікарської професії // Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології» Запорізького національного університету, 2020 № 17, С. 124 – 132.
 3. Смокова, Л. Коваленко, В. Групповая идентичность как динамическая структура личности: трансформация и кризис. // ДИОГЕН - 2018, том 26, бр.1, Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий" В.Т. 2018, с.76, ISBN 978-619-208-153-9.
 4. Smokova L.S. Acculturation process and ethnic identity of Immigrants in Germany // International Scientific Journal «Diogen Psychology», Publishing house St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria. 2016. – №24 (1). - р.33 – 44.
 5. Варнава У.В., Смокова Л.С. Особливості організації дозвілля дітей дошкільного віку. // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Серія: Психологія, Т.20. – Вип. 1 (35) – О.: Астропринт, 2015. – С. 6 – 12.
 6. Смокова Л.С., Лаврова М.Г. Детермінуюча роль емоційного інтелекту у формуванні стратегій долаючої стрес поведінки у співробітників митних органів. // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 23. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 342 – 353.
 7. Смокова Л.С. Особливості етнічної ідентичності та акультураційних стратегій в контексті міжкультурних взаємодій.// Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 23. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 573 – 585.
 8. Смокова Л.С. Детерминирующая роль системы ценностных ориентаций и социокультурной дистанции в межкультурном взаимодействии. // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Серія: Психологія, Т.19. – Вип. 2 (32). – О.: Астропринт, 2014. – С. 307-317.
 9. Смокова Л.С., Лаврова М.Г. Психологічні особливості потенційного емігранта в умовах сучасних соціальних трансформацій.// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка.– Київ, 2014. – Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 13. С. 478 – 488
 10. Смокова Л.С. Взаємозв'язок між цінностями і стратегіями вирішення конфліктів в міжкультурної перспективі. (англ.) // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Серія: Психологія, Т.19. – Вип. 3 (33) – О.: Астропринт, 2014. – С. 215 – 225.
 11. Smokova L.S. Social group identity and acculturation strategies of people from immigrant backgrounds: an interaction perspective. / In: Larsen, K., Vazov, G., Krumov, K. & Schneider, J. (Eds.) Advances in international psychology: research approaches and personal dispositions, socialization processes and organizational behavior. – Kassel University Press GmbH c/o VUZF University – Sofia, 2013. - 180 – 202.
 12. Genkova, P. & Smokova, L. Global gedacht – lokal gehandelt – Psychologische Aspekte der Interkulturellen Kommunikation. Paradigma, 2, 2009. - 32-50.
 13. Smokova, L. The problem of cultural tolerance in the context of globalization and attitudes toward immigration of the Ukrainian youth. // In: K. Krumov& K. Larsen (Eds.), Migration: Current Issues and Problems. SOFI, 2007. – R, 74 - 93.
 14. Smokova, L. Cross-cultural analysis of the types of conflicts and the strategies for their resolution in Bulgaria and Ukraine. Psychological researches BAS, Sofia, 2006. - Vol. 2, 65-82.
 15. Смокова Л.С., Жилін М.В. Емоційний стан особистості мігранта в умовах соціокультурної адаптації // Актуальні питання психології у сучасному інноваційному просторі: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. конф., м. Одеса, ОНМУ, 15-16 травня 2020р. - Одеса: ОНМУ, 2020. – С. 226 – 230.
 16. Смокова Л.С., Долапчи Н.О Гендерні особливості взаємозв'язку емоційного інтелекту і стратегій долаючої поведінки // Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / (Одеса, 20-21 травня 2020 р.) – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020. С. 147-152.
 17. Смокова Л.С. Стрес акультурації, культурний шок і психічне здоров'я особистості в умовах добровільної або вимушеної міграції // Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров’я. Збірник Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, ОНУ, 26-27 квітня 2019. р. / [Ред .: Л.М. Дунаєва, Н.В. Родіна, О.І. Кононенко]. - Одеса: ОНУ. 2019. С. 64 - 70.
 18. Смокова Л. С. Психологічні проблеми адаптації особистості до іншокультурного середовища // Матеріали до 74-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова, 27-28 листопада 2019 р. / [Ред. кол.: Л.М.Дунаєва, О. І. Кононенко, Л.С. Смокова, Т. П. Хлівнюк ].– Одеса : Видавництво «Друк Південь», «Симекспрес», 2019. – С. 157 – 164.
 19. Коваленко В.С., Смокова Л.С. Вікові та гендерні особливості проживання кризи нормативної ідентичності. // Стать соціального дизайну: історія та освіта. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Одеса, 15-16 травня 2019 р.) - Одеса: ОНУ, 2019 - С. 24 - 32.
 20. Смокова Л.С., Коваленко В.С. Методи дослідження кризи ідентичності: досвід закордонних та вітчизняних вчених // Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 року) / уклад. З. Р. Кісіль. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. – С. 266 – 270.
 21. Смокова Л. С. Психологічні проблеми адаптації особистості до іншокультурного середовища // Матеріали до 74-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова, 27-28 листопада 2019 р. / [Ред. кол.: Л.М.Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова].– Одеса: Видавництво «Друк Південь», «Симекспрес», 2019. – С. 157 – 164.
 22. Коваленко В.С., Смокова Л.С. Вікові та гендерні особливості проживання кризи нормативної ідентичності. // Стать соціального дизайну: історія та освіта. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Одеса, 15-16 травня 2019 р.) - Одеса: ОНУ, 2019. - С. 24 - 32.
 23. Смокова Л.С., Коваленко В.С. Методи дослідження кризи ідентичності: досвід закордонних та вітчизняних вчених // Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 жовтня 2019 року) / уклад. З. Р. Кісіль. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. – С. 266 – 270.
 24. Smokova L.S., Suslova V.A. Ethnic stereotypes and group identification: the perspective of intercultural interaction of students in Ukraine. // Proceedings of the International Scientific Conference "International Trends in Science and Technology" (October 17, 2017 Warsaw, Poland). - Vol.2 – Р. 46 – 55.

Участь у професійних об’єднаннях:

 • Член психологічного товариства республіки Болгарії (2009 -2020 рр.)
 • Член Міжнародної асоціації комунікаційних досліджень та освіти (ECREA) (з 2010 – 2020 рр.)
 • Член Американської психологічної асоціації (APA) (з 2018 – 2020 рр.)
 • Член Світової Асоціації Позитивної та Транскультурної Психотерапії (WAPP), м. Вісбаден, Німеччина (2018-2020 рр.)
 • Українська асоціація нейропсихології (з 2019 -2020 рр.)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top