Конференції

Результати роботи Другої міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ»

СОЦІАЛЬНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ ОЧИМАЕКСПЕРТІВ

або про результати роботи

Другої міжнародної науково-практичної конференції

«СОЦІАЛЬНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ», 5 лютого 2016, м.Одесса

В умовах загострення проблем міжнародних відносин, міграцій населення, військовихконфліктіві економічної нестабільності, що переростає у політичну нестабільність та охоплює країни Європи та Азії, проблеми безпеки в полікультурних регіонах стають все більш актуальними. Широкий спектр проблем безпеки обговорювався 5 лютого 2016 р. у м. Одесі на Другій міжнародній науково-практичній конференції «Cоціальні, психологічні та політичні проблеми транскордонної безпеки». Організаторами конференції виступили Одеський національний університет імені І.І.Мечникова при підтримки та за участі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України та Південноукраїнського відділення Соціологічної асоціації України, які запросили для розмови більше сотні спеціалістів з різних наукових галузей як з Одеси, так й з інших міст України, Польщі, США, Болгарії, Придністров'я, Молдови, Марокко,Придністров'я, а також представників консульств країн - сусідів з Греції, Польщі, Молдови, Румунії, Болгарії, Туреччини.

Відкриваючи конференцію ректор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, д.політ.н., професор, голова оргкомітету конференції, а також науковий керівник міжкафедральної науково-дослідницької теми "Контекстність освіти у прикордонних вищих навчальних закладах як умова особистісної, регіональної та міжнародної безпеки", в межах якої проводилася конференціяКоваль І.М. підкреслив необхідність трансдисциплінарного вектору вивчення сучасних ризиків та проблем безпеки. Заступники голови оргкомітету конференції директор ІСН ОНУ імені І. І. Мечникова, к.і.н. наук, доцент, Глебов В.В., як представник приймаючій сторони, директор ІМЕМОНУ, к.фіз-мат. н., професор Круглов В.Є., як керівник організації, яка приймала першу конференцію з цієї тематики, та д.с.н., професор. завідувач кафедри соціальної і прикладної психології ІМЕМ ОНУ, професор, координатор конференції та відповідальний виконавець між кафедральної теми Подшивалкіна В.І. в своїх виступах відкрили різні аспекти проблем безпеки та наголошували на тому, що міждисциплінарна співпраця відповідає сучасним тенденціям розвитку університетів.

Основні проблеми з теми конференції були поставлені у пленарних докладах. Так, д. с. н., професор, завідувач кафедри соціології ОНУ Онищук В.М. виступив з доповіддю «Вплив етномовних характеристик населення півдня Одещини на безпекову політику української держави». Д.с.н., професор з Києву Дікова-Фаворська О.М. доповіла про роль міжнародної проектної діяльності у забезпеченні безпеки. Про психологічні проблеми опрацювання колективної травмі на прикладі одеської травневої трагедії розповівд. психол. н., професор, провідний фахівець Інституту соціальної та політичної психології НАПН Васютинський В.О. Заступник директора того ж інституту д. психол. н., професорНайдьонова Л.А., в режимі on-lineвідео конференції звернула увагу учасників на проблеми медіапсихологічної безпеки у доланні соціальні наслідки гібридної війни. Пленарне засідання також транслювалася для on-line учасників з інших міст України та інших країн.

Більше сорока психологів, зокрема зі США та Болгарії,обговорювали проблеми психологічної та соціально-психологічної безпеки особистості в умовах трансформації соціальних відносин. Дискусія з використанням он-лайн ресурсів розгорнулася навколо доповідей Яковенко С.І.(д. психол. н., перший проректор Київського інституту сучасної психології та психотерапії)і Панченко О.А. (д.м.н., доктор філософії, професор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Щупик).У своїй доповіді О.А. Панченко акцентував увагу на проблематику безпеки людського фактора на дорозі та запропонувавмодель відбору, психофізіологічного супроводу і реабілітаційних заходів водіїв автотранспортних засобів. У доповіді С.І. Яковенко був отриманий зворотний зв'язок по доповіді Середняк Ж.М. (аспірант кафедри клінічної психології інституту інноваційної післядипломної освіти ОНУ)про девіантну поведінкупідлітків в умовах трансформаційних соціальних відносин, запропонована дискусія з проблеми особливостей почуття образи і її гендерного аспекту.Булинамічені теоретико-методологічні аспекти подальших досліджень даної проблеми. На завершення роботи секції було представлено дві доповіді Герасименко Н.Г. про ціннісно-цільовому аспекті мотиваційної спрямованості менеджера в постійно змінних умовах діяльності в сучасному суспільстві і доповідь к.психол.н., доцента кафедри загальної психології та психології розвитку особистості ОНУ Акімової Л.Н. про проблематику психологічної профілактики гострого переживання загрози економічній безпеці у громадян України в умовах реформ. Таким чином, основні проблеми, які стосуються розуміння психологічної та соціально-психологічної безпеки особистості в умовах трансформації соціальних відносин були висвітлені і отримали свої подальші теоретичні та практичні перспективи розвитку. В дискусії активну участь брали - професор В.О. Васютинський, говорячи про проблематику колективної травми в ситуаціях масових трагедій; професор Т.П. Чернявська, акцентуючи уваги на особливості психологічної та соціально-психологічної безпеки особистості; професор Н.В. Родина, звертаючи увагу на психологічну діагностику стану здоров'я особистості в ситуаціях, загрозливих переживання суб'єктивного почуття безпеки.

У роботі секції «Соціальні, психологічні та політичні контексти вищої освіти: від підготовки новачків до підготовки експертів» тон дискусії задали виступи к.с.н, доцента Кропиви І.В., в якому був представлений соціологічний погляд на контексти сучасної вищої освіти, Садової М.А. (к. психол.н., доцент, докторант ОНУ імені І. І. Мечникова)проризики і відповідальність професійної діяльності і студентки 4 курсу соціологічного відділення, голови Студентського самоврядування ОНУ Дар'ї Дьякової про проблеми вищої освіти за результатами соціологічного дослідження серед студентів про отриманняосвіти. Проблемам оціночних досліджень реформи освіти була присвячена доповідь С.Г.Згарат з Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.Про психолого-праксіологічні складові професіоналізму та проблеми соціогуманітарної безпеки доповіла Подшивалкіна В.І, д.с.н., професор, завідувачка кафедри соціальної і прикладної психології ОНУ, що знайшло відгук в докладі «Розвиток професійної компетенції студентів-психологів», його зробила Кириченко О.М., к.п.н. наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології ОНУ. В дискусії приймали участь д.с.н, професор О.М.Дикова-Фаворська та інші. Усього на секції було представлено 18 доповідей.

Крім того,співробітники кафедри прийняли участь в інших секціях. У роботі секції «Етносоціальний та етнокультурний простір безпеки: проблеми теорії і практики» прийняв участь к.психол.н., доцент кафедри соціальної і прикладної психології ОНУ В.В. Пундєв з глибокиманалізом білінгвального мовного розвитку людини. На цієї ж секції психологічні особливості процесу відродження національної ідентичності показала у своєму дослідженні аспірантка кафедри О.О.Лінецька.
В секції «Суспільство ризику і соціологія безпеки» Дементьєва К.Г., к.психол.н., доцент кафедри соціальної та прикладної психології ОНУ розкрила чинники ризиків, тим самим обґрунтовуючи в різних сферах професійної діяльності наявність соціальних ризиків, що мають різну природу, характеристики і результати,їхвплив не тільки на професіоналів, але й на категорії населення, причетних до них. А Сапригіна Н.В., к.філол.н. доцент кафедри соціальної та прикладної психології ОНУ, ґрунтуючись на філософському, соціологічному, психологічному аналізі, представила з позиції пасіонарних і субпасіонарних особливостей поведінку особистості, її місце в колективі, суспільстві в цілому.

Жвава дискусія розгорнулося на круглому столі «Гуманітарні контексти безпеки» навколо проблем:

 • Сучасний світ: від ризиків до викликів, від викликів до загроз безпеки людини, суспільства, держави та міжнародного співтовариства.
 • Сусідство в міжнародно-політичному дискурсі: друзі чи вороги? Історичне та сучасне сприйняття прикордонних зон співпраці та конфліктів.
 • Соціальна безпека та соціальні ризики прикордонних регіонів в умовах економіко-політичної кризи і соціально-політичних конфліктів.
 • Психологічна та соціально-психологічна безпека особистості та ризики втрати суб'єктності особистісного життя та професійної кар'єри у прикордонному регіоні.
 • Трансдисциплінарність сучасного знання та гуманітарні виміри безпеки у сучасних програмах суспільно-політичних дисциплін і в практиці міждисциплінарного викладання:від підготовки новачків до підготовки експертів.

На круглому столі була прийнята резолюція конференції. В ній, зважаючи на проблематику доповідей, учасники вважають за потрібне підкреслити:

 1. В умовах загострення економічної кризи, що переростає в політичну, охоплює країни Європи та Азії і втягує в неї країни інших континентів, проблеми безпеки в полікультурних регіонах стають все більш актуальними.
 2. Різноманіття тем доповідей учасників, що були зроблені на п’яти секціях, свідчить, що проблеми транскордонної безпеки мають системний характер і можуть бути вирішені тільки в комплексі.
 3. Попри усі проблеми, які виникають в полікультурних спільнотах, що разом проживають на одній території, при бажанні кожного етносу зберегти свою ідентичність, бажання зберегти цілісність України як держави висунуло на перший план проблему актуальності громадянської ідентичності.
 4. Регіональні проблеми, як частка глобальних, можуть бути вирішені лише при високому рівні громадянської активності та громадянської ідентичності на засадах толерантності одних спільнот до інших.
 5. Одним з головних механізмів формування громадянської активності та громадянської ідентичності на засадах толерантності одних спільнот до інших є контекстність вищої освіти полікультурного регіону.

В резолюції буловизначено, що Друга міжнародна науково-практична конференція «Соціальні, психологічні та політичні проблеми транскордонної безпеки» прийняла наступні рішення:

 1. Високий рівень дискусії щодо проблем прикордонної співпраці засвідчує необхідність подальшого розвитку досліджень цієї проблематики задля забезпечення умов соціогуманітарної безпеки в прикордонному регіоні.
 2. Продовжити дискусію з соціальних, психологічних та політичних проблем транскордонної безпеки на 3-й міжнародній науково-практичній конференції, яку провести у 2017 році.
 3. Сприяти міжвузівському обміну науковців, викладачів, аспірантів та студентів в межах зазначеної тематики.
 4. Продовжити розвиток засад контекстності освіти у прикордонних вищих навчальних закладах як умови особистісної, регіональної та міжнародної безпеки.
 5. Інтенсифікувати вивчення міжнародного досвіду підвищення транскордонної безпеки.

В цілому організаторам, перш за все співробітникам Інституту соціальних наук (кафедри міжнародних відносин та кафедри соціології) та Інституту математики, економіки та механіки (кафедри соціальної і прикладної психології), разом з учасникам конференції вдалося разом зробити творчу доброзичливу атмосферу, яка сприяла пошукам спільної мови спеціалістів різних галузей задля вирішення проблем безпеки як на особистісному рівні, так й на рівні регіону, країни та світу. Допомога з боку проректора С.Ф.Скорохода та керівника відділу міжнародного співробітництва В.С.Гриневича дозволила залучити до конференції керівників та спеціалістів з консульств країн-сусідів, зокрема Польщі, Туреччини, Болгарії, Греції, Румунії.

Розповсюдженню інформації в ЗМІ щодо актуальних для Одеського регіону проблем безпеки сприяла підтримка с боку прес-служби університету.
На велику подяку заслуговують відповідальні секретарі з організаційних питань конференції к.політ. н., доц. Глєбов Сергій Володимирович, к.психол.н., доц. Дементьєва Капітоліна Георгіївна, к.соціол.н., доц. Мосійчук Тамара Євгеніївна, а також відповідальні секретарі по on-line участі у конференції к.соціол.н., доц. Полюга Василь Андрійович, к.психол.н., доц. Пундєв Володимир Васильович. Велика подяка усім співробітникам кафедри соціальної і прикладної психології, зокрема керівникам та секретарям секцій та круглого столу: професорам М.Ф.Будияньскому, Н.В.Родіній, доценту Л.І. Шрагіній, О.М. Кіриченко, викладачу В.Ю.Духопельниковій, аспірантці О.О.Лінецькій а також психологам інших психологічних кафедр університету, які прийняли участь в конференції.Результати роботидають надіюна подальшу плідну співпрацю, розвиток творчих та наукових контактів і спільних проектів усіх її учасників.

Доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології ОНУ імені І.І.Мечникова В.І. Подшивалкіна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології ОНУ імені І.І.

Прес-реліз другої міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ»

Перша міжнародна науково-практична конференція 31 жовтня - 1 листопада 2013 року

«70-а звітна студ. наук. конф. КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»

70-а звітна студентська наукова конференція
ПІДСЕКЦІЯ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

70-а звітна студентська наукова конференція ПІДСЕКЦІЯ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Традиційно в квітні місяці на нашій кафедрі проходить студентська наукова конференція. Така конференція дає можливість всім студентам, починаючи вже з першого курсу, поділитися своїми науковими інтересами, обговорити проблеми сучасної психології та результати своїх, хай поки навіть невеликих, досліджень, а також результатами досліджень, які проводяться в рамках кваліфікаційних робіт. Участь у конференціях відображає інтелектуальну активність молодих людей, сприяє формуванню наукових інтересів, дає можливість набути досвід публічних виступів та участі в дискусіях.

70-а звітна студентська наукова конференція ПІДСЕКЦІЯ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Конференція цього року відрізнялася тим, що в ній взяли участь не тільки студенти нашої кафедри, але й ті, які вивчали психологію у професора М.Ф. Будіянського на інших факультетах. Молоді дослідники підготували для виступів проблеми, в яких самі хотіли розібратися, їхні доповіді були емоційними і змістовними, можна сказати, що вони ділилися своїми відкриттями: Лідерство у студентському колективі (студ. ІІ курс, ЕПФ право Л.В. Прозоровська), Вітімологія як феномен (студ. ІІ курс, ЕПФ право П.А. Пастернак), Правова соціалізація як регулятор поведінки молоді в суспільстві (студ. ІІ курс, ЕПФ право В.О. Єштокіна), Альтруїзм: природна потреба або засіб виживання (студ. І курс, ІСН соціол. В. Швидка).

70-а звітна студентська наукова конференція ПІДСЕКЦІЯ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Цікавими результатами експериментальної роботи та їх аналізом поділилася студентка V курсу, бакалавр Г.В. Афарінова, яка досліджувала особливості творчої уяви у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови.

Результати теоретичного аналізу свого дослідження представили магістрантикафедри Л.А. Закурдаєва, Г.О. Полякова і В.Є.Курманській.

А головний результат цієї конференції – практично жодна доповідь не залишилася без обговорення, і три години пролетіли непомітно...

Наводимо повністю програму нашої підсекції:

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Програма

70-ї звітної студентської наукової конференції
ПІДСЕКЦІЯ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Керівник підсекції – д.соц.н., проф. В.І. Подшивалкіна

Секретар – доц. Шрагіна Л.І.

24 квітня 2014 р.

10.00 (вул. Дворянська, 2, ауд. 83)

Учасники конференції

 1. Взаємозв’язок самооцінки та соціально-психологічної адаптації у студентів першокурсників
  • Доповідач – студ. V курс, спец. О.С. Олійник
  • Науковий керівник – к.психол.н., доцент Л.І. Шрагіна
 2. Дослідницька ініціативність у дитячому віці
  • Доповідач – студ. V курс, маг. Л.В. Ліннік
  • Науковий керівник – к.психол.н., доцент Л.І. Шрагіна
 3. Особливості творчої уяви у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови
  • Доповідач – студ. V курс, бак. Г.В. Афарінова
  • Науковий керівник – к.психол.н., доцент Л.І. Шрагіна
 4. Прояв когнітивно-стільових якостей особистості в стратегіях категоризації
  • Доповідач – студ. V курс, маг. А.М. Білодід
  • Науковий керівник – к.психол.н., доцент М.П. Гусакова
 5. Опосередкування оцінювання та категоризації зображень соціальними установками
  • Доповідач – студ. V курс, маг. Л.А. Закурдаєва
  • Науковий керівник – к.психол.н., доцент М.П. Гусакова
 6. Психологічні ризики дезадаптації студентів вищого навчального закладу
  • Доповідач – студ. V курс, маг. Г.О. Полякова
  • Науковий керівник – д.соц.н., професор В.І. Подшивалкіна
 7. Лідерство у студентському колективі
  • Доповідач – студ. ІІ курс, ЕПФ право Л.В. Прозоровська
  • Науковий керівник – к.психол.н., професор М.Ф. Будіянський
 8. Вітімологія як феномен
  • Доповідач – студ. ІІ курс, ЕПФ право П.А. Пастернак
  • Науковий керівник – к.психол.н., професор М.Ф. Будіянський
 9. Правова соціалізація як регулятор поведінки молоді в суспільстві
  • Доповідач – студ. ІІ курс, ЕПФ право В.О. Єштокіна
  • Науковий керівник – к.психол.н., професор М.Ф. Будіянський
 10. Альтруїзм: природна потреба або засіб виживання
  • Доповідач – студ. І курс, ІСН соціол. В. Швидка
  • Науковий керівник – к.психол.н., професор М.Ф. Будіянський
 11. Особливості міжособистісної комунікації майбутніх психологів
  • Доповідач студ. Vкурс, маг. В.Є.Курманський
  • Науковий керівник канд.філ.наук, доц. Н.В.Сапригіна

Друга міжнародна науково-практична конференція «СОЦІАЛЬНІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ» вересень 2015 р.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top