Дяченко Ольга Вікторівна

dyachenko

ORCID ID:

ResearcherID:

Google Scholar:  

Посада на кафедрі: доцент кафедри соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат політичних наук (2019р)

Наукова спеціальність:  23.00.02 політичні інститути та процеси

Тема дисертації: «Застосування засобів мовно-маніпулятивної політичної діяльності в сучасних політичних процесах»

Базова освіта:

 • 1991-1997 рр. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, філологічний факультет, спеціальність «Російська мова та література», кваліфікація філолог, викладач російської мови та літератури, зарубіжної літератури.
 • 2001 – 2007 рр. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, економіко-правовий факультет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист»

Досвід роботи:

 • 2008 р. – 2012 р. Викладач, старший викладач кафедри журналістики філологічного факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова
 • 2012 р. – 2018 р.Старший викладач кафедри видавничої справи та редагування, кафедри нових медіа та медіадизайну ОНУ ім. І.І.Мечникова
 • 2018 – по теперішній час. Старший викладач, доцент кафедри соціальних теорій, кафедри соціальної роботи Факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова.
 • 2019 – по теперішній час. Доцент кафедри політології ОНУ ім. І.І.Мечникова

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Комунікація в професійній діяльності
 • Асистивні інформаційно-комунікативні технології в соціальній роботі
 • Соціальні комунікації;
 • Професійна комунікація в соціальній роботі
 • Соціальна реклама

Наукова робота: дослідження у області держбюджетної науково-дослідної роботи дослідження у області науково-дослідної теми кафедри №182 Дослідження модифікацій розвитку українського суспільства в умовах Європейської інтеграції.

Наукові та професійні інтереси: розробляє та публікує наукові роботи, які розкривають застосування засобів мовно-маніпулятивного впливу в сучасних політичних процесах, стратегії комунікативного впливу, соціальної реклами, а також вивчає проблеми соціальної роботи в українському суспільстві, проблеми комунікативних технологій в соціальній роботі.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • Редакція Одеської обласної громадсько-політичної газети «Чорноморські новини» (з 18.02.2019 по 18.03.2019).
 • Онлайн- стажування для педагогічних і науково- педагогічних працівників на базі Економічного університету у місті Краків, Польша. ( Uniwersytet Economics w  Krakowie) (з 14 вересня - 09 жовтня  2020 р.), 120 годин,3 модуля.     

Сертифікати

Повний перелік публікацій:

Навчальні та навчально - методичні видання

 1. Дяченко О. В. Асистивні інформаційно-комунікативні технології в соціальній роботі: метод. рек. до курсу для студентів спец. 23 «Соціальна робота» / О. В. Дяченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної  роботи. Одеса: ОНУ, 2021. – 28 с.
 2.  Дяченко О. В.  Комунікація в професійній діяльності: метод. рек. до курсу для студентів спец. 23 «Соціальна робота» / О. В. Дяченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної  роботи. Одеса: ОНУ, 2021. – 29 с.
 3. Методичні вказівки до курсу «Політика та сучасні цифрові комунікації»: метод. реком. / уклад. О. В. Дяченко. Одеса. 32 с. (у друку)
 4. Методичні вказівки до курсу «Політологія»: метод. реком. / уклад. О. В. Дяченко. Одеса. 30 с. (у друку)

Публікації

 1. Дяченко О. В. Правові засади реклами, адресованої дітям / Ольга Дяченко // Діалог: Медіа-студії. – Одеса: Астропринт, 2012. – Вип. 14. – С. 62-68.
 2. Дяченко О. В. Правове регулювання дитячої реклами / Ольга Дяченко // Медіапростір: збірник наукових статей [з соціальних комунікацій] / редкол. Н. Поплавська [та ін.]. – Тернопіль : [ТНПУ], – 2012. – С. 30–34.
 3. Дяченко О. В. Тема эвтаназии на страницах газеты «Зеркало недели» (2000-2011 гг.) / О. В. Дяченко // Діалог: медіа-студії. - 2012. - Вип. 15. - С. 257-265.
 4. Дяченко О. В. Средства и приемы воздействия на читателя в фейлетонах В. М. Дорошевича / О. Дяченко // Діалог: Медіа-студії. – Одеса: Астропринт, 2013. - Вип. 17. - С. 82-90.
 5. Дяченко О. В. Про основні засоби комічного у фейлетонах Гермоніуса (на матеріалах газети "Одеський листок") / О. В. Дяченко // Діалог: медіа-студії. – 2014. – Вип.18/19. – С. 71-79.
 6. Diachenko O.V. Political language transformation in different types of political regime // Man, society, politics: topical challenges of the modernity : collective monograph /
 7. M. Baklanova, O. V. Diachenko, L. M. Dunayeva, N. P. Hedikova, etc. – Lviv-Toruń :
 8. Liha-Pres, 2019. – P. 15-28.
 9. Дяченко О.В. Особливості мовно-маніпулятивного впливу за різних типів політичного режиму // Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць.– Одеса: Фенікс, 2016. - Вип. 58. – С. 29-40.
 10. Дяченко О. В. Політичне маніпулювання в США та Україні: порівняльна характеристика. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць, Одеса, 2016.- Вип.. 12.- С. 122–126.
 11. Дяченко О.В. Стратегії та прийоми мовно-маніпулятивного впливу в ході політичного конфлікту // Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць.– Одеса: Фенікс, 2017. - Вип. 59. - С. 41-52.
 12. Дяченко О. В. Складові механізму реалізації мовної маніпуляції в політиці / О. В. Дяченко // Політичне життя. - 2018. - № 2. - С. 91-96. - Режим доступу: nbuv.gov.ua
 13. Дяченко О.В. Мова ворожнечі як характеристика погіршення якості демократії в Угорщині // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки..Випуск 87 / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2020. –С. 405-415.
 14. Дяченко О. Посилення мови ворожнечі як наслідок відходу Польщі від ліберально-демократичного курсу / О.В. Дяченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Міжнародні відносини. 2020. № 2(406). С. 170-175.
 15. Дяченко О.В. Формування україномовної блогосфери в контексті політичної комунікації в мережі Інтернет / О.В. Дяченко // Політикус : наук. журнал. – 2020. – № 6. – С. 23-28.
 16. Дяченко О. Шевченко Т., Логічні помилки у районній пресі: типологія, причини їх виникнення й способи усунення // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. Матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 23-24 березня, 2017 р. / під заг. ред.: В. Г. Спрін. – Днепропетровськ: Середняк Т. К., 2017. – 540 с.
 17. Дяченко О. В. Порушення авторського права в мережі інтернет // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів: Матер. Другої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25-27 травня 2017 р.) / відп. ред. Л. Ф. Дьяченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Держ. наук. установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». – Одеса: ОНУ, 2017. – С. 71-77.
 18. Дяченко О. Сучасне розуміння мовно-маніпулятивних технологій в політичній діяльності / Ольга Дяченко // Evropsky politicky a pravni diskurz. – Svazek – Vydani 5. – Praha, 2016. – C. 87-92.
 19. Наумкіна С., Дяченко О. Використання мовно-маніпулятивних технологій на різних етапах політичного конфлікту // Політологічні та правничі студії суспільно-політичних процесів ХХ – початку ХХІ ст.: збірник наукових праць до ювілею доктора політичних наук, професора В. П. Горбатенка. – Житомир: ФОП Євенок О. О., 2017. – С. 74-81.
 20. Дяченко О.В. Використання мовно-маніпулятивних технологій на різних етапах політичного конфлікту // V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події (24-30 квітня 2017 р.). Львівський держ. Університет безпеки життєдіяльності. Режим доступу: // virt.ldubgd.edu.ua
 21. Дяченко О.В. Загальні засади лінгвістичних стратегій під час військових конфліктів / О. Дяченко // Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 10 лютого 2017 року. – Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Центр соціально-політичних досліджень «Politicus», 2017. – С. 26-28.
 22. Дяченко О. В. Типи маніпуляцій в інформаційному просторі держави. Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування: міжнародна науково-практична конференція, Київ, Центр правових наукових досліджень, 2018.- С. 34–38 (112). Форма участі: доповідь, тези.
 23. Дяченко О.В. Комунікативний характер політичного маніпулювання / О. Дяченко // Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 12 квітня 2019 року. ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 67–69. Форма участі: тези.
 24. Дяченко О. (2017) Мовні маніпуляційні стратегії у військовому конфлікті. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція. Одеса, 1, 210–212. Форма участі: доповідь, тези.
 25. Дяченко О.В. Соціальна реклама як форма соціальної комунікації // Матеріали до 74-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи», 27-28 листопада 2019 р. – Одеса: Видавництво «Друк Південь», «Симекспрес», 2019. – С. 34 – 37.
 26. Дяченко О.В. Мовний культурно-маніпулятивний дискурс у конфліктному середовищі України //Соціокультурні чинники трансформації політичної реальності у XXI столітті : колективна монографія/ ред.кол. В.В. Попков ( наук. керівн.), Є.С. Огаренко, Н.Є.Степанова, О.Ю. Хорошилов.-Одеса: Одес. Нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова, 2020.- С. 209-227.
 27. Наумкіна С., Дяченко О. Блогосфера як потужний інструмент сучасноїполітичної діяльності // Політичні трансформації сучасного суспільства: колективна монографія / за наук. редакцією Т. Шаравари. -Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. – С.76-84.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top