Аблов Анатолій Федорович

ablov1

ORCID ID: 0000-0002-8660-4678

Google Scholar

Посада на кафедрі: доцент кафедри соціальної роботи з 2013 року

Вчене звання і рік присудження: доцент, 1998 рік.

Науковий ступінь: кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.02 теорія наукового комунізму, 1987 рік.

Тема дисертації: «Методологічні проблеми дослідження політичних відносин соціалістичного суспільства»

Базова освіта:

 • 1974-1979 рр. МГУ імені М.В.Ломоносова, філософський факультет, за спеціальністю науковий комунізм, кваліфікація викладач наукового комунізму.
 • 1979-1982 рр. аспірантура МГУ імені М.В.Ломоносова.
 • 2001-2005 рр. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, економіко-правовий  факультет, за спеціальністю правознавство, кваліфікація юрист.

Досвід роботи:

 • 1983 - 2001 Викладач, старший викладач, доцент кафедри наукового комунізму, кафедри політології Одеської державної академії зв’язку імені О.С.Попова
 • 2001 - 2002 Доцент кафедри соціальних теорій Одеського державного університету імені І.І.Мечникова
 • 2002-2004 Доцент кафедри правових дисциплін Інституту післядипломної освіти ОНУ імені І.І.Мечникова
 • 2004- 2013 Доцент кафедри соціальних теорій Інституту післядипломної освіти, Інституту інноваційної та післядипломної освіти ОНУ імені І.І.Мечникова
 • 2013 по теперішній час Доцент кафедри соціальної роботи Факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова.

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • «Пенсійне забезпечення в Україні»
 • «Правознавство»
 • «Право соціального забезпечення України»
 • «Правові основи соціальної роботи»
 • «Соціологія»
 • «Методика досліджень в соціальній роботі»
 • «Соціальна культурологія»

Наукова робота: Дослідження модифікацій розвитку українського суспільства в умовах Європейської інтеграції. Дослідження проблем теорії і практики трансформації сучасного українського суспільства.

Наукові та професійні інтереси: Соціальні зміни. Трансформація сучасного українського суспільства

Стажування та підвищення кваліфікації:

Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) з 25.04.2018 р. по 25.05.2018 р в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С.Попова за навчальною програмою в галузі освіти зі спеціальності 081 Право, тривалістю 108 годи (3,5 кредити ECTS) ПКВ № 01180116/000069-18 від 26 червня 2018 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) з 28.05.2018 р. по 26.06.2018 р. в Одеській національній академії зв’язку ім.. О.С.Попова за навчальною програмою в галузі освіти зі спеціальності 054 Соціологія, тривалістю 108 годи (3,5 кредити ECTS) ПКВ № 01180116/000070-18 від 26 червня 2018 р.

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях:

 • З 2021 р. Член Асоціації соціологів України
 • З 2020 р. Член Ліги соціальних працівників України

Сертифікати:

Перелік публікацій з 1991 року:

 • Навчальні та навчально - методичні видання

  1. Дунаєва Л.М., Аблов А.Ф. Право соціального забезпечення України. ОНУ імені І.І.Мечникова. 2021.– 126 с..
  2. Аблов А.Ф. Загальна соціологія. Конспект лекцій. Видавець ОНУ імені І.І.Мечникова, 2019, - 130 с.
  3. Аблов А.Ф. Програма, плани семінарських занять та методичні вказівки з вивчення дисципліни «Нормативно-правова база соціальної роботи» для студентів магістрів спеціальності соціальні робота /Аблов А.Ф. , Вінницький О.О. – Видавець ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019 – 36 с.
  4. Аблов А.Ф. Методика і методи соціологічних досліджень в соціальній роботі/ Аблов А.Ф. - Довідник з соціальної роботи: навчальний посібник: [ Колектив авторів за ред. Л.М.Дунаєвої] – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2015.- С. 164-199.
  5. Аблов А.Ф. Соціологія. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни для студентів навчально-наукового комплексу «Школа-Коледж-Університет» при Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова. / Аблов А.Ф., Нікогосян О.О. – О.: Видавництво друкарні «ВМВ», 2010 – 83 с.
  6. Аблов А.Ф. Проблемы формирования ценностных ориентаций студенческой молодежи в учебном процессе / Аблов А.Ф. // Содержание и технология подготовки специалистов и магистров связи. Научно-методическая конференция 13-14 ноября 1995 г. Тезисы докладов. Министерство связи Украины, Министерство образования Украины, Украинская государственная академия святи им. А.С.Попова. – О.:Типография УГАС им. А.С.Попова, 1995. – С.108-109.
  7. Аблов А.Ф. Роль програмы курса в самостоятельной работе студентов при изучении общественных наук/ Аблов А.Ф. // Проблемы многоуровневой підготовки специалистов святи в вузах. Международная научно-методическая конференція 6-8 октября 1993 г. – О.: Типография Одесского электротехнического института связи им.А.С. Попова, 1993. – С. 106-107.
  8. Аблов А.Ф. Програма і плани семінарських занять з курсу «Політологія» для студентів денного навчання спеціальностей АЕЗ, БЕЗ, РЗ./ Аблов А.Ф. - Міністерство зв’язку України, Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С.Попова. Кафедра політології. –- О.: Друкарня Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С.Попова., 1993. - 30 с.
  9. Аблов А.Ф. Методологические проблемы формирования концепции преподавания политологии в технических вузах/ Аблов А.Ф. // Методические и организационные аспекты совершенствования учебной работы в вузе. Международная научно-методическая конференция 14-16 октября 1992 г. Министерство связи Украины, Министерство образования Украины, Учебно-методическое объединение связи им.А.С.Попова. –– О.: Типография Одесского электротехнического института связи им. А.С.Попова, - 1992. - С.31-32.
  10. Аблов А.Ф. Комплексные задания и формы контроля в изучении курса политологии/ Аблов А.Ф. // Проблемы эффективности текущих и итоговых аттестаций студентов в условиях творчески-поисковой технологии подготовки специалистов. Тезисы докладов научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава института 14-16 мая 1991 г. /Министерство связи СССР, Одесский электротехнический институт им. А.С.Попова. –О.: Типография Одесского электротехнического института связи им.А.С.Попова, 1991. - С.10.
 • Наукові праці

  1. Аблов А.Ф. Деякі проблеми теорії і практики трансформації сучасного українського суспільства / Вісник Одеського національного університету. Т. 23. Випуск 2 (48). Психологія, 2018, с. 7-22.
  2. Аблов А.Ф. Деякі політико-ідеологічні проблеми трансформації українського суспільства в сучасних умовах/ Аблов А.Ф. // Вісник Одеського національного університету. – Том 16 – Випуск 10. Соціологія і політологія. Збірник наукових праць – 2011. - С. 711-718.
  3. Аблов А.Ф. Влада і політика/ Аблов А.Ф. - Одеса.: «Маяк», 1998. – 38 с.
  4. Аблов А.Ф. Право і культура в процесі трансформації українського суспільства/ Матеріали ХХYI науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». 20 грудня, 2020. Том № 2, м. Харків. - С. 2-3.
  5. Аблов А.Ф. Соціальне і культурне в системі суспільства// Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. –С. 295-302.
  6. Аблов А.Ф. «Гендерні дослідження в умовах трансформаційних процесів сучасного українського суспільства»/ Аблов А.Ф. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність», 26-27 квітня 2018 р. – Одеса, ОНУ імені І.І, Мечникова - С. 20-24
  7. Аблов А.Ф. Освіта і наука в трансформаційних процесах сучасного українського суспільства/ Аблов А.Ф. // «Роль вищої освіти в соціально-економічному розвитку країни: світовий та національний досвід»/ Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 3-4 лист. 2017 р. – О.: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2017. – С. 48-51.
  8. Аблов А.Ф. Культура в трансформаційних процесах сучасного українського суспільства/ Аблов А.Ф. // Матеріали 71-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу працівників ННІІ та СТ імені І.І.Мечникова, 2017. – С.5-10.
  9. Аблов А.Ф. Проблемы взаимосвязи трансформационных изменений современного украинского общества/ Аблов А.Ф. // Матеріали до 70-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ІІПО ОНУ імені І.І.Мечникова. – О.: Фенікс, 2016. - С.5-9.
  10. Аблов А.Ф. Проблемы социальной регуляции и трансформации украинского общества/ Аблов А.Ф. // «Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення»/ Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 червня 2014 р. /Ред. Колегія: Л.М.Дунаєва, Л.С.Смокова, У.В.Варнава С.В.Ласунова. – Одеса: «Одеський національний універсітет імені І.І.Мечникова, 2014. - С.12-17.
  11. Аблов А.Ф. Политико-идеологические проблемы совершенствования системы социальной работы в Украине/ Аблов А.Ф. // Матеріали до 68-ї науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників 26-27 листопада 2013 р. – Одеса. – 2013. - С. 48-51.
  12. Аблов А.Ф. Право и культура в развитии системы социальной работы Украины/ Аблов А.Ф. // Сучасні проблеми військової та соціальної психології і соціальної роботи: Матеріали Міжнародної наук.-практ.конф., м.Одеса, ОНУ, ВА, 4-5 жовтня 2013 р. – О.: ОНУ,ВА, 2013. - С. 15-16.
  13. Аблов А.Ф. «Факторы преодоления современных проявлений тоталитаризма»/ Аблов А.Ф. // «Особа в тоталітарному суспільстві: рефлексії ХХI століття./ [Електроний ресурс] Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 23-27 червня 2013 р., Одеса. / Режим доступу: http: liberte.onu.edu.ua/upload/file/file_2/ablov_a_(1).%20ф.(+).doc
  14. Аблов А.Ф. Идеология в механизме реализации власти/ Аблов А.Ф. // «Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. Материалы ІІІ международной научно-практической конференции. – О.: «ВМВ», 2010. – Т.ІІ. – С.31-37.
  15. Аблов А.Ф. Конституционно-правовые аспекты совершенствования формы правления в Украине/ Аблов А.Ф.// «Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. Материалы ІІ международной научно-практической конференции 26-27 июня 2008. – О.: «ВМВ», 2008. - С.217-219.
  16. Аблов А.Ф. Проблема цінностей в сучасній українській політиці/ Аблов А.Ф. // «Соціально-політична взаємодія в сучасній Україні: вибір шляхів державного розвитку/ Одеса, 20 квітня 2007 р. ОНУ ім. І.І.Мечникова, Інститут соціальних наук, Одеська обласна Рада, Асоціація політичних наук України. - Тези доповідей ХХII науково-практичної конференції – С.9-10.
  17. Аблов А.Ф. Деякі особливості та завдання сучасного національно-політичного розвитку українського суспільства/ Аблов А.Ф. // Сучасна етнокультурна та етнополітична ситуація на півдні України і актуальні проблеми державного управління.- Матеріали регіональної науково-практичної конференції.- Одеса 10-11 грудня 1996 р. Частина ІІ. Українська академія державного управління при Президентові України, Одеський філіал, Одеський державний університет імені І.І.Мечникова.. – О.: Гортипография Одесского управления по печати, 1996. – С. 201-202.
  18. Аблов А.Ф. Телебачення в політичному житті України/ Аблов А.Ф. //Проблеми сучасної політики та шляхи її здійснення / Всеукраїнська науково-практична конференція, квітень 1993 р. Тези доповідей і виступів. – О.: Гортипография Одесского управления по печати, 1993. – С.368-369.
  19. Аблов А.Ф. Проблемы формирования концепции государственной власти и местного самоуправления в Украине/ Аблов А.Ф. // Политика и власть. Научно-практическая конференция 20-21 апреля 1993 г. Тезисы докладов и сообщений. Часть 1. - Запорожье, 1993.- С. 17-18.
  20. Аблов А.Ф. Некоторые вопросы взаимосвязи политики и экономики в условиях современных переходных процессов/ Аблов А.Ф. // Современный этап политической реформы на Украине: теоретические и практические проблемы. Республиканская научная конференция 17-19 октября 1991 г. Тезисы докладов и сообщений .- «Зюйд-Вест». - 1991.- С.8-9.
  21. Аблов А.Ф. Проблемы демократизации политической жизни советского общества/ Аблов А.Ф. // Политология и социально-политические процессы в советском обществе. Тезисы докладов и выступлений на Всесоюзной научно-теоретической конференции 25-27 апреля 1991 г. Одесский институт политологии и социального управления. – О.: Издательство «Чорноморська комуна», 1991. –С. 32-33.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top