ННК «Школа-Коледж-Університет»

Загальний опис ННК «Школа-Коледж-Університет»

У своїй діяльності навчально-науковий комплекс «Школа-Коледж-Університет» при ІІПО ОНУ імені І.І.Мечникова керуються Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998р. №65 «Про затвердження положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993р. №161, Статутом ОНУ імені І.І.Мечникова, Положенням про проведення експерименту впровадження інноваційної ступеневої освітянської моделі «Школа-Коледж-Університет» при ОНУ імені І.І.Мечникова, положеннями інших директивних рішень про розбудову освіти, оновлення і збагачення її змісту, наказами та  інструкціями Міністерства освіти і науки України, рішеннями Вченої ради університету, Координаційної ради ННК «Школа-Коледж-Університет», наказами ректора ОНУ імені  І.І.Мечникова «Про реорганізацію ФПК ОДУ ім. І.І.Мечникова в Інститут післядипломної освіти ОДУ ім. І.І.Мечникова» від 19 січня 1995 р. та «Про зміну назви Інституту післядипломної освіти» за №17 – 02 від 24.07. 2003 р.

Згідно з ліцензією Міносвіти України №328704 від 04.07.2007р. комплекс має право проводити освітню діяльність, пов’язану з наданням освіти на рівні кваліфікаційних вимог за базовими напрямками (спеціальностями) Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Регіональний Коледж підприємництва та соціальної роботи керується в своїй роботі наказом ректора ОНУ ім. І.І.Мечникова № 1610 – 18 від 20.12. 1996 р. та наказом Міністра освіти України за № 224 від 18.06. 1998 р. Навчально-наукові комплекси «Школа –Коледж - університет» ОНУ ім. І.І.Мечникова, затверджені наказом Міністра освіти та науки України № 330 від 03.09.1997 р. Положення про навчально-наукові комплекси затверджено в Міністерстві освіти і науки України. Наказом МОН України за № 303 від 19.05.2005 р. за навчально-науковими комплексами ОНУ ім. І.І.Мечникова збережено статус експериментальних майданчиків «Школа-Коледж-Унівеситет» до 2010 року.

В експериментальному комплексі розроблені інтегровані навчальні плани та програми спільного використання науково-педагогічних кадрів, користуються установчими договорами між сторонами щодо структури та фінансування комплексу.

З роботою ННК ознайомилась група працівників-експертів Міністерства освіти і науки України. В цілому роботу комплексу було схвалено. Вирішено було видати методичний посібник з досвіду роботи ННК «Школа-Коледж-Університет» ОНУ імені І.І.Мечникова та надіслати його до інших навчальних закладів України.

Наказом МОН України за № 303 від 19.05.2005 р. за навчально-науковим комплексом ОНУ імені І.І. Мечникова збережено статус експериментальних майданчиків «Школа-Коледж-Університет» до 2010 року.

Діяльність ННК «Школа-Коледж-Університет» сприяє розвитку програми соціального партнерства  з органами місцевого самоврядування, закріпленню випускників в місцях їх постійного мешкання, стримуванню міграції висококваліфікованих кадрів, безробіття у сільській місцевості, підвищенню освітнього і культурного рівня молоді, її соціальному захисту. Також структура комплексу надала можливість підліткам сільської місцевості можливість отримати престижні спеціальності і в разі непередбачених обставин (погіршення матеріального стану сім’ї, раннього одруження і т.і.) випускник Коледжу може перервати навчання та має можливість працевлаштуватись, вже маючи диплом молодшого спеціаліста.

Нова модель освіти, яка зародилася у 1996 році, стала популярною в місті та області. Минулий досвід та практика підтверджують, що така форма важлива та актуальна як ступенева підготовка спеціалістів. Після 4-х років функціонування цієї структури в результаті експертної перевірки представниками Міністерства освіти та інших відомств навчальним комплексам було присвоєно статус «експериментальних майданчиків».

Унікальність такої форми навчання є в тому, що вона дає можливість учням, починаючи з 10 класу освоювати університетську програму. У комплексі 3 роки учні навчаються в коледжі, 2 роки – в університеті. У 10 класі учні проходять програму І-го семестру за обраною спеціальністю, а у 11 класі – програму ІІ-го семестру, що дозволяє після закінчення школи через рік отримати в університеті диплом молодшого спеціаліста. Отримавши диплом, молодь може :

 • працевлаштуватись за отриманою спеціальністю
 • працевлаштуватись та продовжити навчання заочно
 • продовжити навчання в ОНУ та одержати диплом про вищу освіту

Без вступних іспитів випускники коледжу продовжують навчання на 3-му курсі університету, або, за бажанням, вони можуть працювати та навчатися заочно. Таким чином, термін навчання скорочується на 1 рік. Крім того, учні навчаються за місцем проживанням.

Навчання в комплексі організовано згідно навчальним планам, затвердженим в Інституті змісту та методів навчання Міністерства освіти та науки України та Головного Управління Середньої та Вищої Школи. Інтегровані навчальні плани дозволяють уникнути дублювання ряду предметів, які вивчаються і в школі, і в коледжі, і у вузі. Вони виключають повторення, економлять час, дають можливість глибше вивчити головне – спеціальність.

Навчальний комплекс відрізняється тим, що  в ньому оригінально вирішується проблема ступеневої освіти, здійснюється глибокий підхід до соціальних проблем молоді, тому що отримання диплому молодшого спеціаліста -  це, по суті, важлива умова соціального захисту молоді.

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, відкривши свої двері для більш ніж 1200 підлітків з сільської місцевості, дав їм можливість отримати престижні спеціальності, а у випадку непередбачених обставин (погіршення економічного стану у сім‘ї, раннього шлюбу і т.п., що змушують студента припинити навчання) все ж отримати диплом молодшого спеціаліста, що в певній мірі здатне захистити його на ринку праці.

Університету ж таке співробітництво дозволяє мати додаткові позабюджетні кошти, а, отже, і додаткову заробітну платню професорсько-викладацькому складу. Вже сьогодні нова форма освіти дозволяє вирішити проблеми державного масштабу. Це, перш за все: стримування міграційного безробіття, підвищення освітнього і культурного рівня  невеликих міст та сільської місцевості. Випускник коледжу отримує можливість продовжити навчання в університеті. Така ступенева освіта відповідає європейській моделі, але в нашому випадку має і ряд “ізюминок”. А саме: економія цілого року при отриманні вищої освіти, навчання вдома, а не у чужому місті, вступ до університету без додаткових вступних іспитів и т.п. Учні, які отримують освіту там, де обладнаний їх побут, де вони реально бачать перспективи майбутньої праці, не захочуть покинути рідне місто, а отже, місто отримує у відповідь його культуру та науковий потенціал, що були набуті в стінах Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Навчально-науковий комплекс  “Школа-коледж-університет” ОНУ імені І.І. Мечникова – це реалізація нової моделі підготовки спеціалістів. Ідея та досвід організації комплексів сформувалися завдяки вивченню Європейських стандартів системи освіти та вимог української сучасності. В його основу було покладено принципово нову для України систему ступеневої підготовки фахівців.

У наш економічно нестабільний час є одна достатньо стійка тенденція - через неспроможність оплати, студенти змушені припинити навчання після 2, 3 або 4-го курсу. При цьому змолоду отримують лише довідку, яка не захищає їх на ринку праці. Студенти навчального комплексу захищені від цього. Ступенева підготовка в комплексі значно поширює діапазон життєвого вибору молоді.

Ця  навчальна модель одержала визнання серед батьків, студентів, у широких педагогічних  колах, а також  у Міністерстві освіти і науки України.

Освітянська діяльність ННК “Школа-Коледж-Університет” повинна ґрунтуватись на збереженні досягнень національної вищої школи та враховувати наші інтеграційні процеси у світовий освітянський простір. Ключовим завданням є  орієнтація нашої діяльності на кінцевий результат – підготовку конкурентоспроможного фахівця, свідомого громадянина нашої держави.

Надати вищу освіту на базі середньої загальної освіти, повної загальної середньої освіти, середньої спеціальної освіти, а також здійснити перепідготовку  на базі вищої освіти  з метою отримання тих професій, які користуються попитом на ринку праці.

Підготувати спеціалістів з учнів з базовою середньою освітою за новою моделлю трьохступеневої безперервної освіти в ННК “Школа-Коледж-Університет”. Підвищити інтеграційні процеси в рамках комплексу. Основним призначенням ННК «Школа-Коледж-Університет» є впровадження системи безперервної трьохступеневої підготовки фахівців шляхом створення нової моделі освіти та забезпечення отримання студентами найбільш сучасних спеціальностей.

В зв’язку з цим, потрібно більш системно та оперативно вживати заходи щодо подальшого розвитку основних напрямів діяльності комплексу, оперативно вирішувати виникаючі проблеми, надавати такій діяльності обґрунтований та цілеспрямований характер.

Зосередити основну увагу на якісній підготовці студентів комплексу. Через це підвищити особисту відповідальність викладачів за рівень освітянської діяльності, звернути увагу на основні показники, що характеризують таку діяльність.

Таким чином, основними принципами навчально-методичної роботи комплексу є:

 • вивчення новітніх технологій і систем,
 • безперервність підготовки, перепідготовки спеціалістів та підвищення кваліфікації.
 • поєднання теоретичного навчання з набуттям практичних навичок,
 • активація самостійної освіти фахівців, формування у них потреби постійно оновлювати свої знання,
 • індивідуалізація навчання та впровадження різних форм навчання.

Основною метою перспективного розвитку комплексу на середньострокову перспективу є формування такої моделі його розвитку, яка б відповідала довгостроковому потенціалу зростання, здатності забезпечувати послідовність підвищення добробуту студентів та викладачів, ефективне відтворення зміцнення конкурентоспроможності підготовлених фахівців з усіх напрямків на сучасному ринку освітніх послуг.

Найважливішими завданнями щодо розвитку комплексу при функціонуванні у конкурентному середовищі є:

 • впровадження нової філософії освітнього бізнесу та соціальної відповідальності через створення механізму взаємодії адміністрації, викладачів, студентів і суспільства,
 • створення системи організаційних, фінансових, науково-методичних заходів щодо питань відбору, навчання і виховання  талановитої та обдарованої  молоді, створення умов для її інтелектуальної праці, соціального захисту й ефективного використання в різноманітних галузях України,
 • розвиток форм й утримання соціально-економічної діяльності на основі нових знань і новітніх інформаційних технологій,
 • спрямованість соціально-економічної діяльності на зміцнення взаємозв’язків і вирішення завдань економічного розвитку міста, інших вузів для більш широкого задоволення їх потреб.

Швидкий, динамічний розвиток освіти за вимогами Болонського процесу впровадження інноваційних технологій вимагає від фахівців різноманітних галузей постійно підвищувати свій професійний рівень, поглиблювати та оновлювати професійні знання, отримувати нові кваліфікації або спеціальності на підставі здобутого раніше рівня освітньої підготовки і набутого практичного досвіду. Першочерговою метою Інституту інноваційної та післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб громадян у особистісному та професійному зростанні, а також забезпечення потреб держави в кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати у виробництво новітні технології, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства.

Серед завдань післядипломної освіти основними є:

 • приведення обсягів та змісту перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у відповідність із поточними та перспективними потребами держави
 • формування змісту навчання, виходячи з його цільового спрямування, посадових обов'язків фахівців, попередньо здобутої ними освіти, досвіду діяльності , індивідуальних інтересів і потреб громадян
 • застосування сучасних навчальних технологій, що передбачають диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційної, очно-заочної форм навчання
 • розробка та постійне вдосконалення змісту післядипломної освіти
 • забезпечення органічної єдності з системою підготовки фахівців шляхом урахування потреб ринку праці
 • оптимізація переліку спеціальностей  на засадах поточного та стратегічного планування потреб у професійному навчанні фахівців
 • Основними принципами організації післядипломної освіти є:
 • гуманізація, демократизація, науковість, єдність, комплексність, диференціація, інтеграція, неперервність та наскрізність
 • органічна єдність із системою підготовки фахівців, зв'язок з процесом ринкових перетворень, різних форм власності і господарювання, реструктуризацією економіки
 • орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці
 • відповідність державним вимогам та освітнім стандартам
 • впровадження модульної системи навчання з урахуванням індивідуального підходу до кожної особи та за потребою

Післядипломну освіту слід розглядати не тільки як систему підвищення кваліфікації та перепідготовки дипломованих спеціалістів, а і як форму освіти дорослих, виходячи з їх індивідуальних потреб у здобутті певних знань, виробленні навичок і умінь, особистісному і професійному зростанні.

В той же час післядипломна освіта як система навчання дорослих зможе бути ефективною лише за умов, коли вона буде спиратися на найголовніший принцип - оперативно і максимально повно забезпечувати потреби як суспільства, так і окремих громадян.

Структура підрозділу

Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи разом з Інститутом інноваційної та післядипломної освіти створюють навчально-науковий комплекс «Школа-Коледж-Університет», в рамках якого існують 6 кафедр:

 • кафедра клінічної психології (1999 рік)
 • кафедра економіки та моделювання ринкових відносин (2001 рік)
 • кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій (2001 рік)
 • кафедра соціальних теорій (2001 рік)
 • кафедра системного програмного забезпечення та технологій дистанційного навчання (2004 рік)
 • кафедра економічної кібернетики та прикладної економіки (2007 рік)
 • та секція іноземних мов (2001 рік)

При кафедрі клінічної психології створено дві лабораторії: навчально-методичну лабораторію клінічної психології і реабілітації та психологічної експертизи, якою керує Коробіцина Маргарита Борисівна, та  психодіагностичну лабораторію (ініціатором її створення є Псядло Едуард Михайлович). На базі лабораторії проводиться розробка психодіагностичних засобів та їх конкретне втілення в діагностичних методиках, включаючи методологічне та теоретичне обґрунтування, перевірку валідності й надійності.

На базі навчально-науково виробничого центру сумісно з кафедрою комп’ютерних та інформаційних технологій створено навчально-практичну лабораторію з мікроелектроніки та комп’ютерної схемотехніки для виконання  студентами ІІПО лабораторних та практичних робіт, які передбачені навчальним планом підготовки бакалаврів зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

ННК «Школа-Коледж-Університет» вийшов з ініціативою започаткувати курси підвищення кваліфікації медичних працівників та психологів та отримав дозвіл МОН України. Попит медичних психологів, а також лікарів, які опанували методи психологічної діагностики, психокорекції й психотерапії у лікувальних й профілактичних установах країни зростає з кожним роком. У цьому вбачається впровадження загальноєвропейських принципів у розбудові системи охорони здоров’я населення України.

Все вищезазначене вимагає здійснення в ногу із часом підготовки й удосконалення фахівців (психологів, лікарів) за спеціальними розділами медичної психології, які включають клінічну психодіагностику особистості, корекцію невротичних розладів, а також сучасні способи психокорекції, психотерапії, психопрофілактики, що й пропонують означені курси вдосконалення психологів й медичних працівників.

У 2007-2008 н.р. згідно договору з громадською організацією «Екологічне здоров’я людини» проводилися курси підвищення кваліфікації, на яких 40 осіб отримали свідоцтва підвищення кваліфікації з «Суїцидології».

У 2007 році з метою координації освітньої та методичної діяльності комплексу створено навчально-методичний центр, який призваний відпрацювати єдиний підхід щодо досягнення найвищих показників  у роботі ННК “Школа-Коледж-Університет”. Центр має забезпечити успішний перехід студентів комплексу від однієї ступені  освіти до іншої, а також їх випуск, здійснити фаховий аналіз навчального процесу,  робочих навчальних планів, їх відповідність вимогам галузевих стандартів, освітньо-професійних програм та ліцензійних навчальних планів, виробити конкретні рекомендації щодо усунення виявлених недоліків (довільного формування робочих планів та безконтрольності щодо їх реалізації). Центр має проаналізувати наслідки впровадження експерименту  в рамках ННК та надати рекомендації щодо необхідності його подовження.

В Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова розгорнута програма розвитку сучасних технологій навчання. Одним із пріоритетних напрямків було створення у 2008 році Координаційного центру дистанційного навчання у складі комплексу. Відповідно до нормативних документів Кабінету міністрів України й Міністерства освіти та науки України дистанційне навчання є однією з форм навчання, визнаних в Україні. По суті будучи заочною формою - дистанційна освіта набагато ефективніша. Причиною тому є надання повноцінного матеріалу для вивчення, тести для самоконтролю й, безумовно, постійний контакт із викладачем, що досягається шляхом широкого використання нових інформаційних і телекомунікаційних технологій. При цьому процес навчання не залежить від розташування того, якого навчають, у просторі й часі.

Відділення ННК «Школа-Коледж-Університет» було створено у 1996 р. в м.Южне, м.Одесі, у 1997 р. в м.Іллічівськ, м.Білгород-Дністровському, у 1999 р. в м.Теплодар, у 2002 р. в м.Ізмаїл.

На сьогодні відділення функціонують у м.Одесі, м.Іллічівськ та м.Теплодар. У планах поновлення діяльності навчальних комплексів у містах Білгород-Дністровськ, Южне, Ізмаїл та створення нових відділень у містах-супутниках.

Всього в ННК «Школа-Коледж-Університет» навчається 1743 студента (з них 172 за бюджетною формою навчання ).

Форми навчання 2006 рік 2007 рік 2008 рік
Денна

 

1125 (в т.ч. 206 бюджетних місць) 1057 (в т.ч. 167 бюджетних місць) 1033 (в т.ч. 170 бюджетних місць)
Заочна 787 (в т.ч. 2 бюджетних міста) 762 (в т.ч. 2 бюджетних міста) 710 (в т.ч. 2 бюджетних міста)

Всього

1912 (в т.ч. 208 бюджедних місць) 1819 (в т.ч. 169 бюджетних місць) 1743 (в т.ч. 172 бюджетних міста)

На сьогодні в ННК закріплено 30 аспірантів та 5 здобувачів.

За час існування комплексів 8 осіб захистили кандидатські дисертації та 14 отримали звання доцента та професора.

У 2008 році перелік спеціальностей та спеціалізацій ННК значно збільшився

Галузь знань Напрям Спеціальності Спеціалізації
0305 Економіка та  підприємництво   5.050111 Бухгалтерський облік  
5.050105 Банківська справа  
6.030508 Фінанси і кредит Фінанси  
Банківська справа  
6.030509 Облік і аудит 7.050106 Облік і аудит  
6.030502 Економічна кібернетика Економічна кібернетика  
0302 Міжнародні відносини 6.030201 Міжнародні відносини 7.030403 Міжнародні економічні відносини  
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 7.050201 Менеджмент організацій Менеджмент культури
7.050206 Менеджмент ЗЕД  
0301 Соціально-політичні науки 6.030102 Психологія 7.040101 Психологія Соціальна
Клінічна
Юридична
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 6.050102 Комп’ютерна інженерія 7.091501 Комп’ютерні системи та мережі  
0403 Системні науки та кібернетика   5.080202 Прикладна математика  
6.040301 Прикладна математика 7.080202 Прикладна математика  
0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія 7.030502 Англійська мова та література  
1301 Соціальне забезпечення   5.040202 Соціальна робота  
6.130101 Соціальна робота Соціальна робота  
0202 Мистецтво 6.020207 Дизайн 7.020210 Дизайн  

У 2008 р. проводився набір абітурієнтів за наступними спеціальностями, які існують тільки в рамках комплексу: ліцензований обсяг           зараховано у 2008 р.

 • 5.04030101 Прикладна математика 50/50
 • 5.03050901 Бухгалтерський облік 80/15
 • 5.03050801 Фінанси і кредит 25/25
 • 6.030502 Економічна кібернетика  30/19
 • 5.13010101 Соціальна робота  50/25
 • 6.130101 Соціальна робота  50/11

Зарахування студентів проводиться в рамках ННК «Школа-Коледж-Університет». Саме тому в одному році повністю не вибирається ліцензійний обсяг. Кожен наступний рік після зарахування студентів на І курс Регіонального коледжу абітурієнти ІІПО на базі повної загальної середньої освіти зараховуються на вакантні місця за даною спеціальністю.

 • По результатам участі в ІV Міжнародній виставці учбових закладів «Сучасна освіта в Україні – 2001» ННК     «Школа–Коледж–Університет» нагороджено срібною медаллю.
 • В 2002 році ННК        «Школа – коледж – університет» був відзначеним дипломом лауреата, а потім дипломом фіналіста 7- го Європейського конкурсу якості в номінації серед підприємств. ННК  «Школа–Коледж–Університет» внесено до книги «Кращі підприємства України 2002».
 • Іменним годинником Верховної ради України – проф. Псядло Е.М.
 • Знаком «Відмінник освіти України» -  Бойко О.І.(сум)
 • Почесною грамотою Міністерства освіти України – проф. Дунаєва Л.М., Бойко О.І. (сум)
 • Почесними грамотами та відзнаками  облдержадміністрації та обласної ради – проф. Дунаєва Л.М., доц. Ласунова С.В. , Булгак Е.Д., Богданова О.М., доц. Лєбєдєва А.М., проф. Журавльова Т.О., Нікогосян О.О., доц. Попов А.Ю. (сум.)
 • Подяки від місцевих телекомпаній та від 411 центрального військового клінічного  шпиталю ПОК отримали доц. Херсонський Б.Г., доц. Коробіцина М.Б., доц. Донець О.Ю.
 • Протягом звітного періоду посилена увага приділялась залученню молодих фахівців до викладання в ННК «Школа-Коледж-Університет». За цей період працювати в ІІПО залишилось 32 випускника аспірантури, докторантури та ІІПО.

Перелік та пріоритетність наукових тем

Науково-дослідна робота проводиться  у  відповідності до плану університету та  ННК.

Викладачі комплексу брали активну участь у щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І.Мечникова. Протягом звітного періоду також брали участь у  всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Колективом розроблено проект нової навчальної структури, аналогів якої немає в Україні. Наказом Міністерства освіти України (№62-14 від 21 січня 1999) навчальному комплексу при ІІПО Одеського національного університету імені І.І.Мечникова надано статусу експериментальних майданчиків “Школа-Коледж-Університет”. Науково-дослідна робота з питань діяльності комплексу проводиться на кафедрі соціальних теорій ІІПО. Наказом Міністерства освіти та науки України (№303 від 19 травня 2005р.) комплексу подовжено статус експериментальних майданчиків до 2010р.

Кожна кафедра проводить наукову роботу за окремою темою, які тісно пов’язані з загальною темою комплексу, а також співпрацює з іншими інститутами та факультетами університету у розробці НДР в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки:

 • фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук,
 • проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства,
 • збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток,
 • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства.

Кафедра клінічної психології

Найменування розробки №168 Розробка та впровадження технології оцінки та психокорекції стрес-реагування у робітників екстремальних професій. В рамках  державного напрямку  наукової діяльності «Проблеми демографічної політики, розвитку людського потенціалу та формування громадянського суспільства» кафедра  виконує держбюджетну тему (№ держреєстрації  0107U003866).

Мета роботи: Розробити та впровадити систему  оцінки та комплексної корекції способів реагування на стрес у працівників, які за професійною діяльністю стикаються з екстремальними умовами праці на основі вивчення їх психологічних властивостей та паттернів стрес-реагування.  Створити технологічно - психокорекційний комплекс для застосування службою психологічного забезпечення МНС.

Керівник: Розанов Всеволод Анатолійович  – доктор медичних наук, професор.

Виконавці: Херсонський Б.Г.. кандидат медичних наук завідувач кафедри клінічної психології ІІПО; Псядло Е.М. – доктор біологічних наук,  Донець О.Ю. – кандидат медичних наук, Кременчуцька М.К. – к.п.н., доцент, Білоножко А.В. – ст..викладач, Самара О.Є. – викладач.

Кафедрою організовано серйозний нагляд та широкомасштабне наукове дослідження за фізичним та психічним станом студентів І та ІІ  курсів комплексів, які навчаються паралельно зі школою.

Розроблено програму медичного та психофізичного нагляду за ними. Про хід та виконання цієї програми доповідають на засіданнях Координаційної ради.

Кафедра  економіки  та моделювання ринкових відносин

Найменування розробки: Дослідження стратегічних пріоритетних напрямів регіонального розвитку (в економічної сфері).

Керівник: Журавльова Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри,

Виконавці: Кочева Л.І., Лебедєва А.М., Маслова Л.М., Данчик М.М., Вовчук Б.В., Костолонова Л.В., Кочевий М.М.

Кафедра соціальних теорій

Найменування розробки: Реалізація системи ступеневої освіти на досвіді ННК ОНУ імені І.І.Мечникова «Школа-Коледж-Університет».

Мета роботи: Дослідження соціального ефекту підготовки фахівців за новою інтегрованою схемою навчання та узагальнення наслідків впровадження експерименту, а також перспективи щодо його подовження та розширення.

Керівник: Дунаєва Лариса Миколаївна  – кандидат політичних наук, професор.

Виконавці: Піщевська Е.В., кандидат історичних наук, доцент кафедри, Огаренко Є.С., кандидат філософських наук, доцент кафедри, Козловська  Л.В., кандидат політичних  наук, Нікогосян О.О., ст..викладач кафедри, Шафоростов  Є.В., ст..викладач кафедри, Куриляк Ю.Д., ст..викладач кафедри, Хлівнюк Т.П., ст..викладач кафедри.

Кафедра  комп’ютерних та інформаційних технологій

Найменування розробки: Вивчення та керування нанооб’єктами за допомогою світлових полів за аналізом та методами голографії та спектр-інтерферометрії (з застосуванням комп’ютерних технологій)

Керівник: Тюрін А.В., доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій.

Виконавці: Попов А.Ю., кандидат фізико-математичних наук; Шугайло Ю.Б., кандидат фізико-математичних наук; Павлов С.С., викладач кафедри; Любота В.М., доцент кафедри.

Здійснюють наукове керівництво  й забезпечують виконання разом з НДІ Фізики НДР №170 «стаціонарні просторово-періодичні електромагнітні поля видимого та ІЧ-діапазону», метою якої є розробка обробки, основ роботи й елементарної бази оптичних комп’ютерів і процесів запису, стиску інформації й розпізнавання образів (проф. Тюрін О.В., доц. Попов А.Ю., доц. Якімчук В.І., доц. Любота В.М., доц.Шугайло Ю.Б., ст.викл.Берков Ю.М.).

Проф. Тюрин О.В., проф. Каїм С.Д., проф. Соколовська З.М. як члени спеціалізованої ради беруть участь у її роботі з присудженні вчених ступенів кандидатів і докторів фізико-математичних наук.

Міжнародна діяльність

Кафедра клінічної психології співпрацює з Центром Європейської  Мережі моніторингу і попередження суїцидальних спроб. В рамках цієї діяльності ведеться система моніторингу та аналізу суїцидальних спроб, які скоєні в м. Одесі та інших містах України. Метою попередження суїцидальної поведінки є проведення навчальних семінарів для психологів, представників військових частин та виправних закладів. Результати роботи постійно доповідаються на засіданнях ВООЗ, опубліковуються та слухаються на міжнародному рівні. Освітні та дослідні програми ведуться в тісному співробітництві зі Шведським національним центром попередження суїцидів та суїцидальних досліджень, з Всесвітньою асоціацією по попередженню суїцидів, деяких наукових та суспільних організацій США, Германії та Швеції.

Підготовлено пакет документів щодо створення «Центру суїцидологічних досліджень, превенції та збереження психічного здоров’я» та відкриття курсів «Суїцидологія» для медичних працівників та працюючих психологів.

З метою поширення наукового досвіду студентів в ННК «Школа-Коледж-Університет» до учбового процесу залучаються вчені та практики з-за кордону, у тому числі: Рой Персон – спеціаліст в галузі психології і психіатричної реабілітації, головний спеціаліст Східно-Європейського комітету (Стокгольм, Швеція), Карі Шлеймер – віце-президент Всесвітньої асоціації дитячої і підліткової психології та психіатрії (Мальме, Швеція), Хобарт Зер - професор, спеціаліст в  галузі реабілітаційного права (США, Лос-Анджелес), Ричард Стіліха – професор, доктор психології та теології, капелан армії США, спеціаліст у галузі профілактики суїцидів у армії та місцях позбавлення свободи (США, Балтімор), Гаррі Голдсміт – спеціаліст у галузі практичного психоаналізу (США, Балтімор), Альфред Фішер – доктор філософії, спеціаліст у галузі практичного психоаналізу.

Викладачі  кафедри економіки та моделювання ринкових відносин активно співпрацюють з управлінням Євроінтеграції Одеської облдержадміністрації, з управлінням економіки, інвестиційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків Одеської міськради.

ННК підтримує тісні контакти з Університетом міста Ріджайна (Канада), Королівським інститутом в Стокгольмі (Швеція), з Національним Шведським центром із вивчення суїцидальної поведінки та порушень психічного здоров'я, з Європейською мережею ВООЗ з моніторингу та попередження суїцидальних спроб.

Викладачі кафедри клінічної психології є членами міжнародних наукових установ:

Розанов Всеволод Анатолійович є членом Міжнародної асоціації нейрохіміків, Міжнародної асоціації суїцидальної превенції. Співпраює з Європейської мережею суіцідальної превенції ВООЗ. Експерт національних програм суїцидальної превенції. Член Наглядової ради провідного співробітницького центру ВООЗ за напрямами „Дестигматизація, дискримінація та соціальна ізоляція" (Шотландія) та „Превенція порушень психічного здоров'я та самогубств" (Швеція) в рамках виконання Міжнародної декларації з питань покращення психічного здоров'я. Розанов В.А. є головою Правління громадської організації «Екологічне здоров'я людини", членом Правління громадської організації „ Громадська рада з питань здоров'я населення м. Одеси.", членом Правління Одеською Будинку вчених.

Простомолотов Валерій Федорович завідує центром психотерапії, консультант центру психологічної допомоги сім'ї. Простомолотов В.Ф. є дійсним членом загальноросійської професійної психотерапевтичної ліги. Безпосередньо займається порівняльним вивченням істероїдного та ананкастного розладів особистості. Розробляє авторський напрямок   психотерапії   соматоформних   розладів   та   психотерапії   „на контакті".

Моховіков Олександр Миколайович є начальником відділу Одеського міського центру соціально-психологічної допомоги дітям, підліткам та молоді. Репрезентує Україну у Міжнародній Асоціації превенції суїцидів, віце-президент Української Асоціації телефонних консультантів.

Кременчуцька Маргарита Костянтинівна проводить дослідження за кольоровою діагностикою емоційних станів людини. Складає емоційну характеристику художньо-графічної продукції. Розробила «кольоровий паспорт» художніх виробів, що дозволяє співпрацювати з митницею.

Соціальний захист

Експериментальна модель підготовки фахівців ННК «Школа-Коледж-Університет» має значну кількість переваг, які мають спрацювати за умови якісної організації навчального процесу та вдосконалення структури цієї моделі. Дана модель має багатоаспектні позитивні впливи на соціальні відносини, серед яких слід відзначити:

Міста-супутники:

 • в містах з’являються осередки університетської освіти та культури;
 • місто одержує спеціалістів;
 • знижується міграція в обласний центр

Надбанням молоді і сім’ї є те, що:

 • новий статус «учень-студент» сприяє скорішому доросленню школярів, вносить певні зміни в структуру їх особистості та підвищує власну відповідальність;
 • сімейний бюджет звільнюється від витрат на проїзд, проживання та харчування за межами сім’ї;
 • навчання за місцем проживання – це своєчасне харчування та при необхідності лікування, що запобігає хронічним захворюванням, які бувають при проживанні у погано обладнаних гуртожитках;
 • в ранньому підлітковому віці молодь залишається за межами криміногенного впливу (паління, наркоманія, пияцтво) великого обласного центру та під безпосереднім впливом батьків і школи;
 • молодь одержує перший диплом молодшого спеціаліста, що є дуже важливим фактором її соціального захисту, бо вже після другого курсу, не залишаючи університету, можна працевлаштуватись за спеціальністю і заробляти гроші;
 • раннє професійне самовизначення молоді та раннє досягнення економічної самостійності сприяє формуванню відповідальності і соціальної зрілості, що в свою чергу підвищує конкурентноздатність майбутнього фахівця на ринку праці.

Надбанням держави та університету є:

 • скорочений термін навчання на 1 рік, зменшує витрати держави на підготовку фахівців;
 • організація університетської освіти безпосередньо в місцях мешкання молоді звільнює державу від витрат на утримання гуртожитків. Зі складу студентів Коледжу наразі в гуртожитку проживає 2 студента;
 • надання можливості сільській молоді та молоді малих міст в ранньому віці долучитися до університетської освіти. Усього в відділенні  м. Теплодар у поточному році навчається  30 студентів, які проживають на селі. У відділенні м. Іллічівськ відповідно навчається   27  студентів, які безпосередньо проживають в сільській місцевості.  Усього по Коледжу навчається 155 студента, які представляють малі міста області та село, що складає близько  35 %  усього контингенту.
 • домінуюча контрактна форма навчання збільшує надходження позабюджетних коштів до сфери освіти і надає соціальну допомогу молоді.

Господарська діяльність

Зміни та постійний розвиток освіти потребує постійної модернізації існуючих і створення нової матеріально-технічної бази. Тому одним з важливих завдань є оснащення усіх приміщень комплексів сучасними обладнанням та комп’ютерною технікою.

На цей час у розпорядженні комплексу знаходяться навчальні площі у корпусах університету за адресою: вул. Новосельського,64, Жуковського,7, Шампанський пров.,2,  пров.Маяковського,7, Французький б-р,24/26, а також у школах м.Іллічівськ та м.Теплодар. Студенти комплексу вдосконалюють свої знання у 6 комп’ютерних класах.

Для забезпечення навчального процесу студентів ІІПО та Коледжу підприємництва та соціальної роботи отримані нові навчальні площі по вул. Маршала Говорова, 4. Проведені частково ремонтні роботи виділених приміщень, які забезпечені необхідними меблями, обладнанням та комп’ютерною технікою. Введено у дію новий комп’ютерний клас. Дві кафедри переведені у нові приміщення. На жаль брак коштів не дозволив повною мірою завершити ремонт у приміщеннях 3-4 поверхів.

Також обладнання навчальних аудиторій та спеціалізованого комп’ютерного класу у корпусі по вул. Преображенській, 20 для студентів ІІПО за напрямом «Комп’ютерні науки» не відбулося з причини затримки відбудови цих аудиторій.

З метою збереження матеріально-технічної бази та підтримання належного санітарного стану учбово-лабораторних приміщень створено комісію, що наглядає за санітарним станом приміщень комплексів. Щомісяця останньої п’ятниці запроваджено  «санітарний день».

Робота з набору студентів

ННК «Школа-Коледж-Університет» приймає активну участь в загальноуніверситетських  Днях відкритих дверей, а також проводить окремі акції та Дні відкритих дверей окремо в Інституті, Коледжі  та  кожному  з  регіональних  відділень  Коледжу, до  яких  залучаються  випускники  9-х  та  11-х  класів, випускники технікумів, училищ та вищих навчальних закладів. Дні відкритих дверей проходять з концертною програмою, створеною силами студентів ННК.

Викладачі та співробітники підрозділу проводять профорієнтаційну роботу з метою роз’яснення переваг навчання та виявлення очікувань абітурієнтів. Регулярно профорієнтаційна робота проводиться за допомогою методів профорієнтаційної діагностики (анкетування) серед випускників шкіл, технікумів, училищ, вищих навчальних закладів. Професор Псядло Е.М. є автором розробки методики проведення психофізіологічного профвідбору кандидатів на навчання до ВНЗ Міністерств України.

З керівниками підприємств та організацій підписані договори щодо співпраці, де йде мова про перепідготовку, підвищення кваліфікації їх працівників. А саме з медичними училищами та медичними закладами м. Одеси та області, благодійною організацією «Сходи», комп’ютерним центром «Сервер» (зокрема розроблені інтегровані навчальні плани для безперешкодного вступу його випускників на ІІІ курс комплексу), Південним оперативним командуванням, Одеським обласним центром зайнятості, провідними театрами міста.  Викладачі кафедри клінічної психології проводили окремі акції з профорієнтаційної роботи в медичних та педагогічних закладах міста Одеси, проводились зустрічі з випускниками медичних та педагогічних училищ Одеси, Ізмаїла, Балти, Білгород-Дністровська, Котовська, Миколаєва.

Працевлаштування випускників

ННК «Школа-Коледж-Університет» веде активну роботу щодо працевлаштування  випускників. Всі студенти забезпечені базами проходження практики і багато з них залишаються працювати на цих місцях. А саме укладені договори про практику з медичними закладами м. Одеси та області, благодійною організацією «Сходи», комп’ютерним центром «Сервер», Південним оперативним командуванням, 411 військом шпиталем ПОК, Одеським обласним центром зайнятості, провідними театрами міста, Одеською кіностудією, багатьма банками та фінансовими установами Одеси.

Випускники комплексу за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» на 80% складають штат відділу комп’ютерної техніки університету.

Щорічно проводиться моніторинг ринку праці та соціально-економічної ситуації в малих містах Одеської області з метою виявлення найбільш затребуваних на сьогоднішній день спеціальностей з урахуванням регіональних потреб, а також затребуваності та конкурентоспроможності випускників комплексу на ринку праці.

Випускники ННК «Школа-Коледж-Університет» за можливістю закріплюються на місцях їх постійного мешкання, для чого з міськвиконкомами укладені угоди щодо працевлаштування частки випускників в рамках програми соціального партнерства з Головами малих міст Одеської області.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5c40a36a3709d18175016301547740010
title_5c40a36a371f26438994951547740010
title_5c40a36a3731715434119821547740010
title_5c40a36a374321227754281547740010
Top