Аннотації

 • Клінічна психологія

  КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ З СПЕЦПРАКТИКУМОМ

  Мета курсу – формування у студентів теоретичних основ клінічної психології, розуміння історії розвитку і структури сучасних знань у галузі даної науки, значення взаємозв'язку теоретичних і практичних знань, їх прикладної значущості в рішенні питань з інших галузей психології, медицини і педагогіки. Завдання курсу – опанувати фундаментальні теоретичні засади клінічної психології; сформувати уявлення про місце клінічної психології в контексті інших психологічних дисциплін, зв’язку з іншими суміжними дисциплінами (медичною психологією, нейропсихологією, патопсихологією, психіатрією, віковою психологією, педагогікою, психофізіологією); ознайомлення з основними поняттями та проблемами клінічної психології; ознайомити студентів із загальнопсихологічними фундаментальними проблемами, вирішуваними клінічною психологією; формування уявлень про основні складові розділи сучасної клінічної психології: патопсихологію, нейропсихологію, психосоматичні розлади і аномальну генезу психічного розвитку; ознайомити студентів з основними принципами і методами діагностичних досліджень у клініці; ознайомити студентів з основними підходами до критеріїв психічної норми; ознайомити студентів з системами класифікації індивідів з психічними розладами. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: фундаментальні теоретичні основи клінічної психології патопсихології; основні методи діагностичного дослідження у клініці; загальнопсихологічні фундаментальні проблеми, вирішувані клінічною психологією.

  вміти: формулювати завдання діагностичного дослідження у клініці та наводити її обґрунтування; володіти методикою Мінесотського багатошкального особистісного опитувальника (MMPI).

 • Патопсихологія (із нейропсихологією)

  ПАТОПСИХОЛОГІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ НЕЙРОПСИХОЛОГІЇ

  Мета курсу – формування у студентів фундаментальних теоретичних основ патопсихології та нейропсихології, розуміння історії розвитку і структури сучасних знань у сфері даних наук, значення взаємозв'язку теоретичних і практичних знань, їх прикладна значущість у вирішенні питань з інших проблем психології, медицини і педагогіки; ознайомлення студентів з основними відхиленнями у розвитку психічної діяльності людини; з особливостями виникнення, протікання відхилень у психічному розвитку людини та основних методів психологічної допомоги при порушеннях психічного розвитку; основних методів патопсихологічного та нейропсихологічного дослідження. Завдання курсу – засвоїти фундаментальні теоретичні основи патопсихології і нейропсихології; сформувати уявлення про місце патопсихології в контексті інших психологічних дисциплін, з іншими суміжними дисциплінами (віковою психологією, клінічної психологією, педагогікою, фізіологією та ін.); ознайомити студентів з основними методами патопсихологічного і нейропсихологічного дослідження; ознайомити студентів із загальнопсихологічними фундаментальними проблемами, які розв’язуються патопсихологією і нейропсихологією; отримати практичні уміння і навички при застосуванні патопсихологічних і нейропсихологічних діагностичних методик. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: фундаментальні теоретичні основи патопсихології; основні методи патопсихологічного дослідження; загальнопсихологічні фундаментальні проблеми, вирішувані патопсихологією. вміти: збирати анамнез для дорослих, формулювати завдання патопсихологічного дослідження випробуваного; складати програму патопсихологічного дослідження, наводити її обґрунтування; володіти основними методиками діагностики порушень пізнавальної сфери і особистості (не менше 15 методик); встановлювати взаємозв'язки між виявленими в ході психодіагностики феноменами і інтерпретувати одержані дані; складати патопсихологічний висновок за даними патопсихологічного дослідження; складати документацію патопсихологічного дослідження для архіву (протоколи дослідження, виписки з історії хвороби).

 • Психологія стресу. Копінг поведінки і психології здоров'я.

  ПСИХОЛОГІЯ СТРЕСУ, КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ТА ЗДОРОВ’Я

  Мета курсу – вивчення студентами сучасних концепцій стресу, копінг-поведінки і здоров’я, розуміння історії розвитку і структури сучасних знань у даних напрямках досліджень, значення взаємозв'язку теоретичних і практичних знань, їх прикладна значущість у вирішенні питань з інших проблем психології, медицини і педагогіки. Ознайомлення студентів з основними методами психологічного консультування та психодіагностичного дослідження при формуванні гармонійної стратегії поведінки, що прийнято називати ―здоровим способом життя. Завдання курсу – розуміти переваги та недоліки різних теоретичних підходів до сутності категорій стресу, копінг-поведінки та здоров’я особистості. Засвоїти теоретико-методологічні та психодіагностичні методи аналізу умов та стратегій гармонійної поведінки особистості. Формувати уявлення о рефлексії та проектуванні особистих наукових інтересів скрізь зв’язок з проблемою гармонійного розвитку людини в умовах соціальних трансформацій. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: предмет психології стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості, його центральне значення та роль у розробці проблем психологічної науки та зв’язки з іншими дисциплінами; основні теорії психології стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості; закономірності формування гармонійної стратегії поведінки особистості; особливості зв’язку між розумінням змісту категорій стрес, копінг-поведінка і здоров’я; сучасні проблеми психології стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості; сучасні методи дослідження стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості вміти: аналізувати психологічні фактори формування гармонійної поведінки особистості; формулювати наукові проблеми в категоріях психології стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості; користуватися отриманими знаннями у науково дослідницькій та практичній роботі; збагачувати власні дослідження аспектами психології стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості; проектувати образ майбутньої моделі гармонійної стратегії поведінки особистості; розробляти системну модель гармонійної стратегії поведінки особистості за допомогою теоретико-методологічних та психодіагностичних методів дослідження у психології стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості.

 • Основи коррекційнної психології

  Курс «Основи корекційної психології»

  мета курсу

  • формування і розвиток компетенцій, що дозволяють здійснювати соціально - педагогічну професійну діяльність в спеціальній педагогіці і психології.
  • навчання навичкам самостійної роботи з психологічної літературою;
  • формісровать систему знань про розвиток, навчання і виховання дитини і підлітка з обмеженими можливостями;
  • навчання сучасним освітнім технологіям, способам організації корекційної навчальної діяльності.

  Завдання курсу:

  • сформувати знання про теоретичні, нормативно-правові основи психологічного підходу в спеціальній педагогіці і психології;
  • виявити особистісні, соціально - психологічні, психолого - педагогічні чинники по діагностиці, навчання, виховання і корекції відхилень у розвитку і поведінки;
  • розвинути вміння використовувати комплекс соціально-педагогічних методик і технологій для вирішення професійних завдань;
  • визначити особливості соціально - правової та корекційно-реабілітаційної практики, керованих засобами і спеціальними службами різних відомств

  В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:

  • основні категорії спеціальної педагогічної науки;
  • знати зв'язку навчання, виховання і розвитку особистості в спеціальну освіту;
  • зміст сфери сучасного спеціальної освіти, сутність корекційних освітніх процесів;
  • аналізувати основні тенденції соціально-психологічної, корекційної практик;
  • організовувати реалізацію програм по корекційного психолого педагогічному супроводу дітей та підлітків;
  • понятійно-категоріальним апаратом спеціальної педагогічної науки;

 • Основи реабілітології

  В умовах бурхливого розвитку психології і з урахуванням психогенних умов життя, розвитку і формування особистості все частіше доводиться говорити про необхідність надання кваліфікованої реабілітаційної допомоги представникам людства, що обумовлює актуальність данного курсу. Курс Основи реабілітології»| входить як обов'язковий курс в програму навчання|вчення| на факультетах психології університетів. Мета курсу– є впровадження і розвиток гуманістично орієнтованого підходу до соціально-психологічній реабілітації населення (дорослих і дітей) різного віку, після перенесених різних захворювань, психологічних травм і так далі У даному підході основну цінність представляє людина. Такий підхід може бути забезпечений широкою інтеграцією сучасних методів психологічної діагностики, психологічного консультування (індивідуального і групового), а так само розробкою ефективних тренінговых програм по соціальній реабілітації. Вивчення даного курсу допоможе соціальним працівникам, а так само працівникам культури і ін., визначити особові особливості людини, виявити його соціально-психологічні проблеми, і надавати допомогу в реабілітації, що потребують її (населенню різного віку, а так само інвалідам). Розробка нових програм соціально-психологічній реабілітації надасть позитивний вплив на здоров'ї людини, допоможе успішно вирішувати і уникати конфліктних ситуацій, позбавлятися від стресів. Завдання курсу – учбової програми по курсу «Основи реабілітології» є: розширити підготовку студентів по психологічних дисциплінах; вивчити сучасні методи і методики реабілітології; отримати спільне уявлення про сучасну соціально-психологічній реабілітології; самому студентові опанувати базові уміння вивчення психологічних законів в конкретній соціально-психологічній ситуації; а так само ознайомити студентів з типовими прийомами діагностичною, консультаційною і тренінгової роботи у сфері соціально-психологічній реабілітології. В у результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основні причини виникнення патологічних процесів, механізми їх розвитку і клінічні прояви|вияви|, принципи дії фізичних, психічних і соціальних чинників|факторів| на функції різних органів і систем людини в нормі, систему організації реабілітаційної служби, методи і способи реабілітації вміти: розробити програму реабілітації і провести реабілітаційні заходи з використанням всіх методів, проводити контроль якості і ефективності реабілітаційних заходів, організувати роботу центру реабілітації.
 • Психосоматика і психокорекція

  Програма курсу «Психосоматика і психокорекція» полягає в забезпеченні студентів системою теоретичних знань в області психосоматики та психокорекції, як важливого компонента реабілітації; має мету - ознайомити майбутніх психологів із знанням про принципи та основні механізми взаємовпливу тілесного та психічного в людині, навчитися відслідковувати психогенез соматичних захворювань та роль тілесних дисфункцій у виникненні та розвитку психологічних проблем. У даному підході основну цінність представляє людина. У рамках підготовки студентів за напрямком «Психологія» даний курс формує: 1. Наукове уявлення про психосоматику як галузі клінічної психології, основних видах психосоматичних розладів і механізмах їх формування . Навички постановки дослідницьких завдань у сфері визначення ролі і ступеня впливу психологічного чинника на виникнення і перебіг соматичної патології. Володіння методами діагностики і корекції психосоматичних розладів, та їх психопрофілактики. Завдання курсу: Вивчення теорій психосоматогенеза. Формування уявлень про види психосоматичних розладів. Формування навички постановки дослідницьких завдань в галузі психосоматики. Формування уявлень про процес діагностики та корекції. Вивчення методів та методик психологічної діагностики та корекції. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: предмет та методологічні засади психосоматики, основні теорії психосоматогенеза, методи психологічної профілактики та корекції психосоматичних розладів;самостійна робота студентів з індивідуальними випадками; самостійна діагностика відповідно до поставлених завдань; особливості процесу діагностики та корекції; методи та методики психологічної діагностики та корекції. вміти: виявляти і описувати роль психологічного чинника у виникненні соматичних захворювань; розрізняти стадію і вид психосоматичного розладу; володіти основами діагностики психосоматичних розладів; основні первинні навички корекції психосоматичних розладів; згідно даним анамнезу та спостереженням зробити підбір батареї методів та методик як для діагностики, так і для корекції. Методи оцінювання та форма підсумкового контролю — іспит
 • Психологія травмуючих ситуацій

  Програма курсу «Психологія травмуючих ситуацій» полягає в забезпеченні студентів системою теоретичних знань в області психології травми, екстремальної та кризисної психології та розрахована на подальший розвиток базових соціально-психологічних знань, засвоєних у ході вивчення основ психології та педагогіки, соціології, філософії, основ конфліктології тощо. Метою курсу єнадання знань та допомоги студентам спеціальності «Психологія» у формуванні навичок з аналізу, профілактики ситуацій, що травмують, та управління посттравматичним станом і врахуванням набутків як національного, так і світового досвіду. Практичне освоєння прийомів і методів надання психотерапевтичної допомоги людям зі стресовими і посттравматичними розладами. Завдання курсу.Основними завданнями запропонованого курсу спеціалізації можна вважати наступні: ознайомити з основами кризової терапії та етапами перебігу ОСР і ПТСР ; описати травматичні процеси у психіці з точки зору глибинної психології; позначити техніки роботи з травмою, які легко можуть бути інтегровані і використані в роботі практичного психолога. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: соціально-психологічну сутність, види ситуацій, що травмують, заподій та динаміку їх розвитку; шляхи попередження травматичних ситуацій, засоби і методи управління ними; психологічні механізми впливу ситуацій, що травмують. наслідкі перенесення ситуацій, що травмують, їхнього прояву в житті людини. вміти: оцінити заподій і ступінь розвитку можливо ситуації, що травмує, запропонувати засоби її попередження; використовувати оптимальні щодо ситуації методи і засоби управління ситуацією, що травмує;зробити швидку, первинну допомогу: полегшення стану, зняття гостроти переживання, формування ресурсного стану, людям, що потрапили в кризові й екстремальні ситуації (утрата близьких, розпад родини, безробіття, невиліковні захворювання, змушене міграція, релігійно-етнічні і соціальні конфлікти, природні, техногенні й екологічні катастрофи, воєнні дії, терористичні акти); нейтралізувати впливу ситуації, що травмує. Методи оцінювання та форма підсумкового контролю — залік.
 • Основи психіатрії

  ОСНОВИ ПСІХІАТРІЇ

  Метою дисципліни «Основи психіатрії» є ознайомлення студентів із сучасними теоретичними положеннями та практичними програмами в галузі психіатрії, формування знань та вмінь щодо практичних навичок виявлення психічних розладів та співпраці з іншими фахівцями, що працюють у сфері «людина-людина». В даному курсі відображено тенденцію сучасної світової психіатрії, що полягає у відході від класифікації психічних захворювань (нозологічних форм) до класифікації психічних, невротичних та поведінкових розладів (симптомів та синдромів). Завдання курсу:

  1. Поглибити теоретичні знання та практичні навички щодо виявлення психічної патології.
  2. Розглянути основні чинники, що сприяють формуванню психічної патології.
  3. Вивчити основи психопатології, порушення емоційної, розумової та моторної сфер.
  4. Засвоїти основні синдроми невротичних розладів.
  5. Розглянути основні форми ендогенної психічної патології.
  6. Засвоїти основні принципи сучасної класифікації психічних розладів

  В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: історію формування психіатричного знання; основні принципи сучасної класифікації психічних розладів; основні чинники етіопатогенезу психічних розладів; основні форми невротичних розладів, співвідношення понять симптом, синдром, нозоформа; особливості соматичних порушень при неврозах; основні форми ендогенних психічних розладів; психічні порушення при черепно-мозкових травмах та інтоксикаціях різного ґенезу. вміти: виявити ознаки психічного захворювання; користуватися спеціальною та довідковою літературою із зазначених питань; диференціювати різні форми невротичних розладів; визначати потреби в соціальної допомозі щодо осіб, що страдають на психічні розлади, включаючи хімічну залежність.

 • Основи психогенетики

  ОСНОВИ ПСИХОГЕНЕТИКИ Мета курсу – дати студентам системні знання у галузі психогенетики, генетичної психології, психології індивідуальності і диференціальної психології, сформувати у студентів уявлення про сучасні та актуальні дослідження в межах психогенетики. Завдання курсу – пізнання закономірностей зумовленості формування психічних і психофізіологічних властивостей людини спадковістю та середовищем, формування уявлення про актуальні проблеми генетики і психогенетики. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: психогенетичні закономірності індивідуально-психологічних властивостей особистості, історію розвитку психогенетичних знань, особливості впливу спадкового(генетично зумовленого) і соціального на психіку людини. вміти: використовувати у практиці психологічної консультацій та інших видах роботи інформацію про психогенетичні феномени, закономірності та розбіжності у психогенетичних явищах.
 • Основи паблік рілейшенз

  PR(зв'язки з громадськістю) - це наука і мистецтво налагодження взаємного розуміння і доброзичливості між особою, фірмою або організацією і громадськістю.PR в бізнесі - це функція управління, сприяюча встановленню і підтримці взаєморозуміння і співпраці між фірмою і клієнтами; вирішенню проблем і завдань; допомагає працівникам бути інформованими про думку клієнта і вчасно реагувати на неї; допомагає керівництву фірми бути готовим до змін і використовувати їх ефективно в професійній діяльності. Мета курсу – формування системних психологічних знань у галузі гармонізації інтересів організації з інтересами тих, від кого залежить її розвиток. Завдання курсу – вивчення психологічних особливостей професійної діяльності PR-фахівців; формування уявлень про професійні вимоги до фахівців в сфере PR (переговорщикам, рекламістам, маркетологам, іміджмейкерам); формування знань про психологічні особливості комунікації, маркетингу, продажів, стосунків з громадськістю. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основні терміни і їх визначення, основні положення вживаних концепцій, закономірності використання методів гармонізації стосунків і взаємодії усередині організації і з її зовнішніми партнерами; вміти: застосовувати психологічні знання і уміння для налагодження і поліпшення розуміння і доброзичливості між особою, організацією і громадськістю; стосунків і взаємодій між окремими організаціями, між організаціями і групами громадськості, що оточують їх.
 • Психологічна реабілітація бізнесменів

  Психологічна реабілітація бізнесменів важливий аспект розвитку їх особистості бізнесменів. Знання особистісних якостей бізнесменів, основ сучасної бізнес-діяльності необхідні спеціалістам різних галузей науки і практики. Ці знання дозволяють: правильно трактувати конфлікти і агресивну поведінку, чинники стресу і синдрому «вигорання» та прогнозувати їх наслідки; сприяти освоєнню прийомів емоційно-вольовій саморегуляції та подолання бар'єрів креативності; вести профілактику професійної деформації бізнесменів та родинного неблагополуччя в їх сім'ях. Мета курсу – формування системних знань у галузі психології бізнесу з проблеми психологічної реабілітації бізнесменів. Завдання курсу: вивчення особливостей професійної діяльності бізнесменів; формування уявлень про проблеми їх здоров'я; формування знань про стрес і синдром «вигорання»; формування знань про чинники, що їх викликають і їх профілактику; вивчення особливостей позитивних і негативних впливів професійної деформації бізнесменів; формування знань та практичних навичок профілактики стресу і синдрому «вигорання» в бізнес-дяльності. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основні терміни і їх визначення, основні положення вживаних концепцій, методи дослідження особливостей особистості та екстремальних умов професійної діяльності бізнесменів; вміти: застосовувати психологічні знання для надання допомоги у відновленні оптимального психічного здоров'я для продовження ефективной професійної бізнес-діяльності; проводить консультування по питаннях профілактики і подолання професійної деформації бізнесменів; проводить профілактичне консультування подружжя бізнесменів.
 • Життєвий шлях в розгорці часу

  Курс "Життєвий шлях в розгорці часу", Цілі курсу: - формування і розвиток у студентів загальних уявлень про психологію часу і темпоральна; - ознайомлення студентів з основними проблемами, теоріями, підходами до проблеми психологічного часу; - ознайомлення з основними уявленнями про життєвий шлях особистості і його вивчення; - ознайомлення студентів з основними теоріями і підходами до проблеми планування життєвого шляху в перспективі майбутнього часу. Завдання курсу: - ознайомлення студентів з природою і сутністю феномену часу взагалі і психологічного часу зокрема; - ознайомлення студентів з основними положеннями, теоріями, підходами, гіпотезами проблеми темпоральнсті і психології часу у вітчизняній і зарубіжній психології; - сформувати у студентів загальні уявлень і системи знань про феномени «життєвий шлях» і «тимчасова перспектива» В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - теоретичні та методологічні підходи до вивчення проблеми часу і темпоральна у вітчизняній і зарубіжній психології; - повинен знати існуючі теорії та підходи до розуміння природи і суті фізичного і психологічного часу особистості в різних психологічних школах; - повинен знати стан сучасної науки при дослідженні проблеми формування життєвих стратегій і життєвого шляху особистості; - повинен знати природу і сутність феномену «тимчасова перспектива».
 • Психологія вищої школи

  Курс «Психологія вищої школи» є важливою частиною для підготовки фахівців педагогічного профілю і визначається необхідністю отримання професійних знань з метою формування уявлень про психологічні проблеми навчання, виховання,спілкування та керування. Мета курсу– узагальнення знання студентів з психології та формування у студентів основних компонентів психологічної підготовки викладачів; розвиток знань про основні психологічні проблеми під час навчання, виховання, спілкування та керування. Завдання курсу– знайомство з практичною психологією, пізнання психології спілкування і конфліктів, формування уявлень про психологію управління і іміджу сучасного педагога, а також пізнання особливостей особистості, формування уявлень про психологічні проблеми навчання, виховання,спілкування та керування. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:знати особливості юнацького періоду, вміти спілкуватися з колегами, познайомитися з типами конфліктів і видами та стилями спілкування. вміти:застосовувати у власній практичній діяльності методи та технології психології вищої школи, а також вміти застосовувати базові психологічні знання для організації діяльності та спілкування особистості, для планування, контролю і управління групою. Методи оцінювання та форма підсумкового контролю — залік.
 • Демографія

  Демографічна проблема визнана однією з глобальних проблем існування сучасної цивілізації. Знання основ сучасної демографії необхідні спеціалістам різних галузей науки і практики. Це дозволяє спеціалісту правильно трактувати відбуваються демографічні процеси , прогнозувати їх наслідки. Курс «Основи демографії » представляє собою виклад основ демографічної науки. Мета курсу – формулювання високого рівня демографічної усвідомленості студентів психологів. Завдання курсу – знайомство із основними положеннями і поняттями демографії, показати її зв'язок з питаннями соціології, політики і економіки в загальному розвитку держави. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: предмет і завдання демографії, історію становлення демографії, джерела інформації про населення, чисельність і структури населення, типи відтворення населення, соціально-економічні наслідки негативних демографічних тенденціях. вміти: користуватися демографічними таблицями, робити висновки відносно демографічної політики держави, аналізувати та прогнозувати демографічну ситуацію, пропонувати напрямки психологічного впливу на демографічну політику держави.
 • Психологічні заходи у телефонному консультуванні

  Служби екстреної психологічної допомоги по телефону - "Телефони Довіри" - стали невід'ємною частиною активно розвивається системи соціально-психологічної допомоги населенню. Помітно виріс останнім часом рівень теоретичних знань і накопичений досвід практичної роботи в цій області дозволяє виділити її як самостійне і специфічний напрямок психології. Один з перших кроків до цього - введення в програму підготовки психологів даної дисципліни де систематизовані і об'єднані найважливіші теоретичні, науково-методичні, експериментальні та прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів. Мета курсу – дати студентам системні знання у галузі екстреної телефонної допомоги, психології індивідуальності і диференціальної психології, основні напрямки та етичні аспекти роботи телефонного консультанта, сформувати у студентів уявлення про сучасні та актуальні дослідження роботи психолога на «Телефоні довіри», стратегії телефонного консультування та переборювання синдрому «згорання». Завдання курсу – пізнання закономірностей екстреної телефонної допомоги, психології індивідуальності і диференціальної психології, основні напрямки та етичні аспекти роботи телефонного консультанта, формування уявлення про сучасні та актуальні дослідження роботи психолога на «Телефоні довіри», стратегії телефонного консультування та переборювання синдрому «згорання». У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основні положення екстреної телефонної допомоги, психології індивідуальності і диференціальної психології, основні напрямки та етичні аспекти роботи телефонного консультанта , мати уяву про сучасні та актуальні дослідження роботи психолога на «Телефоні довіри», стратегії телефонного консультування та переборювання синдрому «згорання». вміти: надавати грамотну професіональну психологічну допомогу, проводити консультування з різними групами абонентів, проводити профілактику та переборювати синдром «згорання».
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія

  Навчальна дисципліна «Зоопсихологія та Порівняльна психологія» входить як обов'язковий курс в програму навчання на факультетах психології ВНЗ. Актуальність і необхідність даної дисципліни обумовлена ​​тим, що знання основ зоопсихології допомагає у вивченні загальної психології, соціальної психології та інших суміжних дисциплін, запропонованих учням для вивчення. Мета курсу – дати студентам системні знання у галузі порівняльної психології та зоопсихології, психології поведінки тварин та сучасних досліджень психічної діяльності тварин. Завдання курсу – пізнання закономірностей використання методів дослідження психіки тварин, формування уявлення про актуальні проблеми зоопсихології та сучасні дослідження особливостей психічної діяльності тварин. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: закономірності використання методів дослідження психіки тварин, мати уяву про актуальні проблеми зоопсихології та сучасні дослідження особливостей психічної діяльності тварин. вміти: використовувати методи зоопсихології у власній дослідницькій і практичній діяльності, втілювати анімалотерапію і практику психології, досліджувати та обгрунтовно пояснювати наочні феномени поведінки тварин.
 • Час в психиці людини

  Сприймання часу є однією з фундаментальних проблем сучасної психології, яка торкається важливих особливостей людської психіки. Розуміння закономірностей сприймання часу людиною є необхідним для роботи психологів будь-якої спрямованості. Це дозволяє підбирати адекватні методи корекції психічних проблем, визначати критичні злами психіки, діагностувати індивідні якості, тощо. Курс "Час у психіці людини" є викладенням основних положень знання про сприймання часу. Мета курсу – дати студентам знання про основні принципи організації психіки в часі, як особливій суб’єктивній реальності, що пронизує всі рівні, починаючи з індивідного і закінчуючи особистісним. Завдання курсу – одержання студентами знань та умінь про єдину психосоматичну організацію поведінки, яка розгортається у часі, що переживається особистістю. Навичок дослідження з урахуванням того, щов основі переживання часу лежить механізм індивідуального біологічного годинника, який визначає довготривалість індивідуального життя. У результаті вивчення даного курсу студент повинен: знати: роль фактора часу в диференціації індивідно обумовлених відмінностей проявів психіки. вміти: вимірювати рівень загальних та спеціальних здібностей, інтелектуального потенціалу особистості, розрахувати фази та періоди вікових змін особистісного рівня, психосоматичні злами.
 • Загальна психологія

  Курс «Загальна психологія» – важлива частина всієї системи підготовки студентів. Значення психології для підготовки фахівців педагогічного профілю визначається як необхідністюотримання професійних знань, так і особливим місцем психології в системі загальнолюдських знань. Мета курсудати студентам системні знання в області загальної психології, сформувати уявлення про психічні процеси і психічнівластивостіособистості. Завдання курсу: системно представити студентам сутнісні характеристики психічних процесів, психічних станів і властивостей особистості; вивчити індивідуальні особливості психіки людини на різних вікових етапах. В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: характерні особливості людей з різними типами темпераменту, мати уяву про вікові періодизації та про структуру особистості і вміти оперувати основним понятійно-категоріальним апаратом, аналізувати різні напрями психологічних теорій, знати специфіку пізнавальних процесів і розвиток емоційно-вольової сфери особистості; про характер, його структуру і властивості. вміти: використовувати психологічні методи і технології у практичній діяльності, а також застосовувати базові психологічні знання для організації діяльності та спілкування особистості, для планування, контролю і управління групою. Методи оцінювання та форма підсумкового контролю — залік (іспит).
 • Основи психолінгвистики та психосемантики

  Курс «Основи психолінгвістики і психосемантики»

  цілі курсу

  • формування і розвиток у студентів загальних уявлень про Психосемантический підході до реконструкції сфер свідомості особистості;
  • ознайомлення з основними підходами і теоріями свідомості, психолінгвістики, теорії значень, знака і особистісного сенсу;
  • оволодіння основними методами аналізу значень і змістовних сфер свідомості особистості;

  завдання курсу

  • ознайомлення студентів з основними етапами формування психосемантического підходу до дослідження особистості і сфер свідомості;
  • оволодіння студентами методами реконструкції індивідуальної системи значень, через призму яких відбувається сприйняття суб'єктом світу, інших людей, самого себе;
  • ознайомлення студентів з основними теоретичними і методологічними підходами до дослідження мови і свідомості;
  • навчання студентів методологічними і теоретичними рівнями дослідження різних форм існування значень в індивідуальній свідомості (образи, символи, комунікативні і ритуальні дії, словесні поняття);

  В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

  • основні положення лінгвістики і психолінгвістики;
  • знати основні теорії та концепції феномена «свідомості» і «самосвідомості», самооцінки ». «Самопізнання»,
  • знати основні методи і техніки реконструкції професійного тезауруса психосемантики:
  • володіти методом семантичного диференціала, технікою репертуарних решіток, ассоціатінвим експериментом, методом класифікації, методом побудови кластерного дерева та ін.

   

 • Психологія самосвідомості.

  Курс "ПСИХОЛОГІЯ САМОСВІДОМОСТІ ЛИЧОСТИ"

  Мета курсу:

  • формування і розвиток у студентів загальних уявлень про психологію самосвідомості особистості;
  • ознайомлення студентів з основними проблемами, теоріями, підходами до проблема «самосвідомість особистості»;
  • ознайомлення з основними методами методиками діагностики самосвідомості особистості;

  Завдання курсу:

  • ознайомлення студентів з природою і сутністю феномену свідомості особистості;
  • ознайомлення студентів з основними положеннями, теорії, підходи, гіпотези проблема самосвідомості особистості;
  • оволодіння студентами основними поняттями і категоріями психології свідомості особистості;
  • ознайомлення студентів з основними положеннями психології самосвідомості особистості у вітчизняній психології;
  • ознайомлення студентів з основними положеннями психології самосвідомості особистості в зарубіжній психології;

  У результате Вивчення даного курсу студент повінен знаті:

  • основні теоретичні положення формування свідомості і самосвідомості особистості;
  • основне положення зарубіжних шкіл і напрямків природі й сутності свідомості і самосвідомості особистості;
  • основні положення і теорії вітчизняної психології при вивченні свідомості та самосвідомості особистості
  •  вміти робити критичний аналіз існуючих терий созание і самосвідомості лічості.

 • Психологічні особливості лидерів бізнесу

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІДЕРІВ БІЗНЕСУ

  Мета курсу – формувати у студентів системні сучасні знання: в галузі психології ефективного бізнесу; про професійно важливі особистісні якості лідерів бізнесу; застосовувати психологічні знання у майбутній практичній діяльності. Завдання курсу: вивчати психологічні особливості діяльності людини на етапах його становлення в бізнесі; формувати системні знання про професійно важливі особистісні якості лідерів бізнесу; познайомитися з основними напрямами і етичними аспектами тренінгів і психологічного консультування суб'єктів бізнесу. В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основні поняття психології ефективного бізнесу і їх визначення; етапи розвитку людини в бізнесі і основні особистісні характеристики на етапах; особливості бізнес-діяльності, пов'язані з умовами: конкуренції, дефіциту часу і інформації, фінансового ризику, інтенсивної роботи; основні якості особистості, які сприяють розвитку особистісного потенціалу в бізнесі. вміти: розвивати і використовувати в практичній діяльності свої сильні сторони і мінімізувати свої обмеження в бізнесі-успішності; використовувати знання по психології ефективного бізнесу у власній практичній діяльності, для успішного ведення консультативної роботи в бізнесі-організаціях.

   

 • Актуальна психологія менеджменту

  АКТУАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

  Мета курсу – формувати у студентів системні сучасні знання про психологічні особливості управлінської діяльності, пов’язані з умовами: конкуренції, дефіциту часу і інформації, інтенсивної роботи, фінансового ризику. Завдання курсу: вивчити психологічні особливості особистості і діяльності менеджерів в умовах конкуренції, невизначеності, дефіциту часу і інформації; вивчити особливості позитивних і негативних впливів професійної деформації менеджерів; формувати знання і практичні навики профілактики стресу і синдрому «вигорання» в управлінській діяльності. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основні поняття актуальної психології менеджменту і їх визначення; специфіку ціннісних орієнтацій менеджерів; моделі управлінського впливу з врахуванням мотиваційного типа працівника; особливості прийняття рішень в умовах невизначеності; специфіку ділового спілкування і конструктивного дозволу конфліктів. вміти: застосовувати психологічні знання для того, щоб спрямовувати себе і інших людей на досягнення цілей; підтримувати толерантну взаємодію зі співробітниками, керівництвом, потенційними клієнтами, партнерами; управляти конфліктними ситуаціями; управляти стресом; проводити консультування по питаннях профілактики і подолання професійної деформації менеджерів; вести профілактичну роботу; гармонізувати професійні і життєві цілі; застосовувати на практиці прийоми емоційно-вольової саморегуляції і подолання бар'єрів креативності.

 • Експериментальна психологія

  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

  Мета курсу: дати студентам загальні знання про науковий підхід в психології з акцентом на експериментальній методології. Мету буде досягнуто шляхом поєднання лекційного матеріалу із демонстрацією принципів експериментальної психології за допомогою лабораторних занять. Завдання курсу: сформувати у студентів розуміння наукових основ психологічних досліджень; розкрити можливості сучасних неекспериментальних та експериментальних методів; ознайомити студентів з основами аналізу даних в психологічних дослідженнях та з методологією системного підходу. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: цілі, припущення і вимоги наукового дослідження психологічної реальності; розбіжності між науковим і ненауковим дискурсом в психології, принципи неексперіментальних, квазі-експериментальних і експериментальних дизайнів дослідження – та їх відносно сильні і слабкі сторони; статистичні критерії для випадкового і категоріального аналізу даних, основні алгоритми системного підходу. вміти: використовувати навички критичного мислення в психології, створювати програми психологічного дослідження, здійснювати дослідження за різними схемами, проводити елементарний аналіз даних результатів досліджень, писати інтерпретацію результатів і візуалізувати їх.

   

 • Розвиток особистісного потенціалу в бізнесі

  РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В БІЗНЕСІ

  Цілі курсу – формувати у аспірантів системні сучасні знання про розвиток особистісного потенціалу в бізнесі; заглиблювати знання про себе як суб'єкту майбутньої ефективної професійної діяльності, про ефективну взаємодію суб'єктів бізнесу-діяльності. Завдання курсу: формувати цілісне уявлення про психологічні особливості людини як чинника успішності в бізнесі-діяльності; вивчати: закономірності професійного становлення і особистісного зростання бізнесменів; основні напрями і етичні аспекти тренінгів і психологічного консультування суб'єктів бізнесу. В результаті вивчення даного курсу аспірант повинен знати: основні поняття психології ефективного бізнесу і їх визначення; специфіку теоретичних і прикладних досліджень бізнес-діяльності; основні етапи і динаміку самовизначення особистості в бізнесі; основні якості особистості, які сприяють розвитку особистісного потенціалу в бізнесі; основні напрями і етичні аспекти тренінгів і психологічного консультування суб'єктів бізнесу. вміти: усвідомлювати свої особистісні ресурси, використовувати і розвивати свої сильні сторони і мінімізувати свої обмеження в професійній діяльності, аналізувати з психологічної точки зору чинники розвитку особистісного потенціалу в бізнес-діяльності; володіти технікою підвищення ефективності взаємодії суб'єктів бізнесу, проводити тренінги і психологічне консультування суб'єктів бізнесу в бізнес-організаціях.

   

 • Психологічна компетентність психолога

  Вивчення дисципліни «Психологічна компетентність психолога» диктується сучасними вимогами до підготовки фахівців у галузі психології. Проблема розвитку психологічної компетентності як особистісної характеристики психолога є найбільш затребуваною прикладною проблемою сучасної психологічної науки, яка сприяє формуванню вміння моделювати і оцінювати наслідки своїх дій заздалегідь і на тривалу перспективу, що дозволяє здійснювати перехід від зовнішньої оцінки до вироблення «внутрішніх стандартів» оцінювання себе, своїх планів, життєвих ситуацій і дій інших людей.

  Мета курсу – формування у студентів наукового уявлення про психологічну компетентність як психологічний феномен та її місце в структурі особистості психолога; ознайомлення майбутніх психологів із внутрішньою структурою психологічної компетентності як цілісного конструкту.

  Навчальний курс «Психологічна компетентність психолога» є одним з курсів циклу професійно-орієнтованих дисциплін програми підготовки магістрів - психологів, який поглиблює їх знання в галузі найбільш актуальних методологічних та прикладних проблем сучасної психології.

  Курс «Психологічна компетентність психолога» передбачає активізацію знань, які були отримані студентами під час вивчення загальної, експериментальної та диференціальної психології, опирається на освіченість студентів у основних проблемах методології психології.

  Завдання курсу:

  1. Розглянути основні підходи до проблеми психологічної компетентності особистості.
  2. Прослідити особливості та інновації компетентнісного підходу в сучасній науці про людину.
  3. Всебічно розглянути питання про можливі шляхи вдосконалення професійної ефективності майбутнього психолога з урахуванням особливостей його психологічної компетентності.

  На підставі вивчення курсу студенти повинні:

  знати: теоретико-методологічні засади дослідження психологічної компетентності, сучасні теоретичні підходи та методи її вивчення,

  вміти: диференціювати дії з організації життя, аналізувати взаємовідносини між особливостями проблемних ситуацій та діями з організації життя як передумови для операціоналізації психологічної компетентності; опрацьовувати наукові першоджерела з досліджуваної теми та вести наукові дискусії.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f8e3956672ba11474579101603156310
title_5f8e3956673b93422295461603156310
title_5f8e3956674f015211593771603156310
Top