Синявська Олена Олександрівна

sinyavska
 

Прізвище, Імя, По-батькові

Синявська Олена Олександрівна

Науковий ступінь (рік присвоєння)

Кандидат історичних наук (2002)

Вчений ступінь (рік присвоєння)

Доцент (2005)

Короткі відомості про навчання у внз (рік закінчення)

Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова, спеціалізація по кафедрі історії України (1998)

Тема кандидатської дисертації (дата захисту)

Олексій Іванович Маркевич: життя та діяльність (2002 р., науковий керівник – д.і.н., професор Першина З.В.)

Тема докторської дисертації (дата захисту)

 

Членство в наукових товариствах, організаціях

Одеський осередок Українського історичного товариства

Громадська рада Державного архіву Одеської області

Участь у наукових проектах (розробках, грантах)

Представник робочої групи при Державному архіві Одеської області з підготовки видання “Книга пам’яті. Голодомор 1932-1933 рр. Одеська область”(2009-2010 рр.), авторського колективу енциклопедичного видання «Одеські історики» (Одеса, 2009). У 2012-2015 рр. – член авторського колективу та відповідальний секретар видання, присвяченого 150-річчю Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Сфери наукових інтересів

Історія освіти та науки на півдні України в ХІХ – на початку ХХ ст., розвиток історіографії, біографістики та інтелектуальної біографії на півдні України, розвиток українського національного руху на півдні України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Загальні та спеціальні курси, які читає на історичному факультеті та в інших підрозділах

Загальні курси

Архівознавство

Історія України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.

Історія України (для спеціальностей «психологія», «філософія», «культурологія» ОНУ імені І.І.Мечникова)

Спеціальні курси

Основи наукових досліджень

Історія освіти і науки в Україні

Інше

Заступник декана факультету історії та філософії;

голова навчально-методичної комісії факультету історії та філософії;

голова предметної комісії з історії на вступних іспитах до університету;

керівник переддипломної, педагогічної та архівної практик студентів спеціальності «історія та археологія»

Нагороди

Грамота ректора ОНУ ім. І. І. Мечникова (2010 р.)

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (2015 р.)

Почесна відзнака історичного факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова (2016 р.)

Почесна відзнака Рішельєвського ліцею на честь 200-річчя від дня заснування (2017 р.)

Загальна кількість публікацій (монографій, археографічних видань, брошур, наукових статей тощо)

Загальна кількість публікацій – 57 (монографій – 2, співавторство в колективних монографіях – 1, статей і тез – 45, навчально-методичних видань – 9)

Бібліографічні данні про всі опубліковані науковцем монографії, археографічні видання, брошури, наукові статті

Монографії

Крізь призму пам’яті і часу: Одеський Рішельєвський ліцей у спогадах сучасників (До 200-річчя від дня заснування) / Автор-упорядник О. О. Синявська. – Одеса, 2017. – 300 с.

Історик О.І.Маркевич: життя та діяльність. Монографія. – Одеса: Астропринт, 2003. – 116 с.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова: історія та сучасність (1865–2015) / кол. авт. ; гол. ред. І. М. Коваль ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. (співавтор розділу Рішельєвський ліцей як попередник університету в Одесі) ­

Найважливіші статті

Народні читання в Одесі // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології, етнології. Збірник наукових праць. – Т.1(19). – Чернівці, 2005. – С.108-117.

Одесский вестник” про недільні школи початку 1860-х років // Записки історичного факультету/ ОНУ ім.І.І.Мечникова. – Вип.15. – Одеса,2004. – С.408-421. (у співавторстві з Гончаруком Т.Г.)

Українознавчий журнал “Основа” на шпальтах “Одесского вестника” початку 1860-х рр. // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. – Науки: економіка. політологія. історія. – 2007. – №14(34). – С.175-189.

До оцінки постаті Антона Синявського як історика // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 2(80). – С.208-219.

Культурно-просвітницька діяльність Одеського слов’янського благодійного товариства // Лукомор’я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор’я. Вип.3. – Одеса, 2010. – С. 275-281.

Українська політична еліта і національне питання на початку ХХ ст. // Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Збірник наукових праць. – Вип.19. – Одеса, 2010. – С.42-49.

До історії перших навчальних закладів в Одесі // Науковий вісник / Одеський державний економічний університет. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2012. – № 2 (154) . – С.131-140.

Проекти заснування Новоросійського університету у середині ХІХ ст. // Записки історичного факультету / ОНУ ім.І.І.Мечникова. – Вип.22. – Одеса, 2011. – С.146-154.

Заснування Одеської комерційної гімназії на початку ХІХ ст. // Записки історичного факультету / ОНУ ім.І.І.Мечникова. – Вип.23. – Одеса, 2012. – С.209-221.

Одеський період в історії Люблінської чоловічої гімназії // Краєзнавство. Науковий журнал. – №1/2. – 2015. – С. 196-202.

Висвітлення історії Рішельєвського ліцею на сторінках ювілейних видань Одеського університету // Записки історичного факультету / ОНУ імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 303-312.(0,6 друк.арк.)

Ще раз про вчителя, адміністратора і людину З. В. Першину // У пошуках гармонії… Наукова збірка до 50-річчя професора Вадима Михайловича Хмарського / Наук. ред. і упор. Е. П. Петровський. – Одеса: ТЕС, 2017. – С.266-278.

Навчально-методичні видання

Методичні рекомендації до курсу „Історія України” для неспеціальних факультетів. – Одеса, 2003. – 38 с. (У співавторстві)

Давня та нова історія України. Частина перша: від найдавніших часів до середини ХІV ст. Методичні рекомендації та програма курсу для студентів історичного факультету. – Одеса, 2003. 58 с. (У співавторстві)

Давня та нова історія України. Частина друга: середина ХІV – ХVІІ ст. Методичні рекомендації та програма курсу для студентів історичного факультету. – Одеса, 2003. – 54 с. (У співавторстві)

Роль видатних істориків України у процесі українського національного відродження (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Методичні рекомендації та програма наукового студентського семінару для студентів 4 курсу історичного факультету. – Одеса, 2005. – 37 с.

Програми професійно-орієнтованих дисциплін. – Одеса, 2005. – С.3-6, 72-74. (Співавтори – колектив кафедри).

Програма і методичні рекомендації з архівної практики для студентів історичного факультету. – Одеса, 2007. – 27 с.

Методичні вказівки до складання робочих навчальних програм спеціальних та загальних курсів на історичному факультеті. – Одеса, 2011. – 49 с.

Методичні рекомендації щодо проходження архівної практики для студентів історичного факультету. – Одеса, 2015. – 42 с. (у співавторстві з Петровський Е. П., Кузнєцов В. О.)

Методичний посібник для написання, оформлення та захисту курсових і дипломних робіт / відп. ред. В. Г. Кушнір. – Одеса, 2016. – 54 с. (у співавторстві)

Електронна поштова скринька

o_sinyavska@onu.edu.ua

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b4d2ec677ab87231192071531784902
title_5b4d2ec677bd110271219191531784902
title_5b4d2ec677ce314608820491531784902
title_5b4d2ec677df516564961221531784902
Top