Теми студентських робіт

Теми курсових та дипломних робіт бакалавра / спеціаліста / магістра

на 2015-2016 н.р.

(попередній список)

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 3-ГО / 4-ГО КУРСІВ, ДЕННОЇ/ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Науковий керівник:

Білова М.Е. к.психол.н., доцент

 1. Психодіагностичні методи вивчення індивідуальних особливостей особистості представників стресогенних професій
 2. Психологічна сумісність подружжя
 3. Психологічні особливості сімей з різним стажем сімейного життя
 4. Тема за вибором

Гусакова М.П. к.психол.н., доцент

 1. Порівняльний аналіз методів діагностики творчих здібностей
 2. Принципи ідентифікації візуальних об'єктів у процесі їх категоризації
 3. Прояви психічної гнучкості в мисленні й поведінці суб'єкта

Дементьєва К.Г. к.психол.н., доцент

 1. Соціально-психологічні чинники конформної поведінки у групі
 2. Соціально-психологічні чинники виникнення тероризму
 3. Соціально-психологічні чинники які впливають на ефективність групової діяльності
 4. Соціально-психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників

Кириченко О.М. к.пед.н., доцент

 1. Спілкування в сім’ї як фактор формування особистості
 2. Психологічна сумісність у групах і розвиток навичок ефективної взаємодії
 3. Психологічні особливості педагогічного спілкування
 4. Структура завдання й функції психологічної служби в системі освіти
 5. Становлення особистості сучасного вчителя

Подшивалкіна В.І. д.соц.н., професор

 1. Шкільні друзі і їх роль у формуванні життєвих установок першокурсників

Сапригіна Н.В. к.філол.н., доцент

 1. Комунікативні установки та макіавеллізм особистості
 2. Вербальна агресія і макіавеллізм особистості

Шрагіна Л.І. к.психол.н., доцент

 1. Соціально-психологічні методи діагностики організацій
 2. Психологічні механізми мотивації персоналу
 3. Кризи в розвитку організацій
 4. Феномен «організаційної культури»
 5. Кризи професійного становлення особистості
 6. Взаємозв'язок стилю лідерства та організаційної культури
 7. Розвиток Я-концепції особистості в дитячому та підлітковому віці
 8. Особистість як етнічний феномен
 9. Розвиток етнічної ідентичності у дітей та підлітків
 10. Уява в контексті метакогнітівної психології
 11. Генезис вербальної уяви на матеріалі історичної поетики

ТЕМИ БАКАЛАВРСКИХ РОБІТ 4-ГО / 5-ГО КУРСІВ, ДЕННОЇ/ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Науковий керівник:

Білова М.Е. к.психол.н., доцент

 1. Схильність до маніпуляції та соціальна адаптація особистості (денне відділення)
 2. Особливості емоційної сфери творчих людей (на прикладі певної професії). (Денне відділення)
 3. Тема за вибором (денне відділення)
 4. Особистісні особливості і професійне спілкування спеціаліста (заочна форма навчання)
 5. Тема за вибором (заочна форма навчання)

Вішталенко О.Д. к.психол.н., доцент

 1. Превенція підліткової агресивності

Гусакова М.П. к.психол.н., доцент

 1. Фактори імпліцитного формування когнітивних стилів у дітей у шкільнім навчанні
 2. Зв'язок текучого інтелекту з особливостями первинної категоризації
 3. Характер концептуалізації при індивідуальних і формальних стратегіях первинної категоризації

Кириченко О.М. к.пед.н., доцент

 1. Психологічні детермінанти успішного проходження кризи в сім’ях з дітьми підліткового віку
 2. Педагогічні інновації і їхній вплив на саморозвиток педагога
 3. Формування комунікативно-мовних умінь студентів вузів
 4. Психологічні особливості діяльності волонтерського руху в м. Одесі
 5. Становлення особистості сучасного вчителя

Подшивалкіна В.І. д.соц.н., професор

 1. Особливості переживання ризиків іногородніми першокурсниками
 2. Особливості життєвих контекстів іногородніх студентів

Пундєв В.В. к.психол.н., доцент

 1. Психологічні принципи відновлення та оптимізації працездатності інвалідів
 2. Психологічна теорія і практика трудотерапії інвалідів
 3. Психологічні особливості геронтогенези трудової діяльності
 4. Тема за вибором у напрямку психології праці

Сапригіна Н.В. к.філол.н., доцент

 1. Комунікативна толерантність та емпатія у спілкуванні молоді
 2. Комунікативна компетентність і вербальна агресія особистості

Шрагіна Л.І. к.психол.н., доцент

 1. Психологічні детермінанти ефективності професійної діяльності
 2. Мотиваційна готовність студентів-психологів до професійної діяльності
 3. Самоорганізація студентів-першокурсників як фактор успішної учбової діяльності
 4. Особливості етнічних стереотипів студентської молоді Півдня України
 5. Етнокультурні цінності студентської молоді Півдня України

ТЕМИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 5-ГО / 6-ГО КУРСІВ, ДЕННОЇ/ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Науковий керівник:

Білова М.Е. к.психол.н., доцент

 1. Вплив уявлень і атитюдів подружжя на задоволеність сімейно-шлюбними відносинами (заочна форма навчання)
 2. Тема за вибором (заочна форма навчання)

Будіянський М.Ф. к.психол.н., професор

 1. Психологічне здоров’я особистості як чинник етнокультурної безпеки
 2. Психологічне здоров’я як чинник розвитку культури безпеки в сучасних умовах життя
 3. Психологічне здоров’я особистості як чинник її захищеності в умовах безпеки соціальних ризиків
 4. Вікові розбіжності в становленні психологічного здоров’я особистості

Вішталенко О.Д. к.психол.н., доцент

 1. Система ціннісних орієнтацій при побудові життєвої перспективи в юнацькому віці

Гусакова М.П. к.психол.н., доцент

 1. Вплив психічної ригідності на варіативність категоризації візуальних об'єктів в онтогенезі
 2. Виявлення особливостей когнітивної сфери суб'єктів із протилежними художніми перевагами
 3. Стратегії категоризації візуальних об'єктів при різних рівнях мимовільного інтелектуального контролю

Дементьєва К.Г. к.психол.н., доцент

 1. Вплив індивідуально-особистісних особливостей студентської молоді на формування релігійних переконань
 2. Соціально-психологічні моделі вибору певної релігійної групи

Пундєв В.В. к.психол.н., доцент

 1. Особливості розвитку функціональних станів офісних службовців
 2. Тема за вибором у напрямку історичної психології
 3. Тема за вибором у напрямку інженерної психології

Сапригіна Н.В. к.філол.н., доцент

 1. Комунікативна толерантність і соціально-психологічна адаптація особистості
 2. Комунікативна компетентність і конфліктність особистості
 3. Комунікативна компетентність та емоційний інтелект особистості

Шрагіна Л.І. к.психол.н., доцент

 1. Етнічні стереотипи і етнічна ідентичність підлітків поліетнічного регіону
 2. Етнічна ідентичність і толерантність підлітків поліетнічного регіону
 3. Трудова мотивація і задоволеність працею
 4. Система цінностей студентської молоді в умовах трансформації суспільства
 5. Етнічна ідентичність і толерантність студентської молоді Півдня України

ПОПЕРЕДНІ ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 5-ГО КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ І ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Науковий керівник (частково):

Подшивалкіна В.І. д.соц.н., професор

 1. Особливості переживання студентами внутрішньополітичної та економічної кризи як життєвого контексту

Пундєв В.В. к.психол.н., доцент

 1. Психологічні особливості етапів культурно–історичної трансформації трудової діяльності
 2. Історичний розвиток візуального мислення людини
Шрагіна Л.І. к.психол.н., доцент
 1. Суб'єктивна оцінка студентами безпеки освітнього середовища в умовах трансформації суспільства
 2. Толерантність суб'єктів поліетнічного регіону: особистісно-когнітивний аспект
 3. Етнічна ідентичність і специфіка етнокультурних цінностей студентської молоді Півдня України
 4. Етнічна і громадянська ідентичність студентської молоді Півдня України: співвідношення феноменів
 5. Структурні особливості інтелекту студентів різної професійної спрямованості
 6. Взаємозв'язок типів організаційної культури з мотиваційними особливостями співробітників (на прикладі організації)
 7. Трудова мотивація і соціально-психологічна адаптація співробітників організацій
 8. Особливості образу світу професіоналів

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5d0b6e806588b13479289691561030272
title_5d0b6e80659a513053308651561030272
title_5d0b6e8065aba6773123631561030272
title_5d0b6e8065c0010647042421561030272
Top